WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан гіпоталамо−гіпофізарно−надниркової та симпато−адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випр - Реферат

Стан гіпоталамо−гіпофізарно−надниркової та симпато−адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випр - Реферат

9. Коваленко В. Г., Мірошниченко С.І. Діагностичні тести та контрольно-тренувальні програми з видо-часових форм дієслова англійської мови для студентів І-ІІ курсу всіх спеціальностей. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ ЛДТУ, 1998. – 98 с.

10. Коваленко В. Г. Практичні завдання з англійської мови для студентів ІІ курсу технологічного факультету спеціальності 7.090.202 – „Технологія машинобудування". – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2001. – 38 с.

11. Коваленко В. Г. Практичні завдання з англійської мови для студентів ІІ курсу економічних спеціальностей. – Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2002. – 58 с.

12. Коваленко В. Г. Контрольно-тренувальні тести з видо-часових форм англійського дієслова. - Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2002. – 48 с.

13. Коваленко В. Г. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів ІІ курсу спеціальності „Обладнання для обробки металів тиском" денної форми навчання. - Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004. – 56 с.

АНОТАЦІЇ

Коваленко В.Г. „Модульно-рейтингове навчання як засіб індивідуалізації навчального процесу у вищому технічному закладі". – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.09 – теорія навчання. Волинський державний університет імені Лесі Українки, Луцьк, 2005.

У дисертації проведено теоретичний аналіз модульно-рейтингового навчання з позицій його індивідуалізації; представлено модульно-рейтингове навчання як цілісну інноваційну технологію, здатну досить глибоко індивідуалізувати навчальний процес у вищому технічному закладі; розроблено види рейтингового оцінювання знань та умінь студентів, адекватні вимогам запровадження модульного навчання; розкрито способи модульного структурування змісту навчальної дисципліни щодо забезпечення індивідуалізації навчання; обґрунтовано основні критерії ефективності технології модульно-рейтингового навчання.

Захищаються результати теоретико-експериментального дослідження. Встановлено, що впровадження модульно-рейтингового навчання як інноваційної технології на засадах поглиблення індивідуалізації цільової, змістової, процесуальної та результативної компонент навчального процесу забезпечує підвищення його ефективності, сприяє загальному позитивному ставленню студентів та викладачів до процесу засвоєння знань та умінь.

Матеріали дослідження слугують науковою базою для подальшого вдосконалення організації навчального процесу у вищому технічному закладі.

Ключові слова: технологічний підхід, модульне навчання, рейтингова система оцінювання знань та вмінь студентів, індивідуалізація навчання, критерії ефективності.

Коваленко В.Г. „Модульно-рейтинговое обучение как средство индивидуализации учебного процессав высшем техническом заведении".— Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.09 - теория обучения. Волынский государственный университет имени Леси Украинки, Луцк, 2005.

В диссертации осуществлен теоретический анализ современных инновационных технологий обучения, а именно - модульного обучения, раскрыты особенности и виды рейтингового оценивания знаний, умений и навыков студентов, определен технологический подход к модульно- рейтинговому обучению, выявлены основные принципы его реализации.

В диссертационном исследовании модульно-рейтинговое обучение рассматривается как личностно-ориентированная или личностно-деятельностная педагогическая технология, в основе которой лежит идея индивидуализации учебной деятельности студентов.

Модульно-рейтинговое обучение понимается как дидактический процесс, основывающийся на системном структурировании содержания учебных предметов в автономные организационно-методические единицы - модули, с широким использованием рейтингового оценивания учебных достижений студентов.

Модульно-рейтинговое обучение рассматривается как эффективное средство индивидуализации учебного процесса, позволяющее студентам осуществлять выбор индивидуальной линии обучения, сущность которой состоит в том, что студент с высокой степенью самостоятельности имеет возможность выбрать и работать по предлагаемой программе, включающей в себя программу действий, банк информации и методические рекомендации по достижению поставленных дидактических целей. Это позволяет студенту осуществлять самоорганизацию и самоконтроль познавательной деятельности, а также самостоятельно регулировать темп обучения.

Модульно-рейтинговое обучение рассматривается автором как сложное системное образование, включающее в себя целевой, содержательный, процессуальный и результативный компоненты. Целевой компонент обеспечивается иерархией целей (интегральной, семестровой, модульной, рабочей), содержательный – вариативным модульным структурированием содержания учебного предмета, процессуальный – обеспечением индивидуальной линии обучения, результативный – объективностью рейтинговой оценки знаний, умений и навыков.

Важным моментом проведенного исследования есть совмещение индивидуализации процесса обучения и стандартизации качества подготовки будущего специалиста.

Автором диссертационного исследования разработана и апробирована модель модульно-рейтингового обучения студентов, обеспечивающая постепенный переход от традиционной до инновационной технологии обучения.

Эффективность реализации представленной в работе модели модульно-рейтингового обучения иностранному языку в высшем техническом заведении определялась по результативным, развивающим и стимулирующим показателям. Использовалась трехмерная модель критериев эффективности учебного процесса (мотивы - способности - успеваемость).

Установлено, что внедрение модульно-рейтингового обучения как инновационной технологии, базирующейся на позициях углубления индивидуализации целевого, содержательного, процессуального и результативного компонентов учебного процесса, обеспечивает повышение его эффективности и способствует созданию общего положительного отношения студентов и преподавателей к процессу усвоения знаний и умений.

По результатам диссертационного исследования определены условия эффективного использования модульно-рейтингового обучения в высших технических заведениях.

Материалы исследования могут служить научной основой для дальнейшего усовершенствования организации учебного процесса в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: технологический подход, модульное обучение, рейтинговая система оценивания знаний и умений студентов, индивидуализация обучения, критерии эффективности.

Kovalenko V. H. Modular and rating instruction as a means of individualization of the teaching procedure at a higher technical establishment. – Manuscript.

Thesis for the candidate degree by speciality - 13.00.09 - theory of instruction. - Volyn State University named after Lesia Ukrainka, Lutsk, 2005.

Theoretical study of modular and rating instruction from the standpoint of its individualization is done in the thesis.

Modular and rating instruction is presented as a uniform innovatory technology individualizing to a great extent teaching at a higher technical educational establishment. Types of rating evaluation of students' knowledge and skills that are met the case of modular instruction introduction are worked out. Methods of modular structuring of the subject content ensuring its individualization are shown. Principal criteria of the efficiency of modular and rating instruction technology are substantiated.

Ways of introduction of modular and rating instruction technology into the English language study at a technical university are presented.

Results of the theoretical and experimental investigation are defended. It was established that introduction of innovatory modular and rating instruction technology to deepen the individualіzation of the instruction procedure purpose, content, method and result ensures the increase of its efficiency and facilitates the formation of general positive students and teachers' attitude to the process of assimilation of knowledge and skills.

Materials of investigation are scientific fundamentals for further improvement of instruction procedure organization at a higher technical establishment.

Key words: technological approach, modular instruction, rating evaluation of students' knowledge and skills, individualization of instruction, efficiency criteria.

Підп. до друку .02.2005 р. Формат 60х90/16. Папір офс.

Гарн. Таймс. Ум. друк. арк. 0,75. Обл.-вид. арк. 2.

Тираж 100 прим. Зам. 679

Редакційно-видавничий відділ

Луцького державного технічного університету

43018 Луцьк, вул. Львівська, 75

Друк – РВВ ЛДТУ


 
 

Цікаве

Загрузка...