WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Функціональний стан ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (автореферат) - Реферат

Функціональний стан ендотелію у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням (автореферат) - Реферат

На основі кольпоскопічного, цитологічного, світлооптичного, електронно-мікроскопічного досліджень вивчено фонові процеси ектоцервіксу та терапевтичний вплив на них традиційного та удосконаленого методу лікування з включенням у комплекс терапії вітчизняного антихламідійного препарату „Флуренізид" з імуномодулюючою дією.

Практичне значення одержаних результатів

У результаті проведених досліджень розроблений, науково обґрунтований і впроваджений в клініку акушерства та гінекології новий спосіб лікування фонових процесів шийки матки хламідійної етіології за допомогою вітчизняного антихламідійного препарату „Флуренізид" у формі таблеток та вагінальних суппозиторіїв (патент України Патент 49165 А Україна, МКИ А61Р15/00; інформаційні листи № 176-2003, № 235-2003, № 236-2003; нововведення 49/20/04). Впроваджений спосіб лікування у обстежених хворих мав виражений імуномодулюючий ефект, нормалізуючий вплив на мікробіоценоз вагіни, потенціював клінічний ефект, що підтверджено результатами лабораторних досліджень, позитивно впливав на перебіг та наслідки захворювання, знижував частоту рецидивів та тривалість лікування на 3-4 дні.

В комплексному підході до терапії вирішена проблема високоефективного впливу антихламідійного препарату у вогнищі патологічного процесу та визначені оптимальні дози його застосування.

Розроблений спосіб застосування флуренізиду у хворих з фоновими процесами шийки матки впроваджений в роботу жіночої консультації Тернопільської міської клінічної лікарні № 2, гінекологічного відділення Луганської обласної клінічної лікарні, кафедри акушерства та гінекології № 1 Кримського медичного університету, відділення репродуктивного здоров'я Рівненського обласного клінічного лікувально-діагностичного центру.

Теоретичні положення та практичні рекомендації дисертаційної роботи впроваджені у навчальний процес при викладанні відповідних розділів акушерства та гінекології на кафедрі акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є особистою науковою працею здобувача.

Дисертантом самостійно розроблена дослідницька програма, проведений патентний пошук та аналіз літератури за темою, розроблені основи теоретичного та практичного напрямку роботи, сформульована мета і задачі дослідження. Автором самостійно виконані кольпоскопічні та ультразвукові обстеження, забір матеріалу для мікробіологічних, цитоморфологічних та електронно-мікроскопічних, імунологічних досліджень, статистична та математична обробка отриманих даних. Автор особисто спостерігала 98 % обстежених хворих, вивчила зміни при фонових процесах шийки матки в залежності від етіологічних факторів та ефективності різних методів лікування, провела інтерпретацію отриманих результатів. Дисертант приймала активну участь у проведенні імунологічних, мікробіологічних та морфологічних досліджень. Автором самостійно визначені основні положення, які виносяться на захист і висновки дисертації, проведено оформлення роботи. Клінічні обстеження та забір матеріалу для мікробіологічного та морфологічного досліджень проводились дисертантом особисто на базі жіночої консультації Тернопільської клінічної лікарні № 2. Мікробіологічні дослідження проводились на базі клінічної лабораторії Тернопільської міської лікарні № 2, імунологічні та морфологічні обстеження виконувались на базі міжкафедральної наукової клінічної лабораторії Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, відділення біопсійної діагностики Тернопільського обласного онкологічного диспансеру. Вивчення електронно-мікроскопічної структури ектоцервіксу проводили на базі лабораторії електронної мікроскопії кафедри гістології та ембріології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Самостійно дисертантом виконано статистична обробка матеріалу, аналіз і узагальнення результатів дослідження, формулювання висновків та практичних рекомендацій, забезпечено їх застосування в медичній практиці та відображено в опублікованих працях. Оформлення роботи виконано самим автором.

Апробація результатів дисертації

Матеріали дисертації доповідались та обговорювались на спільних засіданнях кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти та медичного факультету, підсумкових науково-практичних конференціях в Тернополі „Здобутки клінічної та експериментальної медицини" (2001, 2003), Міжнародних медичному конгресах студентів та молодих вчених в Тернополі (1999, 2000, 2002),  та  міжнародних науково-практичних конференціях „Актуальні питання сучасного акушерства" в Тернополі (2002, 2003), республіканських Пленумах асоціації акушер-гінекологів України у Івано-Франківську (2000), Києві (2001), науково-практичній конференції молодих вчених, присвяченій 80-річчю Харківської медичної академії післядипломної освіти (2003), науково-практичній конференції з міжнародною участю „Проблеми патології шийки матки" в Тернополі (2003), міжнародному конгресі „Кольпоскопія та патологія нижнього відділу жіночих статевих органів" м. Краків, Польща (2003), Пленумі Асоціації інфекціоністів України в Тернополі (2004).

Дисертаційну роботу розглянуто та рекомендовано до захисту на кафедральному засіданні спільно з науковою комісією Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського

Публікації. За матеріалами роботи опубліковано 18 робіт: 4 – у фахових виданнях затверджених ВАК України (з них самостійних – 2, виконаних у співавторстві – 2), 9 – у збірках тез наукових праць, отримано 1 патент України, оформлено 3 інформаційних листа та 1 нововведення.

Структура і обсяг дисертації. Робота викладена на 150 сторінках машинописного тексту (у тому числі 122 сторінка основного змісту) і складається із вступу, огляду літератури за даною проблемою, розділу, що висвітлює матеріали і методи проведених досліджень, основної частини, аналізу результатів дослідження, висновків і практичних рекомендацій, переліку використаних джерел, що налічує 300 джерел, з них кирилицею - 190, іноземною мовою - 110. Робота ілюстрована 12 таблицями й 14 рисунками.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали та методи дослідження. Відповідно до поставленої мети, в основу роботи покладені результати обстеження 144 пацієнток у віці 18 - 43 років з фоновими патологічними процесами шийки матки та хронічними запальними процесами додатків матки.

Всі хворі були поділені на групи, з врахуванням методики запропонованого лікування.

Першу групу склали 30 жінок з урогенітальною інфекцією, які отримували комплекс традиційного лікування даної поєднаної патології.

Другу групу – 30 пацієнток з асоційованою хламідійною інфекцією, яким в комплексному лікуванні призначали антихламідійний препарат "Флуренізид" у формі вагінальних суппозиторіїв по 0,1 г один раз на добу протягом 10 днів.

Третю клінічну групу склали 30 хворих з запальними процесами геніталій змішаної хламідійної етіології, у яких в комплексному лікувальному підході застосовували флуренізид у формі таблеток по 0,15 г тричі на добу 14 днів в поєднанні з піхвовими свічками флуренізиду по 0,1 г протягом 10 днів.

Контрольну, групу склали 30 здорових невагітних жінок, які протягом 2 років перед обстеженням не хворіли будь-якими захворюваннями внутрішніх статевих органів.

Клінічні групи жінок були рандомізовані за віком, анамнестичними даними, тривалістю та клінічними проявами захворювання.

Обстеження пацієнток полягало у зборі анамнезу, виявленні скарг хворих, визначенні об'єктивного та гінекологічного статуса, клінічному спостереженні. Всім пацієнткам проводили медикаментозне загострення запального процесу гоновакциною чи пірогеналом, за загальноприйнятими схемами. При виникненні температурної реакції проводили визначення чистоти вагінального вмісту, для діагностики гонореї – бакпосів на скошений агар.

Хворим в динаміці лікування проводились клініко-лабораторні, мікробіологічні дослідження. Визначення мікрофлори та біоценозу вагіни проводили за загальноприйнятими методиками (бактеріоскопічне, бактеріологічне обстеження з визначенням чутливості флори до антибіотиків, аміно-тест з 10 % розчином КОН, р-Н-метрія піхвового вмісту). Для виявлення морфологічних структур хламідій вивчалимазки-відбитки з цервікального каналу забарвлені за методом Романовського – Гімзи. Діагностику захворювань, що передаються статевим шляхом виконували за допомогою тест-систем твердофазового імуноферментного аналізу „ImmunoComb 11" (Orgenics, Ізраїль) та рідиннофазового імуноферментного аналізу „ВекторБестСтріп" (Росія). Полімеразна ланцюгова реакція проводилась за допомогою комплектів „АмпліСенс" (Росія) для ампліфікації ділянок ДНК криптичної плазміди хламідії, типів вірусів папіломи людини, вірусу простого герпесу 1 та 2 типів, цитомегаловірусу, мікоплазми, уреоплазми. У подальше дослідження хворі з гонококовою та трихомонадною інфекцію не ввійшли, оскільки вивчення даної супутньої патології не входило у завдання нашої роботи.


 
 

Цікаве

Загрузка...