WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біохімічні механізми пошкодження ферментних систем біотрансформації ксенобіотиків печінки за умов опікової травми шкіри та корекції антиоксидантами тр - Реферат

Біохімічні механізми пошкодження ферментних систем біотрансформації ксенобіотиків печінки за умов опікової травми шкіри та корекції антиоксидантами тр - Реферат

Ковальова В.А., Скопенко О.В., Гавриш Л.І., Остапченко Л.І. Стан системи пероксидного окиснення ліпідів у гомогенаті слизової оболонки шлунка та тимоцитах щурів за умов розвитку експериментальної виразки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. - 2003.- Вип. 40.- С.62-63. (Здобувачем проаналізовано літературу, особисто визначено вміст продуктів пероксидації ліпідів та активність антиоксидантних ферментів в гомогенаті слизової оболонки шлунка щурів, проведено інтерпретацію отриманих експериментальних даних, їх математичну обробку, підготовлено матеріали до друку).

Гавриш Л.І., Остапченко Л.І., Ковальова В.А. Активність протеїнкіназ клітин слизової оболонки шлунку за умов розвитку експериментальної моделі виразки // Фізика живого. - 2003.- Т. 11, №2.- С.101-105. (Здобувачем проаналізовано літературу, досліджено активність протеїнкіназ в мембранах клітин слизової оболонки шлунка щурів, проведено інтерпретацію отриманих експериментальних даних, їх математичну обробку, підготовлено матеріали до друку).

Ковальова В.А., Дробінська О.В., Остапченко Л.І. Вплив сквалену на процеси пероксидного окиснення ліпідів слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній виразці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. - 2003.- Вип. 41 .- С.112-113. (Здобувачем проаналізовано літературу, особисто визначено вміст продуктів пероксидації ліпідів та активність антиоксидантних ферментів в гомогенаті слизової оболонки шлунка щурів, проведено інтерпретацію отриманих експериментальних даних, їх математичну обробку, підготовлено матеріали до друку).

Гавриш Л.І., Ковальова В.А., Хілько Т.Д. Дослідження активності 5'-нуклеотидази, Са2+, Mg2+ -АТФази та Na+, K+- АТФази в плазматичних мембранах клітин слизової оболонки шлунку за умов експериментальних моделей виразки шлунку //Тези доповідей Установчого з'їзду Українського товариства клітинної біології. – Львів, 2004.- С.240.

Дробинская О.В., Ковалева В.А., Чайка В.А. Состояние окислительного гомеостаза у лиц, проживающих на территории загрязненной радионуклидами // Тезисы докладов 3-го Международного симпозиума "Механизмы действия сверхмалых доз".- Москва, 2002.- С.77.

Ковальова В.А., Скопенко О.В., Дробінська О.В. Вплив меланіну на процеси пероксидації ліпідів у гомогенаті слизової оболонки шлунка за умов розвитку експериментальної моделі виразки // Тези доповідей Х Конгресу Світової Федерації Українських лікарських товариств. - Чернівці, 2004.- С.288.

Ostapchenko L.I., Kovalyova V.A., Seleznyova L.I. Scvalen influence on the lipids peroxidation processes in the way of aspirin stomach ulcer // International conference "Neuro-humoral and cellular regulatory mechanisms of digestion processes". – L'viv, 2003. – P.30-31.

АНОТАЦІЯ

Ковальова В.А. Вплив пероксидації ліпідів на стан слизової оболонки шлунка щурів за умов розвитку виразки. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 - біохімія. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2005.

Дисертаційна робота присвячена дослідженню біохімічних механізмів виникнення виразкових патологій шлунка за умов експериментальних виразок, оцінці стану біологічних мембран клітин слизової за даних умов та пошуку речовин природного походження як основи для створення профілактичних та лікувальних засобів. В результаті проведених досліджень встановлено особливості активації процесів перекисного окиснення ліпідів на трьох моделях (аспіриновій, стресовій та етаноловій) виразки шлунка. Показано, що пероксидація ліпідів є провідним фактором виразкоутворення, а порушення ліпоперокисного гомеостазу в цілому обумовлене виснаженням антиоксидантної системи. Виявлені зміни ліпідного складу плазматичних мембран клітин слизової оболонки шлунка, які свідчать про пошкодження структури мембран, призводять до порушення її функцій, а саме до зміни активності мембранозв'язаних ферментів та порушення в системі функціонування циклонуклеотидзалежних, Са-фосфоліпідзалежних та тирозинових протеїнкіназ. Ці зміни різнонаправлені за різних моделей виразок, що, можливо, пов'язано зі змінами функціонування Са-поліфосфоінозитидного та аденілатциклазного месенджерних каскадів. Встановлено, що тирозинові протеїнкінази є чутливим ланцюгом в каскадах трансдукції сигналів та відіграють провідну роль в інтеграції зовнішніх і внутрішніх стимулів при виразкоутворенні. Показано позитивний вплив на показники досліджуваної системи біологічно-активних сполук (сквалену і меланіну). На підставі експериментальних результатів запропоновано їх використання як основи при розробці фармакологічних препаратів для комплексного лікування та профілактики виразкової хвороби.

Ключові слова: експериментальна модель виразки, слизова оболонка шлунка, плазматичні мембрани, ліпіди, мембранозв'язані ферменти.

АННОТАЦИЯ

Ковалева В.А. Влияние пероксидации липидов на состояние мембран клеток слизистой оболочки желудка крыс при экспериментальной язве. – Рукопись.

Диссертация на соискание научной степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.04 – биохимия. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2005.

Диссертация посвящена изучению биохимических механизмов образования язвы желудка, оценке интегрального состояния биорегуляторных процессов при данной патологии и подборке веществ природного происхождения, которые могут быть использованы для создания профилактических и лечебных препаратов при язвенной болезни желудка. В результате проведенных исследований было установлено, что активация процесса пероксидации липидов проходит по-разному в зависимости от вида экспериментальной модели язвы, а также, что процесс перекисного окисления является основополагающим фактором язвообразования. Нарушение липоперекисного гомеостаза, в целом, связано с нарушением антиоксидантной системы: снижением активности супероксиддисмутазы и каталазы. Таким образом, изменения процесса перекисного окисления липидов свидетельствует о нарушении структуры липидов мембран клеток слизистой оболочки желудка.

Установленные изменения липидного состава плазматических мембран клеток слизистой оболочки желудка свидетельствуют о нарушении структуры мембран, что, возможно, и есть основной причиной нарушения их функций. Установлены изменения активности мембраносвязанных ферментов и нарушения в системе функционирования как циклонуклеотидзависимых, так и Са-фосфолипидзависимой протеинкиназ. Эти изменения разнонаправленные при разных моделях язвы, что может быть связано с изменениями функционирования Са-полифосфоинозитидного и аденилатциклазного мессенджерных каскадов.

Установлено, что тирозиновые протеинкиназы являются чувствительным звеном в каскадах трансдукции сигналов и играют ведущую роль в интеграции внешних и внутренних стимулов при язвообразовании.

Применение биоактивных веществ (сквалена и меланина) нормализовало состояние исследованной системы. Вынесено предложение по их использованию для разработки фармакологических препаратов в комплексном лечении язвенной болезни желудка.

Ключевые слова: экспериментальная модель язвы, слизистая оболочка желудка, плазматические мембраны, липиды, мембраносвязанные ферменты.

SUMMARY

Kovalyova V. A. Lipid peroxidation processes influence state of cells mucous stomach membranes in the way ulcer. – Manuscript.

The thesis for PhD degree in speciality o3.00.04 – Biochemistry. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2005.

The dissertation is devoted to investigation of problem blistering stomach's ulcer in the way differenties exsperiment model ulcer, appraisal integration state bioregulation system in the way this pathology and seek new natural preparation for originate ulcer medicine.

Results of the investigation showed, that in the way different experimental ulcer the stomach mucous capsule of rats lipid peroxidation processes is principal factor by this pathology. When pathology development studying enzyme activities of antioxidant protection had an ability to establish statistically SOD and katalase decreasing activities. The disturbances of lipid peroxidatoin processes at single infringement structure of membranes. Infringment structure of membranes setting to function changes them: statistically it was established decreasing activities membranes enzymes and infringement in system of function cyklonukleotid- and Ca, phospholipid – dependent proteinkinase. This changes is different in the way models ulcer. It was concerned with changes to function of Ca- polyphosphoinositid and adenilatciklase kaskads.

Install ,that tyrosine proteinkinase to play a part in integration outside and inside stimuls in the way ulcer.

These data show, that scvalen and melanin have antioxidant properties and it can be used for profilactic and complex treatment of stomach ulcer.

Key words: experimental model ulcer, mucous stomach, plazmatic's membranes, lipids, enzymes of membranes.


 
 

Цікаве

Загрузка...