WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит, ускладнений синдромом жовтяниці (автореферат) - Реферат

Хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит, ускладнений синдромом жовтяниці (автореферат) - Реферат

Міністерство охорони здоров'я України

Київська медична академія післядипломної

освіти ім. П.Л. Шупика

КОСОВАН ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

УДК- 616.441-006-089-0.72.1

Відеоендоскопічні втручання в хірургічному лікуванні вузлової доброякісної патології щитоподібної залози

14.01.03 - хірургія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

КИЇВ-2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України

Науковий керівник:заслужений діяч науки і техніки України,

лауреат Державної премії України, доктор

медичних наук, професор Грубнік

Володимир Володимирович, Одеський

державний медичний університет МОЗ України,

завідувач кафедри хірургічних хвороб

з післядипломною підготовкою

Офіційні опоненти: доктор медичних наук, Черенько Сергій

Макарович,Український науково-практичний

центр ендокринної хірургії, трансплантації

ендокринних органів і тканин МОЗ України,

керівник хірургічного відділу;

доктор медичних наук, професор Шідловський

Віктор Олександрович, Тернопільський державний медичний

університет ім. І.Я. ГорбачевськогоМОЗ України,

завідувач кафедри факультетської хірургії

з курсом дитячої хірургії.

Провідна установа: Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Захист відбудеться 27 квітня 2005 року о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради

Д 26.613.08 у Київській державній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, Дорогожицька, 9).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київської державної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (04112, м. Київ, Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий 25 березня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук, доцент М.М. Гвоздяк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема хірургічного лікування вузлового зобу являється дуже важливою, так як вузловий зоб - одне із самих розповсюджених захворювань ЩЗ. За літературними даними та даними ВООЗ при ООН, вузловим зобом хворіє більше 400 мільйонів людей, що складає до 7 % населення Земної кулі (Балаболкин М.И., 1998; Литовченко Ю.С. та співавт., 1994).

Особлива увага приділяється проблемі вузлових утворень ЩЗ в Україні після Чорнобильської катастрофи, насамперед, із-за впливу радіації на ЩЗ радіонуклеотидів йоду. Останні є одним із поражаючихфакторів, які визначають медичні наслідки аварії (Афанасьєва Н.І. та співавт., 1994, 1996, 1997; Гладка Л.Ю., 1998; Иркин И.В., 2001; Короленко Г.С. та співавт., 1993; Кучеренко Е.О., 1997; Ткаченко Г.І. та співавт., 1994; Токарчук Н.І., 1998).

Другим фактором, який впливає на розповсюдженність вузлових утворень ЩЗ, є помірний дефіцит йоду в воді, грунтах та харчових продуктах. Україна географічно відноситься до зони з помірним йодним дефіцитом (Кіторага Н.Ф. та співавт., 1998; Литовченко Ю.С. та співавт., 1994; Лукавецький О.В та співавт., 1997; Погорелов А.В.,1998; Чернобрив А.Д.,2001).

Методики оперативних втручань на ЩЗ, запропоновані Кохером, Микуличем, Ніколаєвим та іншими, зостаються незмінними на протязі десятків років та зазнають лише незначних змін і поліпшень (Черенько С.М., 1998; Комісаренко І.В та співавт., 2000;).

Досягнення останніх років у відеоендоскопічній хірургії відкрили нові можливості для проведення ВЕВ на залозах шиї (Bellantone R. et al., 1999; Gagner M. et al., 1996, 1997, 1999, 2001; Cougard P. et al., 1998; Henry J.F. et al., 1999, 2003; Miccoli P., et al., 2001; Shimizu K. et al., 1998, 1999, 2000). Основними перевагами відеоендоскопічних доступів до ендокринних залоз шиї є значно поліпшений косметичний результат, а також можливість проведення діагностичної відеоендоскопії та біопсії, незначна травматичність операції та значне скорочення строків стаціонарного лікування та реабілітації.

Таким чином, питання розробки нових методик оперативних втручань на ЩЗ з використанням нових хірургічних технологій, технічних особливостей операцій, їх інструментального оснащення, розробки та вивчення методик профілактики інтраопераційних та післяопераційних ускладнень, а також результатів операцій – являються актуальними та своєчасними.

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри хірургічних хвороб з післядипломною підготовкою Одеського державного медичного університету і є фрагментом планової науково-дослідницької теми: "Розробка принципів функціональних органозберігаючих операцій на органах грудної і черевної порожнини, кінцівках із застосуванням ендоскопічної, ультразвукової і лазерної техніки " (№ державної реєстрації 0199U004333). Автором особисто виконано її розділ: "Розробка нових ендоскопічних операцій при доброякісних захворюваннях щитоподібної залози", що викладено у матеріалах дисертаційної роботи.

Мета і задачі дослідження. Підвищити ефективність хірургічного лікування хворих з вузловою доброякісною патологією ЩЗ шляхом удосконалення існуючих та втілення нових хірургічних технологій.

Для досягнення наміченої мети були поставлені такі задачі:

1. Розробити покази для проведення ВЕВ при доброякісній вузловій патології ЩЗ.

2. Розробити методики виконання ВЕВ на ЩЗ з використанням різноманітних доступів та використанням нових інструментів.

3. Удосконалити методику проведення біполярної електрокоагуляції кровоносних судин ЩЗ при проведенні традиційних та ВЕВ.

4. Розробити комплекс технічних прийомів та методик для профілактики інтраопераційного пошкодження кровоноснихх судин, зворотнього та верхнього гортанних нервів та зменшення післяопераційних ускладнень.

5. Провести порівнювальний аналіз результатів оперативного лікування хворих з вузловою доброякісною патологією ЩЗ з використанням традиційної методики та ВЕВ, перебігу раннього та віддаленого післяопераційного періодів.

Об'єкт дослідження вузлова доброякісна патологія ЩЗ.

Предмет дослідження – хірургічне лікування доброякісної вузлової патології ЩЗ з використанням традиційних та ВЕВ.

Методи дослідження – для досягнення поставленої мети в роботі використані традиційні клініко-лабораторні, імуноферментні (дослідження рівня гормонів ЩЗ), інструментальні, радіоізотопні, цитологічні та морфологічні дослідження та статистичні методи.

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше з врахуванням анатомотопографічних даних обгрунтована можливість проведення ВЕВ на ЩЗ.

Вперше в Україні використано нові методики та вивчено результати проведення ВЕВ при вузловій доброякісній патології ЩЗ.

Вперше розроблено методики профілактики інтраопераційних пошкоджень верхніх та зворотніх нервів та навкілщитоподібних залоз.

Вперше вивчено перебіг раннього післяопераційного періоду та віддалених результатів після проведених ВЕВ при вузловій доброякісній патології ЩЗ.

Вперше проведена порівнювальна оцінка результатів використання традиційних та ВЕВ при вузловій доброякісній патології ЩЗ.

Доведено, що при проведенні ВЕВ на ЩЗ при вузловій доброякісній патології термін перебування в стаціонарі скорочується в 2,2 рази, терміни трудової та соціальної реабілітації в 1,7 разів, значно покращено косметичні результати операції.

Практичне значення отриманих результатів. Вперше в Україні пропонується новий науково обґрунтований спосіб проведення оперативних втручань на ЩЗ при її вузловій доброякісній патології з використанням відеоендоскопічних технологій.

У дисертації розроблені покази та протипокази щодо проведення ВЕВ при вузловій доброякісній патології ЩЗ.

Вперше в Україні використана оригінальна методика проведення ВЕВ на ЩЗ з використанням спеціально виготовленого інструментарію.

Вдосконалено методику проведення біполярної електрокоагуляції кровоносних судин, що дозволило використати її при проведенні як традиційних так і ендоскопічних операцій на ЩЗ.

Обгрунтовано технічні прийоми, які дозволяють запобігти виникненню інтраопераційних ускладнень при проведенні ВЕВ на ЩЗ, та запропоновано методики, направлені на зниження частоти післяопераційних ускладнень.

Результати роботи впроваджено в лікувальний процес хірургічних відділень Одеської обласної клінічної лікарні та Одеської міської лікарні №2, а також використовуються для навчання студентів, лікарів-інтернів та курсантів факультету вдосконалення Одеського дежавного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Дисертант сформулював мету і задачі дослідження, здійснив комплексне лікування хворих з вузловою доброякісною патологією ЩЗ, самостійно здійснив (23 всіх операцій) і брав участь у хірургічних втручаннях, проведених у рамках дослідження; провів аналіз отриманих даних, написав усі розділи дисертації. Висновки та практичні рекомендації сформулював при консультативному редагуванні наукового керівника.

Дисертантом у співавторстві розроблено та запропоновано новий пристрій для проведення відеоендоскопічних операцій на ЩЗ та спосіб його використання, що дозволяє проводити відеоендоскопічну операцію без застосування газу та використовувати його в пацієнтів з ожирінням та "короткою шиєю"; удосконалено пінцет для проведення гемостазу на судинах малого та середнього діаметрів, що дозволило використовувати його при проведені як традиційних так і ВЕВ; розроблено спосіб обробки порожнини при проведені ВЕВ на ЩЗ, що дозволило значно зменшити кількість виділень з рани та зменшити строки їх знаходження в стаціонарі; запропоновано оригінальне розташування інструментів при проведенні ВЕВ на ЩЗ, що дозволяє чітко орієнтуватися в анатомічних структурах шиї та запобігти ряду інтраопераційних ускладнень. На запропоновані пристрої та методи одержано 3 деклараційні патенти України на винаходи.


 
 

Цікаве

Загрузка...