WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хірургічне лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням системної ензимотерапії і пентоксифіліну (автореферат) - Реферат

Хірургічне лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням системної ензимотерапії і пентоксифіліну (автореферат) - Реферат

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

  1. Никонець Л.О., Маліновський А.А., Лисяк Г.М., Фещенко П.П., Комаров В.І. Вольтамперні характеристики тіла людини на змінній напрузі // Энергетика и электрификация. - 1999, №2. С.43-48.

  2. Никонець Л.О., Маліновський А.А., Комаров В.І., Натальченко В.А., Черемних Є.В. Синтезування і тестування моделі тіла людини як елемента електричного кола // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". "Електроенергетичні і електромеханічні системи". - 2000, №403. - С.114-119.

  3. Никонець Л.О., Маліновський А.А., Гапанович В.Г., Комаров В.І. Вплив стану організму людини на параметри лінійної моделі тіла, як елемента електричного кола // Вісник Інженерної Академії України. - 2000, №2. - С.28-30.

  4. Никонець Л.О., Маліновський А.А., Лисяк Г.М., Фещенко П.П., Комаров В.І., Натальченко В.А. Дослідження лавинного зростання струму через тіло людини у випадку дії постійної напруги // Энергетика и электрификация. - 2001, №1. – С.50-52.

  5. Никонець Л.О., Маліновський А.А., Гапанович В.Г., Комаров В.І., Фещенко П.П. Залежність параметрів тіла людини і його лінійних моделей як елемента електричного кола від площі поверхні дотику до електродів // Энергетика и электрификация. - 2001, №2. - С.51-52.

  6. Никонець Л.О., Маліновський А.А., Комаров В.І. Необоротні явища в тілі людини у випадку дії на нього змінної напруги // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". "Електроенергетичні та електромеханічні системи". - 2002, №449. - С.143-150.

  7. Никонець Л.О., Маліновський А.А., Комаров В.І., Натальченко В.А. Лінійна модель тіла людини як елемента електричного кола / 3-я Міжнар. наук.-техн. конф. "Математичне моделювання в електротехніці, електроніці та електроенергетиці". Тези доповідей, Львів, 1999. - С.193-194.

АНОТАЦІЯ

Комаров В.І. Модель тіла людини як об'єкта захисту в електричних мережах до 1000 вольт. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. – Національний університет "Львівська політехніка", 2005.

Дисертація присвячена розробленню моделі тіла людини як об'єкта захисту в електричних мережах до 1000 В. Питання зменшення електротравматизму є актуальним як для України, так і для багатьох країн світу.

Розроблення моделей тіла людини дозволяє замінити небезпечний для людини фізичний експеримент математичним і тим самим дослідити дію струму в широкому діапазоні змін параметрів впливу і людини. Результати математичних експериментів дозволять удосконалити критерії електробезпеки і відповідно всю нормативну базу захисних заходів.

Розроблено лінійну, для умов нормального і, на її базі, нелінійну моделі тіла людини для умов аварійного режимів роботи електроустатановок.

Ефективний математичний опис явищ в тілі людини при протіканні електричного струму і результати математичного моделювання таких явищ дозволили розробити метод визначення допустимих напруг дотику за критерієм запобігання місцевої електротравми.

Ключові слова: математична модель, тіло людини, електрична мережа, електротравма, електробезпека, числовий експеримент.

АННОТАЦИЯ

Комаров В.И. Модель тела человека как объекта защиты в электрических сетях до 1000 вольт. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные методы. - Национальный университет "Львовская политехника", 2005.

Диссертация посвящена разработке модели тела человека как объекта защиты в электрических сетях до 1000 вольт. Вопрос уменьшения электротравматизма актуален как для Украины, так и для многих стран мира.

Разработка моделей тела человека позволяет заменить опасный для человека физический эксперимент математическим и таким путём исследовать действие тока в широком диапазоне изменения параметров воздействия на человека. Результаты математических экспериментов позволят усовершенствовать критерии электробезопасности и, соответственно, всю нормативную базу защитных мероприятий.

Информационной базой для разработки моделей стали собственные физические эксперименты, опубликованные результаты таких экспериментов других исследователей, а также статистика электротравматизма. Материалы экспериментальных исследований использовались в виде частотных, вольтамперных и амперсекундных характеристик тела человека.

Теоретически обоснована возможность построения вольтамперных характеристик тела любого человека в пределах до 200-250 В, не подвергая его опасности поражения электрическим током, по данным опытов с электродами небольшой площади поверхности прикосновенья в диапазоне напряжений 075 В и токов до 11,5 мА. Разработана линейная, для условий нормального и, на её базе, нелинейная модели тела человека для условий аварийного режима работы электроустановок. Разработанные модели использованы для исследования явления лавины тока через тело человека.

Конституция Украины провозглашает жизнь и здоровье человека высшей социальной ценностью. Из этого следует, что критерии электробезопасности должны обеспечить предотвращение не только смертельной электротравмы, но и причинения вреда здоровью человека, в частности получение им электротравмы, одной из которых является электрическая метка.

Возникновение электрической метки связано с разрушением верхнего слоя кожи (эпидермиса), вследствие чего электрическое сопротивление этого слоя быстро уменьшается. Увеличение тока через тело человека приводит к разрушению следующего слоя – дермы и, соответственно, к еще большему возрастанию тока. Такой процесс быстрого возрастания тока через тело человека и есть лавина тока. На модели этот процесс можно воспроизвести последовательным уменьшением вплоть до нуля резистанса нелинейных звеньев модели, начиная от звеньев с большими постоянными времени.

Эффективное математическое описание явлений в теле человека при протекании электрического тока и результаты математического моделирования таких явлений позволили разработать метод определения допустимых напряжений прикосновения по критерию предупреждения местной электротравмы.

Ключевые слова: математическая модель, тело человека, электрическая сеть, электротравма, электробезопасность, численный эксперимент.

SUMMARY

Komarov V.I. Model of a body of the person as object of protection in electrical networks up to 1000 volt. - the Manuscript.

The dissertation on competition of a scientific degree of Cand.Tech.Sci. on a speciality 01.05.02 - mathematical modelling and computing methods. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, 2005.

Dissertation is devoted to development of model of a human body as object of protection in electrical networks up to 1000 V. The question of reduction electrical accidentions is actual both for Ukraine and for many countries of the world.

Development of models of a body of the person allows to replace physical experiment dangerous to the person by mathematical and such way to investigate action of a current in a wide range of change of parameters of influence and the person. Results of mathematical experiments will allow improving criteria of electrosafety and accordingly all normative base of protective actions.

It is developed linear, for conditions normal and, on its base, nonlinear models of a body of the person for conditions of emergency operation of work of electroinstallations.

The Effective mathematical description of the phenomena in a body of the person at course of an electric current and results of mathematical modelling of such phenomena have allowed to develop a method of definition of allowable pressure(voltage) of a touch by criterion of the prevention of a local electrotrauma.

Key words: mathematical model, body of a person, electrical network, electrical accident, electrical safety, numbering experiment.


 
 

Цікаве

Загрузка...