WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан гіпоталамо−гіпофізарно−надниркової та симпато−адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випр - Реферат

Стан гіпоталамо−гіпофізарно−надниркової та симпато−адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випр - Реферат

Експериментальний варіант технології модульно-рейтингового навчання включав два варіанти оцінювання. Перший – визначався сумарною оцінкою всіх видів діяльності, другий – їх середньозначимою оцінкою.

Рейтинг за сумарною оцінкою видів діяльності включав контрольні бали за такими показниками: відвідування практичних занять; рівень самостійної підготовки до практичного заняття; своєчасне відпрацювання матеріалу з даної теми; додаткові або преміальні бали (за виконання додаткових завдань різної складності, за активну роботу на занятті).

Однак, крім позитивних сторін цей вид рейтингового оцінювання мав ряд недоліків, які ускладнювали його застосування. Він не передбачає фіксованої кількості балів за семестр, а зумовлюється кількістю видів робіт, аудиторних занять та самостійної роботи, які змінюються залежно від робочого плану дисципліни, що призводить до того, що нарахування балів стає різним. Залежно від кількості навчальних годин у семестрі формувалася різна кількість модулів, що ускладнювало процедуру підрахунку балів. Рейтинговий контроль за сумарною оцінкою видів робіт розрахований переважно на окрему дисципліну, щo, в свою чергу, ускладнює усвідомлення студентом критеріальної бази різних дисциплін і не дозволяє адекватно порівнювати успішність студентів з них.

Проаналізувавши позитивні та негативні сторони першого етапу впровадження експериментальної моделі навчання, ми запропонували варіант навчання студентів іноземної мови з метою індивідуалізації їх навчально-пізнавальної діяльності та розробили спосіб модульно-рейтингового контролю за середньозначимою оцінкою основних видів діяльності.

Модульне структурування змісту навчального матеріалу дозволило відійти від подрібнення навчальної діяльності студентів за видами робіт та оцінювати відносно самостійний змістово-процесуальний компонент вцілому.

Для проведення модульно-рейтингового контролю готувалися варіанти завдань. Ці завдання були однаковими або рівнозначними. Структура, система та критерії оцінювання результатів їх виконання пропонувались студентам на початку вивчення іноземної мови.

Завершальним і обов'язковим етапом здачі модуля був підсумковий контрольний тест, який дозволив визначити комплекс засвоєних знань і вмінь студентів із вказівкою рівня їх засвоєння.

Система оцінювання за умов модульно-рейтингового навчання включала семестровий та кваліфікаційний контроль. Семестровий контроль поділявся на досесійний та сесійний. Досесійний контроль передбачав оцінювання навчальної діяльності студента протягом семестру, а сесійний - складання студентами екзамену чи заліку з іноземної мови. Кваліфікаційний контроль здійснювався у кінці четвертого семестру за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр" у вигляді складання екзамену.

Уніфікована схема варіантів оцінювання знань та умінь студентів з іноземної мови, яку ми розробили, дозволила індивідуалізувати навчальну діяльність студентів за рахунок вибору певного рівня оцінювання (Рис.1).

Система оцінювання

Семестровий контроль

Кваліфікаційний контроль

Досесійний контроль

Сесійний контроль

Екзамен

Рейтинговий

контроль

Модульно-рейтинговий

контроль

Залік

І рівень

семестрового

оцінювання

("автомат")

ІІ рівень

семестрового

оцінювання ("зріз")

ІІІ рівень семестрового оцінювання (залік)

IV рівень

кваліфікаційне

оцінювання(екзамен)

Рис. 1. Уніфікована схема варіантів оцінювання знань та умінь студентів з іноземної мови

І рівень оцінювання – встановлюється для тих студентів, які отримали Rауд або Rмза рейтинговими показниками, вищими за мінімально допустиму норму, і яких влаштовує досягнутий результат.

ІІ рівень оцінювання – для студентів, щo одержали рейтингові показники нижчі за мінімально допустиму норму, встановлюється Rк як контрольний зріз за підсумковим блоком завдань за весь семестр.

ІІІ рівень оцінювання – для студентів, котрі отримали Rзаг за рейтинговими показниками, нижчими за мінімально допустиму норму, встановлюється за рейтинговим чи модульно-рейтинговим контролем та контрольним зрізомRк.

ІV рівень оцінювання – встановлюється за весь курс вивчення студентами іноземної мови (Rпідс) як середнє арифметичне загальних рейтингових показників за чотири семестри та балів за екзамен.

У третьому розділі „Результати експериментального впровадження модульно-рейтингового навчання" розкриваються адекватні експериментальному варіанту навчання критерії ефективності та представляються результати їх сформованості.

Результати експерименту засвідчують актуальність та перспективність впровадження інноваційних технологій та модульно-рейтингового навчання у вищому навчальному закладі. Варто зазначити, що суть цієї технології до цього часу недостатньо зрозуміла для багатьох викладачів. Ситуація ускладнюється ще й їх небажанням з різних причин відходити від традиційних способів навчальної діяльності.

Викладацький склад можна умовно поділити на тих, хто активно впроваджує модульно-рейтингове навчання і тих, хто очікує на наступні адміністративні рішення ректорату та на результати впровадження цієї технології колегами. Ставлення викладачів до модульно-рейтингового навчання кардинально відрізняються: перші вказують на доцільність його впровадження та на основні ускладнення під час застосування рейтингового оцінювання, другі – на перенесення термінів його запровадження та на відсутність доцільності такого впровадження взагалі.

На відміну від викладачів студенти активно сприймають запровадження інноваційних технологій. Вони досить високо оцінюють значимість іноземної мови у своїй професійній підготовці, проявляють внутрішнє прагнення до самовдосконалення, висловлюють зацікавленість до нових індивідуалізованих способів навчально-пізнавальної діяльності. Студенти, які брали участь у констатуючому експерименті, не мають мотивації чітко визначеного окремого напрямку. Їх не влаштовує відсутність усвідомленої структурованості навчальної дисципліни, високий рівень суб'єктивності оцінювання, недостатнє врахування їхніх індивідуальних особливостей тощо.

Враховуючи індивідуалізовану спрямованість модульно-рейтингового навчання, ми визначили критерії його ефективності за результативними, розвивальними та стимулюючими ознаками. В основі результативної сторони лежить навчальна успішність, розвивальної – загальні творчі здібності, стимулюючої – мотиви (рис.2). Це дозволило провести аналіз ефективності модульно-рейтингового навчання з системних позицій. Ефективність трактується нами як співвідношення між прогнозованими та реально одержаними результатами.

Мотивація

Успішність

Здібності

Р

114

ис. 2. Критерії ефективності модульно-рейтингового навчання студентів

Аналіз результатів формуючого експерименту підтверджує, що задоволеність від вивчення іноземної мови вища у студентів експериментальних груп, ніж контрольних. Вони краще усвідомлюють навчальні вимоги. Студенти активніше включаються в організацію власної навчальної діяльності, контролюють особисті досягнення. Мотивованість студентів експериментальних груп чітко визначена у професійному та пізнавальному напрямках.

Експериментальне дослідження показує залежність між організацією навчального процесу та розвитком загальних творчих здібностей студентів. Однак, розвиток загальних творчих здібностей відбувається досить повільно, про що свідчать показники їх приростів у студентів як контрольних, так і експериментальних груп (табл.1).

Таблиця 1.

Зведена таблиця показників загальних творчих здібностей студентів контрольних та експериментальних груп

Рівні

Загальні творчі здібності (%)

До початку експерименту

В кінці експерименту

Приріст

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

ЕГ

КГ

Низький

34,9

32,5

17,1

21,7

-17,8

-10,8

Середній

56,1

59,2

64,2

66,7

+8,1

+7,5

Високий

9,0

8,3

18,7

11,6

+9,7

+3,3

Модульно-рейтингове навчання дозволило індивідуалізувати навчальний процес, покращити навчання студентів. За розробленими змістовими юнітами успішність студентів експериментальних груп є кращою (рис.3). Динаміка вивчення студентами експериментальних груп іноземної мови за різними змістовими юнітами є збалансованою (винятком є лише робота з граматичним матеріалом). Це дозволяє говорити про ефективність впливу технології модульно-рейтингового навчання на особистість студента.


 
 

Цікаве

Загрузка...