WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії (автореферат) - Реферат

Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії (автореферат) - Реферат

Надалі, для оцінки адаптивної імунної відповіді в динаміці ФДТ-АЛК, ми вивчали проліферативну активність лімфоцитів у реакції мітогеніндукованої бласттрансформації. У дослідженнях виявлено, що в першу добу в групі тварин, яким проводили ФДТ-АЛК, спостерігалась тенденція до зниження системної проліферативної активності лімфоцитів, що, може бути пов'язано з міграцією значної частини активованих клітин в зону запалення, генерованого лікуванням. Але, через 14 діб після проведення ФДТ-АЛК проліферативна активність лімфоцитів у тварин різних дослідних груп відрізнялась. Показано, що в групах тварин, яким застосовували ФДТ-АЛК, через 14 діб після проведеного лікування мітогеніндукована проліферативна активність лімфоцитів суттєво зростала. При цьому у мишей із саркомою 180 вона досягала рівня інтактних тварин, а у мишей з карциномою Льюїс навіть достовірно перевищувала рівень інтактного контролю (рис. 5). Відмінності в рівнях мітогеніндукованої бласттрансформації лімфоцитів у мишей з цими перещеплюваними пухлинами можуть бути наслідком різної швидкості розвитку пухлин.

Рис. 5. Вплив ФДТ-АЛК на мітогеніндуковану проліферативну активність лімфоцитів у мишей з карциномою Льюїс (A – перша доба після проведення ФДТ-АЛК; В – 14 доба після проведення ФДТ-АЛК): – інтактні тварини; – контрольні тварини-пухлиноносії; – тварини, яким вводили 5-АЛК без лазерного опромінення; – тварини, яких опромінювали лазерним світлом у відсутності 5-АЛК; – тварини, яким проводили ФДТ-АЛК.

Підсумовуючи аналіз впливу ФДТ-АЛК на реакції імунної системи тварин-пухлиноносіїв, слід зазначити, що означене лікування призводить до активації як локальних, так і системних реакцій імунітету на різних його рівнях. При цьому в першу чергу реагують місцеві фактори неспецифічної резистентності у відповідь на запалення, опосередковане ФДТ. Локальна активація ефекторів неспецифічної резистентності дисемінує і проявляється в генералізованих реакціях природного імунітету. Активована природна резистентність згодом залучає фактори адаптивного імунітету. При цьому у мишей із саркомою 180 вищеописана динаміка є більш стислою в часі, тобто реакції розвиваються швидше. Можливо, це є наслідком локалізованого пухлинного росту при даній моделі, на відміну від карциноми Льюїс, яка є метастазуючою пухлиною.

Таким чином, використаний в експериментах вітчизняний фотосенсибілізатор другого покоління – 5-амінолевулінова кислота має низьку токсичність та високу фотосенсибілізуючу активність, а метод ФДТ-АЛК в цілому здатний істотно гальмувати ріст первинних пухлин та інгібувати процес метастазування. Протипухлинний і антиметастатичний ефекти ФДТ-АЛК реалізуються на фоні активації як локальних, так і системних реакцій імунітету на різних його рівнях, та супроводжуються пригніченням васкуляризації в пухлинах і легеневих метастазах тварин.

ВИСНОВКИ

В експериментах на лабораторних тваринах досліджено протипухлинну ефективність фотодинамічної терапії (ФДТ) із застосуванням нового фотосенсибілізатора другого покоління – 5-амінолевулінової кислоти (5-АЛК).

1. Показано, що злоякісні клітини культуральних ліній та перещеплюваних пухлин проявляють високу чутливість до фотодинамічної дії, опосередкованої 5-АЛК. За прийнятих стандартних умов (1мМ 5-АЛК, доза опромінення 25 Дж/см2), спостерігається загибель 96% клітин лімфоми NK/Ly та 76% клітин лінії Namalwa.

2. Встановлено, що використана в роботі 5-АЛК, синтезована в ІОХ НАНУ, та взятий для порівняння офіцинальний препарат „Аласенс" виробництва ГНЦ "НИОПИК" (Росія) мають низьку і майже однакову гостру токсичність: МТД фотосенсибілізаторів складає 4000 0,38 мг/кг та 4100 0,5 мг/кг, відповідно.

3. В експериментах з ФДТ-АЛК перещеплюваних пухлин – карциноми Льюїс, саркоми 180 і солідного варіанту раку Ерліха із застосуванням різних способів введення фотосенсибілізатора гальмування росту пухлин складає від 68% до 100% при повній регресії пухлин у 50-100% тварин, в залежності від типу пухлини та способу введення фотосенсибілізатора. Кращі результати спостерігаються при системному введенні 5-АЛК (внутрішньочеревному, пероральному) у порівнянні з місцевим (внутрішньопухлинним та аплікаційним).

4. ФДТ карциноми Льюїс з використанням 5-АЛК приводить до пригнічення процесу метастазування в легенях, про що свідчить зменшення частоти метастазування в 3 рази, кількості метастазів на тварину в 6 разів і об'єму метастазів у 4 рази. Антиметастатичний ефект ФДТ-АЛК супроводжується гальмуванням процесу васкуляризації легеневих метастазів.

5. На підставі патоморфологічних досліджень пухлин встановлено, що ФДТ з 5-АЛК викликає як пряме пошкодження цитоархітектоніки пухлинної тканини, так і опосередкований ефект у вигляді порушень судинної системи пухлин.

6. У тварин з карциномою Льюїс, що були піддані ФДТ-АЛК, встановлено зменшення в крові концентрації фактора росту ендотеліальних клітин (VEGF).

7. Протипухлинний і антиметастатичний ефекти ФДТ з використанням 5-АЛК супроводжуються зміною показників імунологічної реактивності тварин-пухлиноносіїв. При цьому найбільш швидко активуються локальні фактори неспецифічної резистентності, що проявляється ранньою (перші хвилини після опромінення) масивною інфільтрацією пухлини клітинами мієлоцитарної ланки.

8. Встановлена участь в імунній відповіді на ФДТ-АЛК реакцій адаптивного імунітету, про що свідчать посилення інфільтрації пухлин лімфоцитами, відновлення функціонального резерву перитонеальних макрофагів, гальмування пухлиноіндукованої інволюції тимусу та стимуляція проліферативної активності циркулюючих Т-лімфоцитів.

9. Результати проведених досліджень включені в пакет матеріалів, підготовлених для представлення в МОЗ України з метою отримання дозволу на клінічні випробування методу ФДТ злоякісних пухлин із застосуванням нового фотосенсибілізатора 5-АЛК вітчизняного виробництва.

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Куценок В.В., Горобец О.Б., Лозинский М.О., Борисевич А.Н., Холин В.В., Гамалея Н.Ф. Использование 5-аминолевулиновой кислоты в качестве фотосенсибилизатора для фотодинамической терапии опухолей (доклинические исследования) // Онкология. – 2004. -Т. 6, № 3. – С. 225-230. (Особистий внесок здобувача:виконав експериментальні дослідження, зробив аналіз наукових результатів, приймав участь у написанні і оформленні статті).

  2. Skivka L.M., Gorobets O.B., Kutsenok V.V., Lozinsky M.O., Borisevich A.N., Fedorchuk A.G., Kholin V.V., Gamaleya N.F. 5-aminolevulinic acid mediated photodynamic therapy of Lewis lung carcinoma: a role of tumor infiltration with different cells of immune system. // Experimental Oncology.- 2004.- Vol. 26, №4.- Р. 312-315. (Особистий внесок здобувача:приймав участь у проведенні експериментальних досліджень, обробці і оформленні наукових результатів).

  3. Куценок В.В., Поліщук Л.З., Горобець О.Б., Гамалія М.Ф. Гістологічна характеристика експериментальних пухлин при їх фотодинамічній терапії із застосуванням 5-амінолевулінової кислоти // Актуальные проблемы медицины и биологии. -2004. -№1. -С. 170-181. (Здобувач приймав участь у проведенні експериментальних досліджень, написанні та оформленні статті).

  4. Гамалея Н.Ф., Куценок В.В., Чехун В.Ф. Применение 5-аминолевулиновой кислоты в фотодинамической терапии и диагностике опухолей // Онкология. – 2003. -Т. 5, № 3. – С. 239-244. (Особистий внесок здобувача: підготував огляд літератури та приймав участь у написанні та оформленні статті).

  5. Куценок В.В., Гамалея Н.Ф. Фотодинамическая терапия злокачественных опухолей // Онкология. – 2003. - Т. 5, № 1. – С. 69-73. (Особистий внесок здобувача: підготував огляд літератури та приймав участь у написанні та оформленні статті).

  6. Куценок В.В.. Первый опыт экспериментальной фотодинамической терапии опухолей с применением 5-аминолевулиновой кислоты. // Тези V конференції молодих онкологів України "Сучасні аспекти експериментальної та клінічної онкології". - Київ, 2002.- С. 8-9.

  7. Гамалея Н.Ф., Куценок В.В., А.Н Борисевич. Экспериментальная фотодинамическая терапия опухолей с применением 5-аминолевулиновой кислоты // Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю „ ОНКОЛОГІЯ – ХХІ". - Київ, 2003.- С. 259-260.

  8. Горобец О.Б., Куценок В.В. Фотодинамическое разрушение опухолевых клеток in vitro с использованием5-аминолевулиновой кислоты. // Тези VI конференції молодих онкологів України "Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології". - Київ, 2003.- С. 13.

  9. Гамалея Н.Ф., Куценок В.В. Фотодинамическая терапия – эффективный метод лечения больных со злокачественными опухолями. // Doctor – 2003. - № 4. – С. 28-32. (Особистий внесок здобувача: приймав участь в оформленні статті).

АНОТАЦІЯ


 
 

Цікаве

Загрузка...