WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антиноцицептивна дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти (автореферат) - Реферат

Антиноцицептивна дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти (автореферат) - Реферат

Примітки: 1.*  р0,05 у порівнянні з контролем; 2.+  стимуляція процесів метастазування.

Слід відмітити, що використані адреноблокатори мали певну протипухлинну активність (саркома 180 - 65,6 - 89,6 %).

Стосовно холінергічних засобів має місце тенденція до протипухлинної активністі на карциномі Герена. Слабка протипухлинна активність відмічена у холіноблокаторів ( 30,0%). Щодо стосовно впливу на процеси метастазування, м-холіноблокатор атропіну сульфат (0,39 мг/кг, 12 уведень через 24 год, підшкірно) мав незначну антиметастатичну дію. При сумісному використанню з хлофіденом (60 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно) гальмування утворення метастазів у легенях підвищувалось до 62,5 %, але цей ефект був значно нижчим, ніж у хлофідена (епідермоїдна карцинома легень Льюїс).

Важливим результатом досліджень є визначення впливу антагоністу Са2+ верапамілу на початковий (первинна пухлина) та кінцевий етапи метастатичного каскаду (утворення метастазів). Продемонстрована здатність препарату посилювати пухлинний ріст (саркома 180 - +54,66 %) та процеси метастазування в експерименті (епідермоїдна карцинома легень Льюїс - +162,50 % збільшення утворення метастазів у легенях та +223,34 % збільшення їх об'єму), невілювати антиметастатичну дію хлофідену

(табл. 2).

Таблиця 2

Вплив верапамилу на процеси метастазування

та антиметастатичну активність хлофідену

(епідермоїдна карцинома легень Льюїс)

Характер дослідження

Кількість метастазів у легенях

Гальмування утворення метастазів у легенях, %

Об'єм метастазів у легенях, мм3

Гальмування об'єму метастазів у легенях, %

Верапаміл

(20 мг/кг, 15 уведень,

через 24 год,

внутрішньоочеревинно)

10,500,39*

+162,50

31,171,12*

+223,34

Верапаміл

(20 мг/кг, 15 уведень,

через 24 год, внутрішньоочеревинно)

+

Хлофіден

(60,0 мг/кг, 6 уведень,

через 48 год,

внтрішньоочеревинно)

11,00,33*

+175,00

25,810,79*

+167,72

Контроль

4,000,15

-

9,640,31

-

Примітки: 1.* - р0,05 у порівнянні з контролем; 2.+-стимуляція процесів метастазування.

Таким чином, проведені експериментальні дослідження свідчать, що протипухлинний засіб хлофіден має виражену антиметастатичну активність. Бротеофін лише у режимі неоад'ювантної терапії проявляє високий антиметастатичний ефект. Мебіфон має певну антиметастатичну активність.

.

ВИСНОВКИ

У дисертації наведене теоретичне та експериментальне узагальнення і нове рішення наукового завдання, спрямованого на підвищення ефективності хіміотерапії при лікуванні метастазуючих пухлин шляхом використання протипухлинних засобів хлофідену, бротеофіну, мебіфону.

 1. Хлофіден (56,0 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно) у білих щурів гальмує приживлення пухлинного трансплантату (карцинома Герена) на 82,5 % (р0,05); бротеофін (180,0 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно) на 75,4 % (р0,05); мебіфон (40,0 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно) на 78,9 % (р0,05).

 2. Бротеофін (180,0 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно) у мишей лінії С57Bl/6 з трансплантованою меланомою В-16 (без хірургічного втручання) запобігає появі метастазів у легенях тварин.

 3. В умовах неоад'ювантної терапії при трансплантації епідермоїдної карциноми легень Льюїс мишам лінії С57Bl/6 з наступним її видаленням хлофіден (60,0 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно) на 45 добу після трансплантації запобігає появі метастазів у легенях; бротеофін (180,0 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно) гальмує появу метастазів у легенях на 98,3 % (р0,05).

 4. Хлофіден (60,0 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно) в умовах ад'ювантної терапії на 45 добу після трансплантації епідермоїдної карциноми легень Льюїс гальмує розвиток метастазів у легенях мишей лінії С57Bl/6 на 80,6 % (р0,05), їх об'єм на 92,1 % (р0,05)

 5. Мебіфон (40,0 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно) має антиметастатичну активність в умовах ад'ювантної терапії (45 доба після трансплантації эпідермоїдної карциноми легень Льюїс), на 52,4 % (р0,05) гальмує появу метастазів у легенях мишей лінії С57Bl/6 та зменьшує їх об'єм на 56,3 % (р0,05).

 6. Комбінація І (хлофіден 28,0 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно; бротеофін 93,0 мг/кг, 6 уведень через 48 год, внутрішньоочеревинно; адріабластин 1,1 мг/кг, 3 уведення через 24 год, внутрішньоочеревинно) в умовах ад'ювантної терапії на 45 добу після трансплантації епідермоїдної карциноми легень Льюїс на 41,8 % (р0,05) гальмує появу метастазів у легенях мишей лінії С57Bl/6, на 71,2 % (р0,05) зменшує їх об'єм.

 7. Адрено- та холінергічні засоби у білих щурів (карцинома Герена), нелінійних мишей (саркома 180) здатні модифікувати протипухлинну та на мишах лінії С57Bl/6 (эпідермоиїдна карцинома легень Льюис) антиметастатичну активність хлофідену:

 • під впливом 1 - і 2 - адреноміметиків (мезатон, клофелін) хлофіден втрачає протипухлинний ефект;

 • 1 и 2 – адреноміметики (добутамін, сальбутамол) не змінюють активність хлофідену;

 • адреналін гідротартрат (0,2 мг/кг, 12 уведень через 24 год, підшкірно) повністю нівелює антиметастатичний ефект хлофідену - кількість метастазів у легенях збільшилась на 91,8 % (р0,05), їх об'єм - на 9,7 %;

 • м-холіноблокатор атропіна сульфат (0,39 мг/кг, 12 уведень через 24 год, підшкірно) знижує антиметастатичний ефект хлофідену до 62,5 % (р0,05).

 1. Антагоніст кальцію верапаміл (20 мг/кг, 5 уведень через 24 год, внутрішньоочеревинно) стимулює пухлинний ріст (саркома 180, нелінійні миші) на 54,66 % (р0,05), та процеси метастазування (епідермоїдна карцинома легень Льюїс, миші лінії С57Bl/6) на 162,5 % (р0,05). При сумісному використанні з хлофіденом, хлофіден втрачає антиметастатичну дію.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Кудрявцева И.Г., Шарыкина Н.И., Карацуба Т.А., Олейник Г.М., Хавич О.А., Рыбалко С.Л., Коваленко Э.А., Скульская Н.Я. Новый представитель группы бисфосфонатов (доклинические исследования) //Онкология - 2004. - Т. 6, № 3. - С. 193-198 (дисертантом виконані експериментальні дослідження на 10 %, обробка та аналіз матеріалу, підготовлено до друку).

2. Пуськов А.Н., Шарыкина Н.И., Павловская Г.П., Карацуба Т.А. Влияние модуляции активности холинергической системы на экспериментальный опухолевый рост и пртивоопухолевую активность хлофидэна //Нейрофизиология. - 2000. - Т. 32, № 2. - С. 137-141 (дисертантом виконані експериментальні дослідження на 70 %, обробка та аналіз матеріалу).

3. Шарикіна Н.І., Андріанова С.М., Таніна С.С., Захаренко В.В. Карацуба Т.А. Вплив деяких адреноміметиків на пухлинний ріст та протипухлинну дію хлофідену //Ліки. -2001. - № 3-4. – С. 31-34 (дисертантом виконані експериментальні дослідження на 70 %, проведена статистична обробка даних).

4. Карацуба Т.А., Шарыкина Н.И., Танина С.С., Белявский В.Г. Влияние хлофидєна и препаратов с рецепторными механизмами действия на процессы метастазирования //VIII Российский национальный когресс "Человек и лекарство". – Тезисы докладов. – Москва, 2001. – С.306.

5. Шарикіна Н.І., Бондар М.М., Олійник Г.М., Анін Є.О., Пуськов А.М., Карацуба Т.А., Пенделюк С.І., Хавич О.О. Хлофіден. Поширення клінічних показань //Х з'їзд онкологів Укріїни – Тези доповідей. – Крим, 2001. – С. 287-288.

6. Карацуба Т.А. Протиметастазна активність хлофідену //ІІ нац. з'їзд фармакологів Укріїни "Фармакологія 2001. - Крок у майбутнє". – Тези доповідей. – Дніпропетровськ, 2001. – С. 103-104.


 
 

Цікаве

Загрузка...