WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Якість життя та шляхи його поліпшення у дітей з порушеннями ритму серця (автореферат) - Реферат

Якість життя та шляхи його поліпшення у дітей з порушеннями ритму серця (автореферат) - Реферат

8. Роль епіфізу мозку при гіпоксичному ураженні ЦНС у новонароджених // Український вісник психоневрології. – 2002. – Т. 10, вип. 1(30). – С. 69–70. (співавт. Клименко Т.М.). Автором проведено набір хворих, їх клінічне обстеження. Здійснено статистичну обробку матеріалу, узагальнення результатів.

9. Пат. на винахід № 5225 від 15.02.2005. Україна. Спосіб постнатальної оцінки характеру перенесеної гіпоксії у недоношених новонароджених (співавт. Клименко Т.М.). Заявл. 06.08.2004. Опубл. 15.02. 2005. Бюл. № 2.

10. Пат. на винахід № 5250 від 15. 02.2005. Україна. Спосіб прогнозування тяжкості ураження ЦНС у недоношених новонароджених. Заявл. 13.02.2004. Опубл. 15.02.2005. Бюл. № 2.

АНОТАЦIЯ

Кварацхелія Т.М. – Діагностична та прогностична значущість індоламінів у недоношених новонароджених. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. – Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, Харків, 2005.

Дисертація присвячена вивченню значущості індоламінів у ранній діагностиці і прогнозі важких уражень ЦНС. У динаміці раннього неонатального періоду обстежено 128 недоношених новонароджених, із них 34 дітей склали групу з ГІУ ЦНС, 30 – групу зі СПТ, 30 – з ВУІ, в групу померлих увійшли 14 новонароджених. Групу порівняння склали 20 недоношених новонароджених із гладким перебігом раннього неонатального періоду.

Вивчено особливості перебігу ненатальної адаптації недоношених новонароджених, проаналізовано анамнез матерів. Виявлені нейросонографічні особливості ураження мозку: при спінальній пологовій травмі – наявність набряку стовбура мозку, при внутрішньоутробній інфекції – субепендимальні кисти. Вивчено показники рівня індоламінів у крові в недоношених новонароджених із гладким періодом адаптації в ранньому неонатальному періоді. Визначено основні діагностичні та прогностичні критерії змін концентрації індоламінів у недоношених новонароджених з тяжким ураженням ЦНС різного генезу в ранньому неонатальному періоді. Обґрунтована доцільність використання рівня пуринових основ при народженні у недоношених новонароджених з метою діагностики характеру перенесеної гіпоксії. Запропоновано новий патогенетичний обґрунтований підхід до діагностики стану гематоенцефалічного бар'єра у недоношених новонароджених з тяжким ураженням ЦНС у ранньому неонатальном періоді. Виявлено морфологічні особливості епіфізу мозку у недоношених новонароджених, що вмерли внаслідок важкого гіпоксичного ураження мозку, і проведено клініко-біохімічні зіставлення.

Ключові слова: недоношені новонароджені, гіпоксія, спінальна пологова травма, внутрішньоутробна інфекція, індоламіни, ураження ЦНС, ксантин, гіпоксантин.

АННОТАЦИЯ

Кварацхелия Т.М. Диагностическая и прогностическая значимость индоламинов у недоношенных новорожденных. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.10 – педиатрия. – Харьковская медицинская академия последипломного образования МЗ Украины, Харьков, 2005.

Диссертация посвящена совершенствованию диагностики и прогноза клинико-патогенетических вариантов тяжелых церебральных нарушений у недоношенных новорожденных на основании изучения клинической информативности уровня индоламинов в крови. Обследовано 128 новорожденных, из которых 34 составили группу с гипоксическим поражением ЦНС, 30 – группу со спинальной родовой травмой, 30 – с внутриутробной инфекцией, в группу умерших вошли 14 новорожденных. Группу сравнения составили 20 недоношенных новорожденных с гладким течением раннего неонатального периода.

Для достижения поставленной цели был проанализирован анамнез матерей (акушерско-гинекологический, соматический, особенности протекания беременности, родов) и результаты динамического обследование недоношенных новорожденных включающие: общеклинические, биохимические, иммунологические, рентгенологические, ультразвуковые методы обследования.. Проведена оценка диагностической и прогностической информативности особенностей содержания индоламинов у недоношенных новорожденных с тяжелым поражением ЦНС. У умерших новорожденных проведено морфологическое исследование ЭМ.

Ранняя и динамическая нейросонография позволяет повысить объективность диагностики и помогает выявить морфологические особенности поражения мозга: при спинальной родовой травме – наличие отека ствола мозга, при внутриутробной инфекции – субэпендимальные кисты.

Определены основные диагностические и прогностические уровни индоламинов у недоношенных новорожденных при рождении и на протяжении раннего неонатального периода. Установлены особенности изменения мелатонина и серотонина при тяжелых церебральных поражениях гипоксического, травматического и инфекционного генеза. Определены показатели уровня индоламинов в крови у недоношенных новорожденных с гладким периодом адаптации в раннем неонатальном периоде.

В работе обоснована целесообразность использования уровня пуриновых оснований при рождении у недоношенных новорожденных с целью диагностики характера перенесенной гипоксии.

Выработаны критерии прогноза для жизни и даны рекомендации по усовершенствованию выхаживания недоношенных новорожденных с тяжелым поражением ЦНС в раннем неонатальном периоде на основании уровней мелатонина и серотонина.

Предложен новый патогенетически обоснованный подход к диагностике состояния гематоэнцефалического барьера у недоношенных новорожденных с тяжелым поражением ЦНС в раннем неонатальном периоде на основании определения в крови и ликворе содержания – мелатонина.

Выявлены морфологические особенности эпифиза мозга у недоношенных новорожденных, умерших в результате тяжелого гипоксического поражения ЦНС, и проведены клинико-биохимические сопоставления полученных результатов.

Ключевые слова: недоношенные новорожденные, гипоксия, спинальная родовая травма, внутриутробная инфекция, индоламины, поражение ЦНС, ксантин, гипоксантин.

ANNATATION

Kvaratskhelia T.M. Diagnostic and prognostic value of indolamines in preterm neonates. – Manuscript.

Dissertation for a Candidate's of Medical Sciences degree by specialty 14.01.10 – pediatrics – Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv, 2005.

The dissertation deals with the study of the value of indolamines in early diagnosis and prognosis of the severe CNS damage. One hundred twenty eight neonates have been examined in the dynamics of early neonatal period: 34 newborn with hypoxic CNS damage, 30 – with spinal labor injury, 30 – with intrauterine infection; 14 neonates died. The comparison group consisted of 20 preterm newborn without complication in the course of the early neonatal period. The postnatal adaptation period of the neonates has been studied, the mothers' history has been analyzed. The prognostic criteria the group of the died newborns was analyzed. The following neurosonographic peculiarities in the brain damage have been revealed: at spinal labor injury – edema of the trunk of the cerebrum, at intrauterine infection – subepindymal cysts. The diagnostic and prognostic indolamine criteria have been determined in pre-term neonates at birth and during the early neonatal period; the peculiarities of their alterations at the severe cerebral affections of various genesis have been established. The parameters of the blood indolamine level in preterm neonates without complications at adaptation period have been studied. The purposefulness of the usage of purin basic level at birth in preterm neonates to diagnose the hypoxy character has been grounded. A new approach in diagnosis of hematoencephalic barrier state in preterm neonates with severe CNS damage in early neonatal period on the basis of determination of the blood and liquor indolamine contents has been proposed. Brain epiphysis morphological peculiarities in the neonates died of severe hypoxic cerebral damage have been revealed; clinical and biochemical comparison has been made.

Key words: preterm, newborn infants, hypoxia, spinal labor injury, intrauterine infection, indolamines, CNS, damage, xanthin, hypoxanthin.

Підписано до друку 25.05.05. Формат 60х84/16

Ум. друк. арк. 1,0. Тир. 100 прим. Зам. №

Папір офсетний. Друк ризографія.

Надруковано у друкарні ПП "Стиль-Іздат".

61022, м. Харків, майдан Свободи, 7. Т. (0572) 580–108


 
 

Цікаве

Загрузка...