WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї (автореферат) - Реферат

Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї (автореферат) - Реферат

Морфологія поверхні зруйнованих після деформацій розтягуванням зразків досліджувалася також у сканувальному мікроскопі JSM-820 як у режимі поглинутих, так і в режимі відбитих електронів.

Вивчалася бактеріальна активність дослідних сплавів металів у експерименті за допомогою водних екстрактів зі сплавів Remanium GM 700 і Remanium CSe.

Для виявлення впливу сплавів металів на кобальтовій і нікелевій основах на тканини живого організму ми провели токсико-морфологічне дослідження відповідно до ISO-10993-6:1994, сутність якого полягала у проведенні операції імплантації стандартних зразків сплавів металів, що досліджуються (Remanium GM 700 і Remanium CSe) та їхніх шестиразових переплавок (6 груп).

Експеримент проводився на 12 білих щурах лінії Вістар вагою 180-200 г, яким під шкіру в ділянку спини під наркотановим наркозом вживляли зразки вказаних сплавів у вигляді пластинок розміром 6х3х2 мм. Проводили спостереження за динамікою ваги тварин (через 10, 30, 90 діб) (Западнюк И.П. и соавт., 1983).

Протягом трьох місяців експерименту проводили забір крові з хвостової вени щурів, а в кінці третього місяця проводили евтаназію тварин, відкривали місця імплантації, виймали зразки сплавів, вивчали тканини, що їх оточували. У дослідних і контрольних тварин установлювали вагові коефіцієнти внутрішніх органів. Макроскопічно та мікроскопічно оцінювали стан тканин внутрішніх органів (печінка, нирки, легені, селезінка).

Для гістологічного дослідження тканини фіксувалися в 10-12% розчині нейтрального формаліну. Після фіксації за загальноприйнятою методикою готувалися парафінові блоки. Потім із блоків виготовлялися зрізи препаратів товщиною 7-12 мікрон.

Одержані зрізи зафарбовували гематоксилін-еозином, а також для виявлення сполучної тканини використовували забарвлення за Ван-Гізон. Гістологічні препарати вивчали за різних збільшень мікроскопом "Біолам". Ілюстративний матеріал одержували використовуючи насадки МФН-10.

Для оцінки специфічної дії кожного імплантованого зразка сплавів тваринам експериментальних груп проводили напівкількісну оцінку (в балах) ступеня вираженості репаративно-регенеративних процесів у стінці капсули. Вогнищевість ушкодження оцінювали одним плюсом (+), середній ступінь - двома плюсами (++), дифузність розвитку стадії - трьома плюсами (+++).

Клінічна частина роботи складалася з аналізу результатів протезування з багаторазово переплавлених сплавів 120 пацієнтів віком від 25 до 60 років (табл. 1).

Таблиця 1

Розподіл пацієнтів за дослідними групами

Групи пацієнтів

Зміст групи

Кількість пацієнтів

І гр. (контроль)

Протези, виготовлені зі сплаву Remanium GM 700 (кобальтохромовий сплав), сертифікатної поставки

30

ІІ гр. (контроль)

Протези, виготовлені зі сплаву Remanium CSe (нікелехромовий сплав), сертифікатної поставки

30

ІІІ гр.

Протези, виготовлені з багаторазово переплавленого (1-6 разів) сплаву Remanium GM 700

30

ІV гр.

Протези, виготовлені з багаторазово переплавленого (1-6 разів) сплаву Remanium CSe

30

Залежно від виду і топографії дефекту зубного ряду пацієнтам виготовляли незнімні суцільнолиті конструкції зубних протезів. Усього було виготовлено 65 суцільнолитих мостоподібних протезів, у складі яких 130 опорних суцільнолитих коронок, та 69 поодиноких коронок із сертифікованих та рециркуляторних сплавів.

Протезування починали після повноцінної санації порожнини рота. Спостереження і клінічне обстеження пацієнтів проводили після фіксації протезів у порожнині рота цементом "Meron" (фірма Voco), через 7 діб і через 3 місяці.

У клінічному обстеженні, крім загальноприйнятих показників згідно з картою дослідження ортопедичного пацієнта, використовували тести:

  • рН слини до протезування і в різні терміни (після фіксації протезів на опорних зубах, через 7 діб, через 3 місяці);

  • величину потенціалів металевих включень;

  • силу потенціалів між окремими металевими конструкціями і елементами.

Водневий показник (рН) ротової рідини визначали універсальним іонометром ЕВ-74 за допомогою порівняння з допустимою помилкою при вимірюванні водневого показника 0,05 рН індикаторного та хлоросрібного електродів прямим потенціометричним методом.

Величина електродних потенціалів металевих зубних протезів досліджувались ламповим вольтметром типу ВК7-3. Він має контактний електрод зі срібла з екранованим проводом та електродом порівнювання (хлоросрібний електрод ЕВЛ-ІМ).

Такі вимірювання проводили в день здачі протеза (до фіксації протеза і після), через 7 діб і 3 місяці після протезування.

Біосумісність незнімних суцільнолитих конструкцій зубних протезів, виготовлених із багаторазових переплавлених сплавів, із тканинами порожнини рота вивчалася також за допомогою цитологічного дослідження слизової оболонки в ділянці прилягання протезів методом відбитків.

Проводили дослідження впливу сплавів металів на тканини крайового пародонта за допомогою проби Шіллера-Писарєва, а також вивчали фактори місцевого імунітету та неспецифічного захисту слизової оболонки порожнини рота методом вивчення активності лізоциму, лужної та кислої фосфатаз у ротовій рідині та мікрофлори (Камышников В.С., 2000).

Крім того, вивчали вміст мікроелементів у слині методом спектрального аналізу сухого залишку (Кустанович И.М., 1967).

Кількісний та якісний аналіз отриманих даних проводили за критерієм Ст'юдента за допомогою комп'ютерної програми "Microsoft Excel".

Результати досліджень та їх обговорення. Вивчені фізико-хімічні властивості та структура досліджуваних сплавів: мікротвердість, модуль пружності, механічні властивості на розтягування свідчать про тенденцію деякого зниження цих характеристик по мірі збільшення числа переплавок. Причини вказаної поведінки безсумнівно слід шукати в зміні структури сплаву від переплавки.

Першим питанням, яке виникає при багаторазових переплавках одного і того ж сплаву є питання про збереження валового вмісту елементів у необхідній пропорції, що забезпечує потрібні властивості. Наше дослідження показало, що можна стверджувати незмінність складу сплавів відповідно до їхніх паспортних даних після всіх переплавок.

Однак, аналіз локальних даних свідчить про значну негомогенність складу в переплавлених зразках, яка наростає зі збільшенням числа переплавок. Ця негомогенність, з одного боку, пов'язана з тим, що досліджувані сплави є двофазними.

Але ж не викликає сумніву те, що в другій фазі спостерігається недостатність кобальту та надлишок хрому і молібдену.

Крім того, знайдена нами друга фаза ідентична вказаній з частковою заміною хрому на молібден.

Вивчаючи фізико-механічні властивості дослідних сплавів металів (мікротвердість, деформації розтягуванням), проводився структурний аналіз дослідних зразків на поверхні руйнування.

Результати дослідження показали, що сплав на основі Со (Remanium GM 700) має вищу мікротвердість у литому та термообробленому стані, і напротивагу сплаву на основі Ni (Remanium CSe) термообробка в цих сплавах підвищує мікротвердість.

Це можна пояснити тим, що після лиття Remanium GM 700 ми виявили великі (5-10 мкм) включення другої фази, збагачені хромом та молібденом, причому мікротвердість цієї фази значно вища, ніж мікротвердість матриці. За нашими даними, термообробка частково розчиняє другу фазу в матриці, що викликає перехід у неї атомів Сr і Мо та підвищує мікротвердість.

Виявлені нами структурні відмінності переплавлених зразків від первинних, не можуть внести помітних змін в їхні механічні властивості, що і було доведено в нашій роботі.

Змінивши режим переплавки, час витримки в розплавленому стані, застосувавши додаткове перемішування розплаву, вакуумну багаторазову переплавку, вдалося розробити методику переплавки і тим самим уникнути вказаних негативних явищ.

Вивчили вплив сплавів Remanium GM 700 та Remanium CSe на мікрофлору порожнини рота: золотистий стафілокок, стрептокок, дріжджоподібні гриби роду Candida в експерименті. Дослідження показали, що вказані сплави не викликають інгібувальної дії на золотистий стафілокок, стрептокок, дріжджоподібні гриби роду Candida незалежно від кількості переплавок, а також дослідний матеріал не впливає на нормальну мікрофлору порожнини рота і дослідні зразки не мають гемолітичних властивостей, що вказує, певною мірою, на відсутність токсичних властивостей.

Через 3 місяці після імплантації дослідних зразків не спостерігали відхилень від контролю дослідних показників.

Аналіз одержаних результатів показав, що сплави Remanium GM 700 та Remanium CSe після шестиразових послідовних переплавок за нашою методикою біологічно інертні. Зразки покриті тонкою сполучнотканинною капсулою, не піддаються деструкції впродовж значного терміну спостереження і не залежать від кількості переплавів, а також у порівнянні з контролем. Найбільш повне загоєння, тобто утворення зрілої волокнистої сполучної тканини, виявлене при імплантації сплаву на основі кобальту.


 
 

Цікаве

Загрузка...