WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами (автореферат) - Реферат

Клінічні особливості алергічних ринітів, викликаних епідермальними алергенами (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЗЬМЕНКО Валерій Анатолійович

УДК 616.699-055.5:614.876

Чоловіча репродуктивна система виводку, отриманого від щурів, що зазнали впливу несприятливих факторів довкілля

14.03.04 – патологічна фізіологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Одеса – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Одеському державному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор біологічних наук, професор Напханюк Володимир Клеонтійович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри гістології, ембріології та цитології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Гоженко Анатолій Іванович, Одеський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології.

доктор медичних наук, професор Клименко Микола Олексійович, Харківський державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри патологічної фізіології.

Провідна установа:

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, відділ радіобіології, м. Київ.

Захист відбудеться "15"червня 2005 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.600.01 при Одеському державному медичному університеті МОЗ України (65026, м. Одеса, Валіховський пров., 2)

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного медичного університету МОЗ України (65026, м. Одеса, Валіховський пров., 3)

Автореферат розісланий "13" травня 2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к.мед.н., доцент В.В. Годован

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Глобальні масштаби техногенного забруднення та збільшення кількості сімей, в яких під дію несприятливих факторів підпали один або обоє батьків, поставили на порядок денний питання про прогнозування стану здоров'я нащадків та збереження генофонду (Карпенко Н.О. та ін., 2000, Савцова З.Д. та ін., 2000). Особливо актуально це питання стоїть для нашої держави, так як аварія на Чорнобильській АЕС, з опроміненням значної частини населення і радіонуклідним забрудненням великих територій України, створила передумови для погіршення здоров'я нинішнього і багатьох наступних поколінь (Балаєва Л.С. та ін., 2001, Конопля Е.Ф. та ін., 2002, Севанкаев А.В. и соавт., 2005). До цього слід також додати негативний вплив соціально-побутових факторів (Биков В.Л., 1999), які сприяють розвитку стрес-індукованої патології та розповсюдженню шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю та наркотиків). Окрім цього, зважаючи на появу негативного балансу приросту населення в Україні (Гойда Н.Т., 1998) викликає занепокоєння і питання про вплив сукупності вказаних негативних факторів довкілля на репродуктивну систему. Адже на відміну від усіх інших систем людського організму, зрушення в цій системі проявляються не тільки порушенням її функціонування в даного індивідуума, але і віддзеркалюються на здоров'ї та самому існуванні наступних поколінь (ВОЗ, 2000, Мамина В.П., 2005)

У зв'язку з наведеним нам представляється за доцільне дослідження стану тих критичних метаболічних процесів, які забезпечують фізіологічне функціонування як сперматогенного епітелію, так і сперматозоонів на всіх етапах їх розвитку. До таких систем, згідно існуючих уявлень (Кудряшов Ю.Б., Гончаренко Є.М., 1999), відносяться такі системи, які за фізіологічних умов є бездоганно скоректованими та забезпечують фізіологічну підтримку гомеостазу клітин, незалежно від форм їх розвитку. Порушення рівноваги в таких системах сприяє дезорганізації та дестабілізації метаболічних процесів у клітині, що може призвести навіть до її загибелі.

На жаль в доступній для нас літературі відомостей, що стосуються стану критичних метаболічних систем в тканинах сім'яників та їх впливу на с перматогенез у нащадків, отриманих від попередників які зазнали впливу негативних факторів довкілля, нам знайти не вдалося.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Одеського державного медичного університету і є фрагментом теми „Патогенетичні механізми розвитку захворювань репродуктивної системи за умов дії агресивних факторів середовища та шляхи їх корекції" (№ державної реєстрації 0199U004330). Дисертант був співвиконавцем цієї теми.

Мета дослідження. З'ясувати особливості патофізіологічних зрушень в сім'яниках та процесів сперматогенезу на етапах пізнього ембріогенезу і постнатального розвитку щурів-самців, отриманих від попередників, які перед спарюванням зазнали дії несприятливих факторів.

Задачі дослідження:

1. Встановити особливості процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і активності ферментів антиоксидантної системи (АОС), системи циклічних нуклеотидів і вмісту макроергів в тканинах сім'яників щурів за умов фізіологічного онтогенезу.

2. Надати характеристику процесам сперматогенезу на різних етапах фізіологічного онтогенезу.

3. Дослідити вміст продуктів ПОЛ, активність ферментів АОС, стан системи циклічних нуклеотидів і вміст макроергів в тканинах сім'яників та особливості процесів сперматогенезу у щурів, попередники яких перед спарюванням тривалий час вживали алкоголь.

4. Виявити залежність процесів сперматогенезу від інтенсивності процесів ПОЛ і активності ферментів АОС, стану системи циклічних нуклеотидів та вмісту макроергів на різних етапах онтогенезу щурів, отриманих від радіаційно уражених попередників.

5. З'ясувати залежність процесів сперматогенезу від інтенсивності процесів ПОЛ і активності ферментів АОС, стану системи циклічних нуклеотидів та вмісту макроергів на різних етапах онтогенезу щурів, отриманих від самців та самок, які перед спарюванням зазнали сумісної дії гама-опромінення і алкогольної інтоксикації

Об'єкт дослідження:патофізіологічні механізми порушень в чоловічій репродуктивній системі виводку, отриманого від щурів, що зазнали впливу несприятливих факторів довкілля

Предмет дослідження:сперматогенез та функціональний стан критичних метаболічних процесів в тканинах сім'яників щурів-самців отриманих від попередників які зазнали впливу негативних факторів.

Методи дослідження: патофізіологічні, біофізичні, біохімічні, морфологічні, статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі оцінки проведених комплексних експериментальних досліджень вперше встановлено особливості функціонального стану системи ПОЛ-АОС, циклічних нуклеотидів та вмісту макроергів в тканинах сім'яників на різних етапах фізіологічного онтогенезу тварин. Вперше проведені морфологічні дослідження в обсязі який дозволяє прослідкувати динаміку змін як кількісного складу окремих клітин сперматогенного епітелію за умов фізіологічного перебігу сперматогенезу, та і якісного складу сперматозоїдів за даними спермограм. Отримані результати досліджень вперше дозволили ґрунтовно довести, що кожному етапу онтогенезу відповідає певний стаціонарний рівень систем ПОЛ-АОС та циклічних нуклеотидів.

В результаті проведених експериментальних досліджень вперше з'ясовано роль функціональних взаємовідносин ПОЛ-АОС, стану системи циклічних нуклеотидів та вмісту АТФ, АДФ та АМФ у тканинах сім'яників, в патофізіологічних механізмах порушення сперматогенезу на різних етапах онтогенезу щурів, отриманих від попередників, які зазнали впливу γ-опромінення, алкоголю та сумісної їх дії. Вперше визначена глибина розладів у функціонуванні систем циклічних нуклеотидів, ПОЛ-АОС та вмісту макроергів в залежності від виду негативного чинника, а також виявлена подібність і відмінність їх впливу на функціональний стан сім'яників.

Практичне значення одержаних результатів. Цінність роботи полягаєу розкритті раніше невідомих особливостей порушення метаболічних процесів у тканинах сім'яників, та встановлення їх ролі у виникненні зрушень процесу сперматогенезу на різних етапах онтогенезу щурів, отриманих від самців та самок, які перед спарюванням зазнали впливу негативних факторів довкілля. Отримані результати можуть стати підгрунттям для розробки засобів попередження виникнення вад розвитку.

Положення і висновки роботи впровадженні до навчального процесу і використовуються при читанні лекцій та на практичних заняттях кафедр гістології, ембріології та цитології, загальної та клінічної патологічної фізіології, медичної хімії, нормальної фізіології Одеського державного медичного університету.

Особистий внесок здобувача. Дисертація є особистою науковою працею автора. Дисертантом було проведено патентно-інформаційний пошук та аналіз наукової літератури за темою дисертації, планування і проведення експериментальних досліджень, узагальнення отриманих результатів, написання та оформлення дисертації. Участь автора у підготовці матеріалів, висвітлених у статтях і тезах, опублікованих у співавторстві, є визначеною і полягає у проведенні літературного пошуку, експериментальних досліджень, статистичної обробки та аналізу отриманих результатів, оформленні висновків.


 
 

Цікаве

Загрузка...