WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Прогнозування, диференційний підхід до діагностики та корекції дисменореї (автореферат) - Реферат

Прогнозування, диференційний підхід до діагностики та корекції дисменореї (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ Ф. Г. ЯНОВСЬКОГО

КОНЦУР ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ

УДК: 616.233-002:616-036.86

Прогнозування перебігу хронічних обструктивних захворювань легень в профілактиці інвалідності

14.01.27 – пульмонологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українському державному НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України.

Науковий керівник член-кор. АМН України, доктор медичних наук., професор Перцева Тетяна Олексіївна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, завідуюча кафедрою факультетської терапії та ендокринології

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, старший науковий співробітник Ячник Анатолій Іванович, Інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського, провідний науковий співробітник клініко-функціонального відділення

доктор медичних наук, професор Cвінцицький Анатолій Станіславович, Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця, завідувач кафедри госпітальної терапії № 2

Провідна установа – Інститут терапії ім. Л. Т. Малої АМН України, відділення пульмонології (м. Харків)

Захист відбудеться "28" листопада 2005 року о "1100" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.552.01 при Інституті фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України за адресою: 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 10

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського (м. Київ, вул. М. Амосова, 10)

Автореферат розісланий "26" жовтня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Бегоулева Ж. Б.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Зростання захворюваності хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ) у всіх індустріально розвинутих країнах, ускладнення перебігу цих захворювань дає підстави віднести їх до актуальних проблем сучасної пульмонології. У середньому 5-15 % дорослого населення в цих країнах мають ХОЗЛ, підтверджене спірометрією. Після встановлення діагнозу ХОЗЛ, 10-літня виживаємість складає 50 % і одна третина хворих помирає від дихальної недостатності (Antу J. M. et al., 2001).

За прогнозами до 2010 р., ХОЗЛ вийдуть на 3 місце серед причин смертності у світі (Hermiz O. et al., 2002). В Україні в 2000 р. зареєстровано 76,6 і в 2001 р. – 68,3 випадків смерті внаслідок захворювань органів дихання на 100 тис. населення, з них ХОЗЛ як причина смерті відзначена відповідно в 52,8 і 46,8 на 100 тис. населення (Ю.І.Фещенко, 2002). Трохи знижені показники смертності внаслідок ХОЗЛ в Україні можуть свідчити про недостатню діагностику цього захворювання і недооцінку ХОЗЛ як причини смерті.

В останнє десятиріччя в світі захворюваність ХОЗЛ виросла на 42 %, в Україні ці показники зросли більше ніж у 1,6 рази – їх питома вага серед вперше зареєстрованих захворювань складає 26,1 % (Фещенко Ю. І., 2003).

ХОЗЛ також призводять до значних соціальних наслідків в суспільстві. За даними прогнозу ВООЗ (2003 р.), ХОЗЛ до 2020 р. посядуть п'яте місце серед причин інвалідності (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, 2001; 2003).

В Україні рівень первинної інвалідності дорослого і працездатного населення внаслідок хвороб органів дихання за останні 5 років трохи стабілізувався і складав 1,8 – 2,0 на 10 тис. населення. Зменшення інвалідності з кінця 90-х років пояснюється поліпшенням надання допомоги таким хворим, введенням сучасних схем лікування, а також зменшенням звернення пенсіонерів за віком у зв'язку зі скасуванням ряду соціальних пільг. Проте, рівень первинної інвалідності залишається досить високим і зіставимий з таким при гіпертонічній хворобі. В Україні в середньому 2200 чоловік щорічно первинно визнаються інвалідами внаслідок ХОЗЛ (Іпатов А. В., 2002). В теперішній час передбачається, що близько 60 % хворих ХОЗЛ є інвалідами другої групи з тривалістю життя 5,5 років після виявлення захворювання (Маруніч В. В., 2002).

Зростання захворюваності ХОЗЛ, високий рівень інвалідності та смертності вимагає вдосконалення їх діагностики, прогнозування настання та профілактики інвалідності.

З огляду на зазначене, представляється актуальним розробити алгоритм індивідуального прогнозування ризику настання та обтяження інвалідності при ХОЗЛ на основі загальноприйнятих клініко-функціональних методів обстеження і обгрунтувати методи її профілактики, що й обумовило мету та завдання цього дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана в Українському державному НДІ медико-соціальних проблем інвалідності (Укр.Держ.НДІ МСПІ) як фрагмент планової НДР "Удосконалення критерiїв оцiнки ефективностi реабiлiтацiї iнвалiдiв внаслiдок хронiчних обструктивних захворювань легень і бронхiальної астми та розробка рекомендацiй по її оптимiзацiї з позицiї полiпшення якостi їх життя" (№ держреєстрації 0199U001664, шифр ВН.69.Ін.18).

Мета дослідження – визначення впливу несприятливих чинників на настання та обтяження інвалідності та клініко-статистичне обгрунтування профілактики інвалідності при хронічних обструктивних захворюваннях легень.

Завдання дослідження:

  1. Розробити інформаційну карту для індивідуального прогнозування ризику настання та обтяження інвалідності у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень.

  2. Уточнити основні вірогідні ознаки, які визначають ступінь інвалідності при хронічних обструктивних захворюваннях легень та їх інформативність.

  3. Встановити вплив суми вірогідних чинників, що визначають перебіг захворювання та обмеження життєдіяльності при хронічних обструктивних захворюваннях легень.

  4. Розробити алгоритм обстеження хворих на хронічні обструктивні захворювання легень для визначення групи інвалідності на основі загальноприйнятих методів соціального і клініко-функціонального обстеження.

  5. Розробити алгоритм індивідуального визначення групи інвалідності та можливості її обтяження при хронічних обструктивних захворюваннях легень на основі загальноприйнятих клініко-функціональних методів обстеження.

  6. Удосконалити методику об`єктивного визначення групи інвалідності у МСЕК з урахуванням всіх несприятливих чинників для хворих на хронічні обструктивні захворювання легень.

Об'єкт дослідження: хронічні обструктивні захворювання легень.

Предмет дослідження: основні чинники інвалідності та алгоритм індивідуальної діагностики та прогнозування динаміки інвалідності при хронічних обструктивних захворюваннях легень.

Методи дослідження: для виявлення основних несприятливих чинників настання та обтяження інвалідності використовувались анамнез, клінічні і функціональні методи.

Наукова новизна одержаних результатів

Вперше розроблена інформаційна система для індивідуального прогнозування ризику настання та обтяження інвалідності при хронічних обструктивних захворюваннях легень за даними загальноприйнятих методів клініко-функціонального обстеження.

Встановлені основні чинники, які вірогідно визначають ступінь обмеження життєдіяльності та її обтяження при хронічних обструктивних захворюваннях легень.

Визначений вплив суми прогностично несприятливих чинників на настання та обтяження інвалідності при хронічних обструктивних захворюваннях легень.

Розроблено алгоритм індивідуальної діагностики та прогнозування динаміки інвалідності за допомогою послідовного аналізу А. Вальда при хронічних обструктивних захворюваннях легень на основі загальноприйнятих клініко-функціональних методів обстеження.

Практичне значення отриманих результатів

Розроблена система дає можливість удосконалити методику огляду хворих у МСЕК для більш об'єктивного визначення групи інвалідності при хронічних обструктивних захворюваннях легень на основі загальноприйнятих клініко-функціональних методів обстеження. Уточнені основні прогностично несприятливі чинники, які призводять до інвалідності та її обтяження при хронічних обструктивних захворюваннях легень. Розрахунок суми прогностично вірогідних чинників дозволяє практичним лікарям прогнозувати ризик настання та обтяження інвалідності при хронічних обструктивних захворюваннях легень і дати рекомендації хворим щодо її профілактики. Розроблена методика прогнозування ризику настання та обтяження інвалідності при хронічних обструктивних захворюваннях легень впроваджена в роботу терапевтичних відділень Дніпропетровських міських клінічних лікарень № 6 і № 7, терапевтичного відділення і відділення реабілітації клініки Укр.Держ.НДІ МСПІ та МСЕК України. Основні положення дисертації використовуються в навчальному процесі кафедри медико-соціальної експертизи факультету удосконалення лікарів Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України. За матеріалами дисертації опубліковані методичні рекомендації „Прогнозування ризику настання та обтяження інвалідності у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень із метою профілактики інвалідності та реабілітації хворих" (Дніпропетровськ 2004 р.).


 
 

Цікаве

Загрузка...