WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами (автореферат) - Реферат

Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами (автореферат) - Реферат

8. Кузьменко В.А., Напханюк В.К. Морфо-функціональні особливості сперматогенного епітелію сім'яників щурів, отриманих від опромінених попередників // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції „Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини". – Одеса, 2004. – С.182 (Внесок дисертанта: проведення експериментальних досліджень, опис отриманих результатів, підготовка матеріалів до друку)

АНОТАЦІЯ

Кузьменко В.А. Чоловіча репродуктивна система виводку, отриманого від щурів, що зазнали впливу несприятливих факторів довкілля – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Одеський державний медичний університет МОЗ України, Одеса, 2005.

Дисертація присвячена вивченню патофізіологічних механізмів порушень функціонального стану тканин сім'яників на різних етапах онтогенезу щурів першого покоління, отриманого від самців та самок, які перед спарюванням зазнали тривалого впливу хронічного γ-опромінення в сумарній дозі 1,0 Гр, алкоголю та сумісної їх дії. Досліджено стан процесів ПОЛ, активності ферментів АОС, системи циклічних нуклеотидів і вміст макроергів в тканинах сім'яників та з'ясовано особливості процесів сперматогенезу на різних етапах як фізіологічного онтогенезу, так і онтогенезу покоління, отриманого від самців та самок, які зазнали тривалого впливу хронічного γ-опромінення в сумарній дозі 1,0 Гр, алкоголю та сумісної їх дії.

В результаті проведених досліджень було встановлено, що в онтогенезі першого покоління щурів, отриманого від опромінених попередників, спостерігається істотне посилення процесів ПОЛ в тканинах сім'яників та зниження активності СОД, каталази, глутатіонпероксидази та глутатіонтрансферази. Такі зміни супроводжувалися зниженням вмісту АТФ, АДФ та АМФ, зниженням вмісту цАМФ та збільшенням вмісту цГМФ. Подібна картина виявлених зрушень спостерігалась також в тканинах сім'яників і в онтогенезі першого покоління щурів, отриманого від алкоголізованих попередників, але виявлені зрушення були дещо нижчими.

Встановлено, що сумісний вплив γ-опромінення та алкоголю на самців та самок перед спарюванням, призводив до більш глибоких зрушень досліджуваних процесів, ніж дія кожного окремо взятого чинника.

Встановлені зміни супроводжувалися досить значними відхиленнями в процесах росту та розмноження чоловічих статевих клітин в пізньому ембріогенезі та на ранніх етапах постнатального розвитку. Виразність виявлених морфологічних зрушень в повній мірі залежала від виду діючого чинника.

Ключові слова: γ-опромінення, алкоголь, сім'яники, сперматогенез, онтогенез.

АННОТАЦИЯ

Кузьменко В.А. Мужская репродуктивная система выводка, полученного от крыс, которые подверглись влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.03.04 – патологическая физиология. – Одесский государственный медицинский университет МЗ Украины, Одесса, 2005

Диссертация посвящена изучению патофизиологических механизмов нарушений функционального состояния тканей семенников на различных этапах онтогенеза крыс первого поколения, полученного от самцов и самок, которые перед спариванием были подвержены влиянию длительного хронического γ-облучения в суммарной дозе 1,0 Гр, алкоголя и совместного их действия. Исследовано состояние процессов ПОЛ, активности ферментов АОС, системы циклических нуклеотидов и содержание макроэргов в тканях семенников. Выяснены особенности процессов сперматогенеза на разных этапах развития крыс как при физиологическом онтогенезе, так и в онтогенезе животных первого поколения, полученных от самцов и самок, которые подверглись влиянию длительного γ-облучения, алкоголя и совместного их действия.

В результате проведенных исследований установлено, что у животных первого поколения, полученного от алкоголизированных самцов и самок, количество продуктов ПОЛ на всех этапах онтогенеза было выше, а активность антиоксидантных ферментов ниже контроля. При этом в тканях семенников снижалось количество адениловых нуклеотидов, цАМФ и увеличивалось количество цГМФ. Развитие мужских половых клеток у этих животных сопровождалось угнетением роста и размножения в позднем эмбриогенезе и на ранних этапах постнатального развития как по отношению к контролю, так и самцов, полученных от облученных предшественников. В период половой зрелости наблюдалось ухудшение показателей спермограммы по сравнению с контролем. В то же время процент активно подвижных сперматозоидов с прямолинейным движением был выше, а процент сперматозоидов без движения ниже, чем у самцов, полученных от облученных предшественников.

Установлено, что образование продуктов ПОЛ в тканях семенников крыс, полученных от облученных самцов и самок, на всех этапах онтогенеза, было выше за показатели контроля и ниже, чем у самцов, предшественники которых подверглись влиянию алкоголя. В то же время активность антиоксидантных ферментов подвергалась тоже более глубокому угнетению. Со стороны системы циклических и адениловых нуклеотидов наблюдалось снижение количества цАМФ, АТФ, АДФ и АМФ и увеличивалось содержание цГМФ по сравнению с одновозрастным контролем, но все выявленные изменения были ниже, чем у самцов, полученных от алкоголизированных предшественников. Эти изменения приводили к тому, что у половозрелых животных общее количество клеток сперматогенного эпителия было ниже как контроля, так и от значений у самцов полученных от животных, которые перед спариванием подверглись влиянию алкоголя.

При условии совместного действия γ-облучения и алкоголя на самцов и самок перед спариванием у крыс-самцов первого поколения, полученного от них, наблюдались наибольшие и стойкие изменения со стороны всех исследованных процессов по сравнению как с одновозрастным контролем, так и животных, полученных от предшественников, которые подверглись воздействию каждого отдельно взятого фактора. Такие глубокие изменения исследованных процессов приводили к более существенным ухудшениям морфологической картины у половозрелых животных, снижалось количество активно подвижных форм сперматозоидов и падение их оплодотворяющей способности.

Ключевые слова: γ-облучение, алкоголь, семенники, сперматогенез, онтогенез

SUMMARY

Kuzmenko V.A. Male reproductive system of the brood that was got from rats which influencing of unfavorable factors of environment – Manuscript.

Dissertation for a scientific degree of kandidate of medicine in specialty 14.03.04 - pathological physiology. – Odessa State Medical University, Ministry of Health Care of Ukraine, Odessa, 2005.

Dissertation is devoted to the study of pathological mechanisms of violations of the functional state of testis tissue on different stages of rats ontogenesis in the first generation got from males and females, which were undergoed before coupling by chronic γ-irradiation in a summary dose 1,0 Gr, alcohol and both factors at the same time. Was investigated the state of the POL, activity ferments of AOS, cyclic nucleotides systems and content of macroergs in testis tissue and was found out features of spermatogenesis process on different stages of physiology ontogenesis and ontogenesis of generation, which got from males and females, which were undergoed before coupling by chronic γ-irradiation in a summary dose 1,0 Gr, alcohol and both factors at the same time.

As a result of a investigation was exposed, that in ontogenesis of the first generation of rats which got from irradiated parents supervised substantial strengthening of the POL- processes in testis tissue and decline of the SOD, catalases, glutationperoxidases and glutationtransferases activity. Such changes were accompanied by the decline of the ATP, ADP and АMP content, and decline of cyclic АМP content and increase of cyclic GMP content. The picture like this was observed also in testis tissue and in ontogenesis of the first generation of rats which was got from rats felt alcohol influence, but the exposed changes were some below.

Investigated that compatible influencing of γ-irradiation and alcohol on males and females before coupling, resulted in more deep changes of the explored processes than action of each separately the taken factor.

Proved changes were accompanied by enough considerable rejections in the processes of growth and reproduction of male gametes in late embryogenesis and on the early stages of postnatal development. Expressiveness of the exposed morphological changes in a complete measure depended on the type of operating factor.

Key words: γ-irradiation, alcohol, testis, spermatogenesis, ontogenesis.


 
 

Цікаве

Загрузка...