WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров’я дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу (автореферат) - Реферат

Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров’я дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу (автореферат) - Реферат

Оцінюючи основні макроморфометричні показники установлена єдина закономірність прогресивного збільшення всіх досліджуваних параметрів по наростанню кратності обвиття: маса плаценти (контрольна група – 393,417,5 г; 1 підгрупа - 466,725,1 г; 2 - 468,322,7 г і 3 - 472,125,1 г; р<0,05); її об'єм (контрольна група – 361,115,3 см3; 1 підгрупа - 487,513,7 см3; 2 - 483,415,1 см3; р<0,05 і 3 - 548,451,7 см3; р<0,01); площа тільки при чотириразовому обвитті (контрольна група – 236,39,5 см2 і 3 - 275,224,1 см2; р<0,05) і товщина (контрольна група – 2,110,21 см; 1 підгрупа - 3,720,24 см; 2 - 3,830,31 см; р<0,05 і 3 - 4,420,31 см; р<0,01). В остаточному підсумку це привело до достовірного зниження показника плодово-плацентарного кровотоку при будь-яких варіантах кратності обвиття пуповиною шиї плода (контрольна група – 0,140,02; 1 підгрупа - 0,110,01; 2 - 0,100,01 і 3 - 0,100,01; р<0,01).

При вивченні співвідношення площ структурних елементів плаценти показано, що МВП, площа якого в контрольній групі склала 42,52,9 % загальної площі, достовірно однаковий у всіх досліджуваних групах і підгрупах. Аналізуючи отримані результати встановлено достовірне збільшення з боку питомої ваги епітелію при три- і чотириразовому обвитті (контрольна група - 42,52,9 %; 2 підгрупа - 22,11,3 % і 3 - 25,71,9 %; р<0,05) при одночасному зниженні відносної кількості судин також при три- і чотириразовому обвитті (контрольна група - 11,60,8 %; 2 підгрупа - 9,70,8 %; р<0,05 і 3 - 5,00,3 %; р<0,01) і строми у всіх основних підгрупах (контрольна група - 28,31,4 %; 1 підгрупа - 24,11,3 %; 2 - 23,71,2 % і 3 – 22,71,1 %; р<0,05).

Отже, як свідчать результати проведених досліджень, функціональний стан фетоплацентарного комплексу у жінок з багаторазовим обвиттям пуповиною шиї плода характеризується високим рівнем суб- і декомпенсованих змін, підтверджених результатами ехографічних, доплерометричних, ендокринологічних і морфологічних методів дослідження. При цьому встановлена пряма залежність між порушеннями в системі мати-плацента-плід і кратністю обвиття пуповини, що необхідно враховувати при розробці тактики ведення ІІІ триместру вагітності і пологів, а також при виборі способу розродження.

Таким чином, багаторазове обвиття пуповиною шиї плода є фактором ризику розвитку плацентарної недостатності, що значною мірою обумовлює високий рівень перинатальної захворюваності і смертності. З метою поліпшення перинатальних наслідків розродження необхідна адекватна оцінка найбільш інформативних клініко-функціональних і лабораторних показників, на підставі чого можливий вибір правильної тактики ведення ІІІ триместру вагітності і раціонального методу розродження.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне обгрунтування та запропоновано нове вирішення щодо зниження частоти перинатальних ускладнень при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода на підставі вивчення особливостей клінічного перебігу вагітності і пологів, функціонального стану фетоплацентарного комплексу, а також розробки алгоритму діагностичних заходів і раціональної тактики розродження.

1. Клінічний перебіг вагітності в жінок з багаторазовим обвиттям пуповиною шиї плода характеризується високим рівнем ФПН, частота якої збільшувалася в міру наростання кратності обвиття: з 24,0 % - при дворазовому; до 32,0 % - при триразовому і до 52,0 % - при чотириразовому обвитті пуповиною шиї плода з перевагою ЗВУР по асиметричному варіанту (90,0 %).

2. При розродженні жінок з багаторазовим обвиттям пуповиною шиї плода частота ускладнень (передчасний розрив плодових оболонок, аномалії пологової діяльності, дистрес плода і випадання петель пуповини) залежить від ступеня кратності обвиття, що приводить до високого рівня абдомінального розродження (33,6 %), що також залежить від кратності обвиття: при дворазовому – 24,0 %; при триразовому – 30,0 % і при чотириразовому – відповідно 60,0 %. У структурі показань частіше інших має місце поєднання обвиття пуповиною шиї плода з ФПН (при дворазовому - 25,0 %; при триразовому - 33,3 % і при чотириразовому - 46,7 %).

3. Перинатальні наслідки розродження жінок з багаторазовим обвиттям пуповиною шиї плода характеризуються високим рівнем середньо-тяжких форм асфіксії новонародженого (при дворазовому – 10,0 %; при триразовому – 14,0 % і при чотириразовому – 16,0 %); ЗВУР плода (22,0 %; 30,0 % і 48,0 %) і постгіпоксичної енцефалопатії (12,0 %; 16,0 % і 24,0 %). Сумарні перинатальні втрати склали при дворазовому обвитті - 20,0 ‰; при триразовому – 40,0 ‰ і при чотириразовому – 60,0 ‰. Основною причиною перинатальних утрат у всіх випадках була гостра асфіксія новонародженого на фоні тяжкої форми ЗВУР плода.

4. При розродженні жінок з багаторазовим обвиттям пуповиною шиї плода встановлена пряма кореляційна залежність між частотою обвиття і рівнем ЗВУР: дворазове обвиття – r= +0,71; триразове - r= +0,77 і чотириразове - r= +0,91; а також між частотою обвиття і рівнем середньо-тяжких форм асфіксії новонародженого: дворазове обвитие - r=+0,74; триразове - r=+0,77 і чотириразове - r=+0,93. При вивченні взаємозв'язку основних показників стану плода і способу розродження показана пряма кореляційна залежність між способом розродження і рівнем ЗВУР: консервативний – r=+0,73 і оперативний - r=+0,79; а також між способом розродження і рівнем середньо-тяжких форм асфіксії новонародженого: консервативний - r=+0,75 і оперативний - r=+0,93.

5. Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у жінок з багаторазовим обвиттям пуповиною шиї плода залежить від кратності обвиття і характеризується високою частотою ЗВУР плода на фоні порушення матково-плацентарно-плодового кровотоку, дисгормональних і дисметаболічних змін.

6. Морфологічні зміни з боку фетоплацентарного комплексу в жінок із дворазовим обвиттям пуповиною шиї плода характеризуються різко вираженими компенсаторно-пристосувальними реакціями, що макроскопічно виявляються збільшенням маси, об'єму і товщини плаценти, а мікроскопічно – гіперплазією термінальних ворсин, капілярів, збільшенням синцитіокапілярних мембран, судинного індексу і площі капілярів. При три- і більш кратному обвитті наростають деструктивно некротичні зміни, що виявляються наявністю α-функціональних зон і збільшенням розповсюдженості незрілих форм ворсин.

ПРАКТИЧНІ РКОМЕНДАЦИИ

1. Вагітні з багаторазовим обвиттям пуповиною шиї плода відносяться до групи високого перинатального ризику, що вимагає обов'язкового скринінгового трьохетапного обстеження з 34 тижнів вагітності (ехографія, доплерометрія і кардіотокографія).

2. При багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода в поєднанні з високою локалізацією плаценти і наявністю ФПН повинний бути зроблений плановий кесарів розтин. В інших випадках може плануватися розродження через природні пологові шляхи під кардіомоніторним контролем. При наростанні ознак плацентарної недостатності (за даними КТГ) і при при розвитку аномалій пологової діяльності повинний бути зроблений екстренний кесарів розтин.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Карапетрова Т.Д. Клиническое значение комплексного ультразвукового исследования пуповины в норме и при ее патологии // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики: Зб. наук. праць. – вип. 9. – Київ-Луганськ, 2003. – С. 37-41.

  2. Баскаков П.М., Карапетрова Т.Д. Перинатальні аспекти ультразвукового дослідження пуповини у нормі та при її патології // Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2003. – вип. 12. кн. 3. – С. 215-220.

  3. Баскаков П.Н., Карапетрова Т.Д. Перинатальные исходы родоразрешения при многократном обвитии пуповины шеи плода // Репродуктивное здоровье женщины. – 2004. - №3. – С.42-44.

  4. Карапетрова Т.Д. Особенности перинатальной патологии при многократном обвитии пуповиной шеи плода // Тез. докл. научн.-практ. конф. "Актуальные аспекты перинатологии". – Репродуктивное здоровье женщины. – 2002. - №1. – С.139.

АНОТАЦІЯ

Карапетрова Т.Д. Перинатальні наслідки розродження при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України. - Київ, 2005.


 
 

Цікаве

Загрузка...