WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан гіпоталамо−гіпофізарно−надниркової та симпато−адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випр - Реферат

Стан гіпоталамо−гіпофізарно−надниркової та симпато−адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випр - Реферат

0,36

0,47

0,59

0,64

0,48

0,51

0,72

0,73

0,7

0,67

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

a b c d e

Показник засвоєння

Ряд1

Ряд 2

Р

a, b, c, d, e – юніти

Ряд 1 – контрольні групи. Ряд 2- експериментальні групи

Рис 3. Показники засвоєння студентами контрольних та експериментальних груп знань та вмінь за юнітами

Апробація технології модульно-рейтингового навчання у вищому технічному закладі засвідчила її більшу ефективність порівняно з традиційною системою.

Проведене дослідження підтвердило основні положення гіпотези та дало підстави сформулювати такі загальні висновки:

1. У теорії та практиці дидактики вищої школи модульно-рейтингове навчання займає провідне місце серед сучасних інноваційних технологій особистісно-орієнтованого спрямування. Активне впровадження положень модульно-рейтингового навчання у практику організації навчального процесу вищого навчального закладу вимагає цілісного емпіричного дослідження та теоретичного узагальнення. Особлива значимість та актуальність проведеного дослідження визначається перспективами застосування модульно-рейтингового навчання за умов впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Аналіз теоретичних джерел і результатів дослідження дозволяє констатувати, що модульно-рейтингове навчання – це інноваційна технологія, яка відповідає сучасним вимогам організації навчального процесу, стимулює саморозвиток студентів, сприяє самоусвідомленню необхідності кількісного та якісного зростання, дозволяє індивідуалізувати навчально-пізнавальну діяльність майбутніх фахівців, стимулює їх самостійну активність.

2. Відповідно до цілісного розуміння технології модульно-рейтингового навчання ми провели систематизацію принципів модульного навчання за цільовою, змістовою та технологічною ознаками. В основі модульно-рейтингового навчання лежить розуміння модуля як відносно завершеної частини навчального матеріалу, яка передбачає адекватні способи його засвоєння. Особливого значення у логіці засвоєння дисципліни набуває усвідомлення структури та послідовності використання моновалентних, полівалентних та змішаних модулів, що зумовлюється логічною структурою змісту навчального матеріалу і дозволяє формувати не лише систему знань та вмінь, але й визначати способи їх засвоєння. Рейтингове оцінювання у модульному навчанні базується на принципах діагностичності, конкретності, об'єктивності, вільного вибору, індивідуалізації, системності, загальності, доступності, технічності, позитивної мотивації. Систематизація підходів до рейтингового оцінювання дозволяє виділити п'ять моделей такого оцінювання: щотижневі заліки, система залікових годин, робота на аудиторних заняттях, періодичність контрольних зрізів, визначення успішності за змістовою ознакою. Ці моделі можуть реалізовуватися у двох напрямках: за сумарною та середньозначимою оцінкою.

3. Модульно-рейтингове навчання забезпечує його індивідуалізацію, оскільки реалізується варіативністю змісту та способів засвоєння залежно від рівня базової підготовки студентів, а також особливостей їх професійної спеціалізації, систематичністю та об'єктивністю оцінювання знань та вмінь майбутніх фахівців. Описана технологія навчання, як ефективний засіб його індивідуалізації, полягає у тому, що студент з високою мірою самостійності може працювати за запропонованою викладачем навчальною програмою, яка включає програму дій, банк інформації та методичне керівництво з досягнення поставлених дидактичних цілей.

4. Ми розробили модель технології модульно-рейтингового навчання за цільовою, змістовою, процесуальною та результативною компонентами. Вона побудована на засадах інтенсифікації та індивідуалізації навчального процесу і апробована в процесі вивчення студентами технічних вузів іноземної мови. Системотвірним компонентом модульно-рейтингового навчання є його мета, яку ми представляємо у вигляді ієрархії цілей глобального, етапного, оперативного та процесуального рівнів. Це дозволило з позицій системного підходу визначити та описати інтегровану мету, семестрові, модульні та робочі цілі вивчення дисципліни. Чітка ієрархія цілей, в свою чергу, забезпечила варіативне структурування змісту навчального матеріалу дисципліни. За основу змістової одиниці ми взяли модуль, за основу структурної – юніт. Модульне структурування змісту навчального матеріалу дозволяє індивідуалізувати процес засвоєння знань та вмінь, структурування за юнітами – стандартизувати підготовку майбутнього фахівця. Органічне поєднання варіативності та стандартизованості змістової компоненти забезпечує індивідуалізацію навчального процесу в межах визначених цілей підготовки майбутнього фахівця. Варіативність змістової компоненти модульно-рейтингового навчання зумовлювалась: вільним вибором студентом змістового модуля і особистим визначенням глибини проблем, що вивчаються; регулюванням самостійної роботи та вибором навчального матеріалу загальноосвітнього чи професійного спрямування. Індивідуалізація навчання студентів за процесуальною компонентою передбачає вибір ними власної лінії навчання, а за варіативною – вибір змістової компоненти. При цьому враховується рівень підготовки студентів, їх мотивація, ступінь професійної орієнтації. Залежно від цих чинників студент на відповідному етапі підготовки бере участь в обговоренні проблем та виконанні завдань на рівні основного виконавця, опонента чи експерта. Результативна компонента дозволяє індивідуалізувати навчальний процес шляхом запровадження модульно-рейтингового оцінювання знань та вмінь студентів.

5. З позицій індивідуалізованої спрямованості модульно-рейтингового навчання у роботі визначено три критерії ефективності навчального процесу: успішність, здібності і мотиви. За результатами успішності студентів технологія модульно-рейтингового навчання щодо ефективності значно випереджає традиційне навчання як за окремими змістовими одиницями (юнітами) дисципліни, так і за рівномірністю їх засвоєння, що свідчить про збалансованість впливу технології модульно-рейтингового навчання на засвоєння студентами знань та вмінь. В основі цієї технології лежить персоналізована творча навчально-пізнавальна діяльність студентів. За основними характеристиками модульно-рейтингова технологія навчання є найбільш вдалою педагогічною технологією у сучасному вищому навчальному закладі.

Дисертаційне дослідження не вичерпує усіх аспектів поставленої проблеми. Потребують подальшої розробки механізми рейтингового оцінювання знань та вмінь студентів. Офіційно визнана у вищому технічному закладі чотирибальна система оцінювання нівелює диференційовану рейтингову процедуру визначення рангу студентів, а тому перестає виконувати свою основну функцію. Потребує спрощення процедура оцінювання та обліку успішності студентів. Це можна вирішити шляхом запровадження відповідної комп'ютерної підтримки. Отримані результати можуть слугувати основою для подальшого розвитку модульно-рейтингового навчання на етапі впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Основні положення дисертації викладено у таких публікаціях автора:

1. Коваленко В. Г. Рейтингова система контролю знань студентів при вивченні курсу "Англійська мова" // Проблеми педагогічних технологій. – Луцьк, 2002. – №2. – С.206-212.

2. Коваленко В. Г. Модульне вивчення курсу "Англійська мова"// Наукові записки. Зб. наукових статей НПУ. – Київ, 2002. – Випуск 47. – С. 77-82.

3. Коваленко В. Г. Модульно-рейтингове навчання в індивідуалізації підготовки майбутніх фахівців // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. – Львів, 2002. – Випуск 16. – Частина 1. - С.44-50.

4. Коваленко В. Г., Гусак П. М. Стандартизація оцінювання знань, умінь і навичок майбутніх фахівців з соціальної роботи // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. Наук.-метод. ж-л. – Київ, 2003. - №1. - С.129-141.

5. Коваленко В.Г., Гусак П.М. Якісна оцінка знань фахівців за умов конкурсного добору: метод шкалювання // Теоретико-методологічні основи аналізу реформаційної політики. Нац. ун-т "Острозька Академія", серія "Політологія". – Острог – Луцьк, 2003. – Випуск 1. - С. 517 -525.

6. Коваленко В.Г. Модульно-рейтингова технологія навчання у вищих закладах освіти України// "Сучасні технології навчання в університеті". Тези доп. наук.-метод. конференції ЛДТУ. – Луцьк, 2002. - С. 23-24.

7. Коваленко В.Г. Теоретичні основи індивідуалізації навчального процесу у вищому закладі освіти // Всеукраїнська науково-практична конференція "Духовність особистості: методологічні та методичні проблеми". – Луцьк, 2003. - С. 107 - 109.

8. Коваленко В.Г. Застосування модульно-рейтингового контролю знань студентів в процесі вивчення курсу "Англійська мова" // Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах освіти". – Донецьк: ДНТУ, 2004. - С.122 -126.


 
 

Цікаве

Загрузка...