WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї (автореферат) - Реферат

Клініко-імуногістохімічна характеристика бічних кіст шиї (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ

КІНДІЙ ВІКТОР ДАНИІЛОВИЧ

УДК 616. 314 - 089. 28 - 14:615. 465

Клініко-експериментальна оцінка дентальних сплавів для литва після багаторазової переплавки

14.01.22 - стоматологія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Полтава - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Українській медичній стоматологічній академії (м. Полтава) МОЗ України (ректор - доктор медичних наук, професор Ждан В.М.)

Науковий керівник - доктор медичних наук, професорКороль

Михайло Дмитрович, Українська медична

стоматологічна академія (м. Полтава) МОЗ України,

завідувач кафедри пропедевтики ортопедичної

стоматології та ортодонтії

Офіційні опоненти:

  • доктор медичних наук, професор Нідзельський Михайло Якович, Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава) МОЗ України, завідувач кафедри післядипломної освіти лікарів-ортопедів;

  • доктор медичних наук, старший науковий співробітник Лабунець Василь Аксентійович, Інститут стоматології АМН України, м. Одеса, завідувач відділу ортопедичної стоматології та матеріалознавства.

Провідна установа - Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра ортопедичної стоматології

Захист відбудеться "25"жовтня 2005 року об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01 при Українській медичній стоматологічній академії за адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української медичної стоматологічної академії за адресою: 36024, м. Полтава, вул. Шевченка, 23.

Автореферат розісланий "24" вересня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 44.601.01,

доктор медичних наук, професор Т.О. Дев'яткіна

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Профілактичний напрямок розвитку вітчизняної ортопедичної стоматології передбачає найбільш раннє заміщення різних дефектів зубних рядів. Потреба населення у протезуванні досить висока (Неспрядько В.П., Лабунець В.А., 1997; Павленко О.В., 1998).

Для виготовлення незнімних суцільнолитих протезів в ортопедичній стоматології використовуються різні кобальтохромові та нікелехромові сплави, які за обсягом виробництва є альтернативними благородним сплавам (Фліс П.С., 1991; Варес Э.Я., 1992; Омельчук М.А., 1997; Томашевський О.М., 1997; Скоков А.Д., 1998; Bertolotti R.L., 2000).

Фізико-хімічна природа сплавів дуже складна і потребує всебічного вивчення (Фліс П.С., 1990; Кордіяк А.Ю., 1996; Жулев Е.Н., 1997; Макеєв В.Ф. та співавт., 2000).

Основні показники фізико-механічних властивостей сплавів мають своє клінічне значення. Біосумісність сплавів стоматологічного призначення визначають два основні фактори: ступінь біодеградації (корозійного руйнування і механічного зношення) і біологічна активність продуктів біодеградації (складових сплаву та їхніх сполук) (Макеєв В.Ф. та співавт., 2000; Reclaru J. et al., 1996).

Порушення цих факторів може призводити до розладів гальванічного характеру, токсичного впливу, алергічних реакцій, змін реактивності організму (Гожая Л.Д., 1988; Онищенко В.С., 1995; Неспрядько В.П., Волинець В.М., 1997; Омельчук М.А., 1997; Макеєв В.Ф. та співавт., 2000).

Крім того, якість сплавів також залежить від умов їх плавлення і литва - у відкритих індукційних чи вакуумних пічках (Доленко Б.А., 1992; Флис П.С. и соавт., 2000; Драпал С., 2000).

Нині відомо понад 200 найменувань кобальтохромових і нікелехромових сплавів, однак більшість із них надходять із ближнього або дальнього зарубіжжя, мають високу вартість, а також велику кількість неутилізованих відходів (Фліс П.С., 1991; Варес Э.Я., 1992). У зв'язку з цим було б доцільно використовувати такі сплави неодноразово. На наявність такої проблеми звернули увагу і зробили перші кроки щодо її вивчення Фліс П.С., Максюта І.І., Омельчук М.А., Бобокал А.М. (1996); Омельчук М.А. (1997). Автори засвідчили, що метод подвійного вакуумного лиття забезпечує підвищену чистоту сплавів "Пластокрист" і "Керадент" та дозволяє використовувати до 50% переплаву.

У доступній нам літературі ми не знайшли даних про те, як змінюються фізико-хімічні та технологічні характеристики вказаних сплавів за їх багаторазової переплавки та чи біосумісні протези, виготовлені з цих сплавів, для пацієнтів.

Ураховуючи те, що вартість стоматологічних сплавів у Європі висока (Скоков А.Д., 1998; Драпал С., 2000; Bertolotti R.L., 2000), а вітчизняні сплави поки що існують на експериментальному рівні, що робить їх недоступними для використання в клінічній практиці для надання ортопедичної допомоги широким верствам населення, виникає потреба не тільки в розробці високоякісних сплавів, а і в економному використанні наявних.

Зважаючи на вищезгадані дані, було б доцільно для виготовлення суцільнолитих протезів максимально використовувати відомі кобальтохромові та нікелехромові стоматологічні сплави шляхом багаторазової переплавки, що сприятиме економії їх і дозволить ширше впроваджувати в практику ортопедичної стоматології. Таким чином, дане питання актуальне і потребує всебічного вивчення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Дисертаційна робота є фрагментом ініціативної науково-дослідної теми кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава) "Особливості третинної профілактики захворювань зубощелепної системи із застосуванням нових патогенетичних підходів та технологій", номер державної реєстрації 0197U02016420. Автор є безпосереднім виконавцем розділу ініціативної науково-дослідної теми, самостійно виконував експериментальну та клінічну частини дослідження, оформляв необхідну документацію та готував до друку наукові статті про виконану роботу.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є клініко-експериментальне обґрунтування можливості використання кобальтохромових і нікелехромових сплавів після багаторазової переплавки для незнімного суцільнолитого протезування.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

1. Розробити спосіб рециркуляції сплавів Remanium GM 700 і Remanium CSe для застосування їх у виготовленні суцільнолитих конструкцій.

2. Вивчити структуру, хімічні та фізико-технологічні властивості зразків сплавів Remanium GM 700 і Remanium CSe, одержаних після багаторазової переплавки.

3. Провести в експерименті токсикологічні, морфологічні та мікробіологічні дослідження багаторазово переплавлених сплавів Remanium GM 700 і Remanium CSe та дати медико-біологічну оцінку.

4. Провести клінічну апробацію незнімних суцільнолитих протезів, виготовлених із багаторазово переплавлених сплавів Remanium GM 700 і Remanium CSe за допомогою фізико-хімічного, біохімічного, мікробіологічного і цитологічного методів дослідження.

5. Провести спектрометричний аналіз ротової рідини пацієнтів, яким виготовлені конструкції зубних протезів із досліджуваних сплавів, у стані рециркуляції на предмет накопичення мікроелементів.

6. Розробити та впровадити у практику охорони здоров'я практичні рекомендації про застосування багаторазово переплавлених сплавів Remanium GM 700 і Remanium CSe.

Об'єкт дослідження: структурні, хімічні та фізико-технологічні властивості багаторазово переплавлених сплавів Remanium GM 700 і Remanium CSe, їхня біоінертність в експерименті та в клініці.

Предмет дослідження: обґрунтування можливості використання в практиці ортопедичної стоматології кобальтохромового сплаву Remanium GM 700 і нікелехромового сплаву Remanium CSe в стані багаторазової вакуумної переплавки з метою зниження собівартості зубного протезування.

Методи дослідження: на експериментальному етапі - методи лабораторних, медико-біологічних та токсико-морфологічних досліджень сплавів Remanium GM і Remanium CSe; на клінічному етапі - клінічні, біохімічні, мікробіологічні, цитологічні та фізико-хімічні дослідження; статистичний метод.

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі комплексного використання даних експерименту, клінічних, біохімічних, бактеріологічних, морфологічних досліджень уперше отримані дані про фізико-хімічні властивості та мікроструктуру сплавів за їх багаторазової переплавки, визначені біосумісність суцільнолитих конструкцій зубних протезів, виготовлених зі сплавів багаторазової переплавки, дані практичні рекомендації.

Уперше розроблений спосіб рециркуляції сплавів Remanium GM 700 і Remanium CSe, який забезпечує їхню підвищену чистоту.

Одержані нові дані про хімічний склад, фізико-механічні та технологічні властивості сплавів Remanium GM 700 і Remanium CSe за багаторазової переплавки.

Експериментально отримані дані про біосумісність сплавів Remanium GM 700 і Remanium CSe після багаторазової переплавки.

На підставі клініко-лабораторних досліджень дана оцінка якості незнімних суцільнолитих протезів, виготовлених із багаторазово переплавлених сплавів Remanium GM 700 і Remanium CSe, що підтверджує доцільність їх використання в практиці ортопедичної стоматології. Спосіб підвищує відсоток використання сплавів Remanium GM 700 і Remanium CSe в ортопедичній стоматології, зменшуючи витрату сертифікатних сплавів.


 
 

Цікаве

Загрузка...