WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії (автореферат) - Реферат

Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії (автореферат) - Реферат

Куценок В.В. Ефективність фотодинамічної терапії пухлин з використанням 5-амінолевулінової кислоти (експериментальне дослідження). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.07 – онкологія. – Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Київ, 2005.

Дисертацію присвячено експериментальному вивченню протипухлинної і антиметастатичної ефективності, імунологічних, морфологічних та ангіогенезо-залежних особливостей впливу на організм фотодинамічної терапії із застосуванням вітчизняного фотосенсибілізатора другого покоління – 5-амінолевулінової кислоти.

В роботі показано, що в дослідах in vitro малігнізовані клітини виявляють високу чутливість до фотодинамічного впливу при застосуванні в якості фотосенсибілізатора 5-АЛК. Чутливість пухлинних клітин до фотодинамічного впливу в присутності 5-АЛК знаходиться в залежності від концентрації фотосенсибілізатора, часу інкубації, дози лазерного опромінення, а також від типу клітин. В експериментах по ФДТ з 5-АЛК пухлин на лабораторних тваринах встановлено істотне гальмування росту первинних пухлин як при системному введенні фотосенсибілізатора (внутрішньочеревному, пероральному), так і місцевому (внутрішньопухлинному та аплікаційному), а також значне пригнічення процесу метастазування у мишей з карциномою Льюїс.

Показано, що метод ФДТ з використанням 5-АЛК значно гальмує процес васкуляризації легеневих метастазів у мишей з карциномою Льюїс та призводить до зниження в крові рівня фактора росту ендотеліальних клітин (VEGF).

В роботі представлені експериментальні дослідження впливу ФДТ із застосуванням 5-АЛК на імунологічну реактивність тварин-пухлиноносіїв: показано, що в першу чергу активуються локальні фактори неспецифічної резистентності, а з часом в імунну відповідь на ФДТ-АЛК залучаються реакції адаптивного імунітету.

Проведені експериментальні дослідження показують, що новий вітчизняний фотосенсибілізатор 5-АЛК має специфічну активність, подібну до офіцинального препарату на основі 5-АЛК – „Аласенсу", що випускається ГНЦ "НИОПИК" (Росія), і може бути рекомендований для ФДТ злоякісних новоутворень.

Ключові слова: фотодинамічна терапія, 5-амінолевулінова кислота, перещеплювані пухлини тварин, метастазування, фактор росту ендотеліальних клітин (VEGF), імунологічна реактивність.

АННОТАЦИЯ

Куценок В.В. Эффективность фотодинамической терапии опухолей с использованием 5-аминолевулиновой кислоты (экспериментальное исследование). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.07 – онкология. – Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецького НАН Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена экспериментальному изучению противоопухолевой и антиметастатической эффективности, иммунологических, морфологических и ангиогенезо-зависимых особенностей влияния на организм фотодинамической терапии с использованием отечественного фотосенсибилизатора второго поколения – 5-аминолевулиновой кислоты.

Задачи исследования: 1. Определить токсичность 5-АЛК в сравнении с препаратом „Аласенс". 2. Изучить фотодинамическое повреждение опухолевых клеток in vitro при использовании 5-АЛК. 3. Определить на моделях перевитых опухолей (карцинома легких Льюис, саркома 180, солидный вариант рака Эрлиха) антибластомную эффективность ФДТ-АЛК при разных способах введения фотосенсибилизатора. 4. Изучить антиметастатический эффект ФДТ-АЛК на мышах с карциномой Льюис. 5. Провести морфологическое исследование перевитых опухолей у животных, которым проводили ФДТ-АЛК. 6. Определить влияние ФДТ-АЛК на уровень фактора роста эндотелиальных клеток (VEGF) в крови мышей с карциномой Льюис. 7. Охарактеризовать состояние иммунологической реактивности животных с опухолями в процессе ФДТ.

В диссертационной работе применены методы экспериментальной онкологи, морфологические, иммунологические, иммуноферментные, статистические.

В работе проведено экспериментальное исследование фотодинамической терапии опухолей с использованием 5-АЛК. В опытах in vitro малигнизированые клетки (NK/Ly, Namalwa и асцитный вариант рака Эрлиха) проявляют высокую чувствительность к фотодинамическому воздействию при использовании 5-АЛК. Чувствительность опухолевых клеток к фотодинамическому воздействию в присутствии 5-АЛК находится в зависимости от концентрации фотосенсибилизатора, времени инкубации, дозы лазерного облучения, а также от типа клеток. Установлено, что отечественный фотосенсибилизатор 5-АЛК и официнальный препарат сравнения – „Аласенс" имеют низкую и практически одинаковую острую токсичность. В экспериментах по ФДТ с 5-АЛК на животных установлено значительное торможение роста опухолей как при системном (внутрибрюшинном, пероральном), так и при местном (внутриопухолевом, аппликационном) применении фотосенсибилизатора, а также существенное угнетение процесса метастазирования у мышей с карциномой Льюис. Патоморфологические исследования опухолей после ФДТ с 5-АЛК, показали как прямое повреждение цитоархитектоники опухолей, так и опосредованный эффект в виде нарушений в сосудистой системе опухоли.

Показано, что метод ФДТ з использованием 5-АЛК значительно тормозит процесс васкуляризации легочных метастазов у мышей с карциномой Льюис и приводит к снижению в крови уровня фактора роста эндотелиальных клеток (VEGF).

Прослежена динамика показателей иммунологической реактивности животных-опухоленосителей в разные сроки после проведения ФДТ-АЛК. Установлено, что наиболее быстро активируются локальные факторы неспецифической резистентности, что проявляется ранней (первые минуты после облучения) массивной инфильтрацией опухоли клетками миелоцитарного ряда. Показано вовлечение в иммунный ответ на ФДТ-АЛК реакций адаптивного иммунитета, о чем свидетельствует усиление инфильтрации первичных опухолей лимфоцитами, восстановление функционального резерва перитонеальных макрофагов, торможение опухоль-индуцированной инволюции тимуса и стимуляция пролиферативной активности циркулирующих Т-лимфоцитов.

Проведенные экспериментальные исследования показали, что новый отечественный фотосенсибилизатор 5-АЛК проявляет аналогичную официнальному препарату сравнения „Аласенсу" (Россия) специфическую активность и может быть рекомендован для фотодинамической терапии злокачественных новообразований.

Ключевые слова: фотодинамическая терапия, 5-аминолевулиновая кислота, перевивные опухоли животных, метастазирование, фактор роста эндотелиальных клеток (VEGF), иммунологическая реактивность.

SUMMARY

Kutsenok V.V. Effectiveness of 5-aminolevulinic acid as a photosensitizer in photodynamic therapy of tumors (experimental research). – Manuscript.

Thesis for a Degree of Candidate of Medical Sciences on Speciality 14.01.07 – Oncology. – R.E.Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology NAS of Ukraine, Kyiv, 2005.

The dissertation is devoted to the study of antitumor, antimetastatic, morphological, immunological and angiogen-dependent effects of photodynamic therapy (PDT) with the second-generation photosensitizer, 5-aminolevulinic acid (5-ALA).

It was shown in vitro that malignant cells display a high sensitivity to photodynamic action by application of 5-ALA. Sensitivity of tumor cells to ALA-PDT is displayed by dose-dependent manner (5-ALA concentration, duration of incubation, dose of laser irradiation). The value of ALA-PDT effect is depended on type of tumor cells. In vivo experiments have shown the significant inhibition of primary tumor growth both by systemic and local application of 5-ALA. The significant inhibition of metastasis in experiment with Lewis lung carcinoma it was shown also.

It was demonstrated that ALA-PDT effectively decreased the vascular endothelial growth factor level. The obtained results demonstrate that ALA-PDT has direct and also vessel destruction-mediated photodamaging effect on tumor tissues.

It was shown, that the local and systemic activation of the natural immunity reactions ensues in a result of the ALA-PDT. It was demonstrated that local factors of nonspecific resistance are activated in the short term. The reactions of adaptive immunity are activated some later.

Performed experiments demonstrate that a new Ukrainian photosensitizer 5-ALA displays specific activity that is similar to the preparation "Alasens" (SRC "NIOPIK", Russia) and may be recommended for PDT of tumors.

Key words: photodynamic therapy, 5-aminolevulinic acid, transplanted tumors of animals, metastasis, vascular endothelial growth factor (VEGF), immunologic reactivity.


 
 

Цікаве

Загрузка...