WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї (автореферат) - Реферат

Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї (автореферат) - Реферат

Практичне значення отриманих результатів. Проведені клініко-лабораторні та експериментальні дослідження мають теоретичне та практичне значення в галузях медицини: стоматології, морфології, мікробіології, біофізиці.

Вивчення цієї проблеми дозволило широко застосовувати сплави після багаторазових переплавок у стоматологічній практиці.

Ця робота дозволяє знизити собівартість ортопедичного лікування.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою працею автора. Автором самостійно проведений аналіз наукової літератури з досліджуваної проблеми та патентно-інформаційний пошук, сформульовані мета й основні завдання.

Усі клінічні та лабораторні дослідження виконані автором самостійно, проведена математично-статистична обробка отриманих результатів за допомогою комп'ютерних програм, аналіз отриманих результатів, зроблені висновки та представлені практичні рекомендації.

Вивчення хімічних, фізико-технологічних та мікроструктурних властивостей сплавів проводилося на кафедрі біофізики, інформатики та медичної апаратури Української медичної стоматологічної академії (завідувач кафедри - д. фіз.-мат. н., проф. Доценко В.І.).

Експериментальні дослідження виконані на базі віварію Української медичної стоматологічної академії (завідувачка - к. с-г. н. Денисенко М.В.)

Медико-біологічні і морфологічні дослідження експериментального матеріалу проведені на кафедрі патологічної анатомії, судової медицини і секційного курсу Української медичної стоматологічної академії (завідувач кафедри - д. мед. н., проф. Гасюк А.П.), у патогістологічній лабораторії кафедри оперативної хірургії з топографічною анатомією (завідувач кафедри - д. мед. н., проф. Скрипніков М.С.) і в Полтавській обласній державній лабораторії ветеринарної медицини (директор - Сагло О.С.).

Клінічні дослідження пацієнтів проводились на клінічних базах кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії Української медичної стоматологічної академії (завідувач кафедри - д. мед. н., проф. Король М.Д.) та в ортопедичному відділенні Полтавської обласної клінічної стоматологічної поліклініки (головний лікар - Пилипенко О.С.).

Біохімічні та мікробіологічні дослідження ротової рідини, вивчення факторів місцевого імунітету, спектральний аналіз ротової рідини проводились на кафедрі біонеорганічної, фізико-колоїдної та біоорганічної хімії (завідувачка кафедри - д. мед. н., проф. Тарасенко Л.М.), на кафедрі терапевтичної стоматології Української медичної стоматологічної академії (завідувач кафедри - д. мед. н., проф. Ніколішин А.К.), у Полтавській обласній державній лабораторії ветеринарної медицини (директор - Сагло О.С.), лабораторії фізико-хімічних досліджень ВО "Знамено" (завідувачка лабораторії - Іванова Т.А.).

Апробація результатів дисертації. У ході виконання дисертаційної роботи були зроблені доповіді на міжнародній конференції "Вітчизняна стоматологія на рубежі століть" (м. Полтава, 2001 р.), на Всеукраїнській навчально-методичній та науково-практичній конференції "Стан і проблеми підготовки лікарів-стоматологів у сучасних соціально-економічних умовах" (м. Полтава, 2003 р.), на обласній науково-практичній конференції лікарів стоматологів-ортопедів та науковців "Клініка та технологія повного знімного протезування" (м. Полтава, 2004 р.), на засіданні апробаційної ради № 2 "Стоматологія" при Українській медичній стоматологічній академії (м. Полтава, 2004 р.).

Публікації. За темою дисертаційної роботи надруковано 8 наукових праць, із них 4 статті без співавторів - у наукових фахових виданнях, ліцензованих ВАК України, 1 стаття - в журналі, 2 роботи - в матеріалах конференцій, одержано деклараційний патент на корисну модель "Спосіб багаторазової переплавки дентальних сплавів".

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати досліджень упроваджені в практику ортопедичного відділення Полтавської обласної стоматологічної поліклініки, ортопедичного відділення Івано-Франківської обласної стоматологічної поліклініки, на кафедрах пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії, ортопедичної стоматології та імплантології, патологічної анатомії, судової медицини та секційного курсу, на зуботехнічному відділенні медичного коледжу Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава).

Структура та обсяг дисертації. Дисертація викладена на 165 сторінках принтерного тексту і складається з переліку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, розділу "Об'єкти та методи досліджень", двох розділів власних досліджень, обговорення отриманих результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатку.

Робота ілюстрована 20 рисунками, 29 таблицями, 20 фотографіями, до бібліографії занесено 266 джерел літератури, з яких 55 іноземних авторів.

Основний зміст роботи

Матеріали та методи досліджень. З огляду на мету і завдання роботи, це дослідження має три основні розділи: фізико-механічний, експериментально-морфологічний і клініко-лабораторний.

Досліджувалися кобальтохромовий сплав Remanium GM 700 і нікелехромовий сплав Remanium CSe в стані шестиразової рециркуляції методом вакуумної переплавки в режимі, вказаному фірмою-виробником "Dentaurum" (Німеччина) в нашій модифікації.

Для цих досліджень зразки сплавів отримували шляхом послідовної шестиразової переплавки в ливарній стоматологічній установці Tiegelschleuder TS фірми "Degussa". Переплавлення відбувалося згідно з інструкціями для цих сплавів у керамічних тиглях. Температура плавлення 1410С, час витримки 10 хвилин. Після розплавлення і витримки при відповідній температурі протягом однієї хвилини розплав переливався у формувальну опоку із матеріалу Castorit-Super С і охолоджувався природним шляхом до кімнатної температури.

До кожної наступної переплавки проводили старанне очищення залишків поворотного сплаву від формувальної суміші традиційними методами і додавали рівну частину сплавів сертифікатної поставки. Наступні переплавки проводили при температурі 1500С, 1600С, 1700С, 1800С, 1030С, 870С.

Потім усі зразки підлягали термічній обробці при слідуючих умовах: 36 зразків Remanium GM 700 і Remanium CSe, відлиті за 110 сек., охолоджували поступово. Таку ж кількість зразків охолоджували в 10% розчині натрію хлориду при кімнатній температурі (20-22° С). Подібним методом охолоджували зразки, відлиті за 220 сек. Температуру визначали термоелектричним термометром.

Відлитий метал обробляли в піскоструминному апараті і проводили першу термічну обробку при t=1000С протягом 5 хвилин, потім видаляли піскоструминним апаратом окисну плівку, знову піддавали термічній обробці при t=1000C 5 хвилин і так 2-3 рази до утворення якісної окисної плівки сіруватого кольору.

Для дослідження зразки отримували у вигляді пластин завтовшки 0,4 мм, поверхню яких піддавали піскоструминній очистці порошком оксиду алюмінію дисперсністю 50 мкм, обробляли шліфувальним папером на скляній пластинці з абразивним порошком і знежирювали парою при температурі 160С. Із отриманих пластин вирізали по три типи зразків із кожної переплавки: для дослідження мікротвердості у вигляді пластин розміром 10х10х2 мм (10 зразків), для вимірювання модуля пружності - у вигляді циліндра довжиною 36 мм і діаметром 3 мм (10 зразків) і 10 зразків для розтягування у вигляді двосторонніх лопаточок із розміром робочої частини 25х5х0,4 мм. Зразки досліджувалися як у первинному стані, так і після послідовної переплавки в різних модифікаціях. Усі зразки підлягали хімічному аналізу та металографічним дослідженням за загальновідомими в металургії методиками (Боярская Ю.С., Грабко Д.З., Кац М.С., 1986).

Мікротвердість досліджували на приладі ПМТ-3 при різних навантаженнях на індентор (10, 20, 50, 100 г).

Модуль пружності вимірювали акустичним методом подвійного вібратора на резонансній частоті 73 кГц при амплітуді звукової хвилі =10-7.

Деформація розтягуванням проводилася в розривній установці МРК-1 зі швидкістю деформації 0,2 мм/хв на зразках гантелеподібної форми з розмірами робочої частини 25х5х0,4 мм. За одержаними деформаційними кривими визначали умовну межу текучості 0,2, межу міцності пр. і максимальну деформацію до руйнування max.

Деформація на згинання проводилися також в установці МРК-1 із приставкою для чотириточкового вигину. З цією метою використовувалися зразки сплавів розміром 40х5х0,5 мм із різних груп переплавки.

Дослідження структури сплаву проводилися на сканувальному електронному мікроскопі JSM-820 із системою рентгенівського мікроаналізу Link AN 10/85 S шляхом побудови карт розподілу елементів із використанням відповідних ліній характеристичного рентгенівського випромінювання (Миркин Л.И., 1961). Дослідження проводилися на поперечних шліфах зразків, при цьому вивчався як хімічний, так і фазовий склад, а також проводилися фрактографічні дослідження поверхонь руйнування зразків після деформації розтягуванням. Крім того, проводилися рентгенструктурні дослідження на дифрактометрі ДРОН-3 М.


 
 

Цікаве

Загрузка...