WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами (автореферат) - Реферат

Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами (автореферат) - Реферат

Таким чином, тривале γ-опромінення статевозрілих самців та самок, перед їх спарюванням, негативним чином впливало на морфо-функціональний стан сім'яників на всіх етапах онтогенезу. Таке явище може бути обумовлене відхиленнями на рівні геномних структур.

Не менш цікаві були результати досліджень, проведених на щурах-самцях, батьки яких перед спарюванням вживали алкоголь, а самки навіть і в період вагітності. Внаслідок таких досліджень було встановлено, що у 15-денних ембріонів вміст ДК та МДА в тканинах сім'яників був значно вищим, ніж в контролі та порівняно з ембріонами опромінених тварин. Досить істотно також у цих ембріонів спостерігалося пригнічення активності СОД і каталази. Особливо низькою була активність ГП та ГТ. Можливо, що таке явище обумовлено тим, що, як відомо, алкоголь здатний накопичуватися в тканинах сім'яників і не підлягає у них подальшій метаболізації. Підтвердженням цих припущень було те, що спостерігалися зміни вмісту аденілових нуклеотидів, але на відміну від ембріонів отриманих від опромінених тварин, вміст АТФ не відрізнявся від контролю, тоді як вміст АДФ та АМФ був вищим від нього на 10,3% та 15,4%. Суттєвих змін в тканинах сім'яників ембріонів зазнала і система циклічних нуклеотидів, при цьому спостерігалось підвищення вмісту цАМФ і достовірне зниження цГМФ як по відношенню до контролю, так і ембріонів опромінених тварин.

У 5-денних тварин, отриманих від алкоголізованих самців та самок, вміст ДК та МДА продовжував збільшуватися. При цьому їх значення достовірно переважали як показники контролю, так і аналогічні значення одновікових тварин, отриманих від опромінених попередників. І напроти, визначалося різке пригнічення активності ферментів АОС. Подібна динаміка спостерігалась і в системах циклічних нуклеотидів та аденілових нуклеотидів.

У 2-тижневих щурят відзначалося неухильне збільшення вмісту як ДК, так і МДА по відношенню до одновікового контролю, але істотних відмінностей від аналогічних показників одновікових тварин, отриманих від опромінених тварин, не спостерігалось. Що стосується активності ферментів АОС, то й у даному випадку їх активність була нижчою від контролю, але відхилень від аналогічних значень у одновікових тварин, отриманих від опромінених тварин, майже не відмічалося. Стосовно аденілових нуклеотидів, слід зазначити, що виразність зменшення їх вмісту була меншою по відношенню до одновікового контролю, ніж у тварин, отриманих від опромінених попередників. Щодо циклічних нуклеотидів то вміст цАМФ був нижчим від контролю, а цГМФ вищим, і виразність цих змін була більшою, ніж у тварин, отриманих від опромінених попередників.

Таким чином, приведені факти є ознакою того, що у тварин, отриманих від алкоголізованих перед спарюванням самців та самок, спостерігалися більш істотні зміни досліджених процесів в перші два тижні життя, ніж у тварин, отриманих від опромінених попередників. Очевидним є і той факт, що виявлені зміни по своєму характеру є більш подібні до змін, які розвиваються при інтоксикаційних ураженнях.

Досить істотні були відхилення усіх досліджених процесів на початку статевого дозрівання (1-місячні), але при цьому вміст продуктів ПОЛ, незважаючи на високі показники відносно контролю, був достовірно нижчим від значень одновікових тварин отриманих від радіаційно уражених тварин. І навпаки активність антиоксидантних ферментів пригнічувалась у більшій мірі за даних умов. Що стосується аденілових нуклеотидів, то їх кількість у цій віковій групі була вищою відносно групи порівняння, але зменшувалась відносно контролю. Подібна картина змін спостерігалась у стані системи циклічних нуклеотидів.

В період статевої зрілості (3-місячні щурі) було встановлено, що вміст ДК та МДА у цій віковій групі тварин практично не відрізнявся від 1-місячних та 6-місячних. Але, в той же час, їх показники були значно нижчими від аналогічних значень тварин, отриманих від опромінених самців та самок. Водночас відзначався вищий вміст аденілових та циклічних нуклеотидів відносно групи порівняння, незважаючи на досить істотне зменшення відносно контролю. При цьому слід зауважити, що, окрім виявлених метаболічних відхилень, спостерігались відмінності між цими двома групами тварин і в морфологічній картині, яка виражалася в істотному пригніченні мітотичних процесів гоноцитів в пізньому ембріональному періоді та на ранніх етапах постнатального розвитку. Можливо, що такі відмінності у виявлених змінах обумовлюються різними механізмами дії вказаних двох факторів на структуру і функцію клітин тканин сім'яників. Це підтверджується рядом досліджень інших авторів, щодо кількісного та якісного складу сперматозоїдів в еякуляті (Базарнова М.А., та ін., 1986).

В період старіння (з 12- до 24-місячного віку) було виявлене неухильне зростання кількість продуктів ПОЛ по відношенню до показників на всіх попередніх етапів онтогенезу, а активність ферментів АОС знижувалась більш як у три рази, досягаючи мінімальних значень у 24-місячних тварин. І в даному випадку було виявлено низку особливостей, суть яких полягає в тому, що у тварин, отриманих від γ-опромінених попередників, вміст ДК та МДА в 12-місячних і в 24-місячних був значно вищим ніж у щурів, отриманих від алкоголізованих самців та самок. При цьому активність ферментів АОС, не дивлячись на низький рівень відносно контролю, була значно вищою. Стосовно аденілових нуклеотидів то їх вміст у 12-та 24-місячних щурів, отриманих від алкоголізованих попередників, незважаючи на низькі показники відносно контролю, в 1,5 рази був вищим за аналогічні значення групи порівняння. Подібні відхилення виявлені і в системі циклічних нуклеотидів.

Таким чином, підводячи підсумок отриманим результатам ми можемо зробити узагальнення про те, що і радіація в низьких дозах і алкоголь призводять до досить істотних відхилень у досліджуваних процесах майже на всіх етапах онтогенезу першого покоління, отриманого від самців та самок, які зазнали дії цих факторів перед спарюванням. Але в той же час при наявності виявлених подібних рис змін, існує і цілий ряд особливостей. Так у тварин, отриманих від алкоголізованих перед спарюванням самців та самок в пізньому ембріогенезі та на протязі двох тижнів постнатального розвитку виявлені зрушення мають дещо протилежний характер від групи порівняння (нащадки опромінених тварин), а з початком статевого дозрівання і включно по 24 місяць життя виявлені зміни подібні. При цьому звертає на себе увагу, що глибина виявлених відхилень від контролю, і особливо це стосується антиоксидантної системи, систем циклічних і аденілових нуклеотидів, є більш виразною у самців отриманих від опромінених попередників. Базуючись на існуючих літературних даних (Бочков Н.П., та ін., 1996), ми вважаємо, що такі відмінності можуть бути обумовленими тим, що іонізуюча радіація в більшій мірі, ніж алкоголь впливає на геномний апарат статевих клітин батьків, і виявлені відхилення, очевидно, носять генетично детермінований характер.

Цікавими, з врахуванням ситуації яка склалася в нашій державі, є результати досліджень морфо-функціонального стану сім'яників щурів, отриманого від попередників, які підпали під вплив тривалої іонізуючою радіації в низьких дозах та вживали в цей період великі дози алкоголю.

В результаті таких досліджень було встановлено, що вміст продуктів ПОЛ в тканинах сім'яників тварин, які були отримані від самців та самок, що зазнали сумісної дії γ-опромінення та алкоголю, мав істотні відмінності як по відношенню до контролю, так і до показників нащадків отриманих від опромінених попередників (І група порівнянні), та нащадків алкоголізованих батьків (ІІ група порівняння). Так, наприклад, вміст продуктів ПОЛ в тканинах сім'яників 15-денних ембріонів та 5-дених щурят був вищим за контроль та показники І і ІІ груп порівняння. Характерним у цьому випадку був і той факт, що кількість МДА значно перевищувала вміст ДК. У 2-тижневих та 1-місячних тварин цього покоління показники МДА та ДК також перевищували аналогічні значення як контролю, так і І та ІІ груп порівняння, але в даному випадку інтенсивність їх накопичення була нижчою, ніж на попередному етапі розвитку. У 3-місячних та 6-місячних тварин цієї групи показники вмісту продуктів ПОЛ достовірно переважали рівень контролю, але були виявлені і характерні особливості. Так, у 3-місячних щурів кількість ДК була достовірно вищою за аналогічні значення І групи порівняння і практично не відрізнялася від значень ІІ групи порівняння. Починаючи з 12-ти місячного і по 24-й місяць життя інтенсивність утворення ДК та МДА в тканинах сім'яників зростала, досягаючи максимальних значень у 24-місячних тварин. Очевидно, що наведені факти є ознакою потенціювання дії двох несприятливих факторів (іонізуюча радіація та алкоголь), що негативно віддзеркалюється на морфо-функціональних властивостях тканин сім'яників. Враховуючи той факт, що алкоголь та іонізуюча радіація, як відомо, виступають в ролі предикторів старіння, то звідціля стає зрозумілим, що провідну роль в цих механізмах відіграють надлишкові кількості продуктів ПОЛ. Крім того, необхідно підкреслити, що важливу роль в накопиченні продуктів ПОЛ відіграє і зниження активності антиоксидантних ферментів в тканинах сім'яників щурів цього покоління, які були достовірно нижчими як за показники контролю, так і обох груп порівняння. Виключенням в цьому складає активність антиоксидантних ферментів у 3-місячних тварин, в яких активність СОД практично не відрізнялася від аналогічних показників І групи порівняння, активність каталази від ІІ групи порівняння, активність ГП від І і ІІ груп порівняння, а ГТ від І групи порівняння. Подібна картина спостерігалась також і у 6-місячних тварин, а починаючи з 12 місячного віку і до кінця експерименту зазначені показники були достовірно нижчими. Звертає на себе увагу і ще одна обставина. Починаючи з пізнього ембріогенезу і по 2-тижневий вік більш істотному пригніченню підлягає активність ГП та ГТ. Такі зміни активності зазначених ферментів, враховуючи літературні дані (Дмитриев Л.Ф., 1995), у більшій мірі, очевидно, обумовлені впливом алкоголю. Проведені дослідження функціонального стану систем аденілових та циклічних нуклеотидів виявили достовірні відхилення в них як по відношенню до контролю, так і обох груп порівняння. На наш погляд, такі зміни також обумовлені змінами в системі ПОЛ-АОС.


 
 

Цікаве

Загрузка...