WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Бактеріоциногенні і пробіотичні властивості лактобацил (автореферат) - Реферат

Бактеріоциногенні і пробіотичні властивості лактобацил (автореферат) - Реферат

ВИСНОВКИ

Особистісний фактор є важливим аспектом ефективного управління організацією поруч із різними видами ресурсів і технологіями. У новітній же літературі аналіз цього фактору розпочинається з критики теорії бюрократії М. Вебера й теорії організації праці Ф. Тейлора. У пошуках альтернативного підходу до даної проблеми зарубіжні та вітчизняні дослідники виявили не лише принципову значимість даного показника (хоча й суттєвого), але й описали ряд механізмів, умов і чинників, які безпосередньо визначають його необхідність і ефективність: тип суспільних відносин; соціальна зумовленість управління; технологічна й соціальна організація праці; механізми винагороди; ступінь загальної та конкретно-ситуативної бюрократизації управління; наближеність реального трудового процесу до безпосереднього виробничого циклу на підприємстві; культурне середовище організації; соціально-психологічний клімат у трудовому колективі; взаємодія формальних і неформальних структур організації; її ґендерний склад; характер соціального оточення; ступінь і форма прояву відчуження праці тощо.

В дисертації поставлено й на певному рівні розв'язано проблему залежності проявів персонального чинника від типу соціальної організації. У відповідності з цим у дисертації розкрито поняття соціальної організації, описано процедури її класифікації та типологізації, здійснено реальну типологізацію організацій за характером їх соціального середовища. Особливої уваги надано культурно-освітнім організаціям, де, на думку дисертанта, особистісний фактор виявляється особливо чітко й безпосередньо. Проведене на основі цього теоретично обґрунтованого припущення конкретно-соціологічне опитування в цілому підтвердило правомірність такого твердження.

Основні результатидисертації відображено у 7 публікаціях фахових видань:

1.Теоретичні засади технології прийняття управлінських рішень в освітніх організаціях // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. – Київ-Запоріжжя-Одеса: ГУ "ЗІДМУ", 2002. – Вип. 14. – С. 49-59.

2.Деякі риси середнього закладу освіти як соціальної організації (соціологічний підхід) // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. – Київ-Запоріжжя-Одеса: ЗДУ, 2002. – Вип. 16. – С. 60-67.

3.Проблеми управління освітою на регіональному рівні: погляд практикуючого соціолога // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Запоріжжя: "Тандем У", 2003. – Вип. 29. – С. 156-160.

4.Синтез структуралістського і персоналістського підходів до управління // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 2002. – С. 405-409.

5.Особистісний фактор у соціології організацій і управління (Вебер-Тейлор-Форд) // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. Міжвузівський збірник наукових праць. – Київ-Запоріжжя-Одеса: ГУ "ЗІДМУ", 2003. – Вип. 20. – С. 105-113 (у співавторстві).

6.Модели адаптивного управления региональным образованием: взгляд руководителя-практика // Вестник Одесского национального университета им. И.И. Мечникова. – 2003. – Т. 8. – Вып. 9. – С. 235-241.

7.Персоналістські чинники технологій управління у соціологічних концепціях // Социальные технологии: Актуальные проблемы теории и практики. Международный межвузовский сборник научных трудов. – Киев-Москва-Одесса-Запорожье: ГУ "ЗИГМУ", 2004. – Вип. 22. – С. 173-187.

АНОТАЦІЯ

Кузьменко В.І. Особистісний чинник у структурі управління організацією. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04. – спеціальні та галузеві соціології. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004.

Дисертаційне дослідження містить теоретичний аналіз сутності, форм прояву та дієвих чинників особистісного фактора в управлінні організацією. Досліджено еволюцію аналізу даної проблеми в зарубіжній і вітчизняній літературі, виявлено сукупність актуальних проблем і можливих напрямків її розв'язання. Особливу увагу приділено проблемі залежності дії особистісного фактору від соціального типу організації. Обґрунтовано технологію найбільш ефективних форм типологізації соціальних організацій залежно від середовища їх функціонування. На цій підставі виділено виробничі, політичні та культурно-освітні організації. Обґрунтовується думка, що обсяг і значимість персонального фактора зростає в напрямі від виробничих до культурно-освітніх організацій. Це твердження емпірично верифіковане шляхом конкретно-соціологічного дослідження.

Ключові слова: особа, особистісний фактор, форми прояву особистісного фактора, управління, організація, класифікація та типологізація організацій, залежність особистісного фактора від типу організації.

АННОТАЦИЯ

Кузьменко В.И. Личностный фактор в управлении организацией. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04. – специальные и отраслевые социологии. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2004.

Диссертационное исследование содержит теоретический анализ сущности, форм проявления и действенных причин личностного фактора в управлении организацией. Исследована эволюция анализа данной проблемы в зарубежной и отечественной литературе, очерчено совокупность актуальных проблем и возможных направлений их разрешения. Особое внимание уделено проблеме зависимости действия личностного фактора от социального типа организации. Обосновано технологию наиболее эффективной типологизации социальных организаций в зависимости от среды их функционирования. На этой основе выделяются производственные, политические и культурно-просветительные организации. Обосновывается тезис, что объём и значимость личностного фактора растут в направлении от производственных к культурно-образовательным организациям. Данное утверждение эмпирически верифицировано путём конкретно-социологического исследования.

Ключевые слова: личность, личностный фактор, формы проявления личностного фактора, управление, организация, классификация и типологизация организаций, зависимость личностного фактора от типа организации.

ANNOTATION

Kuzmenko V.I. Personal factor in the organization of management. – Manuscript.

The scientific work on the degree on the candidate of the social sciences in specializing 22.00.04. in specific and brauch sociologies. Taras Shevchenko Kyiv National University, Kyiv, 2004.

This research contains the theoretical analysis of the essence forms and working reasons of the personal factor in the organization management. The evolution of the present problem analysis in the foreign and native literature has been done, the combination of the actual problems and possible ways of the solution has been underlined special attention has been paid to the problem of the dependence of the personal factors from the social type of the organization. The technology of the most effective typology of the social organization depending upon the sphere of the functioning has been made on the ground there come working political and cultural organizations.

The thesis that volume and significance of the personal factors grow in the direction from working to cultural organizations has been formulated. This statement is empirically verified by means of the detailed sociological research.

Key words: a personality, individual factor, the forms of manifestation (display) of the individual factors, managing, organization, classification and typology of management dependence of the individual factors on the management.


 
 

Цікаве

Загрузка...