WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії (автореферат) - Реферат

Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії (автореферат) - Реферат

Наукова новизна дослідження:

Вперше експериментально досліджено ефективність фотодинамічної терапії пухлин з використанням фотосенсибілізатора 5-АЛК вітчизняного виробництва. Встановлено значне пригнічення росту пухлин та процесу метастазування після ФДТ-АЛК при внутрішньочеревному, пероральному, внутрішньопухлинному та аплікаційному застосуванні фотосенсибілізатора.

Вивчено динаміку змін деяких показників імунологічної реактивності тварин-пухлиноносіїв в різні строки після проведення ФДТ-АЛК. Показано, що найбільш швидко активуються локальні фактори неспецифічної резистентності, що проявляється ранньою (перші хвилини після опромінення) масивною інфільтрацією пухлини клітинами мієлоцитарної ланки; з часом в імунну відповідь на ФДТ-АЛК залучаються реакції адаптивного імунітету, про що свідчать посилення інфільтрації пухлин лімфоцитами, відновлення функціонального резерву перитонеальних макрофагів, гальмування пухлиноіндукованої інволюції тимусу та стимуляція проліферативної активності циркулюючих Т-лімфоцитів.

Вперше показано, що метод ФДТ-АЛК значно гальмує процес васкуляризації легеневих метастазів у мишей з карциномою Льюїс та призводить до зниження в крові рівня фактора росту ендотеліальних клітин (VEGF).

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної роботи є експериментальним обґрунтуванням розробки для практичної онкології України нового методу фотодинамічної терапії злоякісних пухлин з використанням вітчизняного фотосенсибілізатора другого покоління 5-АЛК.

Виявлена внаслідок експериментальних досліджень виражена протипухлинна і антиметастатична активність методу ФДТ-АЛК свідчить про те, що вітчизняний фотосенсибілізатор 5-АЛК може бути рекомендований для ФДТ злоякісних новоутворень. Отримані дані увійшли до пакету матеріалів, оформлених для передачі у Державний фармакологічний центр міністерства охорони здоров'я України з метою проведення I фази клінічних випробувань методу ФДТ-АЛК.

Важливим з практичної точки зору є і те, що визначені імунологічні та ангіогенезо-залежні особливості впливу на організм фотодинамічної терапії із застосуванням 5-АЛК.

Отримані теоретичні та практичні дані рекомендовано до включення в педагогічний процес кафедр онкології вищих учбових медичних закладів України.

Особистий внесок здобувача. Внесок автора полягає в постановці мети, формуванні програми, завдань, обсягу та методів дослідження. Автором особисто зібрана та проаналізована сучасна література за темою дисертації. Всі дослідження виконувались при безпосередній участі здобувача. Дисертантом самостійно проведені науковий та статистичний аналіз даних, теоретичне узагальнення результатів роботи, сформульовано основні положення та висновки дисертаційної роботи.

Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертації були представлені та обговорені на: V конференції молодих онкологів України "Сучасні аспекти експериментальної та клінічної онкології" (Київ, 2002); науково-практичній конференції з міжнародною участю „ОНКОЛОГІЯ – ХХІ" (Київ, 2003); IV міжнародному симпозіумі "Актуальные проблемы биофизической медицины" (Київ, 2004); I Всеукраїнській науково-практичній конференції "Вітчизняні протипухлинні препарати: аналіз сьогодення та погляд у майбутнє" (Київ, 2004).

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладений у 9 публікаціях, в тому числі в 5 статтях у провідних фахових журналах та 3 тезах у матеріалах вітчизняних та міжнародних конференцій.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, огляду літератури, розділу „Матеріали та методи досліджень", трьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення одержаних результатів, висновків та списку використаної літератури. Основний зміст дисертації викладений на 152 сторінках машинописного тексту, містить 15 таблиць та 34 рисунки. Список використаних джерел включає 217 найменувань, з них 27 російською та українською мовами та 190 англійською мовою.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. У дослідах використовувались клітини лімфоми мишей NK/Ly, асцитного варіанту раку Еріха мишей та В-клітинної лінії малігнізованих лімфоцитів людини Namalwa; метастазуюча карцинома легенів Льюїс, саркома 180, рак Ерліха (солідний варіант), що перещеплювались на мишах ліній С57Bl/6, BALB/c та безпородних розводки віварію ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України. Утримання мишей та робота з ними здійснювались у відповідності до міжнародно прийнятих правил проведення робіт з експериментальними тваринами.

В якості фотосенсибілізатора застосовували гідрохлорид 5-амінолевулінової кислоти (5-АЛК), який був синтезований в Інституті органічної хімії НАН України. Для порівняння використовували у тих же дозах офіцинальний препарат „Аласенс" (гідрохлорид 5-амінолевулінової кислоти) виробництва ГНЦ "НИОПИК" (Росія).

У дослідах in vitro малігнізовані клітини у кількості 2х106/мл інкубували з 5-АЛК в розчині Хенкса без фенолового червоного на протязі 4 год при 37С. Потім клітини відмивали від 5-АЛК і переносили в середовище RPMI-1640 з 10% ембріональної сироватки теляти, опромінювали лазерним світлом і залишали інкубуватись при 37С на протязі 20 год. Використовували випромінювання гелій-неонового лазера ЛГ-111 (довжина хвилі 633 нм) при дозі опромінення 25-150 Дж/см2. Кількість загиблих клітин визначали за допомогою тесту з трипановим синім.

В експериментах на тваринах 5-АЛК вводили системно (перорально, внутрішньочеревно) і місцево (внутрішньопухлинно), а також зовнішньо у складі мазі за 4 години до ФДТ. Перед сеансом ФДТ у зоні росту пухлини видаляли шерсть шляхом депіляції.

Для проведення ФДТ тваринам давали ефірний наркоз і фіксували на розтяжках. ФДТ проводили на 6-й день (для саркоми 180 і солідного варіанту раку Ерліха) або 12-й день (для карциноми Льюїс) після перещеплення пухлини, коли розміри пухлин у діаметрі досягали 0,70,1 см.

Досліди з ФДТ проводили з використанням спеціального лазерного пристрою, розробленого у ВП „Фотоніка плюс" (м. Черкаси). Для того, щоб досягти необхідної для опромінювання експериментальних пухлин густини потужності, в пристрої застосовується система кварцових світловодів. Кінець світловоду від кожного гелій-неонового лазера ЛГН-111 заводився у спеціально розроблений пристрій, який дозволяв сконцентрувати випромінювання від декількох лазерів у один світловий пучок. Світловод установлювали з таким розрахунком, щоб діаметр світлової плями перевищував діаметр пухлини в 1,5-2 рази. Світловий вплив здійснювали при довжині хвилі випромінювання 632 нм, густині потужності 150 мВт/см2 і експозиції 20 хвилин.

Оцінку ефективності ФДТ з використанням 5-АЛК проводили за гальмуванням росту пухлин (ГРП), яке розраховували по формулі ГРП = (Vк – Vд) / Vк х 100%, де Vк і Vд – середній об'єм пухлин відповідно в контрольній і дослідній групах, а також за відсотком тварин з повною регресією пухлини (ПР).

Ступінь метастазування встановлювали за зміною маси легень, середньою кількістю метастазів у мишей кожної групи, середнім діаметром метастатичних вузлів та частотою метастазування.

Для гістологічних досліджень пухлини, які видаляли через 4 та 20 годин після проведеної ФДТ, фіксували у 10% розчині нейтрального формаліну, обробляли загальноприйнятим методом; серійні зрізи фарбували гематоксиліном і еозином. Морфологічні зміни, які спостерігались у пухлинах після проведеної ФДТ, досліджували при збільшенні мікроскопу від 100 до 400.

Для оцінки реакції імунної системи, використовуючи стандартні методики, визначали абсолютну і відносну масу та клітинність тимусу, селезінки і лімфатичних вузлів; питомий вміст у пухлинній тканині клітин мієлоцитарної ланки (прилипаючих до пластику) і лімфоцитів (відділених центрифугуванням у градієнті густини фікол-верографін, =1,077). Питому кількість таких клітин (відповідно km або k1) розраховували за формулою: k = (кількість отриманих клітин/маса пухлини, мг) х105.

Рівень функціональної активності перитонеальних макрофагів (дихальний вибух) визначали за їхньою здатністю відновлювати нітросиній тетразолій (НСТ) за стандартною методикою (Muller L.R., 1989). Ступінь активації макрофагів оцінювали за різницею між показниками спонтанної та індукованої активності. У дослідних пробах макрофаги вносили в планшет у кількості 1х105 на лунку. В якості екзогенного стимулятора застосовували зимозан в концентрації 3 мг/мл. Результати визначали за допомогою спектрофотометричного методу при довжині хвилі 540 нм. Відсоток стимуляції активності розраховували по формулі: (Ст - Сп) / Сп х 100%, де Сп - показник оптичної щільності спонтанної проби; Ст - показник оптичної щільності стимульованої проби.

Проліферативну активність спленоцитів визначали в реакції бласттрансформації із застосуванням МТТ-тесту за стандартною методикою (Nike M., 1990). Спленоцити мишей у концентрації 5х105 кл/мл культивували у 96-лункових планшетах на протязі 72 год в середовищі RPMI-1640 з 10% сироваткою ембріонів теляти в умовах СО2 інкубатора. В якості мітогена застосовували конканавалін А (Pharmacia, Switzerland) в концентрації 15 мкг/мл. За 4 год до закінчення строку інкубації у лунки вносили препарат МТТ. Оптичну щільність вимірювали за допомогою спектрофотометричного методу при довжині хвилі 540 нм. Індекс мітоген-індукованої активності клітин розраховували за формулою: [(Д-К)/К]х100%, де Д – середнє значення екстинкції з 3-4 повторів у досліді (в присутності мітогену), К – те ж саме у контролі (у відсутності мітогену).


 
 

Цікаве

Загрузка...