WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами (автореферат) - Реферат

Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами (автореферат) - Реферат

Починаючи з дванадцятимісячного віку, спостерігалося різке зростання в тканинах сім'яників вмісту ДК та МДА, максимальних значень, який досягав у 24-місячних тварин. Паралельно з цим відбувалося також зниження активності ферментів АОС, і особливо це стосувалося ГП та ГТ, тобто тіол-залежних ферментів, які відіграють провідну роль в неспецифічних адаптаційних процесах. Одночасно в сперматогенному епітелію спостерігалося зниження загальної кількості клітин, а дослідження еякуляту показало (табл.2) зменшення активно рухливих форм сперматозоїдів.

Таблиця 2

Показники спермограми щурів за умов фізіологічного онтогенезу

(Mm, n=6)

Вік

тварин

Концентрація сперматозоїдів (млн./мл)

Розподіл на класи за рухливістю (%)

А

В

С

D

Живі сперматозоїди (%)

3-міс

26,24,7

60,17,1

12,63,8

9,42,7

17,93,1

94,35,3

6-міс

24,13,8*

53,04,8

13,43,6*

11,25,9

22,43,6

92,66,2*

12-міс

18,32,9

43,74,1

16,82,4

12,34,3*

27,24,1

91,84,7*

24-міс

17,83,1*

31,52,7

19,33,2

15,15,2

34,13,9

87,65,1*

Примітка: А-активнорухливі сперматозоїди з прямолінійним рухом; В- мало

рухливі сперматозоїди з прямолінійним рухом; С-малорухливі

сперматозоїди з коливальним або круговим рухом; D–без руху.

*Р>0,05 по відношенню до попереднього терміну досліджень.

Встановлено, що в тканинах сім'яників щурів, які були отримані від γ-опромінених перед спарюванням самців та самок, практично на всіх етапах онтогенезу спостерігалися досить істотні відхилення досліджуваних процесів від аналогічних даних одновікових контрольних груп. Так, наприклад, вміст ДК та МДА, в тканинах сім'яників 15-денних ембріонів, були вищими відповідно на 18% та 30,4% аналогічних значень контролю. Паралельно з цим в тканинах сім'яників ембріонів спостерігалося достовірне зниження активності СОД, каталази, ГП та ГТ. Вміст аденілових нуклеотидів, і зокрема АТФ і АМФ, був достовірно нижчим від рівня контролю. Що стосується циклічних нуклеотидів то вміст цАМФ. на даному етапі досліджень, був достовірно нижчими, а вміст цГМФ вищим за рівень контролю. Це в свою чергу супроводжувалось зниженням активності аденілатциклази та посиленням активності цАМФ-залежної фосфодиестерази. Отже, наведені дані свідчать про те, що в пізньому ембріогенезі в тканинах сім'яників спостерігаються істотні зміни метаболічних процесів в напрямку катаболізму. Характерним є і те, що в даному випадку спостерігалося різке зниження антиоксидантного статусу, що в свою чергу може бути ранньою ознакою зменшення неспецифічної резистентності організму.

У 5-денних щурят було виявлено, що в тканинах сім'яників вміст ДК та МДА різко зростав як по відношенню до показників у ембріонів, так і стосовно контролю. Але при цьому на відміну від фізіологічного стану, спостерігалося різке пригнічення активності ферментів антиоксидантної системи, і зокрема ферментів глутатіонової ланки, що є ознакою порушення тіол-дисульфідного обміну. Досить помітно знижувався і вміст аденілових нуклеотидів як по відношенню до значень у ембріонів, так і контролю, що є певною ознакою зниження енергозабезпечення цих тканин. Низьким також був вміст цАМФ і напроти високим цГМФ, на тлі незначної активності аденілатциклази та посиленої активності та цАМФ-залежної фосфодиестерази. Наведені дані свідчать про те, що основною рисою виявлених змін у 5-денних щурят була активація катаболічних процесів, низька активність антиоксидантних ферментів, що сприяло зсуву рівноваги в системі ПОЛ-АОС вліво. Такі зміни супроводжувалися посиленням активності мітотичних процесів в популяції клітин звивистих сім'яних канальців по відношенню до фізіологічного контролю, і відмічалося зростанням відсотку патологічних мітозів.

У 2-тижневих щурят інтенсивність утворення ДК та МДА в тканинах сім'яників продовжувала зростати як по відношенню до попередніх етапів онтогенезу, так і стосовно одновікового контролю, на фоні неухильного зниження активності ферментів АОС. В тканинах сім'яників цих тварин визначалося зниження вмісту цАМФ, тоді як кількість цГМФ переважала показники одновікового контролю на 36,3%. Очевидним є той факт, що надмірні кількості продуктів ПОЛ та низька активність ферментів АОС, у цих щурят, негативно віддзеркалювалася на процесах диференціювання та кількісному складі клітин сперматогенного епітелію.

Період статевого дозрівання (1-місячний вік) характеризувався тим, що в тканинах сім'яників вміст ДК та МДА був достовірно вищим за аналогічні дані всіх попередніх термінів дослідження, і переважали значення одновікового контролю відповідно на 73,5% та 46,9%. В той же час активність антиоксидантних ферментів була майже вдвічі нижчою за показники контролю, і особливо низькою вона була у ферментів глутатіонової ланки. Вміст аденілових нуклеотидів, усіх їх форм, майже на 40% був нижчим за показники контролю. При цьому кількість цАМФ стосовно до контролю становила 60,2%, а цГМФ - 37,6%. Зниження вмісту цАМФ, було обумовлене зниженням активності аденілатциклази і посиленням активності цАМФ-залежної фосфодиестерази.

Аналіз кількісного складу клітин сперматогенного епітелію показав (табл. 3), що знижувалося число як окремо взятих клітин, так і загальної їх кількості на 19,2% порівняно з одновіковим контролем, хоча, як відмічалося, на попередніх етапах онтогенезу спостерігалося посилення активності мітотичних процесів.

Таблиця 3

Кількість клітин сперматогенного епітелію у тварин,

отриманих від опромінених попередників (млн, Мm, n=6)

Групи тварин

Спермато-гонії

Спермато-цити

Сперма-тиди

Спермато-зоїди

Клітини

Сертолі

Загальна кількість

1-міс

135,712,2*

100,38,7*

148,611,4

-

24,75,7

409,318,3

3-мія

156,217,1

118,311,3

179,913,2

205,716,4

29,36,3

689,422,4

6-міс

125,613,6

93,47,9

142,715,3

171,813,7

25,48,1

558,919,6

12-міс

106,710,7

88,98,1

131,214,7

168,115,4

24,37,4

519,217,3

24-міс

103,49,5

74,27,8

112,912,8

149,413,2

21,64,9

461,515,8

Примітка: * Р> 0,05 порівняно з одновіковим контролем.

Вказані факти дали нам можливість зробити припущення, що, можливо, у тварин, отриманих від опромінених попередників, відбувається більш швидке статеве дозрівання порівняно з фізіологічним контролем. Підтвердженням цього припущення були результати підрахунку кількості окремих форм клітин сперматогенного епітелію в тканинах сім'яників статевозрілих щурів. Так, було виявлено, що кількість як окремих форм клітин сперматогенного епітелію, так і загального їх числа у 3-місячних щурів, отриманих від опромінених попередників, відповідала рівню 6-місячних тварин, які були отримані за фізіологічних умов.

Для уточнення механізмів виявлених відхилень нами були проведені дослідження метаболічних процесів, які, виходячи з позицій „критичних систем", можуть надати характеристику можливим патофізіологічним механізмам виявлених зрушень. В результаті проведених досліджень нами було встановлено, що в тканинах сім'яників 3-місячних тварин, отриманих від опромінених попередників, вміст ДК та МДА переважав значення одновікового контролю відповідно на 87,4% та 97,9%. При цьому активність ключових ферментів АОС майже вдвічі була нижчою від контролю. Особливої уваги заслуговує і той факт, що активність глутатіонових ферментів була нижча від контролю втричі. Таке падіння активності ферментів глутатіонової ланки АОС, як відомо, є однією з ознак інтоксикаційних процесів. Вочевидь стає зрозумілим, що надмірні кількості продуктів ПОЛ призводили до модифікації активності аденілатциклази та цАМФ-залежної фосфодиестерази, внаслідок чого спостерігалось зниження кількості цАМФ та збільшення цГМФ, і коефіцієнт їх взаємовідносин знижувався більш як у три рази. Можливо, що такі зміни в системі циклічних нуклеотидів обумовлені негативним впливом продуктів ПОЛ не тільки безпосередньо на них, але і на вміст аденілових нуклеотидів, кількість яких у даному випадку була нижчою за показники контролю майже на 40%. Отже отримані результати біохімічних досліджень наштовхують нас на думку, що ці процеси передують морфологічним змінам і, мабуть, є однією із основних причин змін функціонального стану сперматогенного епітелію. Слід звернути увагу на ще одну обставину. При порівнянні цих даних з показниками за умов фізіологічного онтогенезу виявлені зміни є близькими до показників 12-місячних тварин. Це може бути ознакою передчасного старіння. Адже як відомо, що надмірні кількості продуктів ПОЛ при низькій функціональній спроможності АОС є предикторами старіння (Гусев В.А. Панченко Л.Ф., 1982). Підтвердженням висловлених припущень є результати досліджень як морфологічних показників, так і біохімічних процесів на наступних етапах онтогенезу. Які свідчать отримані результати, починаючи з шестимісячного віку, в тканинах сім'яників спостерігаються незворотні зміни морфології клітин сперматогенезу, а максимальні відхилення від фізіологічного рівня були виявлені у 24-місячних тварин.


 
 

Цікаве

Загрузка...