WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антиноцицептивна дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти (автореферат) - Реферат

Антиноцицептивна дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти (автореферат) - Реферат

7. Шарыкина Н.И., Карацуба Т.А. Влияние верапамила на опухолевый рост и процессы метастазирования //X Российский национальный когресс "Человек и лекарство". – Тезисы докладов. – Москва, 2003. – С.768.

8. Шарыкина Н.И., Карацуба Т.А., Хавич О.А. Влияние адренергических средств на опухолевый рост и противоопухолевую активность цитостатика хлофидэна.//XI Российский национальный когресс "Человек и лекарство". – Тезисы докладов. – Москва, 2004. – С. 400.

АНОТАЦІЯ

Карацуба Т.А. Антиметастатичні властивості протипухлинних засобів хлофідену, бротеофіну, мебіфону при пухлинній хворобі (експериментальне дослідження) Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук по спеціальності 14.03.05 - фармакологія. Інститут фармакології та токсикології АМН України, Київ, 2005.

Робота присвячена дослідженню антиметастатичної дії нових протипухлинних препаратів, створених в ІФТ АМН України (хлофіден, бротеофін, мебіфон). Дослідження проведені з використанням екпериментальних моделей пухлинної та метастатичної хвороби.

Показано, що хлофіден, бротеофін, мебіфон гальмують приживлення, ріст та метастазування експериментальних пухлин, що обгрунтовує доцільність їх використання в онкологічній практиці. При цьому вперше продемонстровано, що хлофіден має високу антиметастатичну дію в режимі ад'ювантної і неоад'ювантної терапії. Виражена антиметастатична дія притаманна бротеофіну тільки в режимі неоад'ювантної терапії. Показана доцільність створення комплексу хлофідену, бротеофіну та адріабластину, що дозволило знизити дози інгредієнтів у 1,5-2 рази, одержати високий протипухлинний ефект, але антиметастатична дія при цьому слабкіша, ніж у монопрепаратів.

Продемонстрована здатність препаратів з рецепторними механізмами дії (адрено-, холінергічні препарати, антагоніст кальцію верапаміл) модифікувати протипухлинну дію хлофідену: 1, 2 - адреноміметики послабляють протипухлинну дію хлофідену, 1 та 2 - адреноміметики мають протипухлинну дію, не впливають на цей ефект у хлофідену. Адрено- та холіноблокатори мають певну протипухлинну дію.

Вперше продемонстрована здатність адреналіну гідротартрату та верапамілу підсилювати процеси метастазування, знімати антиметастатичну дію хлофідену.

Ключові слова: хлофіден, бротеофін, мебіфон, адріабластин, адрено-, холінергічні засоби, верапаміл, протипухлинна, антиметастатична дія.

АННОТАЦИЯ

Карацуба Т.А. Антиметастатические свойства противопухолевых средств хлофидэна, бротеофина, мебифона при опухолевой болезни (экспериментальное исследование). Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 14.03.05.-фармакология. Институт фармакологии и токсикологии АМН Украины, Киев, 2005.

Работа посвящена изучению антиметастатического действия новых противоопухолевых препаратов, созданных в ИФТ АМН Украины (хлофидэн, бротеофин, мебифон). Исследования проведены с использованием экспериментальных моделей опухолевой и метастатической болезни.

Показано, что хлофидэн, бротеофин, мебифон тормозят приживление и рост опухолевого трансплантата карциномы Герена. Обладают высоким противоопухолевым эффектом на метастазирующих экспериментальных опухолях - меланоме В-16, эпидермоидной карциноме легких Льюис. Проявляют антиметастатическое действие при метастазирующем опухолевом росте экспериментальных опухолей, что обосновывает целесообразность их применения в онкологической практике. При этом впервые продемонстрировано, что хлофидэн обладает высокой антиметастатической активностью в режиме неоадъювантной терапии (лекарственное воздействие проведено до хирургического удаления первичной опухоли). Метастазы в легких животных не обнаружены. В режиме адъювантной терапии (лекарственное воздействие проведено после хирургического удаления первичной опухоли) торможение образования метастазов в легких мишей линии С57Bl/6 составило 80,6 % (р0,05). Выраженное антиметастатическое действие присуще бротеофину только в режиме неоадъювантной терапии, 98,3 % (р0,05) торможение образования метастазов в легких. Показана целесообразность создания комплекса хлофидэна, бротеофина и адриабластина, что позволило снизить дозы ингредиентов в 1,5-2 раза, получить высокий противопухолевый эффект, но антиметастатическое действие при этом была слабее, чем у монопрепаратов 41,8 % (р0,05) торможение образования метастазов в легких.

Продемонстрирована способность препаратов с рецепторными механизмами действия (адрено-, холинергические препараты) модифицировать противоопухолевое действие хлофидэна: 1, 2 - адреномиметики ослабляют противоопухолевое действие хлофдэна, 1 и 2 - адреномиметики имеют противоопухолевое действие, не влияют на этот эффект у хлофидэна. Адрено- та холиноблокаторы имеют определенный противоопухолевый эффект.

Показана способность адреналина гидротартрата (1, 2 1 и 2 – адреномиметик) стимулировать процессы метастазирования. При совместном применении хлофидэна и адреналина гидротартрата, последний полностью нивелировал антиметастатическое действие хлофидэна. Атропина сульфат (м-холиноблокатор) обладает определенным антиметастатическим действием, однако ослабляет антиметастатическую активность хлофидэна.

Блокатор кальциевых каналов верапамил стимулирует развитие первичной опухоли (саркома 180) на 54,66 % (р0,05) и процессы метастазирования на 162,5 %, при совместном фармакологическом воздействии с хлофиденом полностью снимал антиметастатический эффект последнего.

Ключевые слова: хлофидэн, бротеофин, мебифон, адрено-, холинергические средства, верапамил, противоопухолевая, антиметастатическая активность.

THE SUMMARY

Karatsuba T.A. Antimetastatic activity antitumor drugs of chlofiden, brotheofin, mebiphonum in case of cancers disease. (experimental researches). – Manuscript.

Thesis for a Candidate Degree in Biology in speciality - 14.03.05 – pharmacology. Institute of Pharmacology and Toxicology Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev, 2005.

The work presents the study of the antitumor and antimetastatic actions of the new antitumor drugs created at the Institute of Pharmacology and Toxicology Academy of Medical Sciences of Uktraine (chlofiden, brotheofin, mebiphonum).

The studies used the tumor and metastatic experimental models.

It was shown that chlofiden, brotheofin, mebiphonum can inhiibit the implantation, growth and metastasis of the experimental tumors, grounding the expediency of its administration in oncology. It was shown for the first that chlofiden has the intensive antitumor activity on the initial tumors, can inhibit the metastatic processes at both adjuvant and neoadjuvant therapy. The brotheofin, showed the marked antimetastatic action only under regime of neoadjuvant therapy. The expediency of the creation of complex of chlofiden, brotheofin, and adreablastin was shown that lead to decrease the doses of the ingredients at 1,5-2-fold, the high antitumor effect was obtained, but antimetastatic action was less effective by comparison the monodrugs.

The drugs with receptor mechanisms of action (adreno-, cholinergic drugs, Ca2+-antagonist verapamil) could modificate the antitumor action of the chlofiden:

1, 2 - adrenomimetics can decrease the antitumor action of chlofiden, 1 и 2 adrenomimetics have the antitumor action, can influence on that effect of the chlofiden. Adreno- and cholinoblocators have the pronounced antitumor effect.

Adrenalin hydrohloride, verapamil showed for the first its stimulation the metastatic processes, hid the antimetastatic action of chlofiden, therefore there is a risk of administration these drugs in oncological patients.

Key words: chlofiden, brotheofin, mebiphonum, adreno-,cholinergic agents, verapamil, antitumor, antimetastatic activity.


 
 

Цікаве

Загрузка...