WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан гіпоталамо−гіпофізарно−надниркової та симпато−адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випр - Реферат

Стан гіпоталамо−гіпофізарно−надниркової та симпато−адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випр - Реферат

Теоретичною основою дослідження є положення:

– психолого-педагогічної теорії творчого розвитку особистості (Л.В.Занков, В.О. Моляко,

В.Ф. Паламарчук, М.Д. Ярмаченко та інші);

  • організації навчального процесу у вищому навчальному закладі (А.М.Алексюк, В.І. Бондар, О.Г. Мороз та інші);

  • диференціації та індивідуалізації навчання (П. М. Гусак, О.Я.Савченко, А.В.Фурман, І.Е.Унт та інші);

  • структурування змісту навчального матеріалу дисциплін (В.П.Беспалько, І.Я. Лернер та інші);

  • технології модульного навчання (А.М. Алексюк, А.В. Фурман, П.А.Юцявічене та інші);

  • об'єктивізації контролю і оцінювання знань та умінь студентів (В.С.Аванесов, Ю.К.Бабанський та інші);

  • технологічного підходу до аналізу та проектування навчального процесу (В.П. Беспалько, П.М. Гусак, М.В. Кларін, А.С.Нісімчук, І.О.Смолюк та ін).

Для розв'язання поставлених завдань було використано комплекс методів дослідження:

– теоретичні: аналіз психологічної та педагогічної літератури, синтез, порівняння, співставлення, систематизація, узагальнення теоретичних та експериментальних даних, моделювання;

– емпіричні: вивчення досвіду організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю студентів, бесіди зі студентами та викладачами, анкетування, констатуючий та формуючий експерименти, математично-статистичні методи обробки даних.

Організація та етапи дослідження.

Перший етап (1996-1997 рр.) – аналітико-констатуючий. Зроблено аналіз літератури з обраної проблеми дослідження. Визначено об'єкт, предмет, мету і завдання дослідження, розроблено його гіпотезу і програму. Підготовлено матеріали і проведено констатуючий експеримент з метою визначення ставлення студентів і викладачів до процесу викладання дисциплін з позицій застосування особистісно-орієнтованих інноваційних технологій.

На другому етапі (1998-2003 рр.) – дослідно-експериментальному – здійснювалась експериментальна робота, яка проводилась у такій послідовності:

1. Впровадження рейтингового оцінювання знань та вмінь студентів за традиційного навчання (1998-2000 н. р.). Основне його призначення – визначити та апробувати механізми рейтингового оцінювання і шляхом їх застосування розкрити можливості індивідуалізації навчання.

2. Застосування рейтингового оцінювання за умов модульного навчання (2001-2003 н. р.). Основне його призначення – розробити підходи до модульного структурування змісту навчального матеріалу з іноземної мови; поєднати модульне навчання з рейтинговою технологією оцінювання; апробувати технологію модульно-рейтингового навчання за умов індивідуалізації навчальної діяльності студентів; підвищити ефективність навчальної успішності студентів у процесі засвоєння ними іноземної мови.

На третьому етапі (2003-2004 рр.) – завершально-узагальнюючому – аналізувалися і узагальнювалися результати експерименту, визначалась ефективність навчального процесу за умов застосування модульно-рейтингової технології, здійснювалось наукове і літературне оформлення результатів дослідження.

Основною дослідно-експериментальною базою були Волинський державний університет ім. Лесі Українки, Луцький державний технічний університет, Український державний університет водного господарства та природокористування.

На різних етапах роботи над дисертаційною темою було охоплено 750 студентів і 78 викладачів (констатуючий експеримент) та 243 студенти (формуючий експеримент) вищих навчальних закладів міст Луцька та Рівного.

Наукова новизна та теоретичне значеннядослідження. Вперше проведено теоретичний аналіз модульно-рейтингового навчання з позицій його технологічності та індивідуалізації; обгрунтовано модульно-рейтингове навчання як цілісну інноваційну технологію, здатну індивідуалізувати навчальний процес у вищому навчальному закладі; подальшого вдосконалення набула розробка видів рейтингового оцінювання знань та вмінь студентів, адекватних вимогам запровадження модульного навчання; започатковано підходи до розкриття способів модульного структурування змісту навчальної дисципліни з позицій забезпечення індивідуалізації навчання; визначено основні критерії ефективності технології модульно-рейтингового навчання.

Практичне значення дослідження. Розроблено програму модульного вивчення дисципліни „Англійська мова" і систему рейтингового індивідуалізованого оцінювання навчальних досягнень студентів. Результати дослідження покладені в основу розробки методичних рекомендацій з питань організації навчального процесу при викладанні англійської мови у вищому технічному закладі. Матеріали дослідження можуть слугувати науковою базою для подальшого вдосконалення навчального процесу у вищому технічному закладі і бути творчо використані при модульному структуруванні змісту навчального матеріалу підручників та посібників. Апробовані у ході дослідження критерії та методики визначення ефективності модульно-рейтингового навчання дозволяють запроваджувати цю технологію при вивченні будь-якої навчальної дисципліни. Розроблену модель технології модульно-рейтингового навчання можна покласти в основу кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Впровадження результатів дослідження здійснювались у Волинському державному університеті імені Лесі Українки (довідка № 4/538 від 19.02.04 р.), Луцькому державному технічному університеті (довідка № 319/І-10 від 16.03.04 р.), Українському державному університеті водного господарства та природокористування (довідка № 290 від 18.03.04 р.).

Особистий внесок автора у роботах, опублікованих у співавторстві (з Гусаком П.М.), полягає у теоретичному обґрунтуванні модульно-рейтингового навчання як цілісної інноваційної технології, яка здатна індивідуалізувати навчальний процес у вищому навчальному закладі, у висвітленні механізмів впровадження модульно-рейтингового навчання у практику роботи вищого навчального закладу.

Вірогідність результатів дослідження забезпечується методологічною та теоретичною обґрунтованістю вихідних положень, які використовуються для побудови моделі модульно-рейтингового навчання; застосуванням адекватного меті та завданням комплексу взаємодоповнюючих методів дослідження, які підтверджують гіпотетичне припущення наукового пошуку; наступністю та адекватністю констатуючого і формуючого експериментів, що підтверджується об'єктивними характеристиками кількісних та якісних показників; поєднанням теоретичного і практичного аспектів у процесі вирішення означених проблем, що відображається у зваженості та повноті висновків.

Апробація результатів дослідження здійснювалась на Всеукраїнських науково-практичних конференціях „Духовність особистості: методологічні та методичні проблеми" (Луцьк, 2003 р.) і „Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищих технічних навчальних закладах освіти" (Донецьк, 2004 р.), науково-методичних конференціях Луцького державного технічного університету (1999-2004 рр.), обговорювалися на засіданнях кафедри іноземних мов Луцького державного технічного університету, кафедри соціальної педагогіки Волинського державного університету імені Лесі Українки. Дослідні матеріали та результати дослідження покладені в основу розробки методичних рекомендацій з питань організації навчального процесу при викладанні англійської мови у вищому технічному закладі.

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження відображено у 13публікаціях: з них 10 одноосібних наукових і методичних праць (3 статті у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 3– у збірниках матеріалів конференцій).

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, 9 додатків на 48 сторінках, списку використаних джерел (268найменувань, з них 25 іноземними мовами). Її повний обсяг становить 255 сторінок (183сторінки – основна частина), робота вміщує 20 таблиць (18 сторінок), 15 рисунків (5сторінок).

Основний зміст дисертації

У вступі обґрунтовано актуальність, доцільність і ступінь дослідженості проблеми, визначено об'єкт, предмет, мету і гіпотезу дослідження, перераховано основні завдання, викладено основні теоретико-методологічні засади, визначено методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, подано інформацію про апробацію та впровадження результатів експериментального дослідження.

У першому розділі „Модульно-рейтингове навчання як педагогічна проблема" проведено науковий аналіз модульного навчання, розкрито підходи до рейтингового оцінювання знань та умінь студентів, застосовано технологічний підхід до модульно-рейтингового навчання, охарактеризовано технологію модульно-рейтингового навчання з позицій індивідуалізації навчального процесу у вищому навчальному закладі.

В основі модульного навчання лежить поняття модуля (лат. – modulus, англ. – module), що набуває значення функціонального вузла. У науково-педагогічній літературі існує різне трактування модуля. Найчастіше модуль визначається як міра компонування знань для зручного засвоєння.


 
 

Цікаве

Загрузка...