WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональна реабілітація постраждалих з переломами нижньої щелепи з урахуванням динаміки локальних м'язових порушень (автореферат) - Реферат

Функціональна реабілітація постраждалих з переломами нижньої щелепи з урахуванням динаміки локальних м'язових порушень (автореферат) - Реферат

Особистий внесок здобувача. Основні наукові положення та висновки автором розроблені особисто. Їй належить: розробка способу лікування "сухими" вуглекислими ваннами вагітних з ВСА та проведення інструментальних досліджень. [4,5,6,9,10,15,16,19], наукове обгрунтування переваги удосконаленого поряд із загальноприйнятим комплексом санаторно-курортного лікування вагітних з ВСА [2,8,18], статистична обробка та узагальнення результатів досліджень, встановлення закономірностей впливу „сухих" вуглекислих ванн на психосоматичний статус [7,8,11,12], функціональний стан вегетативної нервової системи [1,5,7,8], серцево-судинної [4,6,19,13,14] та симпатико-адреналової систем [3,15], формулювання основних висновків та практичних рекомендації [16,17,18].

Апробація результатів дисертації. Основні результати та положення дисертації доповідались та обговорювались на: Міжнародному конгресі „VII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих учених" (Тернопіль, 2003); Міжнародних науково-практичних конференціях „Україна наукова ' 2003" (Дніпропетровськ, 2003), „Людина і космос" (Дніпропетровськ, 2003), „Динаміка наукових досліджень" (Дніпропетровськ, 2003); Всеукраїнській науково-практичній конференції „Сучасні аспекти фетоплацентарної недостатності" (Запоріжжя, 2004), "Использование природных и преформированных факторов в восстановительном лечении и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (Запорожье, 2004); науково-практичній конференції „Нові критерії відбору, напрямки й оригінальні методи оздоровлення вагітних в санаторних умовах" (Запоріжжя, 2003); науково – практичних конференціях Запорізького державного інституту удосконалення лікарів (Запоріжжя, 2001, 2002, 2003).

Публікацї. За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових праць, у тому числі 4 у фахових виданнях ВАК, 6 у збірниках наукових праць, 1 патент на винахід, 1 інформаційний лист, 1 нововведення, 6 у матеріалах і тезах конференцій.

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 5 розділів, висновків та практичних рекомендацій, списку використаних джерел, викладених на 174 сторінках (146 сторінок основного тексту), у тому числі 45 таблиць, 21 рисунок, 279 використаних джерел на 73 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вступ. Обгрунтовано актуальність роботи, її мету та завдання досліджень, визначено наукову новизну і практичне значення роботи.

Аналіз сучасних підходів до профілактики та лікування ВСА. Розділ присвячений аналізу сучасного стану наукових поглядів на ВСА, сучасних методів профілактики і лікування цього захворювання з урахуванням оцінки функціонального стану ВНС, САС, серцево-судинної системи та психосоматичного статусу у вагітних з ВСА. Проаналізовано фактори, які викликають ВСА у вагітних. Відмічено, що поширення даної патології пов'язане із збільшенням рівня психоемоційного напруження в умовах науково-технічного прогресу, несприятливою економічною ситуацією, соціально-побутовим статусом та взагалі змінами умов життя та діяльності сучасної жінки. На підставі результатів проведеного аналізу сучасних поглядів на патогенез ВСА показано, що провідним ланцюгом патогенезу цього захворювання є порушення вегетативно-гуморальної регуляції, які сполучаються з порушеннями психічної адаптації, зміною біохімічних показників.

Відмічено, що у формуванні адаптаційно-захисних реакцій організму провідна роль належить САС та серотонінергічній системам, маркерами активності яких постають катехоламіни та серотонін. Показано, що результати використання преформованих та фізичних факторів у лікування вагітних з ВСА висвітлено недостатньою мірою, а застосування відомих методів лікування хворих на ВСА однозначно перенести на процес лікування вагітних з ВСА неможливо. Доказано необхідність розробки нових ефективних та економічно корисних методів лікування вагітних з ВСА, розробки оптимальних режимів застосування „сухих" вуглекислих ванн, визначення маркерів ефективності лікування та адекватності проведеної терапії.

Ефективність застосування „сухих" вуглекислих ванн доведено у хворих із зниженими функціональними можливостями адаптаційних процесів, з проявами серцевої недостатності, артеріальної гіпертонії, порушеннями серцевого ритму. Під час вагітності в організмі жінки підключаються генетичні передпосилки, які забезпечують фізіологічну адаптацію організму до вагітності. Як впорається організм вагітної жінки із збалансуванням порушень процесів життєдіяльності, залежить від можливостей адаптації її організму. Вуглекислий газ є еволюційно та генетично детермінованою основою адаптації і для створення реакцій довготривалої адаптації доцільно використовувати саме вуглекислий газ. У останні часи методики лікування вагітних жінок „сухими" ваннами розроблено не було. Але перевага „сухих" ванн над водними вказує на доцільність їх використання в лікуванні вагітних жінок, у яких серцево-судинна система зазнає значного гемодинамічного навантаження. „Сухі" ванни зберігають корисні властивості вуглекислого газу та дозволяють уникнути недоліків, притаманних водним вуглекислим ваннам:

- вдихання вуглекислого газу при прийомі "сухих" вуглекислих ванн та вплив його на функціональний стан дихального і вазомоторного центрів виключається, а під час прийому водної ванни цілком імовірно, тому що вуглекислий газ тяжчий за повітря;

  • крім газового та температурного чинників, дія водних вуглекислих ванн визначається і гідростатичним чинником, який справляє негативний вплив на організм людини із зниженою толерантністю до фізичного навантаження, низьким рівнем функціональних можливостей внаслідок підвищення внутрішньогрудного тиску, збільшення постнавантаження на серцево – судинну систему, що небажано при вагітності. У "сухих" вуглекислих ваннах гідростатичний чинник відсутній;

- насичена вуглекислотою вода має значну теплоємність та теплопровідність, впливає на тепловий баланс: підвищує температуру шкіри, покращує кровопостачання, але висуває підвищені вимоги до теплорегуляційних процесів і сприяє охолодженню організму. Під час холодового подразнення шкіри живота у здорової жінки при фізіологічному перебігу вагітності настає сповільнення серцебиття плоду. „Сухі" вуглекислі ванни дозволяють уникнути цього ефекту, що підтверджено проведеними дослідженнями;

- процедури відпускання водних вуглекислих ванн не можна віднести до числа енергозберігаючих технологій, якщо враховувати необхідну енергію на нагрівання води та витрати на обслуговування бальнеотехніки;

- відсутність спеціальних бальнеологічних пристроїв дозволяє застосовувати "сухі" вуглекислі ванни в жіночіх консультаціях, відділеннях патології вагітних та фізіотерапевтичних кабінетах, тобто в любих умовах.

Методи досліджень. За допомогою методу клініко-статистичногог аналізу перебігу вагітності, пологів за останні п'ять років (1999-2003 р.р.) у Запорізькій області показано, що частота ВСА серед вагітних жінок коливається від 7,14 % до 19,46 % та має тенденцію до зростання. Встановлено, що вагітність на фоні ВСА супроводжується високою частотою акушерських та перинатальних ускладнень: ранні гестози - 29,25 %, прееклампсія - 41,83 %, невиношування - 28,56 %, загроза переривання вагітності - 30,24 %, гіпотрофія плода - 29,7 %, несвоєчасне злиття навколоплідної рідини - 57,2 %; передчасні пологи - 39,72 %, дискординована пологова діяльність - 63,45 %, слабкість пологової діяльності -13,45 %, підвищена крововтрата -16,7 %, частота оперативного розродження 10,7 %, частота післяпологових ускладнень – 19,8 %. Частота утробної асфіксії плода Ι та ΙΙ ступеня у жінок з ВСА становить 20,91 %, а дизадаптаційних синдромів новонародженого-28,2 %.

Для усунення негативного впливу ВСА на стан вагітних та новонароджених розроблено ефективну методику лікування „сухими" вуглекислими ваннами. Доказано, що методика лікування „сухими" вуглекислими ваннами є ефективним, а також патогенетично обґрунтованим засобом для лікування вагітних жінок, що було підтверджено проведеними дослідженнями. Основною відмінною рисою розробленої методики від існуючих дотепер є те, що вплив вуглекислого газу здійснюється циклічно, з першої по п'яту ванну – через день, а з шостої по десяту – щоденно, при постійній концентрації вуглекислого газу і температурі, причому тривалість першої ванни складає 4-6 хвилин, а з другої по десяту- 8-10 хвилин. При гіпертонічному типі захворювання вплив здійснюють при температурі 26-27 С і концентрації вуглекислого газу першої ванни 9-10 об.%, а з другої по десяту –12-13 об.%. При гіпотонічному типі захворювання вплив здійснюють при температурі 24-25 С і концентрації вуглекислого газу першої ванни 7-8 об.%, а з другої по десяту –10-11 об.%. На курс 10 процедур.

Для оцінки ефективності проведеного лікування визначали хврактер змін у системах, що беруть безпосередню участь у патогенезі ВСА. Тому дослідження проводили у наступних напрямках: 1. Для визначення функціонального стану ВНС було досліджено вегетативний тонус за допомогою шкали вегетативних симптомів А.М. Вейна, вегетативну реактивність (рефлекс Данінін-Аншера) та вегетативне забезпечення діяльності (ортокліностатична проба). Характеристику вегетативного тонусу також було визначено за допомогою показників кардіоінтервалографії за методом Р.М. Баєвського, які дозволили оцінити стан регуляторних механізмів. При аналізі кардіоінтервалограм враховували такі показники: (М0, с)-значення кардіоінтервалів, що найбільш часто зустрічаються, (Ам0, %)-число кардіоінтервалів, що відповідає діапазону значень моди, (Х, с)-діапазон коливань значень кардіоінтервалів, (ІН,ум.один.)-індекс напруги регуляторних механізмів. 2. Вивчення ступеня психосоматичної адаптивності проведено за методикою кольорового вибору (тест Люшера). Надано оцінку особистої (ОТ) та реактивної тривожності (РТ) за шкалою самооцінки Ч.Д. Спілберга в модифікації Ю.Л. Ханіна, яка дозволяє визначити рівень функціональних можливостей (РФМ) психічної адаптації. 3. З метою вивчення функціонального стану симпатико-адреналової системи визначали рівень катехоламінів: адреналіну (А), норадреналіну (НА), дофаміну (ДА), серотоніну (Ср) в крові вагітних з ВСА на спектрофлюориметрі „Hitachi MPF – 4" за допомогою методу C. Atack, T. Magnusson. 4. Для визначення показиків центральної гемодинаміки застосовували метод тетраполярної реовазографії (ТПРВГ). Визначали: ударний об'єм серця (УО), хвилинний об'єм крові (ХОК), серцевий індекс (СІ), загальний периферичний опір судин (ЗПОС). 5. Визначали характер бальнеореакції згідно класифікації Е.Б. Волошиної. 6. При аналізі кардіотокограм (КТГ) враховували базальну частоту серцевих скорочень (БЧСС), частоту та амплітуду миттєвих осциляцій (АМО), кількість, амплітуду та тривалість акцелерацій і децелерацій. Оцінку ступеня змін кардіотокограми проводили за шкалою Фішера (W.M. Fischer, 1976), та біофізичний профіль плода за таблицею A. Vintzileos. Проведено аналіз перебігу вагітності, пологів, стану плоду та новонародженого у жінок, які лікувались в санаторії (за даними історій пологів та карт „зворотного зв'язку"). Стан новонародженого оцінювали за шкалою Апгар при народженні, а також за показниками фізичного розвитку та перебігу раннього неонатального періоду.


 
 

Цікаве

Загрузка...