WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами (автореферат) - Реферат

Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами (автореферат) - Реферат

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати досліджень були оприлюднені та доповідалися на 70-й підсумковій конференції студентів та молодих вчених Одеського державного медичного університету (Одеса, 2001), VII Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини" (Одеса, 2001), VIIІ Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини" (Одеса, 2002), Х Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні досягнення валеології та спортивної медицини" (Одеса, 2004).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 8 наукових праць, з них 4 наукові статті у фахових виданнях ВАК України, 4 - тези доповідей на наукових конференціях та з'їздах.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 186 сторінках машинописного тексту і складається із вступу, огляду літератури, матеріалів та методів досліджень, чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень, висновків та списку використаних джерел. Дисертація ілюстрована 35 таблицями та 4 рисунками. Перелік використаних джерел містить 174 найменування, з них 126 вітчизняних і російськомовних та 48 іноземних.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи досліджень. Експериментальні дослідження проведені на щурах лінії „Вістар". Дослідження планували, враховуючи основні положення моделювання експериментів з вивчення спадкових ефектів у ссавців. У відповідності до мети та задач дослідження експеримент був розподілений на дві частини. Перша частина визначалася в моделюванні впливу несприятливих факторів оточуючого середовища (радіація в низьких дозах, алкоголь). Для цього було взято 53 самці та 147 самки віком 3 місяці і вагою 180-200 г. Опромінення проводили натщесерце о 9-й год ранку на гамма-терапевтичній установці АГАТ-Р (ізотоп 60Со) при наступних технічних умовах: потужність 107 рад/хв., відстань від джерела до поля 0,75 м; поле 20х20 см; одноразова доза 0,1 Гр (експозиція 6 с) кожні 72 год до досягнення сумарної дози 1,0 Гр. При визначенні методу алкоголізації нами була вибрана методика вільного вибору з використанням 5% водного розчину алкоголю і води (Борисович М.М.,. Муфазалова Т.П, С.Е. 1978). Відбір самок для запліднення та визначення першого дня вагітності проводили за методиками отримання тварин з точно датованим терміном вагітності (Западнюк І.П., та ін., 1983).

Друга частина експерименту була проведена на 106 15-денних ембріонах та 247 щурах-самцях, отриманих від опромінених та алкоголізованих перед спарюванням самців та самок. З отриманих нащадків було сформовано для дослідження вісім груп за віковим цензом: І група - 15-денні ембріони; ІІ - 5-денні щурята; III - 2-тижневі щурята; IV - 1-місячні щурі; V - 3-місячні щурі; VI - 6-місячні щурі; VII - 12-місячні щурі; VIII - 24-місячні щурі.

Враховуючи те, що в нашому експерименті використовувались сім'яники ембріонів нами були використані мікромодифікації відомих методик (Пішак В.П., та ін., 2002), що дало можливість у кожної піддослідної тварини комплексно визначити вміст дієнових кон'югатів (ДК) і малонового диальдегіду (МДА) та активність супероксиддисмутази (СОД) і каталази. Активність глутатіонтрансферази (ГТ) в тканинах сім'яників визначали по утворенню кон'югатів відновленого глутатіону з 1-хлор-2,4-динітробензолом (Ланкін В.З., та ін., 1981). Активність глутатіонпероксидази (ГП) визначали, використовуючи в якості субстрату гідро перекис-трет-бутилу (Ланкін В.З., та ін., 1981). Визначення вмісту циклічного аденозин-3',5'-монофосфату (цАМФ) і циклічного гуанозин-3',5'-монофосфату (цГМФ) та активності ферментів аденілатциклази (АЦ) і фосфодиестерази (ФДЕ) проводили з використанням стандартних наборів Ria Kit фірми "Amersham" (Великобританія) (Федоров Н.А. 1979). Визначення вмісту аденілових нуклеотидів (АДФ, АМФ, АТФ) проводили за допомогою наборів Test-Combination фірми Boechringer.

При гістологічних дослідженнях забарвлені зрізи досліджували за допомогою світлової мікроскопії на мікроскопі Axiostar plus фірми "Zeizz", обладнаного відеокамерою, з подальшою обробкою отриманих зображень за використанням програми „ВидеоТест - Мастер 4.0" (Санкт-Петербург, 2003). Для підрахунку тотальної кількості основних видів клітин сперматогенного епітелію застосовували методику, основану на приготуванні клітинного гомогенату із тканин сім'яника, та підрахунку клітин в камері Горяєва (Іванов Ю.В., Доброславський Т.Л., 1979). Для отримання сперми у статевозрілих щурів використовували метод електроеякуляції (Рижаков Д.Н, 1980). Отриману сперму поміщали до камери ОС (Росія) та проводили дослідження на вказаному світовому мікроскопі з використанням комп'ютерної програми „ВидеоТест – Сперм 2.1" (Санкт-Петербург, 2003).

Отримані результати досліджень були опрацьовані методом статистичної обробки з використанням програми „Статистика - 2003" (Росія).

Результати досліджень та їх обговорення. В результаті проведених досліджень було встановлено, що за фізіологічних умов у 15-денних ембріонів активність СОД дорівнювала 72,60,61 у.о., каталази 22,90,7 м.о., ГП – 12,80,8 нмоль/г і ГТ– 59,41,16 нмоль/г. Це відповідало забезпеченню аденіловими нуклеотидами АТФ–18,61,58 нмоль/г, АДФ–2,970,48 нмоль/г, АМФ–2,850,46 нмоль/г. Після народження (5-денні щурята) спостерігалося збільшення вмісту продуктів ПОЛ та посилення активності СОД, каталази, ГП та ГТ, при цьому необхідно підкреслити, що особливо посилювалась активність останніх двох ферментів. Характерним було і те, що вміст аденілових нуклеотидів достовірно збільшувався порівняно з 15-денними ембріонами, а також зростала кількість циклічних нуклеотидів та активність аденілатциклази та цАМФ-залежної фосфодиестерази. Враховуючи існуючі дані (Запорожан В.М., та ін., 2001), що до ролі зазначених процесів в забезпеченні фізіологічного перебігу метаболічних процесів, ми можемо вважати, що такі зміни направлені на забезпечення пристосування новонародженого організму до нових умов існування. Явище інтенсифікації як процесів ПОЛ, так і активності ключових ферментів АОС відзначалось і у 2-тижневих щурят. Можливо, такі зміни в досліджених реакціях, які поєднувалися зі збільшенням вмісту аденілових нуклеотидів та циклічних нуклеотидів, посилюючи метаболічні процеси, сприяли фізіологічному розвитку сім'яників. Зазначені дані підтверджуються морфологічними дослідженнями, в яких виявлено, що починаючи з 5-денного і по 2-тижневий вік, відбувалися значні зміни в популяції клітин сперматогенного епітелію. А саме, відбувалася диференціація фетальних сперматогоній в сперматогонії основних типів (типу А, проміжні, типу В), та поява сперматид на початкових етапах розвитку. Отримані дані співпадають з уявленнями відносно процесів сперматогенезу (Габер Е.С., Данилова Л.В., 1983).

Починаючи з 1-місячного віку стаціонарний рівень системи ПОЛ-АОС був достовірно вищим за показники всіх попередніх етапів розвитку. Крім того, слід зауважити, що вміст аденілових нуклеотидів та функціональний стан системи циклічних нуклеотидів також був вищим, ніж у попередніх випадках. Можливо, що такий високий рівень метаболічних процесів є необхідною умовою для забезпечення дозрівання та диференціювання статевих клітин. Підтвердженням цього є те, що активність досліджуваних процесів стабільно утримується на такому рівні і у 3- та 6-місячних тварин, тобто на всьому періоді активного функціонування статевої системи. Це підтверджувалося результатами досліджень кількісного складу клітин сперматогенного епітелію (табл.1).

Таблиця 1

Кількість клітин сперматогенного епітелію у тварин,

отриманих за фізіологічних умов (млн, Мm, n=6)

Групи тварин

Спермато-гонії

Спермато-цити

Сперматиди

Сперматозоїди

Клітини

Сертолі

Загальна кількість

1-міс

143,38,4

113,17,5

206,716,4

-

43,26,9

506,326,3

3-міс

198,712,7

148,310,7

328,615,7

286,311,3

49,58,1

1011,442,6

6-міс

169,511,3

120,68,2

271,112,9

248,513,4

45,35,2

855,038,6

12-міс

141,99,8

113,97,6*

241,914,1

236,59,8*

41,27,4*

775,426,7*

24-міс

136,813,2*

93,76,8

214,910,9

210,210,2

37,27,1*

693,219,4

Примітка: *Р>0,05 по відношенню до попереднього терміну досліджень.


 
 

Цікаве

Загрузка...