WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив статеворольових стереотипів на кар’єрні домагання молоді (автореферат) - Реферат

Вплив статеворольових стереотипів на кар’єрні домагання молоді (автореферат) - Реферат

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮДИСЕРТАЦІЇ:

1. Крыкляс В.Г. Методы устранения деформаций носа и верхней губы в зависимости от вида незаращения и степени деформации после односторонних незаращений // Вісник стоматології. – 2000. – № 5. – С. 69-72.

2. Вакуленко В.І., Крикляс Г.Г., Гулюк А.Г., Бабов Є.Д., Крикляс В.Г. Клініка залишкових деформацій носа і верхньої губи у хворих, оперованих раніше за методикою Обухової-Tennison // Одеський медичний журнал. – 2001. – № 5 (67). – С. 56-60. Автор приймав участь у наборі хворих, порівняльному аналізі виду і ступеня деформацій та розробці показань до оперативного втручання.

3. Федорчук Т.И., Крыкляс В.Г. Показатели носового дыхания после реконструктивной ринопластики у больных с односторонней расщелиной верхней губы // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. – 2002. – № 4 (32). – С. 39-40. Автор самостійно здійснив операції реконструктивної ринопластики, оцінку показників носового дихання до і після оперативного втручання, статистичну обробку матеріалів, написав статтю.

4. Вакуленко В.И., Крыкляс Г.Г., Гулюк А.Г., Бабов Е.Д., Крыкляс В.Г. Анатомические особенности сопутствующих деформаций верхней губы и носа у ранее оперированных больных // Вісник стоматології. – 1997. – № 3. – С. 367-369. Участь здобувача в клініко-антропометричному обстеженні хворих, аналізі отриманих результатів.

5. Гулюк А.Г., Крыкляс Г.Г., Птичкина Ю.О., Крыкляс В.Г. Пластика альвеолярного отростка в комплексе лечения больных с врожденными расщелинами верхней губы (обзор литературы) // Медицина сегодня и завтра. – 2001. – № 4. – С. 153-154. Автор приймав участь у зборі інформації та огляді наукової літератури, його аналізі та написанні оглядової статті.

6. Патент на винахід № 23822 А, Україна, МКИ 6 А61В17/00. Спосіб хірургічного усунення деформації крила носа, що супроводжується одностороннім природженим незрощенням верхньої губи / Крикляс Г.Г., Гулюк А.Г., Бабов Є.Д., Крикляс В.Г. - Заявка № 97042007; Заявл. 25.04.1997; Опубл. 16.06.1998. - Бюл. № 4.

7. Патент на винахід № 23823 А, Україна, МКИ 6 А61В17/00. Спосіб хірургічного усунення деформації кінцевого відділу носа, що супроводжується одностороннім природженим незрощенням верхньої губи / Крикляс Г.Г., Гулюк А.Г., Бабов Є.Д., Крикляс В.Г. - Заявка № 97042008; Заявл. 25.04.1997; Опубл. 16.06.1998. - Бюл. № 4.

8. Крыкляс В.Г. Особенности деформаций верхней губы и носа у больных, ранее оперированных по поводу односторонних незаращений, и методы их устранения // Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии: Сборник научных трудов. Вып. 2. – Харьков: "Консум", 1999. – С. 59-64.

9. Крыкляс В.Г., Кононенко А.Е. Применение формирующих носовых вкладышей при устранении деформации носа у больных с расщелинами верхней губы // Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии: Сборник научных трудов. Вып. 4. – Харьков, 2001. – С. 134-136. Автор приймав участь у виготовленні ортодонтичної конструкції, розробці показань до її застосування, написанні статті.

10. Вакуленко В.И., Крыкляс Г.Г., Бабов Е.Д., Гулюк А.Г., Крыкляс В.Г. Устранение сопутствующих деформаций носа у больных с односторонними незаращениями верхней губы // Сборник тезисов 1 Республиканской конференции "Современная стоматология и челюстно-лицевая хирургия". – Киев, 1998. – С. 125-126. Автор прийняв участь у розробці методів лікування деформацій верхньої губи і носа, наборі клінічного матеріалу, написанні первинного тексту і оформленні тез.

АНОТАЦІЯ

Крикляс В.Г. Обгрунтування методу усунення деформацій носа та верхньої губи у хворих після хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Інститут стоматології АМН України, Одеса, 2005.

Запропоновані хірургічні способи лікування деформацій носа і верхньої губи у хворих після хейлопластики з приводу односторонньої уродженої розщілини. Хірургічне лікування проводилось в залежності від виду та ступеня деформації, яка, в свою чергу, залежить від ступеня порушення показників антропометричних вимірювань і досліджень функції носового дихання. Проведена оцінка ефективності лікування клінічними, антропометричними і функціональними методами 52 хворих .

Досягнуто підвищення ефективності лікування хворих з деформаціями носа та верхньої губи після операції з приводу односторонніх вроджених розщілин.

Ключові слова: односторонні вроджені розщілини верхньої губи та піднебіння, деформації носа та верхньої губи, способі оперативного лікування.

АННОТАЦИЯ

Крыкляс В.Г. Обоснование метода устранения деформаций носа и верхней губы у больных после хейлопластики по поводу односторонней врожденной расщелины. – Рукопись

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Институт стоматологии АМН Украины, Одесса, 2005.

Диссертация посвящена вопросам лечения деформаций носа и верхней губы у больных после хейлопластики по поводу различных видов односторонних врожденных расщелин верхней губы. Автором предложены хирургические способы лечения деформаций носа и верхней губы в зависимости от вида и степени выраженности деформации.

Клинический материал диссертации составили результаты обследования и лечения 52 больных с деформациями носа и верхней губы после хейлопластики по поводу односторонней врожденной расщелины. По виду деформации все больные разделены на 6 групп: деформация кончика носа (8 человек), деформация крыла носа (7 человек), деформация кончика и крыла носа (12 человек), деформация кончика, крыла носа и верхней губы (18 человек), сужение носового ходы (3 человека), деформация верхней губы (4 человека).

Оценку деформаций носа и верхней губы, а также оценку эффективности лечения проводили на основании данных клинических, антропометрических исследований, анализа данных исследования функции носового дыхания.

Предложенные способы хирургического лечения деформаций носа и верхней губы позволили устранять данную патологию с учетом ее вида и степени. Ткани носа и верхней губы при этом перемещали на расстояние, которое определяли при проведении антропометрических измерений носа и верхней губы. Результатом оперативного вмешательства у больных являлась симметрия носа и верхней губы. Отмечалось также улучшение функции носового дыхания – в среднем 90-95 % нормы.

Незначительное число рецидивов и осложнений свидетельствовало об эффективности разработанных способов лечения деформаций носа и верхней губы у больных после хейлопластики по поводу различных видов односторонних расщелин верхней губы.

Ключевые слова:односторонние врожденные расщелины верхней губы и неба; деформации носа и верхней губы; способы оперативного лечения.

SUMMARY

Kryklias V.G. The ground of methods removal lip and nasal deformities after dreiloplastics at unilateral cleft lip patients. – Manuscript.

Dissertation for the scientific degree of the candidate of medical sciences of the speciality 14.01.22 – dentistry. – Institute of Dentistry Of AMS of Ukraine, Odessa, 2005.

The surgical methods of treatment lip and nasal deformities after dreiloplastics at unilateral cleft lip patients were proposed. The surgical treatment of deformation which depends on the clinical situation was developed.

The assessment of the treatment efficiency was perfomed according to the clinical data, anthropological and functional measuring in 52 patients.

The rise of the treatment effectiveness in cases of lip and nasal deformities after cheiloplastics at the unilateral cleft lip patient was advieved.

Key words: unilateral cleft lip and palate; cleft lip and nasal deformities; methods of surgical treatment.


 
 

Цікаве

Загрузка...