WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хірургічне лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням системної ензимотерапії і пентоксифіліну (автореферат) - Реферат

Хірургічне лікування хворих на генералізований пародонтит з використанням системної ензимотерапії і пентоксифіліну (автореферат) - Реферат

Апробація результатів дисертації проводилась:

  1. На технічних Радах Міністерства енергетики України. Київ, 1997, 1999 р.р. 2. На 3-й Міжнародній науково-технічній конференції "Математичне моделювання в електротехніці, електроніці та електроенергетиці" (Львів, 1999р.). 3. На технічних нарадах в ВАТ "Львівобленерго" з обговорення результатів досліджень з проблем електробезпеки, виконаних Державним університетом "Львівська політехніка" та Інженерною Академією України (Львів,1999р.). 4. На науково-технічних конференціях Державного університету "Львівська політехніка" 1997-2004 р.р.

Публікації. Основні результати роботи висвітлені у 7 публікаціях, у тому числі: 6 у наукових фахових виданнях, 1 - у матеріалах конференції.

Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 69 найменувань. Загальний обсяг дисертації складає 131 сторінку основного тексту і містить 43 ілюстрації та 30 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, сформульовано мету та задачі роботи, наведено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів.

У першому розділі проаналізовано сучасний стан електробезпеки в Україні. Показано, що причиною значних відмінностей кількісних показників електротравматизму в країнах СНД і Західної Європи є те, що, по-перше, мережі напругою до 1000 В (особливо побутові) в країнах СНД не відповідають вимогам чинних стандартів, по-друге, через економічний стан країн СНД не виконуються своєчасно ремонт і реконструкція мереж, і, по-третє, самі стандарти і супутня система нормативних документів їх впровадження вимагають кардинального перегляду.

Західні країни давно впровадили стандарти МЕК з електробезпеки будівель. Росія недавно прийняла значну їх частину як свої стандарти. З 01.01.2002 р. дев'ять стандартів цієї групи введено в дію в Україні. Але напевно пройде не менше 10 років, поки виявляться позитивні тенденції, пов'язані з реалізацією цих документів. Країни СНД лише почали впроваджувати пристрої захисного вимкнення, які вже давно стали на Заході буденною справою.

Згадані заходи в майбутньому здатні зупинити тенденцію зростання електротравматизму в країнах СНД і навіть знизити кількісні показники гранично до рівня західних країн. Однак, ліквідувати електротравматизм як явище вони неспроможні. Рекомендації МЕК виходять з засади достатності для уникнення смертельних наслідків попередження фібриляції серця. Не враховуються інші найпоширеніші механізми ураження, які є причиною біля 93% всіх смертельних випадків. Виконання рекомендацій МЕК не гарантує відсутності місцевих електротравм, а також електротравм, пов'язаних з ураженням центральної нервової системи. Таким чином ні положення ГОСТ 12.1.038-82, ні рекомендації Рапорта 479 МЕК не відповідають сучасним уявленням про природу електротравматизму і потребують перегляду.

Відомими є еквівалентні електричні схеми тіла людини за Рубіншейном, за Манойловим й інші. Однак, автори еквівалентних схем стверджують, що нинішній стан і рівень знань не дозволяють кількісно оцінити значення параметрів окремих елементів схем. На відміну від такого підходу, основу для визначення параметрів елементів моделі повинна скласти нагромаджена у світі статистика параметрів кола ураження, факторів ураження й імовірності різних наслідків електротравм. Це дозволить розвинути еквівалентні схеми у модель ураження людини електричним струмом.

На підставі зроблених висновків з урахуванням запропонованої концепції підвищення рівня електробезпеки формувалися задачі наступних досліджень.

Другий розділ присвячено розробленню моделі тіла людини як елемента електричного кола для умов нормального режиму роботи електроустановки.

Запропонована модель тіла людини являє собою ланцюгову n ланкову схему, кожна j ланка якої складається з паралельно з'єднаних резистора rj і конденсатора cj (рис.1), що відтворюють властивості послідовно-паралельно з'єднаних шарів тіла з різними електричними властивостями.

Адекватність відтворення математичною моделлю параметрів тіла за дії довільної за формою і частотою напруги дотику в області лінійності вольтамперних характеристик тіла забезпечується збіжністю частотних характеристик моделі і тіла; для формування моделі тіла за таких умов вперше застосовано синтез кола за частотною характеристикою.

Параметри лінійної моделі визначались шляхом порівняння одержаного експериментально значення модуля повного опору тіла людини Zh(i) на частоті fiі відповідного опору заступної схеми , тобто , де - колова частота.

Використані частотні характеристики знімалися на напрузі до 5 В, коли ще не виявляється природна нелінійність вольтамперних характеристик тіла людини. Одержані моделі адекватно відтворюють параметри тіла людини в діапазоні малих напруг; у випадку дії великих напруг це відтворення є наближеним.

Для одержання простої залежності опору моделі тіла від частоти паралельне з'єднання елементів ланки перетворене в еквівалентне послідовне з параметрами , . Тоді модуль комплексного опору моделі визначається формулою

.

Визначення параметрів n-ланкової моделі на базі частотної характеристики здійснювалось формуванням одного рівняння з 2n невідомими параметрами моделі (цільової функції) і його розв'язання оптимізаційними методами.

Сформовано функцію відносно вектора невідомих параметрів схеми (рис.1), де m – кількість врахованих точок частотної характеристики. Цільова функція має вигляд . Для мінімізації цільової функції використано градієнтний метод.

На базі наведеного алгоритму розроблено програму синтезування моделі і проведено її тестування.

Досліджено вплив стану організму людини на параметри лінійної моделі тіла як елемента електричного кола з використанням чотирьох частотних характеристики однієї особи, знятих в різний час, а, отже, й різного стану організму та однакових умовах експерименту. Аналіз показав, що зі зміною стану організму змінюються значення опору на всіх частотах. Параметри практично всіх елементів кожної з синтезованих за частотними характеристиками моделей в тій чи іншій мірі відрізняються від аналогічних параметрів інших моделей. В цьому знаходить своє відбиття факт зміни зі зміною стану організму електричних параметрів тіла людини як сукупності паралельно і послідовно сполучених органів і тканин з різними питомими опорами і властивостями поляризації. Синтезовано моделі тіла за усередненоючастотною характеристикою та за огинаючими мінімальних і максимальних значень опорів для кожної частоти.

Значно вища точність моделювання досягається у випадку синтезування моделі за аналітичною апроксимацією дослідної частотної характеристики, коли усуваються неточності дослідного визначення координат окремих точок характеристики.

Для аналізу впливу площі поверхні дотику до електродів F на електричні параметри тіла та параметри його моделі були зняті частотні характеристики однієї особи для шляху струму "рука-рука" з використанням електродів з площами поверхні дотику 0,8; 5,0; 13,0; 76,0 см2. Синтезовані для наведених вище площ поверхні дотику до електродів лінійні моделі тіла людини можна використати як базу для аналізу небезпеки дії на тіло людини змінної напруги довільної частоти.

Важливим методичним моментом синтезу лінійних моделей є використання частотних характеристик, знятих на найменших з практично можливих напругах. Це забезпечує, з одного боку, безпеку одержання частотних характеристик і, з другого боку, адекватність відтворення моделлю параметрів тіла для напруг дотику, тривало допустимих в умовах нормального режиму роботи електроустановок.

В третьому розділі розроблено модель тіла людини для умов аварійного режиму роботи електроустановки. За базову прийнято лінійну модель, в яку внесено зміни для врахування дії великих напруг дотику.

Залежно від величини прикладеної напруги, а отже, від інтенсивності фізичних та фізіологічних процесів в організмі, нелінійність вольтамперної характеристики тіла людини змінюється. Цю обставину враховано під час екстраполяції одержаних дослідних даних на область вищих напруг. Для обґрунтування закономірності зміни струму у випадку великих значень напруги дотику потрібні експериментальні дані, одержані для цих напруг.

Модель тіла людини повинна адекватно відтворювати нелінійність експериментальних вольтамперних характеристик тіла людини в широкому діапазоні напруг – понад 200 В, враховувати площу дотику до електродів і частоту.

Для отримання даних обгрунтувано метод проведення експериментів без заподіяння шкоди здоров'ю людини.

Метод визначення вольтамперної характеристики людини за дослідними даними, знятими у безпечному діапазоні струмів і напруг дотику.

Для розроблення методу використано експериментальні дані проф. Г.Бігельмайєра. Вибір саме цих даних обумовлений, по-перше, унікальністю проведених дослідів, по-друге, детальним чітким викладенням методики експериментів та, по-третє, тим, що всі результати одержані в дослідах з однією особою. В процесі оброблення наявної бази даних виділено з повного опору тіла людини його нелінійну та лінійну Rhзал складові. Спад напруги на лінійній складовій виділено за умовою максимальної монотонності та відсутності перегинів кривої спаду напруги на нелінійній складовій. Для проф. Г.Бігельмайєра, який проводив досліди над собою, на частоті 50 Гц лінійна складова опору становить Rhзал = 0,06 / (F - 0,006)+0,75 (кОм).


 
 

Цікаве

Загрузка...