WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Молекулярно-генетичні зміни при Ph'-позитивних лейкеміях та їхня діагностика (автореферат) - Реферат

Молекулярно-генетичні зміни при Ph'-позитивних лейкеміях та їхня діагностика (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кошарний Володимир Віталійович

УДК 611.12-02:615.8 49.11:611.136:616-007.271]-092.9

Закономірності зміни серця щурів при дії нвч-випромінювання в нормі і при коарктації аорти

14.03.01 – нормальна анатомія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Козлов Володимир Олексійович, Дніпропетровська державна медична академія, завідувач кафедри анатомії людини.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, доцент КалашніковаСвітлана Миколаївна, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри анатомії людини;

доктор медичних наук, професор Топоров Геннадій Миколайович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, професор кафедри ендоскопії, хірургії та топографічної анатомії.

Провідна установа:

Луганський державний медичний університет МОЗ України.

Захист відбудеться " 22 " вересня 2005 р. об 11.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.600.03 при Харківському державному медичному університеті МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Правди, 12).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного медичного університету МОЗ України (61022, м. Харків, пр. Леніна, 4).

Автореферат розісланий " 20 " серпня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, професор Терещенко А.О.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Досягнення сучасної клінічної медицини неможливі без фундаментальних досліджень морфологічних наук. Захворювання серця посідають одне з перших місць в структурі смертності та інвалідизації людей. Не дивлячись на велику кількість морфологічних досліджень (Гнатюк М.С., 1989, 1991; Нетлюх М.А., 1994; Кульчицкий К.И., 1989; Непомнящих Л.М., 1986, 1991; Калашникова С.М., 2005), низка питань, які стосуються вивчення дії фізичних факторів на серцево-судинну систему, залишаються не вивченими. Для пошуку впливів, які підтримують структурний гомеостаз серця, необхідно поглиблене вивчення будови серцевої стінки у нормі, патології (Кирьякулов Г.С., 1990; Непомнящих Л.М., 1985) та при дії різних чинників (Локшина О.Д., Гончарова Л.Н., 1986). Значну увагу способам моделювання різноманітних уроджених вад серця та магістральних судин, зокрема, коарктації аорти, з метою вивчення морфо-функціональних змін в серці та інших органах, приділяє сучасна Донецька школа анатомів. В клініці та експериментальних роботах використовується НВЧ- випромінювання в різних діапазонах як з лікувальною, так і профілактичною метою. Терапія міліметровими хвилями знайшла широке застосування в різних галузях медицини і використовується як монотерапія, так і в сукупності з іншими методами традиційної медицини. Ця неінвазивна терапія має багато позитивних рис, зокрема, відсутність алергічних реакцій; больових сприймань під час сеансу НВЧ-випромінювання, завдяки чому вона має перспективу для застосування її як базисної терапії замість лікарських речовин у людей з підвищеною чутливістю до фармакологічних засобів.

За даними вітчизняних та закордонних авторів НВЧ-випромінювання здатне відновлювати фізіологічні, біохімічні процеси в органах та тканинах організму незалежно від того, пригнічені вони зовнішніми чи внутрішніми факторами (хвороба, вплив ліків чи радіації). Дослідження показали, що дія НВЧ-випромінювання на організм тварин викликає процеси, спрямовані на підвищення біологічної активності, стимулює захисні сили організму. Поодинокі дослідження дії НВЧ-випромінювання на серцево-судинну систему стосуються здебільшого клінічних проявів і не розкривають морфологічного субстрату змін в серці, що позитивно впливають на функціональні константи кровообігу. Особливо важливими є морфологічні дані про зміни структурних компонентів стінки серця при різних патологічних станах, зокрема, при перевантаженнях серцево-судинної системи.

Міліметрові хвилі зараз широко використовуються для лікування таких розповсюджених захворювань, як виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки, ішемічної хвороби серця; післяопераційних станів, болючих синдромів, деяких онкологічних захворювань, захворювань, пов'язаних з порушенням кровообігу в судинах головного мозку, нижніх кінцівок тощо (Гапонюк А.Е., Коваленко Т.Б., 1998; Головачёва Т.В., Петрова В.Ф., 1994; Лебедева А.Ю., 1998).

Терапія міліметровими хвилями широко використовується в кардіологічній практиці для лікування гіпертонічної хвороби (Данилова М.В., Петрова В.Д., 1989; Лебедева А.Ю., 1997, 2002; Шайдюк О.Ю., Гордеева И.Г., 2002); лікування ішемічної хвороби серця (Лебедева А.Ю., 1999; Лентюк А.С., Лентюк А.А., 1981); при невідкладних станах, а саме для лікування гострого інфаркту міокарда (Любов В.А., Волов Н.А., Лебедева А.Ю., 1998; Головачёва Т.В., Ушаков В.Ю., Павлюк В.М., 1989); гіпертонічного кризу (Афанасьева Т.Н., Петрова В.Д., 1995). Електромагнітні випромінювання викликають вазодилятаторний ефект, збільшують толерантність до фізичних навантажень, у сполученні з іншими традиційними лікувальними засобами підсилюють їхню позитивну дію (Гапонюк А.Е., Коваленко Т.Б., 1989; Головачёва Т.В., 1991; Гончарова Л.Н., Лукьянова В.Ф., 1991; Данилова М.В., Петрова В.Д., 1989; Серебрякова А.А., 2002). Також використовується для реабілітації хворих при різних серцево-судинних патологіях.

Таким чином, незважаючи на інтенсивні клінічні дослідження дії НВЧ-випромінювання на окремі органи і системи організму людини, немає загальноприйнятої точки зору стосовно механізму структурних та компенсаторно-адаптивних перетворень в серці. Також залишаються не вивченими питання про вплив НВЧ-випромінювання на інтактне серце, реакцію структурних компонентів серцевої стінки при коарктації аорти і одночасному впливі НВЧ-випромінювання. Тобто вивчення динаміки морфологічних перетворень серцевої стінки та компенсаторно-пристосувальних реакцій серця при коарктації аорти і одночасному впливі НВЧ- випромінювання є актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень Дніпропетровської державної медичної академії і є складовою частиною науково-дослідної теми кафедри нормальної анатомії Дніпропетровської державної медичної академії „Розвиток та становлення серця, його судин, папілярно- трабекулярного і клапанного апарату в онто- і філогенезі", номер державної реєстрації 0101V000777. Здобувач виконував розділ по вивченню серця і структурних компонентів його стінки у щурів.

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є встановлення морфо-функціональних особливостей зміни окремих структур серця і серця в цілому при впливі НВЧ-випромінювання, а також при коарктації аорти.

Згідно з метою дослідження були поставлені наступні задачі:

  1. Розробити модель перевантаження лівого шлуночка підвищенням тиску (коарктація аорти).

  2. Вивчити зміни структурних компонентів серця при коарктації аорти.

  3. Вивчити зміни структурних компонентів серця при коарктації аорти та дії НВЧ-випромінювання різного діапазону.

  4. Вивчити основні етапи впливу НВЧ-випромінювання на серце.

Об'єкт дослідження: становлення і динаміка змін серця при коарктації аорти і НВЧ-випромінюванні.

Предмет дослідження: серце експериментальних тварин.

Методи дослідження: препарування, отримання серійних поперекових зрізів серця, морфометрія, гістометрія (кількість кардіоміоцитів, щільність укладки, діаметр капілярів вивчали на гістологічних зрізах з фарбуванням гемотоксилин-эозином і за Маллорі-Слінченко); визначення біофізичних властивостей міокарда (вміст електролітів K+, і Na+) вивчені з використанням методу полум'яної фотометрії; експериментальне моделювання. Морфометричне дослідження виконували як на живому, так і на трупному матеріалі. Отримані цифрові дані оброблені методом варіаційної статистики за допомогою професійного статистичного пакета Microsoft Excel 97 for Windows 98.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше була створена адекватна модель перевантаження лівого шлуночка підвищенням тиску (коарктація аорти). Отримано деклараційний патент на корисну модель (пат. №6234 МПК 7А61В17/00 Спосіб моделювання коарктації аорти / В.О.Козлов, В.В.Кошарний, М.Ю. Жаріков, С.В.Козлов (Україна). - № 20041210951 ; заявл.30.12.04; опубл.15.04.05, бюл. № 4).

Доповнені дані про структурні взаємовідносини стінки шлуночків щурів в нормі.

Вперше вивчені закономірності і прослідкована динаміка змін структурних компонентів серцевої стінки і серця в цілому при коарктації аорти в різні строки і одночасній дії НВЧ- випромінювання.


 
 

Цікаве

Загрузка...