WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Біохімічні механізми пошкодження ферментних систем біотрансформації ксенобіотиків печінки за умов опікової травми шкіри та корекції антиоксидантами тр - Реферат

Біохімічні механізми пошкодження ферментних систем біотрансформації ксенобіотиків печінки за умов опікової травми шкіри та корекції антиоксидантами тр - Реферат

3

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

КОВАЛЬОВА ВІКТОРІЯ АНАТОЛІЇВНА

УДК 616. 33-002.44:539.1.047

Вплив пероксидації ліпідів на стан мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки

03.00.04 - біохімія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в відділі біохімії НДІ фізіології імені академіка Петра Богача біологічного факультету Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор

Остапченко Людмила Іванівна,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка,

завідувач кафедри біохімії

Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Палладіна Тетяна Олександрівна,

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України,

провідний науковий співробітник

відділу клітинної біології та анатомії рослин

доктор біологічних наук

Дружина Микола Олександрович,

Інститут експериментальної патології, онкології та

радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України,

завідувач відділу радіобіології

Провідна установа: Чернівецький національний університет

ім. Ю.Федьковича МОН України, м. Чернівці

Захист дисертації відбудеться "28" лютого 2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.24 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:

м. Київ, пр-т Глушкова 2, корпус 12, біологічний факультет, ауд.434.

Поштова адреса: 01033, Київ-33, вул. Володимирська, 64, спецрада Д 26.001.24, біологічний факультет.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м.Київ, вул. Володимирська, 58.

Автореферат розісланий "20"січня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Т.Р.Андрійчук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Вплив на організми тварин і людини комплексу несприятливих чинників оточуючого середовища призводить до виникнення в них різних захворювань. Протягом останніх десятиріч у сфері інтенсивних наукових досліджень знаходиться патологія органів травлення [Cheng et all, 2000], серед яких домінує виразкова хвороба шлунка. Виразковий процес є кінцевим етапом складного захворювання, в патогенез якого включені центральна нервова система, ендокринна система, біогенні аміни та поліпептиди травної системи. Ключову роль в механізмах утворення виразки відіграють процеси пероксидації ліпідів та порушення механізмів захисту епітелію слизової оболонки. Тому на сьогодні одним з найважливіших питань є вивчення ролі вільних радикалів у розвитку захворювань шлунка, зокрема виразок гастродуоденальної зони [Мягкова, 1996].

Велика зацікавленість до вивчення біохімічних процесів за участю кисневих радикалів зумовлена тим, що ці активні інтермедіатори ініціюють вільнорадикальні реакції, які призводять до пошкодження структури та цілісності біологічних мембран, що супроводжується порушенням функціонування іон-транспортних систем [Ивашкина и др., 2001].

В цілісному організмі, що піддається дії ульцерогенних факторів, досить важко вичленити окремі ланки в загальному ефекті порушення його функціонування. Тому актуальною проблемою є дослідження стану клітин та їх мембран. Дослідження в цьому плані дозволяють з'ясувати механізми розвитку патології за умов дії зазначених чинників. При цьому, одним із ранніх порушень є пошкодження плазматичних мембран, з якими пов'язані численні білки, зокрема ферменти [Шалободов, 2000], що, з одного боку каталізують трансмембранні реакції, утворюючи ланцюги послідовних перетворень через взаємодію з мембранозв'язаними субстратами, а, з другого, беруть участь у модифікації транспортних систем, завдяки регуляції їх функціональної активності [Ernmelot at all, 1998].

Інтенсифікація окиснювальних реакцій призводить до збільшення навантаження на захисні антиоксидантні механізми, які гальмують цей процес й перешкоджають окиснювальній деструкції біологічних структур. Продукти перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ) мають цитотоксичну та антимітотичну дію. У дослідах на тваринах показано, що виникнення виразок, ішемічні ураження шлунка пов'язані зі збільшенням концентрації вільних радикалів, зокрема, супероксидних, та пригніченням активності супероксиддисмутази [Циммерман, 1994].

Проте в літературі не виявлено відомостей про стан вільнорадикального окиснення, особливостей функціонування системи антирадикального захисту в цілому та в окремих ланках біохімічних перетворень при різних експериментальних моделях виразки шлунка. На сьогодні існує досить незначний обсяг інформації про зміни вмісту ліпідів у результаті виникнення виразки. Відсутні дані про біорегуляторні механізми в мембранах клітин слизової оболонки шлунка за умов розвитку даної патології. Вивчення цих процесів є нагальною проблемою, оскільки дасть змогу науково обгрунтувати нові шляхи терапії та фармакологічної корекції виявлених порушень препаратами природного походження, які мають властивості цитопротекторів та антиоксидантів.

Застосування існуючих засобів лікування не дає бажаних результатів: хвороба набуває затяжного характеру, з'являються стійкі рецидиви, що вимагає постійної корекції, тривалого лікування і операційного втручання.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота відповідає плану науково-дослідної роботи відділу біохімії НДІ фізіології ім. Петра Богача біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та виконана згідно з тематичним планом держбюджетної теми № 01 БФ 033-03.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи було дослідити вплив процесів пероксидного окиснення ліпідів як фактора агресії при розвитку експериментальної виразки на стан мембран клітин слизової оболонки шунка щурів. Вивчити вплив речовин природного походження на процеси ПОЛ в гомогенаті слизової оболонки шлунка щурів.

Для їх досягнення були поставлені такі завдання:

Оцінити накопичення продуктів перекисного окиснення ліпідів в гомогенаті слизової оболонки шлунка щурів при експериментальній виразці шлунка.

Оцінити рівень активності супероксиддисмутази та каталази в гомогенаті слизової оболонки шлунка щурів.

Вивчити ліпідний склад мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів.

Дослідити рівень активності мембранних ферментів: 5'- нуклеотидази, Са2+,Mg2+- АТФази та Na+, K+-АТФази плазматичних мембран клітин слизової оболонки шлунка щурів в контролі та за умов виразки.

Дослідити активність протеїнкіназ в мембранах клітин слизової оболонки шлунка щурів за фізіологічних умов та при експериментальній виразці.

Проаналізувати вплив препаратів природного походження меланіну та сквалену на процеси ПОЛ в гомогенаті слизової оболонки шлунка щурів.

Об'єкт дослідження: біохімічні механізми порушень в клітинахслизової оболонки шлунка в процесі формування виразки.

Предмет дослідження:плазматичні мембрани клітин слизової оболонки шлунка щурів.

Методи дослідження. В роботі використовували біохімічні (визначення активності ферментів), радіологічні, спектрофотометричні (визначення вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів), флуоресцентний (визначення вмісту шиффових основ), хроматографічний (визначення вмісту ліпідів), електронно-мікроскопічний методи та методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне дослідження стану антиоксидантної системи та вмісту продуктів перекисного окиснення ліпідів в гомогенаті слизової оболонки шлунка при різних експериментальних моделях виразки. Встановлено підвищення вмісту продуктів ПОЛ при всіх моделях виразки та зниження активності антиоксидантних ферментів. Показані зміни ліпідного складу мембран клітин слизової оболонки шлунка. Виявлено, що активність мембранозв'язаних ферментів по-різному змінюється в досліджуваних моделях виразок. Вивчена активність циклонуклеотид-, кальцій, фосфоліпід-залежних та тирозинових протеїнкіназ в мембранах клітин слизової оболонки шлунка за умов даної патології. Вперше встановлено, що сквален і меланін – препарати природного походження мають виражені антиоксидантні властивості та здатність до загоєння виразки. Отримані дані важливі для розуміння механізмів утворення та розвитку виразкової хвороби шлунка.

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати щодо досліджуваних біохімічних механізмів виразкоутворення можуть бути використані для розробки нових методів діагностики та лікування виразкової хвороби шлунка. Оскільки сквален має виражені антиоксидантні та цитопротекторні властивості він може бути запропонований як основа для створення фармакологічних препаратів, які можуть бути застосовані для комплексної терапії виразки шлунка. Встановлений ефект зниження вмісту продуктів ПОЛ при введенні меланіну перед виразкоутворенням, може бути підставою для використання його для профілактики виразкової хвороби.

Особистий внесок здобувача. Інформаційний пошук, проведення експерименту та аналіз результатів дослідження виконані дисертантом особисто. Планування та розробка методичних підходів проведення експериментальних досліджень проведені разом із науковим керівником.

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були представлені на Міжнародній конференції "Клітинні і субклітинні механізми функціонування травної системи" (Львів – 2004), Х Конгресі Світової Федерації Українських лікарських товариств (Чернівці-Київ-Чікаго, 2004), Установчьому з'їзді Українського товариства клітинної біології (Львів, 2004), Міжнародній конференції "Neuro-humoral and cellular regulatory mechanisms of digestion processes" (Lviv, 2003), на міжнародній Гастроентерологічній конференції "Влияние меланина и сквалена на процессы перекисного окисления липидов при аспириновой язве желудка" (Москва 2003), III Міждународному симпозіумі "Механизмы действия сверхмалых доз" (Москва, 2002).


 
 

Цікаве

Загрузка...