WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров’я дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу (автореферат) - Реферат

Гігієнічні основи системної оптимізації формування здоров’я дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу (автореферат) - Реферат

3

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ім. П.Л. ШУПИКА

КАРАПЕТРОВА ТЕТЯНА ДАНИЛІВНА

УДК 618.382-618.582

Перинатальні наслідки розродження жінок при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода

14.01.01 – акушерство та гінекологія

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією

є рукопис

Робота виконана

в Кримському державному медичному університеті ім. С.І. Георгіївського МОЗ України

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Баскаков Петро Миколайович,

Кримський державний медичний університет ім. С.І. Георгіївського МОЗ України, зав. кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти

Офіційні опоненти

доктор медичних наук, професор

Камінський Вячеслав Володимирович,

Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України, професор кафедри акушерства, гінекології та репро-дуктології

доктор медичних наук, професор

Товстановська Валентина Олександрівна,

Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця МОЗ України, професор кафедри акушерства та гінекології №1

Провідна

установа Одеський державний медичний університет МОЗ України, кафедра акушерства та гінекології №1

Захист дисертації відбудеться "_25_"_лютого_ 2005 року о _11_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України в Центрі охорони здоров'я матері і дитини Київської області (04112, м. Київ, вул. Боговутовська, 1).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9).

Автореферат розісланий "_18_"_січня_2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради,

доктор медичних наук, доцент Романенко Т.Г.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проблема зниження перинатальної смертності і захворюваності продовжує залишатися однією з найважливіших у сучасному акушерстві. На фоні низької народжуваності плодові втрати за останні 10 років залишаються досить високими, хоча і є тенденція до їх зниження (Н.Г. Гойда та співавт., 1999; Д.Р. Шадлун, 2001).

За даними сучасної літератури (И.И. Евсюкова, 1999; Е.М. Лукьянова, 1999; А.Н. Стрижаков и соавт., 2000) більш 75 % випадків перинатальної смертності зв'язано з гіпоксією плода, асфіксією новонародженого і внутрішньочерепною травмою гіпоксичного генезу, обумовлених найчастіше патологією пуповини (відносно коротка пуповина внаслідок її обвиття навколо частин тіла плода). Обвиття пуповини є найчастішим і в той час одним з найнесприятливіших у плані прогнозування результату вагітності і пологів для плода патологічних станів. Ознаки хронічної гіпоксії виявлені в два рази, а ознаки гострої гіпоксії в 11 разів частіше в дітей, що народилися з обвиттям пуповиною. Крім того, у цих новонароджених має місце високий відсоток порушень мозкового кровообігу і гіпотрофії.

Успішний результат вагітності і пологів при даній патології пуповини визначається як наступністю на етапах анте- і інтранатальної охорони плода, так і ретельною розробкою семіотики страждання плода при розродженні. Разом з тим, багато питань пренатальної діагностики багаторазового обвиття пуповиною плода, а також оцінка клінічної значимості лабораторного і ультразвукового дослідження залишаються маловивченими. Так, на нашу думку, серед цілого ряду важливих питань особливе місце займає необхідність вивчення функціонального стану фетоплацентарного комплексу в цій групі вагітних, що дозволить, на наш погляд, науково обґрунтувати необхідність удосконалення використовуваних прогностичних і лікувально-профілактичних заходів.

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Виконана науково-дослідна робота є фрагментом наукової роботи кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгіївського "Прогнозування, профілактика та лікування патології репродуктивної системи жінки" № д.р. 0102 V 006916.

Мета та завдання дослідження. Метою дослідження стало зниження частоти перинатальної патології у жінок при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода на підставі вивчення особливостей клінічного перебігу вагітності і пологів, функціонального стану фетоплацентарного комплексу, а також розробки алгоритму діагностичних заходів і раціональної тактики розродження.

Для реалізації поставленої мети були запропоновані такі завдання:

  1. Вивчити частоту і фактори, що обумовлюють плацентарну недостатність при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода.

  2. Оцінити морфофункціональний стан фетоплацентарного комплексу у жінок при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода.

  3. Встановити взаємозв'язок між акушерськими і перинатальними наслідками розродження і функціо-нальним станом фетоплацентарного комплексу у жінок при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода.

  4. Визначити прогностичну значимість факторів пре-, інтра- і постнатального ризику і розробити алгоритм комплексного обстеження жінок при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода.

  5. Розробити оптимальні терміни і методи розродження при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода.

Об'єкт дослідження - перинатальні наслідки розродження жінок при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода.

Предмет дослідження – морфофункціональний стан фетоплацентарного комплексу.

Методи дослідження - клінічні, ехографічні, доплерометричні, ендокринологічні, морфологічні та статистичні.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведена оцінка стану фетоплацентарного комплексу при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода за даними комплексного обстеження (ультразвукового, доплерометричного, кардіотокографічного, ендокринологічного і морфологічного). Науково обґрунтовано наявність плацентарної недостатності і виявлені фактори, що сприяють до неї в залежності від кратності обвиття пуповиною шиї плода. Показано, що найбільш значимими для плода є зниження плодово-плацентарного кровотоку, а також зменшення матково-плацентарного кровотоку і його функціональних резервів у міжворсинчатому просторі.

Вперше вивчено порівняльні перинатальні наслідки розродження в залежності від кратності обвиття і методу розродження. Запропоновано й обґрунтовано раціональну тактику ведення пологів з диференційованим підходом до планового і ургентного абдомінального розродження.

Практичне значення одержаних результатів. Вивчено порівняльні аспекти клінічного перебігу вагітності, пологів і стану новонароджених у жінок при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода. Запропоновано (ультразвуковий, ендокринологічний, морфологічний і математичний) методи формування груп ризику, що дозволило впровадити в практику охорони здоров'я науково обґрунтовані рекомендації з прогнозування плацентарної недостатності і профілактики перинатальної захворюваності і смертності у жінок при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода.

Комплексне вивчення функціонального стану плода при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода дозволило виділити ряд діагностичних і прогностичних параметрів, здатних розширити заходи щодо пренатальної охорони плода. Визначено практичну значимість комплексного застосування ультразвукового дослідження, доплерометрії і кардіотокографії в пренанатальній діагностиці обвиття пуповиною шиї плода.

Показано доцільність диференційованого підходу до планового і ургентного абдомінального розродження при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода з урахуванням виразності плацентарної недостатності.

Особистий внесок здобувача. Планування і проведення всіх досліджень виконано за період з 2001 по 2004 рр. Автором проведено клініко-лабораторне та функціональне обстеження 175 жінок, 125 із яких були із багаторазовим обвиттям пуповиною шиї плода. Самостійно зроблено забір і підготовку біологічного матеріалу. Автором розроблено практичні рекомендації щодо алгоритму обстеження і зниження частоти перинатальної патології у жінок при багаторазовому обвитті пуповиною шиї плода. Статистична обробка отриманих результатів виконана безпосередньо автором.


 
 

Цікаве

Загрузка...