WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім’ї (автореферат) - Реферат

Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім’ї (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНИХ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ І МЕДИЧНОЇ КЛІМАТОЛОГІЇ ім. І.М.СЕЧЕНОВА

КІЛЕССА ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 616.13-004.6+616.24-002+161.233-002+161.248:612.017.1:616-005

Особливості патогенезу, клініки та лікування сполученого перебігу неспецифічних захворювань легенів і ішемічної хвороби серця

14.01.27 – пульмонологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора медичних наук

Ялта – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Кримському державному медичному університеті ім. С.І Георгієвського МОЗ України.

Науковий консультант: доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Солдатченко Сергій Сергійович,завідувач кафедри фтизіатрії і пульмонології ФПО Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, директор Кримського республіканського науково-дослідного інституту фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М. Сєченова МОЗ України

Офіційні опоненти: доктор медичних наук Савченко Валентин Михайловичзавідувач відділенням медичних інформаційних систем та комп'ютерних технологій Кримського республіканського науково-дослідного інституту фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М. Сєченова МОЗ України;

доктор медичних наук, професор, Мостовий Юрій Михайловичзавідувач кафедри пропедевтичної терапії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова МОЗ Українидоктор медичних наук, професор,Асмолов Олександр Костянтинович завідувач кафедри фтизіопульмонології Одеського медичного університету МОЗ України

Провідна установа: Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України

Захист відбудеться 20.01. 2006 р. о _____14____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 53.610.01 при Кримському республіканському науково-дослідному інституті фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М. Сєченова МОЗ України (98603, м. Ялта, вул. Полікуровська, 25).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кримського республіканського науково-дослідного інституту фізичних методів лікування та медичної кліматології ім. І.М. Сєченова МОЗ України (98603, м. Ялта, вул. Полікуровська, 25).

Автореферат розісланий 18.12. 2005 р.

Вчений секретарспеціалізованої вченої ради О.Ф. П'янков

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Медичне значення неспецифічної патології органів дихання - пневмонії, хронічного обструктивного захворювання легенів і бронхіальної астми, - а також ішемічної хвороби серця в першу чергу визначається зростаючою захворюваністю і смертністю як від розвитку ускладнень при кожній нозологічній одиниці патології окремо, так і особливо у випадках наявності у хворих коронарною хворобою серця - бронхолегеневих захворювань (Кубышкин В.Ф. і співавт., 1995; Москаленко В.Ф., Коваленко В.М., 2001; Фещенко Ю.И., 2002; Перцева Т.А. і співавт., 2001).

У свою чергу, уповільнити розвиток ускладнень захворювань, зокрема, таких принципово значущих в популяції патологій як хронічне обструктивне захворювання легенів, бронхіальна астма, можливо лише шляхом їх ранньої діагностики з оцінкою багатофакторних "зовнішніх" і "внутрішніх" аспектів генезу хвороб і прийняття відповідного лікарського рішення (Солдатченко С.С. і співавт., 2000; Савченко В.М., 2003). На жаль, факт високої захворюваності бронхолегеневої патології в даний час в основному констатується на етапі клінічно вираженого процесу, у тому числі і вже на етапі наявності ускладнень, присутності сполучених захворювань, що і породжує зрештою високу інвалідизацію і смертність. Разом з цим, наявність сполученої патології легенів і ІХС створює істотні труднощі в їх лікуванні. Так, при поєднанні бронхообструктивної патології і ІХС неможливо призначити -адреноблокатори; при лікуванні серцевої недостатності базисними засобами інгібіторами АПФ і діуретиками, у випадках наявності супутнього бронхообструктивного синдрому у хворих може спостерігатися посилення кашлю, підвищення в'язкості крові. Використання нітратів, -адреноблокаторів, антагоністів повільних кальцієвих каналів у хворих на стенокардію і розвинуту у них пневмонію, пов'язано з небезпекою виникнення артеріальної гіпотензії, гострої серцево-судинної недостатності. Вищесказане свідчить про насущну необхідність розглядати проблеми в пульмонологічній і кардіологічній практиці у великому числі конкретних клінічних ситуацій в єдиному блоці. Проте, розглядаючи ці питання, в першу чергу необхідно враховувати той факт, що різні клінічні варіанти ІХС мають один морфологічний базис - атеросклероз коронарних артерій

( Карпов Р.С., 1999; Чазов Е.И., 2002).

Атеросклероз же, згідно існуючим переконанням (Давыдовский И.В., 1966) є не випадкове захворювання, а природно-видове явище, що з неминучістю розвивається не тільки в старечому, але і в зрілому віці.

Згідно епідеміологічним дослідженням частоти ураження атероскле-розними утвореннями - ліпідними плямами (смужками), фіброзними бляшками і атерокальцинатами, в різні вікові періоди, були одержані наступні дані (Вихерт А.М., 1985). У віці 10-19 років в коронарних артеріях атеросклерозні утворення виявляються у 65 % представників чоловічої статі і 62 % жіночої, при цьому у 18 % чоловіків і 5 % жінок спостерігаються фіброзні бляшки. На третьому десятилітті життя лише у 11-12 % чоловіків і жінок в коронарних артеріях немає атеросклерозних утворень, причому у 46% чоловіків і 33 % жінок є фіброзні бляшки. У четвертому десятилітті - лише у 4 % чоловіків і 7 % жінок немає атеросклерозних уражень, а в п'ятому десятилітті - відповідно у 1% чоловіків і 4% жінок. У шостому десятилітті фіброзні бляшки реєструються відповідно у 97 % чоловіків і 90 % жінок, атерокальциноз - відповідно у 68 % і 42 %. Надалі в більш старших вікових групах реєструється все більше зростаюча частота кальцинозу, і в середньому до 80 років площа кальцинозу досягає вже 80 % низхідної гілки лівої коронарної артерії. Останні масштабні вибіркові епідеміологічні дослідження в окремих великих містах СНД дозволили виявити збільшення частки "важких" форм атеросклерозу - атерокальцинозу (Жданов В.С. і співавт., 2001) Останніми роками до раніше відомих морфологічних форм атеросклерозу також були віднесені - гіперплазія інтими, по типу подушкоподібних потовщень, дистрофічні зміни внутрішньої еластичної мембрани, а також доліпідні зміни - мікроскопічні пристінкові тромби, що складаються з фібрину і тромбоцитів, які надалі інкорпоруються в судинну стінку (Шехонин Б.В. і співавт., 1990; Чазов Е.И., 2001; Жданов В.С. і співавт., 2002), ремоделювання судин, що виражається в їх розширенні і звуженні (Gazes P.C., 1988). Істотно змінилися уявлення про ураження атеросклерозними утвореннями калібру судин. Так, якщо раніше вважали (Герц С.Д., Курган А., 1990), що атеросклерозні утворення локалізуються лише в аорті і гілках, що відходять від неї, а в коронарних артеріях в їх проксимальних відділах, до межі проникнення артерій в м'язову тканину, то в даний час вважається, що відбувається і ураження мінімальними атеросклерозними змінами середніх і дистальних сегментів артерій, зокрема, в коронарних артеріях, в їх субепікардіальних шлуночкових гілках, що знаходить свій клінічний вираз в розвиткові варіантної стенокардії, стенокардії напруги, порушень серцевого ритму, блокад ніжок пучка Гіса і функціональної неспроможності серця (Цапаева Н.Л., 1999).

Важливою класичною морфологічною особливістю атеросклерозу є циклічність його перебігу (Цинзерлинг В.Д., 1929; Титов В.Н., 2001; Жданов В.С. і співавт., 2002). Тривалі періоди ремісії, що тривають деколи роками і десятиліттями, характеризуються незмінністю структури атеросклерозних елементів, тоді як для періодів загострення атеросклерозу характерні зміни у вигляді атеронекрозу, пристінкового тромбозу, крововиливів в атеросклерозні утворення, розшарування судин (Чазов Е.И., 2001). Moreno R.R. (1998) вважає, що атеронекроз виникає в результаті розлогого атеросклерозного утворення в ділянці ліпідного ядра, в зоні присутності макрофагів.

Проблема ж сполученого перебігу неспецифічних захворювань легенів і ішемічної хвороби серця впродовж останніх десятиліть знаходиться в центрі уваги як пульмонологів, так і кардіологів, але при цьому існують деколи діаметрально протилежні погляди на ту роль, яку відіграють неспецифічні захворювання легенів в посилюванні тяжкості перебігу ішемічної хвороби серця (Александрова О.А., Маркина С.С., 1983; Лазебник Л.Б. і співавт., 1992), і тому вона навряд чи може вважатися вирішеною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Робота є складовою частиною республіканської науково-дослідної теми "Патогенетична роль і корекція порушень нейроімуноендокринної системи і системи гемостазу при захворюваннях серцево-судинної, бронхолегеневої і травної систем", розробленої в Кримському державному медичному університеті ім. С.І.Георгієвського, номер державної реєстрації 0102U006361, шифр - 02/8.


 
 

Цікаве

Загрузка...