WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональна реабілітація постраждалих з переломами нижньої щелепи з урахуванням динаміки локальних м'язових порушень (автореферат) - Реферат

Функціональна реабілітація постраждалих з переломами нижньої щелепи з урахуванням динаміки локальних м'язових порушень (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИім. П.Л. Шупика

КОЛОТІЛКІНА ТЕТЯНА ОЛЕГІВНА

УДК: 618.2-009.17-07-084-085

Профілактика та лікування акушерських ускладнень у вагітних з вегетосудинною астенією

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Запорізькій медичній академії післядипломної освіти МОЗ України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Луценко Наталія Степанівна,

Запорізька медична академія післядипломної освіти,

кафедра акушерства та гінекології, завідувач

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Коломійцева Антоніна Георгіївна,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України,

відділення патології вагітності та пологів, завідувач

доктор медичних наук, професор

Голота Владислав Якович,

Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця,

кафедра акушерства і гінекології № 3, завідувач

Провідна установа:

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, кафедра акушерства та гінекології

Захист відбудеться "_27__" _травня______ 2005 р. о _1200__ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04107,м. Київ, вул. Баговутівська, 1, Київський обласний центр охорони здоров'я матері та дитини, 9-й поверх, аудіторія

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України за адресою: 04112,м. Київ, вул. Дорогожицька, 9

Автореферат розісланий "_15_ "_квітня______ 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради

д. мед. н., професор Т.Г. Романенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Здоров'я матері визначає здоров'я майбутньої дитини. Екстрагенітальна патологія займає провідне місце в структурі акушерських та перинатальних ускладнень (В.Я. Голота, 2004). Тому профілактика та лікування вагітних з екстрагенітальною патологією залишається на сьогодні актуальною та набуває особливого значення у супроводі з вегетосудинною астенією (ВСА) (В.Б.Замкевич, 2001; О.О.Трушкевич, 2001). Частота ВСА серед вагітних на Україні складає 10-40% (О.А. Владимиров, 2000; В.В. Подольський, 2000; О.В. Козинова 2001).

Відомо, що перебіг вагітності у жінок з ВСА супроводжується високою частотою ускладнень з боку матері і плода (R. M. Aziz, R. Samadi, 1998). На сучасному етапі встановлено, що вегетосудинні розлади є наслідком порушень функцій нейро-гуморального апарату, який регулює кровообіг (G. Metcalfe, K. Veland, 1994). Це призводить до порушень тонусу судин, змін функціонального стану вегетативної нервової системи (ВНС), симпатико-адреналової системи (САС), які в певній мірі визначають перебіг вагітності та пологів (І.А Журавель, 2001; О.В. Козинова, 2002).

Незважаючи на значну кількість наукових публікацій у вітчизняній та зарубіжній літературі що до запобігання акушерських ускладнень у жінок з ВСА, проблему повною мірою не вирішено. Деякі ліки можуть викликати алергізацію з боку матері, або справляти тератогенну та ембріотоксичну дію (A.R. Samari, 1998; О.М. Супряга, 1999). Перспективним напрямком вирішення цієї проблеми є використання в акушерській практиці природних преформованих фізичних факторів, які не мають недоліків медикаментозної терапії (О.А. Владимиров, 2001). Одним з таких факторів є вуглекислий газ, якому належить важлива роль у регуляції збудливості нервової системи, нормалізації функціонального стану ВНС, судинного тонусу (С.Д. Бородулін, 2001). У наступний час методики лікування „сухими" вуглекислими ваннами вагітних жінок не існує. Але відома перевага „сухих" вуглекислих ванн над водними (відсутність гідростатичного фактора та інгаляційного надходження вуглекислого газу, знижене навантаження на терморегуляторні процеси, простота експлуатації, економічність) вказує на доцільність їх використання в лікуванні вагітних.

Представлена робота присвячена профілактиці та зниженню кількості акушерських і перинатальних ускладнень, а також вивченню впливу „сухих" вуглекислих ванн на стан механізмів адаптації в умовах порушення компенсаторних можливостей організму вагітних хворих на ВСА.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є фрагментом комплексної НДР „Рання корекція гормонального дисбалансу, як профілактика патологічних станів у акушерстві і гінекології", що виконувалась по планах МОЗ України (2001-2003р.р.), № державної реєстрації 0101U001017, шифр УДК: 618.1+618.2]-092-084:616-008.9-08.

Мета і завдання досліджень. Знизити частоту акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з вегетосудинною астенією шляхом розробки та наукового обґрунтування способу лікування "сухими" вуглекислими ваннами, спрямованого на підвищення адаптаційно-компенсаторних можливостей організму вагітних хворих на вегетосудинну астенію.

Для досягнення поставленої мети вирішено наступні завдання:

1. Обґрунтовано доцільність використання „сухих" вуглекислих ванн у вагітних з вегетосудинними розладами по гіпертонічному та гіпотонічному типу.

2. Розроблено та впроваджено в практичне акушерство методику лікування „сухими" вуглекислими ваннами вагітних з ВСА.

3. Визначено вплив „сухих" вуглекислих ванн на параметри вегетативної, нервово-гуморальної регуляції та психосоматичного стану у вагітних з ВСА.

4. Встановлено особливості перебігу вагітності, пологів, стану плода та проведено аналіз ефективності лікування вагітних з ВСА, які отримали курс „сухих" вуглекислих ванн.

5. Удосконалено комплекс лікувально-профілактичних заходів для вагітних з ВСА, обумовлено терміни його застосування.

Обєкт дослідження – вегетосудинна астенія у вагітних.

Предмет дослідження – функціональний стан вегетативної нервової, симпатико-адреналової систем, стан центральної гемодинаміки, стан утробного плода та новонародженого, психосоматична адаптивність, перебіг вагітності та пологів у жінок з вегетосудинною астенією, та здорових вагітних під впливом лікування.

Методи дослідження. Клінічні, біохімічні, флюориметричні, ендокринологічні, інструментальні, ультразвукові, бальнеологічні, анкетування; методи математичної статистики.

Наукова новизна одержаних результатів. Основні положення, які характеризують наукову новизну роботи полягають у наступному:

  • Вперше доведено та науково обґрунтовано доцільність застосування „сухих" вуглекислих ванн у комплексі санаторно-курортного лікування вагітних з вегетосудинною астенією по гіпертонічному та гіпотонічному типу, що спрямована на профілактику та зниження частоти акушерських ускладнень.

  • Доведено, що під впливом „сухих" вуглекислих ванн підвищується функціональний рівень психічної адаптації вагітних з вегетосудинною астенією.

  • Показано неспецифічний вплив „сухих" вуглекислих ванн на функціональний стан симпатико-адреналової системи, який характеризується нормалізацією співвідношень адреналіна і норадреналіна, та норадреналіна і дофаміна, а також підвищенням резерву синтезу катехоламінів, що проявляється збільшенням вмісту дофаміну в плазмі крові.

  • Доведено, що комплексний ефект дії „сухої" вуглекислої ванни спрямовано на перебудову вегетативної регуляції серцевої діяльності – ваготонічний ефект, формування вегетативного гомеостазу у вагітних з вегетосудинними розладами.

  • Вперше встановлено кореляційні залежності між показниками рівня норадреналіна та серотоніна в плазмі крові і показниками загального периферичного опору судин у вагітних при лікуванні „сухими" вуглекислими ваннами, що вказує на сприятливий вплив удосконаленого профілактично-лікувального комплексу

  • Доказано специфічну дію „сухих" вуглекислих ванн на параметри центральної та периферичної гемодинаміки у вагітних з вегетосудинною астенією.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено методику лікування „сухими" вуглекислими ваннами з використанням її в комплексі санаторно-курортного лікування вагітних з ВСА, яка сприяє нормалізації обміну катехоламінів, покращенню показників варіабельності серцевого ритму, стану центральної гемодинаміки, покращенню функціонального стану ВНС, психосоматичного статусу та стану утробного плода і новонародженого та впливає на зниження частоти ускладнень вагітності і пологів. Методика впроваджена у відділенні оздоровлення вагітних жінок санаторію „Великий Луг" філії Приазовкурорт ЗАТ м. Запоріжжя. Результати дисертації відображені в інформаційному листі „Спосіб лікування „сухими" вуглекислими ваннами вагітних жінок з вегетосудинними розладами" (№ 240-2002). Наукові положення та практичні рекомендації роботи впроваджено в навчальний процес кафедри акушерства та гінекології Запорізької медичної академії післядипломної освіти для лікарів-інтернів і на курсах підвищення кваліфікації лікарів-курсантів.


 
 

Цікаве

Загрузка...