WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Історія становлення та розвитку еволюційної морфології хребетних тварин в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (автореферат) - Реферат

Історія становлення та розвитку еволюційної морфології хребетних тварин в Україні (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.) (автореферат) - Реферат

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТІТУТ ОНКОЛОГІЇ

КУЦЯК ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

УДК 616.61:616.136.7:616.14:616.617]

073.432.19

Стан ниркової гемодинаміки та уродинаміки верхніх сечових шляхів при обструктивних уропатіях за даними ультразвукової допплерографії

14.01.23 – променева діагностика, променева терапія

АВТОРЕФЕРАТ

дисертаціїна здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

КИЇВ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Дніпропетровській державній медичній академії МОЗ України

Науковий керівник: доктор медичних наук, професор

Квятковська Тетяна Олександрівна, Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України, професор кафедри оперативної хірургії та топографі-чної анатомії

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Возіанов Сергій Олександрович,

Інститут урології АМН України, завідуючий відділом рентгенендоурології

доктор медичних наук, професор Танасічук-Гажиєва Наталія Володимирівна, Донецький державний медичний університет ім. М. Горь-кого, професор кафедри радіології і променевої анатомії

Провідна установа:

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, кафедра медичної радіології

Захист відбудеться 18.01.2006 р. о 13-30 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.560.01. при Інституті онкології АМН України за адресою: 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту онкології АМН України, м. Київ, вул. Ломоносова, 33/43

Автореферат розісланий 16.12.2005 р.

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради, кандидат медичних наук С.А. Родзаєвський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Обструктивні уропатії (ОУ) відносяться до патологічних станів, що часто зустрічаються в урологічній практиці.Основним наслідком обструкції верхніх сечових шляхів (ВСШ) є формування гідронефрозу (ГН). Серед дорослого населення ГН страждають переважно особи працездатного віку, захворюваність жінок у 1,5 рази вище, ніж чоловіків; серед хворих урологічних стаціонарів ці хворі складають до 7 % (О.Ф. Возіанов і О.В. Люлько, 1998; М.О. Лопаткін, 1998). Враховуючи, що захворювання може тривалий час розвиватися латентно, воно часто діагностується із запізненням, коли зміни стають необоротними, що приводить до органозабираючих операцій та інвалідизує хворого. Ниркова колька (НК) зустрічається у 1-2 % населення і займає друге місце в структурі ургентної патології після апендикулярного болю, складаючи 30-40 % кон-тингенту хворих урологічних відділень (І.М. Дерев'янко та співавт., 1999). Найбільш частим екстрагенітальним ускладненням у вагітних є гестаційний пієлонеф-рит з ретенційними змінами чашково-мискової системи (ЧМС), що виникають внаслідок комбінації механічного і динамічного факторів обструкції у вагітних (І.М. Дерев'янко, 1979, V. Leung et al., 2002).

Ехографія на сьогоднішній день є розповсюдженим методом діагностики, який дозволяє швидко і неінвазивно оцінити структурний стан нирок і ВСШ. Із запровадженням у практику допплерографічних методик дослідження – кольорового та енергетичного допплерівського картирування (КДК і ЕДК), а також ім-пульсної допплерографії (ІД) з одержанням допплерограм (спектрограм), стали можливими дослідження кровотоку у ниркових судинах, а також реєстрація викидів сечі із вічок сечоводів. Використання цих методик дозволяє додатково оцінити зміни судинної архітектоніки, а також ниркову гемодинаміку при різних патологічних станах, у тому числі при ОУ (Y. Roschin et al., 2002, B. Brkljacic et al., 2002). КДК та ІД сечовідно-міхурових викидів (СМВ) дозволяють оцінити інтенсивність викидів сечі, виявити ознаки їх асиметрії (І.Ю. Наснікова, 1997, М.І. Пиков та співавт., 2004).

Разом з тим, залишається ряд питань щодо визначення стану артеріального кровотоку при різних стадіях ГН. Практично не освітлені дані щодо венозного кровотоку при ОУ. Повідомлення про оцінку стану протилежної нирки при ОУ за допомогою допплерографії поодинокі. Відсутні систематизовані дані щодо КДК і ІД СМВ. Недостатньо відомостей стосовно змін параметрів СМВ при гострій обструкції ВСШ (нирковій кольці), а також при різних стадіях ГН. Ультразвукові критерії наявності обструкції носять суперечливий характер. Немає робіт, які демонструють можливості методу у повному обсязі, з одночасною оцінкою структурного стану нирок, зміни ниркової гемодинаміки і уродинаміки ВСШ. В зв'язку з цим, комплексне вивчення стану нирок і ВСШ при ОУ за допомогою ультразвукового дослідження (УЗД) з використанням КДК та ІД ниркових судин та СМВ є перспективним в плані розробки додаткових діагностичних критеріїв обструкції, що може сприяти більш об'єктивному вибору лікувальної тактики, заміни органозабираючих операцій органозберігаючими у пацієнтів з ОУ.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема затверджена проблемною комісією МОЗ і АМН України "Морфологія людини" 7.03.2000 р., протокол № 8. Дисертація виконана відповідно до плану Дніпропетровської державної медичної академії і є фрагментом науково-дослідної роботи "Розробка органозберігаючих операцій на органах людини та тканинах, нових хірургічних технологій, нетрадиційних заходів та з наступною імуностимуляцією". Номер держреєстрації 0199U001011.

Мета дослідження: Підвищити ефективність визначення структурно-функціонального стану нирок і верхніх сечових шляхів при обструктивних уропатіях шляхом використання комплексного УЗД нирок, ниркових судин і сечовідно-міхурових викидів за допомогою КДК, ЕДК та ІД.

Завдання дослідження:

1. Уточнити нормативні дані ультразвукової морфометрії нирок і їх судинного русла у дорослих. Уточнити нормативні допплерографічні показники ниркового артеріального і венозного кровотоку при ІД.

2. Встановити кількісні ультразвукові критерії СМВ за даними КДК і ІД у нормі та при обструктивних уропатіях.

3. Дослідити зміни артеріального і венозного кровотоку, а також пасажу сечі з ураженого і контралатерального боку при різних стадіях ГН.

4. Уточнити зміни артеріального кровотоку і визначити зміни венозного кровотоку і СМВ при НК з ураженого і контралатерального боку.

5. Уточнити нормативні дані артеріального і венозного кровотоку та СМВ при нормальному перебігу вагітності. Визначити рівень змін кровотоку і СМВ при гестаційному пієлонефриті з ретенційними змінами ЧМС.

6. Оцінити ефективність комплексного УЗД при обструктивних уропатіях.

7. Розробити алгоритми ультразвукового обстеження хворих при гострій і хронічних ОУ, при гестаційному пієлонефриті з ретенційними змінами ЧМС.

Об'єкт дослідження:нирки, верхні сечові шляхи хворих з ОУ.

Предмет дослідження:ниркова гемодинаміка, сечовідно-міхурові викиди.

Методи дослідження: для визначення стану ниркової гемодинаміки і уродинаміки ВСШ в нормі і при ОУ використовували ультразвуковий, анатомо-морфометричний, математико-статистичний методи дослідження та метод експериментального моделювання.

Наукова новизна одержаних результатів. На підставі комплексного підходу до УЗД ниркової гемодинаміки уточнені нормативні параметри як артеріаль-ного, так і венозного кровотоку на різних рівнях розгалуження ниркових артерій і вен. Вперше запропоновані оціночні критерії, які визначають взаємозв'язок між рівнем артеріального і венозного кровотоку. Проведене співставлення діаметрів ниркових артерій, вен та їх гілок за даними анатомічного та ультразвукового досліджень. Розроблена модель для УЗД СМВ в експерименті. Проведено експериментальне обгрунтування можливостей УЗД при реєстрації СМВ. Уточнений кое-фіцієнт, який визначає відміну між реальним об'ємом СМВ і даними, одержаними при КДК і ІД СМВ. Уперше розраховані його значення окремо для умов звичайного і підвищеного діурезу.

Отримані нові дані УЗД, які істотно доповнюють відомості про зміни артеріального та венозного кровотоку на різних рівнях розгалуження ниркових артерій і вен та характеру СМВ при різних стадіях ГН та при нирковій кольці. Вперше розроблені ультразвукові діагностичні критерії стану нирок і ВСШ при ОУ, запропонована бальна система оцінки структурно-функціонального стану нирок і ВСШ. Вперше при ГН та НК одержані дані ультразвукової допплерографії ниркових артерій, вен та їх внутрішньоорганних гілок та СМВ з контралатерального боку. Уточнені нормативні дані артеріального і венозного кровотоку при нормальному перебігу вагітності. Вперше в комплексі визначений рівень змін артеріального і венозного кровотоку та СМВ при гестаційному пієлонефриті з ретенційними змінами ЧМС.

Вперше запропоновані алгоритми ультразвукового обстеження хворих з ГН, НК та гестаційним пієлонефритом з ретенційними змінами ЧМС з урахуванням ниркової гемодинаміки та уродинаміки ВСШ.

Практичне значення роботи. Проведене дослідження з одночасним визначенням ниркової гемодинаміки і уродинаміки верхніх сечових шляхів дозволило підвищити ефективність УЗД хворих з гострою та хронічними ОУ та, в залежності від стану ниркового кровотоку і характеру СМВ, рекомендувати адекватне кон-сервативне або оперативне лікування.

Запропонована та впроваджена в практику бальна оціночна система стану ураженої нирки при ОУ, розроблена на підставі комплексної ультразвукової оцінки структурних змін ураженої нирки з урахуванням ниркової гемодинаміки та уродинаміки (деклараційний патент на винахід № 47907 А).


 
 

Цікаве

Загрузка...