WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Вплив статеворольових стереотипів на кар’єрні домагання молоді (автореферат) - Реферат

Вплив статеворольових стереотипів на кар’єрні домагання молоді (автореферат) - Реферат

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі на кафедрі хірургічної стоматології і кафедрі стоматології факультету післядипломної освіти Одеського державного медичного університету, кафедрі стоматології дитячого віку, дитячої щелепно-лицьової хірургії та імплантології Харківського державного медичного університету, кафедрі пропедевтики хірургічної стоматології та пластичної хірургії Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). Розроблені методики впроваджені в практику клініки щелепно-лицевої хірургії Інституту стоматології АМН України і відділення щелепно-лицевої хірургії міської клінічної лікарні №11 м. Одеса.

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно провів інформаційно-патентний пошук за темою дисертації, разом з науковим керівником сформулював мету і задачі дослідження. Результати, що становлять основний зміст дисертаційної роботи, отримані автором самостійно, у тому числі здійснено: набір клінічного матеріалу; оперативні втручання і усі клінічні дослідження; аналіз, оцінку і статистичну обробку результатів дослідження; оформлення дисертаційної роботи. Автор брав участь у розробці методик оперативних втручань.

Клінічна частина роботи виконана на базі клініки щелепно-лицевої хірургії Інституту стоматології АМН України (директор – член-кор. АМН України, д.мед.н., проф. К.М. Косенко). Функціональні дослідження носового дихання виконані на базі відділення функціональної діагностики Українського НДІ медичної реабілітації та курортології МОЗ України (директор - д.мед.н., проф. К.Д. Бабов).

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації повідомлені й обговорені на науково-практичній конференції, присвяченій 70-річчю Одеського НДІ стоматології (Одеса, 1998), I Республіканській конференції „Современная стоматология и челюстно-лицевая хирургия" (Київ, 1998), Республіканській науково-практичній конференції "Нове в стоматології і щелепно-лицьовій хірургії" (Харків, 2001).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових праць, серед яких 5 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 2 статті в збірниках наукових праць, 2 патенти України на винаходи, 1 тези доповіді на конференції. Також опубліковано 2 інформаційних листки (2002) і 1 нововведення в "Реєстрі галузевих нововведень" (2000).

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 150 сторінках принтерного тексту і складається з вступу, огляду літератури, опису матеріалів і методів дослідження, 3 розділів власних досліджень, узагальнення й обговорення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел. Робота ілюстрована 29 малюнками, фотографіями і діаграмами, містить 18 таблиць. Список використаних джерел наукової літератури включає 197 найменувань, серед яких 144 іноземних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Робота заснована на даних безпосередніх клінічних спостережень і лікування 52 хворих з деформаціями носа і верхньої губи після хейлопластики з приводу різних форм односторонньої уродженої розщілини верхньої губи.

Для виявлення виду деформацій носа і верхньої губи після операції хейлопластики у хворих з односторонніми уродженими розщілинами верхньої губи проведені антропометричні (за методикою Переверзева-Бердюка) і функціональні (функція дихання за методикою Sly-Путова) дослідження порушень, обумовлених анатомічними змінами структурних елементів носа і верхньої губи.

В результаті проведених досліджень було виділено 6 груп хворих: з деформацією кінчика носа (8 хворих), з деформацією крила носа (7 хворих), з деформацією кінчика і крила носа (12 хворих), з деформацією кінчика, крила носа і верхньої губи (18 хворих), зі звуженням носового ходу (3 хворих), з деформацією верхньої губи (4 хворих). Клінічно деформації проявлялися у вигляді порушень окремих анатомічних елементів носа і верхньої губи або різних їх сполучень.

У 8 хворих (15,58%) деформація носа полягала в зміщенні кінчика носа у бік пороку, роздвоєнні кінчика носа і його розширенні. Ободок крила носа нависав над носовим ходом. Ребро шкірної перегородки носа з боку розщілини було вкорочено на 2-3 мм у порівнянні зі здоровою стороною. Чотирикутний хрящ займав вертикальне або трохи похиле положення. Крило носа не було, або практично не було деформовано. Основа крила носа з "хворої" сторони розташовувалася симетрично здоровій стороні або була незначно (на 1 мм) зміщена латерально. При такому виді деформації були виявлені незначні порушення функції дихання. Найбільш інформативними є показники пікової обємної швидкості (ПОШ), середньої обємної швидкості (СОШ) і миттєвої об'ємної швидкості (МОШ 75%), які характеризують прохідність повітряного потоку через порожнину носа. Показники ПОШ і МОШ 75% були знижені у цих хворих з боку пороку (ПОШ - 50%, МОШ 75% - 53%) і з протилежної сторони (ПОШ - 72,5%, МОШ 75% - 57,8%), так само при диханні через обоє носових ходів (ПОШ -72,5%, МОШ 75% - 88,5%). Цим хворим була проведена операція – усунення деформації кінчика носа за розробленою нами методикою.

Операція (відкрита ринопластика) (рис.1) полягала в розрізі по ребру шкірної перегородки від його основи з боку деформації, далі розріз проходив по шкірі кінчика і крила носа. В області кінчика носа висікали ділянку шкіри серповидної форми, ширина якої дорівнює різниці між висотою ребра перегородки носа "хворої" і "здорової" сторони. Крильний хрящ мобілізували, переміщали симетрично крильному хрящу "здорової" сторони і фіксували між собою швами з вікрилу.

Рис. 1. Усунення деформації кінчика носа. Патент України № 23823А від 16.06.98 р.

Деформації в області крила носа виявлено в 7 хворих (13,46%). При цьому змінилося розташування основи крила носа, яка була зміщена найчастіше латерально вниз і назад. Ширина основи носового ходу з боку деформації на 2-5 мм була більше, ніж зі здорової сторони. Відстань від кута рота до основи крила носа і відстань від центра верхньої губи до основи крила носа з "хворої" сторони на 2-4 мм була більше, ніж зі "здорової". Ніздря займала похиле положення з боку дефекту. Основа крильного хряща на цій стороні була ввернута в носовий хід у вигляді гребеня. Тіло і латеральна ніжка деформовані і вип'ячувалися у носовий хід. Всі ці елементи деформації утруднювали проходження повітряного струменя через носові ходи. Особливо ці зміни були виражені з боку деформації, де були змінені всі показники при дослідженні функції дихання. Показник ПОШ становив 28,3%, МОШ 75% - 35,4%, МОШ 50% - 35,3%, СОШ - 39,% від норми. При диханні через деформований носовий хід був знижений і показник МОШ 25%, що становив 58% від норми. Так само в різному ступені були порушені показники носового дихання через здоровий і через обоє носових ходів. Найбільші зміни були в показниках ПОШ - 51,6% через здоровий носовий хід і 65,4% - через обоє носових ходів, і МОШ 75% - 57,2% і 85 % відповідно.

З метою усунення деформації крила носа, переміщення основи крила носа медіально вгору і наперед розроблена операція усунення деформації крила носа (рис.2). Для цього проводили розріз, що облямовує основу крила носа уздовж передсінку носового ходу до основи шкірної перегородки носа з боку пороку. Через цей розріз відшаровували латеральну ніжку крильного хряща від шкіри і у основи ніжки від слизової оболонки, усуваючи тим самим деформацію даного утворення. З метою попередження рецидиву деформації і зміщення основи крила носа, латерально по носогубній складці висікали ділянку шкіри трикутної форми з основою, яка дорівнює різниці ширини основи носового ходу "хворої" і "здорової" сторони. Основу крила носа мобілізували. При значному недорозвиненні верхньої щелепи біля нижньо-зовнішнього краю грушоподібного отвору проводили контурну пластику його трансплантатом з консервованого реберного хряща і переміщали медіально вгору і наперед симетрично здорової сторони на відстань, яка дорівнює різниці ширини відстані носового ходу "хворої" і "здорової" сторони і фіксували швами з вікрилу до перегородки носа. На крило носа через всі тканини накладали П-подібні формуючі шви для попередження вторинної деформації поставленого в правильне положення крильного хряща. Після накладання швів проводилася тампонада носових ходів.


 
 

Цікаве

Загрузка...