WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії (автореферат) - Реферат

Морфогенез та медикаментозна корекція пластичної недостатності міокарда при хронічній гіперхолестеринемії (автореферат) - Реферат

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ

І РАДІОБІОЛОГІЇ ім. Р.Є. КАВЕЦЬКОГО

КУЦЕНОК ВАДИМ ВАСИЛЬОВИЧ

УДК:616-006:615.831:547.979.733:616-092.4+.9

Ефективність фотодинамічної терапії пухлин з використанням 5-амінолевулінової кислоти

(експериментальне дослідження)

14.01.07 – онкологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України.

Науковий керівник –

доктор біологічних наук, професор

Гамалія Микола Федорович,

завідувач відділу клітинної фотобіології та фотомодуляції пухлинного росту Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Офіційні опоненти: –

доктор медичних наук, професор

Кулик Галина Іванівна,

провідний науковий співробітник відділу механізмів протипухлинної терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України;

доктор медичних наук

Баглій Євген Ананійович,

завідувач лабораторії канцерогенезу, тератогенезу та токсикології репродуктивної функції Інституту екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України.

Провідна установа Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра онкології, м. Київ.

Захист відбудеться " 12 " жовтня 2005 року о 13 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України за адресою: 03022, Київ, вул. Васильківська, 45.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України.

Автореферат розісланий "__" вересня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

доктор медичних наук Н.В.Бородай

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність проблеми. Останнім часом інтенсивно розвивається новий метод лікування злоякісних новоутворень – фотодинамічна терапія (ФДТ). Метод ґрунтується на застосуванні фотосенсибілізаторів, які мають властивість вибірково накопичуватись в клітинах злоякісних пухлин та при дії світлового (лазерного) випромінювання в присутності кисню викликати фотохімічні реакції, що призводять до селективого руйнування пухлинних клітин.

Впровадження в клінічну практику методу ФДТ у передових західних країнах дозволило покращити якість надання радикальної і паліативної допомоги онкологічним хворим (Соколов В.В., 2001, Dougherty T.J., 1998, Macdonald L.G., 2001). Безсумнівною перевагою методу ФДТ перед іншими методами лікування злоякісних новоутворень (хіміотерапією, променевою терапією та ін.) є цілеспрямований вплив на пухлину без ушкодження оточуючих тканин. Така селективність у світловому пошкодженні пухлинної тканини ґрунтується на тому, що фотосенсибілізатор після введення в організм затримується більше в злоякісних пухлинах, та на відсутності у методу значних побічних ефектів. Застосування ФДТ дає можливість в певних (зокрема, при ранніх стадіях раку) випадках замінювати широке хірургічне втручання порівняно простою, мало травматичною процедурою лазерного опромінення пухлини безпосередньо, якщо вона розташована зовні, або через ендоскопічний прилад, якщо пухлина знаходиться у порожнинних органах (бронхах, стравоході, шлунку, прямій кишці, сечовому міхурі тощо).

Дослідження останніх років в області ФДТ дозволили сформулювати вимоги до оптимального фотосенсибілізатора: інтенсивне поглинання світла в тій ділянці спектрального діапазону, де біологічні тканини найбільш прозорі для проникнення оптичного випромінювання; високий рівень утворення синглетного кисню; чітко виражена селективність накопичення препарату в пухлинах у порівнянні з навколишніми макроскопічно незміненими тканинами; порівняно швидке виведення його з організму; низька токсичність. Але гематопорфірин-дериват –фотосенсибілізатор, який найбільш часто застосовується нині, лише частково відповідає цим вимогам. Цей препарат порівняно тривало (тижні, іноді місяці) затримується в організмі, спричиняючи у пацієнтів світлову чутливість шкіри (Миронов А.Ф., 1992, Ackroyd R., 2001).

Таким чином, створення та запровадження в клінічну практику оптимальних фотосенсибілізаторів для ФДТ, які б селективно накопичувались у пухлинній тканині, мали високу фотодинамічну протипухлинну активність і швидко виводились з організму, становить актуальну проблему сучасної світової онкології. Незважаючи на те, що метод ФДТ в Україні поки що взагалі відсутній, саме в нашій країні, в Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАНУ (ІЕПОР НАНУ) були розпочаті перші у колишньому СРСР досліди щодо розробки лазерної фотодинамічної терапії пухлин (Гамалея Н.Ф., 1988).

Найбільш перспективним напрямом досліджень, що виконуються останнім часом в ІЕПОР НАНУ, слід вважати вивчення ефективності ФДТ з використанням нового фотосенсибілізуючого препарату другого покоління – 5-амінолевулінової кислоти (5-АЛК). Сама по собі 5-АЛК не є фотосенсибілізатором, але приймаючи участь у біосинтезі гема, вона індукує синтез протопорфіринa IX, якому притаманні фотосенсибілізуючі властивості (Fukuda H., 2005). Перевагами 5-АЛК є те, що вона, як водорозчинна сполука, може бути застосована не тільки системно (внутрішньовенно, перорально), але й місцево (аплікаційно, внутрішньопухлинно) у вигляді ін`єкцій, аплікацій або навіть крему. Важливо також, що вона залишається в організмі не тижні і місяці, як гематопорфірин-дериват, а тільки одну добу, і не спричиняє тривалої фоточутливості шкіри у хворого.

Все вище зазначене і обумовлює актуальність розробки в Україні методу ФДТ злоякісних пухлин з використанням вітчизняного фотосенсибілізатора 5-АЛК.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планами науково-дослідних робіт Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України за темою: "Створення нових технологій фотодинамічної терапії онкологічних хворих на основі застосування сенсибілізаторів ендогенного походження" (№ держреєстрації – 0103U000788, 2003-2005 р.р.) та темою "Розробка методу застосування фотосенсибілізуючого препарату 5-АЛК у лікуванні хворих на гемобластози: фотодинамічна елімінація пухлинних клітин з кісткового мозку при його аутотрансплантації" (№ держреєстрації – 0104U006133, 2004-2006 р.р.), що входить до складу комплексної програми НАН України "Новітні медико-біологічні проблеми та оточуюче середовище людини", Розділ 2 "Біологічно активні речовини для здоров`я людини".

Метадослідження: експериментальне вивчення протипухлинної і антиметастатичної ефективності, імунологічних, морфологічних та ангіогенезо-залежних особливостей впливу на організм фотодинамічної терапії із застосуванням нового фотосенсибілізатора другого покоління – 5-амінолевулінової кислоти.

Задачі дослідження:

  1. Дослідити токсичність 5-АЛК у порівнянні з препаратом-аналогом „Аласенсом".

  2. Вивчити фотодинамічне пошкодження пухлинних клітин in vitro при використанні 5-АЛК.

  3. Дослідити на моделях перещеплюваних пухлин (карцинома легенів Льюїс, саркома 180, солідний варіант раку Ерліха) антибластомну ефективність ФДТ-АЛК при різних способах введення фотосенсибілізатора.

  4. Вивчити антиметастатичний ефект ФДТ-АЛК на мишах з карциномою Льюїс.

  5. Провести морфологічне дослідження перещеплюваних пухлин у тварин, які були піддані ФДТ-АЛК.

  6. Дослідити вплив ФДТ-АЛК на рівень фактора росту ендотеліальних клітин (VEGF) в крові мишей з карциномою Льюїс.

  7. Охарактеризувати стан імунологічної реактивності тварин-пухлиноносіїв в процесі ФДТ.

Об'єкт дослідження:Клітини лімфоми мишей NK/Ly, асцитного варіанта раку Ерліха та В-клітинної лінії лімфоцитів людини Namalwa; перещеплювані пухлини – метастазуюча карцинома легенів Льюїс, саркома 180, солідний варіант раку Ерліха.

Предмет дослідження:протипухлинна фотодинамічна активність 5-АЛК у дослідах на мишах з перещеплюваними пухлинами, а також на малігнізованих клітинах in vitro.

Методи дослідження:методи експериментальної онкології – для оцінки протипухлинного та антиметастатичного ефектів лікування; морфологічний метод – для вивчення ознак лікувального патоморфозу в експериментальних пухлинах; імунологічні методи – для визначення показників імунологічної реактивності тварин; імуноферментний метод – для визначення рівня фактора росту ендотеліальних клітин (VEGF) в сироватці крові експериментальних тварин з пухлинами; статистичні – для обробки та аналізу отриманих даних.


 
 

Цікаве

Загрузка...