WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії (автореферат) - Реферат

Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії (автореферат) - Реферат

Рівень фактора росту ендотеліальних клітин (VEGF) визначали імуноферментним методом за допомогою розроблених тест-систем (Лісняк І.О., 2004), де головними компонентами в процедурі визначення рівня VEGF були поліклональні антитіла до фактора та кон'югати цих антитіл з пероксидазою хрону. Визначення рівня VEGF проводили в сироватці крові тварин контрольної та дослідних груп.

Статистична обробка одержаних результатів проводилась з використанням t-критерію Ст'юдента. Результати аналізу вважали достовірними при р≤0,05.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Для вивчення дії лазерного випромінювання, опосередкованої 5-АЛК, на життєздатність пухлинних клітин in vitro визначали оптимальну концентрацію 5-АЛК, дозу лазерного світла і час інкубації клітин, необхідний для реалізації фотодинамічного ефекту після опромінення.

Проведені дослідження показали, що сама 5-АЛК у високій концентрації справляє певний токсичний ефект на інтактні (без впливу світла) клітини пухлин. Але концентрація фотосенсибілізатора 1мМ виявилася оптимальною для вивчення фотодинамічного ефекту без значного токсичного впливу на неопромінені світлом клітини. При обраному оптимальному режимі впливу (концентрація 5-АЛК 1 мМ, доза опромінення 25 - 100 Дж/см2) відсоток мертвих клітин досягав для лімфоми NK/Ly – 96%, для раку Ерліха – 93% і для лінії Namalwa - 76% (рис. 1). Фотодинамічний ефект зростав із збільшенням часу інкубації фотосенсибілізатора (від 1 год до 40 год) та дози світла (від 10 до 150 Дж/см2). У варіантах досліду, де застосовували тільки введення 5-АЛК або тільки лазерне опромінення, достовірного пошкоджуючого впливу на пухлинні клітини не виявлено.

Рис. 1. Кількість загиблих пухлинних клітин через 20 год після фотодинамічного впливу в присутності 5-АЛК: А – контроль (без впливу); В – введення 5-АЛК без лазерного опромінення; С – дія лазерного випромінювання без застосування 5-АЛК; D – 5-АЛК + лазерне опромінення.

Таким чином, було встановлено, що злоякісні клітини (лімфома мишей NK/Ly, асцитний варіант раку Ерліха і В-клітинна лімфома людини Namalwa) виявляють певну чутливість до фотодинамічного впливу при застосуванні 5-АЛК в якості фотосенсибілізатора. При цьому ефективність фотодинамічного впливу залежить від дози фотосенсибілізатора, часу інкубації, дози світла і режимів опромінення, а також від типу пухлинних клітин.

Дослідження токсикологічних властивостей 5-АЛК проводили на мишах лінії С57Bl/6. Визначали максимальну толерантну дозу (МТД) для 5-АЛК виробництва ІОХ НАНУ та проводили його порівняльне дослідження з офіцинальним препаратом „Аласенс" виробництва ГНЦ "НИОПИК", Росія. Розчини фотосенсибілізаторів вводили тваринам per os, Цей спосіб введення вважається основним при практичному застосуванні препарату. Встановлено, що використана в роботі 5-АЛК вітчизняного виробництва та взятий для порівняння офіцинальний препарат „Аласенс" мають низьку і майже однакову гостру токсичність: МТД препаратів складає 4000 0,38 мг/кг та 4100 0,5 мг/кг відповідно. Показано, що терапевтична доза 5-АЛК (500 мг/кг) у 8 разів менша за отриману нами максимальну толерантну дозу фотосенсибілізатора.

В наступних експериментах на моделях карциноми Льюїс, саркоми 180 і солідного варіанту раку Ерліха було проведене вивчення фотодинамічної протипухлинної активності нового вітчизняного фотосенсибілізатора 5-АЛК у порівнянні з референтним препаратом „Аласенсом" при застосуванні різних способів введення фотосенсибілізаторів.

При проведенні ФДT в першу добу після впливу опромінена шкіра над пухлиною темніла і надалі покривалася струпом. На 10-12-у добу після ФДТ утворювалась западина в результаті відторгнення некротичних мас пухлини, з подальшим формуванням на шкірі тварин м'якого гіпертрофічного рубця.

Як видно з результатів, представлених у таблиці 1, ФДТ-АЛК значно пригнічує ріст всіх експериментальних пухлин.

Таблиця 1

Вплив ФДТ з використанням 5-АЛК або „Аласенсу"

на ріст експериментальних пухлин

Спосіб введення

5-АЛК

Показ-ники

Експериментальні пухлини

Карцинома Льюїс

Саркома 180

Пухлина Ерліха

5-АЛК

„Аласенс"

5-АЛК

„Аласенс"

5-АЛК

„Аласенс"

Пероральний

ГРППР

71,6

57,1

68,6

41,7

88,2

85,7

83,5

83,3

100

100

93,6

91,7

Внутрішньо-черевний

ГРППР

84,8

77,7

83

75

79,1

80

83,7

83,3

91,8

90

100

100

Внутрішньо-пухлинний

ГРППР

82,6

66,7

66,9

44,4

90,1

85,7

63,5

62,5

80,7

71,4

86,3

80

У складі мазі

ГРППР

71,3

50

68,4

55,5

72,9

55,5

52,4

37,5

67,8

62,5

71,2

60

ГРП - гальмування росту пухлин (%); ПР - повна регресія пухлин (%).

Найбільш виразне гальмування росту пухлин спостерігалось при ФДТ з пероральним (ГРП – 71,6-100%) і внутрішньочеревним (ГРП – 79,1-91,8%) введенням 5-АЛК. Менш виразна протипухлинна активність виявлялась при ФДТ з внутрішньопухлинним та аплікаційним застосуванням 5-АЛК: 80,7-90,1% і 67,8-72,9%, гальмування росту відповідно. Було встановлено також, що ФДТ з використанням 5-АЛК приводило у 50-100% тварин до повної регресії пухлин, в залежності від типу пухлини та способу введення фотосенсибілізатора.

Слід відзначити, що у всіх дослідних групах, де застосовували 5-АЛК без наступного опромінення або тільки опромінення без попереднього введення фотосенсибілізатора, інгібуюча дія на ріст пухлин не спостерігалась.

В описаних експериментах було також встановлено, що проведена для порівняння ФДТ з використанням референтного препарату „Аласенс" має протипухлинну активність, подібну до ФДТ із застосуванням 5-АЛК вітчизняного виробництва.

Таким чином, на даному етапі дослідження було показано, що ФДТ із застосуванням 5-АЛК мала здатність значно пригнічувати ріст і, в більшості випадків, викликати повну регресію карциноми Льюїс, саркоми-180 та солідного варіанту раку Ерліха. При цьому ефективність ФДТ-АЛК залежала від способу введення та від моделі експериментальних пухлин. Кращі результати спостерігались при системному введенні 5-АЛК (внутрішньочеревному, пероральному) у порівнянні з місцевим (внутрішньопухлинним та аплікаційним). Встановлено також, що протипухлинна активність 5-АЛК відносно перещеплюваних пухлин у мишей вірогідно не відрізнялась від активності препарату порівняння „Аласенс".

В наступних дослідах на мишах з карциномою Льюїс вивчали вплив ФДТ-АЛК на метастатичну активність пухлин (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив ФДТ-АЛК на метастазування карциноми Льюїс

Група

Середня

маса легень, мг

Середня кількість метастазів на мишу

Середній об'єм метастазів на мишу, мм3

Частота метастазування,

%

Контроль

386 20,25

9,83 1,17

14,97 1,47

100

5-АЛК

312 26,66

7,83 1,34

12,33 2,23

100

Лазерне опромінення

354 16,04

8,5 0,85

12,73 3,96

100

ФДТ-АЛК

205 33,3*

1,67 1,17*

3,77 2,48*

33

* - р< 0,05 в порівнянні з контролем

Показано, що у групі мишей, яким була проведена ФДТ-АЛК, частота метастазування була на 67% нижча, ніж в інших групах (лазерне опромінення, застосування тільки 5-АЛК і контроль), де цей показник склав 100%. Крім того, було встановлено, що середня кількість метастазів у легенях мишей, яким проводилась ФДТ-АЛК, була в 5,1 рази меншою, ніж у тварин, що були піддані лазерному опроміненню без попереднього введення 5-АЛК; в 4,7 разів меншою ніж у групі мишей, яким вводили тільки 5-АЛК і у 5,9 разів меншою, ніж у контролі. При цьому середній об'єм метастазів у групі ФДТ-АЛК був у 4 рази меншим порівняно з контрольною групою. Частково про ступінь метастазування можна було судити також і по вазі легень тварин. Так, у дослідній групі (ФДТ-АЛК) цей показник склав 20533,3 г, у порівнянні з 35416,04 г у групі з лазерним опроміненням; 312 26,66 г у групі, де застосовували 5-АЛК без наступного опромінення пухлини, і 386,220,25 г у контролі.


 
 

Цікаве

Загрузка...