WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Стан гіпоталамо−гіпофізарно−надниркової та симпато−адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випр - Реферат

Стан гіпоталамо−гіпофізарно−надниркової та симпато−адреналової систем за умов дії на організм тварин малих доз іонізувального випр - Реферат

Волинський державний університет

імені Лесі Українки

Коваленко Валентина Григорівна

УДК 379. 825

Модульно-рейтингове навчання як засіб індивідуалізації навчального процесу у вищому технічному закладі

13.00.09 – теорія навчання

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Луцьк - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана у Волинському державному університеті імені Лесі Українки,

Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор

Гусак Петро Миколайович,

Волинський державний університет імені Лесі Українки,

завідувач кафедри соціальної педагогіки.

Офіційні опоненти: академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор

Бондар Володимир Іванович, Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова, директор Інституту педагогіки і психології;

кандидат педагогічних наук, доцент

Остапйовський Ігор Євгенович,

Волинський державний університет імені Лесі Українки,

доцент кафедри соціальної педагогіки.

Провідна установа: Тернопільський національний педагогічний університет

імені В. Гнатюка, кафедра педагогіки,

Міністерство освіти і науки України, м. Тернопіль.

Захист відбудеться 11 березня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К32.051.04 в Волинському державному університеті ім. Лесі Українки за адресою: 43021, м.Луцьк, вул. Винниченка, 30.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Волинського державного університету іменіЛесі Українки за адресою: 43021, м. Луцьк, Винниченка, 30а.

Автореферат розісланий 10 лютого 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради В.С.Петрович

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальністьдослідження. Трансформація національної системи освіти до європейського соціально-культурного простору вимагає технологічного переоснащення організаційних моделей сучасного навчально-виховного процесу. За таких умов виникає об'єктивна потреба у створенні дидактичних технологій, які задовільняють різносторонні освітні та професійні потреби кожної особистості та інтенсифікують навчальний процес. Важливою складовою педагогічного процесу стає особистісно-орієнтована взаємодія викладача і студента.

Демократизація cистеми вищої освіти та входження її до світового культурно-освітнього простору, що на сучасному етапі характеризується активним впровадженням у навчальний процес кредитно-модульної системи навчання, суть якої полягає у поєднанні модульного структурування змісту навчального матеріалу та акумулюючого оцінювання навчально-пізнавальної діяльності студентів, зумовлюють актуальність дослідження.

Теоретичні пошукишляхів інтенсифікації навчання науковці проводили в різні часи. Кращі здобутки вчених набували свого практичного застосування. За характером ці дослідження можна поділити на теоретико-методологічні – С.І. Архангельський, Ю.К. Бабанський, С.У. Гончаренко, Т.О. Ільїна, І.Я. Лернер, О.Г. Мороз, М.М. Скаткін; дидактичні – А. М. Алексюк, В.І. Бондар, В.П.Беспалько, В.А. Козаков, М.І. Махмутов; психологічні – Г.О.Балл, Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, О.М. Матюшкін, В.А. Семиченко, Н.Ф.Тализіна. Серед сучасних педагогічних технологій, пов'язаних з інтенсифікацією навчально-виховного процесу, виділяють модульне навчання як технологію, що потребує подальшого розвитку.

У 60-70-ті роки ХХ ст. американські науковці В. Голдшмід, М. Голдшмід, С. Постлесвайт, Д.Рашелл, Г. Оуенс та ін. займалися дослідженнями модульного навчання. До вивчення зарубіжного досвіду і можливостей впровадження модульного навчання у навчально-виховний процес вітчизняної системи освіти дослідники приступили в кінці 70-х років минулого століття. Використання модульного навчання у навчальних закладах США, Англії та інших західних країн вивчали А. А. Барбарига, В. М. Волков, Н. І. Крюкова, В. П. Лапчинська, 3. А. Малькова, Л.Г.Можаєва, М.Д.Нікандров та ін.

Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури засвідчив зростання уваги вчених до досвіду використання модульного навчання у вищій школі. Так, А.М.Алексюк на основі принципів модульного навчання розробив курс "Педагогіка вищої школи" і впровадив його в навчально-виховний процесКиївського національного університету. В.І. Бондар адаптував модульне навчання до вивчення курсу дидактики. Н.І.Крюкова на основі досвіду аудиторної і позааудиторної роботи у вузах США запропонувала деякі аспекти впровадження цієї технології у вітчизняні вищі навчальні заклади. П.М.Гусак розкрив механізми реалізації диференційованого навчання засобами модульно-рейтингового навчання. І.А.Тагунова розробила рекомендації щодо впровадження індивідуалізованого навчання у вищому навчальному закладі за зразками роботи університетів США. Ю.Ф.Тимофеєва дослідила вплив модульного навчання на формування особистості педагога-інженера тощо.

Наприкінці 80-х років ХХ ст. спостерігається підвищення інтересу дослідників до вивчення модульного навчання як нової технології та шляхів її впровадження у практику роботи вищої школи. Деякі аспекти модульного навчання розкриті в працях Ю.К.Балашова, Т.В.Васильєвої, М.В.Гриньової, Є.М. Дурко, В.Б. Закорюкіна, В.І.Карпова, С.І.Куликова, В.М.Панченка, В.А.Рижова, Л. М. Твердіна, Ю. А. Устинюка, П. А. Юцявічене та ін.

Аналіз наукових доробок та вивчення досвіду доводить, що розробка теоретичних положень, виділення класифікаційних ознак, апробація конкретних методик модульно-рейтингового навчання у вищих навчальних закладах загалом потребують подальшого дослідження. На сучасному етапі відсутні методичні рекомендації щодо впровадження технології модульно-рейтингового навчання у навчально-виховний процес, не узагальнено його вплив на процес індивідуалізації навчання у вищому навчальному закладі, не акцентовано увагу на технологічних особливостях модульно-рейтингового навчання, не адаптовано критерії рейтингового оцінювання за умов модульного навчання тощо. Ці проблеми і визначили вибір теми дисертаційного дослідження "Модульно-рейтингове навчання як засіб індивідуалізації навчального процесу у вищому технічному закладі".

Зв'язок роботи з науковими програмами та планами. Дисертаційне дослідження виконувалось у межах комплексної теми кафедри соціальної педагогіки Волинського державного університету імені Лесі Українки „Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі", яка входила до плану науково-дослідної роботи Волинського державного університету як складова держбюджетної теми "Організація навчального процесу у вищому закладі освіти в умовах переходу на освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців" (номер державної реєстрації 0100U000240, період 01.01.2000 – 31.12.2002 р.р.). Тема дисертації затверджена вченою радою Луцького державного технічного університету (протокол № 6 від 31 cічня 2002 року) та узгоджена Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол №7 від 17 вересня 2002 року).

Об'єкт дослідження – навчальний процес у вищому навчальному закладі.

Предмет дослідження – індивідуалізація навчання студентів за умов застосування модульно-рейтингової технології.

Мета дослідження полягає у теоретичному обгрунтуванні та експериментальній перевірці можливості підвищення ефективності навчального процесу у вищому технічному закладі шляхом впровадження модульно-рейтингової технології як засобу індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що впровадження модульно-рейтингового навчання як інноваційної технології, вибудованої на засадах поглиблення індивідуалізації цільової, змістової, процесуальної та результативної компонент навчального процесу, дозволить підвищити його ефективність та сприятиме створенню загального позитивного ставлення студентів до процесу засвоєння знань та умінь.

Для реалізації мети й перевірки висунутої гіпотези були визначені такі завдання дослідження:

1. Вивчити та проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практиці.

2. Розкрити особливості та потенційні можливості модульно-рейтингового навчання у вищому навчальному закладі.

3. Довести доцільність застосування модульно-рейтингового навчання у процесі індивідуалізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

4. Розробити й обгрунтувати власну експериментальну модель застосування модульно-рейтингового навчання у процесі вивчення студентами іноземної мови.

5. Експериментально перевірити ефективність впровадження модульно-рейтингового навчання при вивченні іноземної мови у вищому технічному закладі.

Методологічною основою дослідження є філософські та психолого-педагогічні положення про людську особистість; загальний зв'язок, взаємозумовленість і цілісність явищ та процесів, що відбуваються в навколишньому середовищі; системний, особистісний, діяльнісний підходи до підготовки фахівців у вищих навчальних закладах; концепції вітчизняних та зарубіжних учених про індивідуалізацію навчального процесу. Важливим аспектом методологічного обгрунтування дослідження стали технологічні підходи до аналізу та проектування навчального процесу, здобутки в галузі сучасних педагогічних технологій.


 
 

Цікаве

Загрузка...