WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Фізична реабілітація жінок похилого віку після перелому проксимального кінця стегнової кістки (автореферат) - Реферат

Фізична реабілітація жінок похилого віку після перелому проксимального кінця стегнової кістки (автореферат) - Реферат

Безпосередньо здобувачем виконані експериментальні дослідження, обробка даних, технічний набір та редагування роботи.

  1. Курапова Т.М. Амізон – інгібітор реакцій перекисного окислення у фракції мікросом печінки щурів// Одеський медичний журнал. – 1999. - Т.53, №3. – С.13 - 16.

  2. Губський Ю.І., Горюшко Г.Г., Курапова Т.М. Впливдеяких похідних піридинкарбонових кислот на структурно-динамічні параметри мембран ЕР гепатоцитів при токсичному ураженні у щурів ТХМ // Ліки. – 2004. - №1-2. – С. 119 – 123.

Безпосередньо здобувачем виконані експериментальні дослідження, обробка даних, технічний набір та редагування роботи.

  1. Курапова Т.Н., Вистунова И.Е., Пасечник М.Ф. Антиокислительные свойства сыворотки крови крыс в условиях интоксикации СCL4 и применения производных пиридинкарбоновых кислот// Міжгалузева конференція молодих вчених "Актуальні проблеми фундаментальної і прикладної біохімії – 2000"//Український біохімічний журнал. – 2000. - Т.72, №6. – C.126.

  2. Курапова Т.Н., Гудзенко А.В., Вистунова И.Е. Влияние амизона и вещества ПВ-4 на процессы липопереокисления в мембранах эндоплазматического ретикулума клеток печени крыс при интоксикации тетрахлорметаном // III Українська конференція молодих вчених, присвячена пам`яті академіка В.В. Фролькіса. – Київ, 28 січня 2002. – С.106 - 107.

  3. Курапова Т.Н., Гудзенко А.В. Влияние "Амизона" и вещества ПВ-4 на активность ферментов сыворотки крови крыс при интоксикации тетрахлорметаном // IV Українська конференція молодих вчених, присвячена пам`яті академіка В.В.Фролькіса. – Київ, 24 січня 2003. – С.132 - 133.

  4. Influence of some derivatives of pyridine carboxylic acids on structural and functional characteristics of endoplasmic reticulum membranes and fractionated nuclear chromatin of a liver of experimental animals under piosoning with tetrachloromethane and 1,2-dichloroethane / P.G.Zhminko, Yu. I.Gubskiy, A.N. Marchenko, E.L.Levitsky, N.V.Litvinova N.V., A.G.Goriushko, A.V.Matvienko, V.Ph.Danilenko, T.N.Kurapova, A.N.Velichko, L.P.Babenco, N.M.Kurskaya// Toxicology Letters (Official Journal of EUROTOX). – Abstracts of the 41st Congress of the European Societies of Toxicology EUROTOX 2003 - `Science for Safety` Florence, Italy. – September 28 – October 1, 2003. – V.144, Suppl.1. – P.101 – 102.

АНОТАЦІЇ

Курапова Т.М. Фармакологічна коррекція похідними піридинкарбонових кислот перекисної модифікації мембран гепатоцитів при інтоксикації тетрахлорметаном. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія. – Інститут фармакології та токсикології АМН України, Київ, 2005.

Дисертація присвячена вивченню впливу похідних піридинкарбонових кислот на перекисну модифікацію мембран ендоплазматичного ретикулуму (ЕР) клітин печінки за умов інтоксикації тетрахлорметаном (ТХМ).Проведено дослідження антирадикальної (АРА) та антиокислювальної (АОА) активностей похідних піридинкарбонових кислот - речовин ПВ-2 - ПВ-7 та препарату Амізон, а також вивчена їх здатність до комплексоутворення з сироватковим альбуміном людини. Сполуки з найбільш вираженими АРА та АОА (речовина ПВ-4 і амізон) були відібрані для подальших фармакологічних досліджень, в яких моделлю токсичного ураження печінки слугувало гостре отруєння щурів ТХМ. Показано, що введення отруєним ТХМ тваринам сполуки ПВ-4 та препарату Амізон призводить до зменшення вмісту в мембранах ЕР гепатоцитів перекисних продуктів ліпопереокиснення. Застосування амізону за умов отруєння щурів ТХМ призводить до нормалізації властивостей поверхні мембран та стабілізації структури їх білкових компонентів, а застосування ПВ-4 коригує стан глибинних ділянок мембранних білкових молекул та нормалізує білково-ліпідну взаємодію. При введенні отруєним ТХМ щурам речовини ПВ-4 або амізону спостерігається достовірне зниження у сироватці крові активності індикаторних ферментів цитолізу, а також зменшення інтенсивності процесів ліпопереокиснення, що свідчить про гепатопротекторні властивості вивчених похідних піридинкарбонових кислот.

Ключові слова: похідні піридинкарбонових кислот, перекисне окиснення ліпідів, тетрахлорметан, мембрани ендоплазматичного ретикулуму, сполука ПВ-4, препарат Амізон, сироватка крові.

Курапова Т.Н. Фармакологическая коррекция производными пиридинкарбоновых кислот перекисной модификации мембран гепатоцитов при интоксикации тетрахлорметаном. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.05 – фармакология. – Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины, Киев, 2005.

Диссертационная работа посвящена исследованию влияния производных пиридинкарбоновых кислот на перекисную модификацию мембран ендоплазматического ретикулума (ЭР) клеток печени в условиях интоксикации тетрахлорметаном (ТХМ). Проведено изучение антирадикальных (АРА) и антиокислительных (АОА) свойств производных пиридинкарбоновых кислот – веществ ПВ-2 – ПВ-7 и препарата Амизон, а также их способность к комплексообразованию с альбумином сыворотки крови человека. Исследования показали, что из семи изученных производных пиридинкарбоновых кислот наибольшую АРА in vitro проявляют препарат Амизон и вещество ПВ-4, причем у амизона антирадикальные свойства выражены сильнее, чем у антиоксиданта эмоксипина и ацетилсалициловой кислоты, а у вещества ПВ-4 – на уровне эмоксипина.

На основании полученных данных наиболее активные из этих производных пиридинкарбоновых кислот (вещество ПВ-4 и амизон) были отобраны для дальнейших фармакологических исследований, в которых моделью токсического поражения печени служила острая интоксикация экспериментальных животных ТХМ (ЛД50). Показано, что введение отравленным ТХМ животным вещества ПВ-4 и/или препарата Амизон приводит к уменьшению содержания в мембранах ЭР гепатоцитов перекисных продуктов липопереокисления. Согласно полученным данным, применение амизона в условиях отравления крыс ТХМ проводит к нормализации свойств поверхности мембран и стабилизации структуры их белковых компонентов. Применение вещества ПВ-4 корригирует состояние глубинных участков мембранных белковых молекул и нормализует белок-липидные взаимодействия, что, скорее всего, обусловлено особенностями химического строения ПВ-4, благодаря которым его молекулы способны проникать в глубинные гидрофобные зоны мембран ЭР. Полученные данные позволяют говорить о различии в механизмах реализации мембраностабилизирующего действия вещества ПВ-4 и препарата Амизон. Потверждением эффективности корригирующего влияния вещества ПВ-4 и препарата Амизон на перекисную модификацию мембран ЭР в условиях интоксикации ТХМ является снижение в сыворотке крови экспериментальных животных активности индикаторных ферментов гепатоцитолиза – щелочной фосфатазы, АлАт, АсАТ, что свидетельствует о гепатопротекторных свойствах изученных производных пиридинкарбоновых кислот. Применение в условиях отравления животных ТХМ производных пиридинкарбоновых кислот (вещества ПВ-4 и/или препарата Амизон) сопровождается достоверным снижением в сыворотке крови количества перекисных продуктов и интенсивности процессов липопереокисления.

Ключевые слова: производные пиридинкарбоновых кислот, антиокислительная активность, перекисное окисление липидов, тетрахлорметан, мембраны эндоплазматического ретикулума, вещество ПВ-4, препарат Амизон, сыворотка крови.

Kurapova T.N. Pharmacological correction by derivatives of pyridinecarboxylic acids of the peroxide modification of membrane hepatocytes under tetrachloromethane intoxication. - Manuscript.

Dissertation for awarding scientific degree of candidate of biological sciences, specialisation 14.03.05 – pharmacology. – Institute of Pharmacology and Toxicology of Academy of Medical Science of Ukraine, Kiev, 2005.

The dissertation is dedicated to the research on the effects of derivatives of pyridinecarboxylic acids on the state of lipid peroxidation and structural-dynamic parameters of endoplasmic reticulum membranes of the liver cells under tetrachloromethane intoxication. A number of pyridinecarbonic acidsderivatives (PV-2 – PV-7 and Amizon) was subjected to the presence antioxidative and antiradical activities. The ability of substance PV-4 and Amizon (4-[N-benzyl]-aminocarbonyl–1-methylpyridine iodide) to decrease the activity of lipid peroxidation in rat liver endoplasmatic reticulum isolated membranes was shown. The application of substances PV-4 and Amizon under tetrachloromethane intoxication resulted in the correction of the structural-dynamic parameters of endoplasmic reticulum membranes of the rat liver cells and the essential normalization of blood serum antioxidative properties. The hepatoprotective properties of the substances PV-4 and Amizon were shown, which are caused by the interaction of pyridinecarboxylic acid derivates with free radicals.

Key words: derivatives of pyridinecarboxylic acids, lipid peroxide oxidation, tetrachloromethane, membrane of endoplasmic reticulum, structural-dynamic parameters, substance PV-4, Amizon.


 
 

Цікаве

Загрузка...