WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Антиноцицептивна дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти (автореферат) - Реферат

Антиноцицептивна дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти (автореферат) - Реферат

3

АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ

КАРАЦУБА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

УДК 616-006.001.6:615217.22+615217.32(043)

Антиметастатичні властивості протипухлинних засобів хлофідену, бротеофіну, мебіфону при пухлинній хворобі

(експериментальне дослідження)

14.03.05 - фармакологія

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата біологічних наук

Київ - 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті фармакології та токсикології АМН України.

Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

Шарикіна Надія Іванівна,

завідувач відділу онкофармакології Інституту фармакології та токсикології АМН України (м. Київ)

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Громов Леонід Олександрович,

завідувач відділу нейрофармакології Інституту фармакології та токсикології АМН України (м. Київ)

доктор біологічних наук, професор,

Воронцова Ада Леонідівна,

відділ експериментальних клітинних систем Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології

ім. Р.Є. Кавецького НАН України

(м. Київ)

Провідна установа:

Національний медичний університет

ім. О.О.Богомольця МОЗ України

(м. Київ).

Захист дисертації відбудеться 16.02.2005року о__13-30____годині на засіданні спеціалізованої ради Д 26.550.01 при Інституті фармакології та токсикології АМН України

за адресою: 03057, м. Київ, вул. Е.Потьє,14.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту фармакології та токсикології АМН України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Е.Потьє,14.

Автореферат розісланий 14.01.2005 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Д 26.550.01,

кандидат біологічних наук ___________Данова І.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. За останні 20 років багато з'ясовано в проблемі пухлинної хвороби, яка є наслідком молекулярно-генетичній патології клітин, пов'язаній з порушеннями регуляторних процесів росту на різних рівнях структурної організації (J.T. Price et al., 1997; Г.П. Георгієв, 1998). Розвиток сучасної онкології, біохімії, молекулярної біології допомагає онкофармакології виявляти мішені різноманітних впливів на пухлинну проліферацію (нуклеїнові кислоти, рецепторні системи, транспортні білки, іонні канали та ін.), процеси диференціювання, клітинної загибелі та ін. (O. Rainhardt, 1987). Значна кількість таких засобів увійшла в арсенал сучасних протипухлинних препаратів, знаходиться на клінічній апробації та доклінічному вивченні, а також включена в численні схеми поліхіміотерапії. (Н.І. Переводчикова, 1996; М.Р. Личиницер, 2000; Н.І. Шарикіна та співавт., 2000; 2001, 2003).

Сучасні вимоги до розробки протипухлинних засобів передбачають вивчення їх антиметастатичної дії. Саме пухлинні метастази як результат міграції пухлинних клітин і інвазії ними інших органів становлять одну з головних причин смерті хворих (S. Rosenberg, 1987).

Встановлено, що на момент діагностики пухлини до 40 % хворих мають метастази у регіональні лімфовузли, до70 % - мають мікрометастази (J.T. Price et al., 1997, N.J. Macdonald, 1993). Це обумовлює необхідність лікування пухлинної хвороби і її прояву - метастатичного процесу, в основі якого лежить метастатичний каскад з початковими та кінцевими ланками у вигляді первинних та вторинних пухлин та прохідні між ними процеси адгезії, ангіогенезу та міграції (J.M. Pluda et al., 1996; J.T. Price, 1997; Н.І. Шарикіна та співавт., 2000; 2001).

Одним з важливих аспектів терапевтичних впливів на пухлинний ріст є введення у схеми поліхіміотерапії протипухлинних препаратів, до яких є чутливими метастазуючі клітини. Для створення таких схем необхідно комплексне вивчення протипухлинних засобів: вплив на первинну пухлину та на процеси метастазування. Однак, вже існуючі в арсеналі протипухлинні засоби в цьому відношенні часто є недостатньо вивченими, що обумовлює необхідність дослідження їх впливу на метастатичний каскад; сказане, зокрема, стосується нових протипухлинних засобів хлофідену, бротеофіну, мебіфону.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в рамках планової науково-дослідної роботи відділу онкофармакології ІФТ АМН України, фрагменти роботи ввійшли у звіти: "Изучить роль и значение нейромедиаторных систем (адренергическая и холинергическая) при опухолевом росте и фармакотерапии" (№ державної реєстрації 0196U003198), "Визначення перспективних препаратів та ФАР вивчення їх протипухлинної, протиметастазної дії, впливу на диференціювання та апоптоз" (№ державної реєстрації 0100U000301).

Мета та задачі дослідження. На основі експериментальних досліджень встановити дію нових протипухлинних засобів хлофідену, бротеофіну, мебіфону на процеси метастазування.

Для досягнення мети були поставлені наступні задачі:

  1. Вивчити вплив хлофідену, бротеофіну, мебіфону, комбінації І (хлофіден + бротеофін + адрабластін) та комбінації ІІ (адріабластін + вінкрістін + фторафур) на приживлення пухлинного трансплантату (карцинома Герена).

  2. Визначити протипухлинні властивості хлофідену, бротеофіну та мебіфону на метастазуючих пухлинах (епідермоїдна карцинома легень Льюїс, меланома В-16).

  3. Дослідити вплив хлофідену, бротеофіну, мебіфону, комбінації І та комбінації ІІ у поєднанні з оперативним вилученням пухлини на метастазування епідермоїдної карциноми легень Льюїс.

  4. Визначити можливість модифікації пухлинного росту, процесів метастазування, протипухлинної та антиметастатичної дії хлофідену адренергічними та холінергічними засобами (карцинома Герена, саркома S-180, епідермоїдна карцинома легень Льюїс).

  5. Вивчити дію антоганіста кальцію верапамілу на пухлинний ріст, процеси метастазування та його здатність модифікувати антиметастатичну активність хлофідену (саркома S-180, епідермоїдна карцинома легень Льюїс).

Об'єкт дослідженнябілі нелінійні миші та щури, миші лінії C57Bl/6, з трансплантованими експериментальними пухлинами: карциномою Герена, епідермоїдною карциномою легень Льюїс, меланомою В-16, саркомою 180.

Предмет дослідження антиметастатична активність протипухлинних засобів хлофідену, бротеофіну, мебіфону, комбінації І та комбінації ІІ.

Методи дослідження: фармакологічні, токсикологічні, експериментальної онкології та статистичні методи дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше показано, що хлофіден, бротеофін та мебіфон мають виражену здатність гальмувати приживлення пухлин (карцинома Герена) та процеси метастазування (епідермоїдна карцинома легень Льюїс, меланома В-16), що свідчить про доцільність їх використання в якості фармакотерапевтичних засобів в режимах ад'ювантної та неоад'ювантної терапії. Показана здатність комбінації І (хлофіден + бротеофін + адріабластин) давати певний антиметастатичний ефект (епідермоїдна карцинома легень Льюїс) при зниженні разових доз інгредієнтів у 1,5 - 2 рази. Показана здатність адрено- та холінергічних засобів змінювати динаміку пухлинного росту, рівень протипухлинної та антиметастатичної дії хлофідену. Доведено, що адреналін гідротартрат та верапаміл стимулюють процеси метастазування та повністю нівелюють антиметастатичний ефект хлофідену.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати щодо антиметастатичної дії хлофідену дало підставу для проведення обмеженої клінічної апробації препарату з метою розширення показів для медичного застосування (протокол засідання Державного фармакологічного центру № 6 від 03.07.2001 р.). З урахуванням антиметастатичної активності проходить обмежену клінічну апробацію новий протипухлинний засіб бротеофін. Дані щодо стимуляції процесів метастазування адреналіном гідротартратом та верапамілом надруковані у наукових виданнях.


 
 

Цікаве

Загрузка...