WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сукцесії донної рослинності шельфу південно – східного Криму (автореферат) - Реферат

Сукцесії донної рослинності шельфу південно – східного Криму (автореферат) - Реферат

5. Кушнарьов С.В. Психологічне консультування засуджених похилого віку // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: "МП Леся", 2003. – № 8. –С. 334-341.

6. Кушнарьов С.В. Основи пенітенціарної геронтології: Наук.-метод. посіб. – К.: "МП Леся", 2002. – 144 с.

7. Кушнарьов С.В. Релігія як засіб ресоціалізації засуджених // Практична психологія та соціальна робота. – К.: "Соціс", 1999. – № 1. – С. 29-30.

8. Кушнарьов С.В. Релігійне виховання у контексті пенітенціарного процесу // Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи: Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції. – Ужгород, 1999. – С. 395-399.

9. Кушнарьов С.В. Релігія як засіб ресоціалізації засуджених: Зб. доповідей Другої Всеукраїнської наукової конференції 9-10 вересня 1999: Проблема особистості в сучасній науці: Результати та перспективи досліджень. – К.: КНУ ім. Т. Шевченка, 2000. – С. 135-136.

10. Кушнарьов С.В. Окремі аспекти формування професійної культури співробітників правоохоронних органів // Україна між минулим і майбутнім. Зб. доповідей Всеукраїнської наукової конференції 20 квітня 2001. – Івано-Франківськ. – С. 87-90.

11. Кушнарьов С.В. Підвищення ефективності морального виховання засуджених у пенітенціарних закладах // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. – Збірник наукових праць. – Київ-Житомир: Вид-во Волинь, 2003. – Кн. І. – С. 247-253.

АНОТАЦІЯ

Кушнарьов С.В.Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку у виправній колонії. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Інститут проблем виховання АПН України, Київ, 2005.

Дисертацію присвячено актуальній проблемі ресоціалізації засуджених похилого віку. У процесі дослідження проаналізовано стан проблеми в її історичному розвитку.

Вперше, використовуючи базові теоретичні і практичні напрацювання пенітенціарної психології, педагогіки та геронтології, дисертантом запропоновано новий науковий напрямок – пенітенціарна геронтологія (від лат. poenitentia – покаяння та грец. gerōn, gerōntos – старий) як міждисциплінарна галузь наукових знань, принципово заснована на гуманістичних позиціях, яка досліджує закономірності і динаміку процесу ресоціалізації засуджених похилого віку в системі відношень "людина-право-суспільство".

У диссертації також теоретично обгрунтовано специфіку психолого-педагогічної роботи і розроблено технологію виправлення засуджених похилого віку в умовах позбавлення волі.

Для формування соціальної поведінки запропоновано методику використання емоційно збагачених ситуацій та засобів релігійного виховання.

Ключові слова: пенітенціарна геронтологія, ресоціалізація, виправлення, корекція, соціальна поведінка, емоційно збагачені ситуації, допомога засудженим похилого віку, виправна колонія.

АННОТАЦИЯ

Кушнарев С.В. Социально-педагогические условия оказания помощи осужденным пожилого возраста в исправительной колонии. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Институт проблем воспитания АПН Украины, Киев, 2005.

Диссертация посвящена актуальной проблеме ресоциализации осужденных пожилого возраста. В процессе исследования проанализировано состояние проблемы в ее историческом развитии.

В работе впервые, используя базовые теоретические и практические наработки пенитенциарной психологии, педагогики и геронтологии, предложено новое научное направление – пенитенциарная геронтология (от лат. poenitentia – покаяние и от греч. gerōn, gerōntos – старый) как междисциплинарная отрасль научных знаний, принципиально основана на гуманистических позициях, которая исследует закономерности и динамику процесса ресоциализации осужденных пожилого возраста в системе отношений "человек-право-общество".

В диссертации также теоретически обосновано специфику психолого-педагогической работы и разработано технологию исправления осужденных пожилого возраста в условиях лишения свободы. Предложена характеристика социального поведения осужденных пожилого возраста как проявление их мотивационно-эмоциональных возможностей и особенностей человека в возрастном контексте. На основе дифференциации групп осужденных, что учитывает их эмоционально-поведенческое своеобразие, концептуально определены и научно обоснованы принципы, формы и методы исправления осужденных пожилого возраста, средства осуществления коррекционной работы с ними и разработана система соответствующих социальных и психолого-педагогических мероприятий, которые создают условия для оптимизации процесса ресоциализации.

Для формирования социального поведения осужденных пожилого возраста предложена методика использования эмоционально обогащенных ситуаций и средств религиозного воспитания. Полученные результаты нашли свое отображение в разработке планов воспитательной работы исправительных колоний Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Киевской области.

Для оценки эффективности исправительного процесса учитывались количественные и качественные изменения, которые происходили как в характеристиках его отдельных субъектов, так и в психолого-педагогической деятельности исправительных колоний.

Положение и выводы, которые содержатся в работе, обогащают научные психолого-педагогические представления о человеке преклонных лет и, вместе с пенитенциарной психологией и педагогикой, представляют интерес для других отраслей современной науки – общей, социальной, возрастной психологии и педагогики.

Вместе с тем, проведенное исследование конечно не исчерпывает всех аспектов проблемы ресоциализации осужденных пожилого возраста. Основываясь на засадах гуманистической психологии, диссертант убежден в целесообразности дальнейшего изучения этой проблемы.

Ключевые слова: пенитенциарная геронтология, ресоциализация, исправление, коррекция, социальное поведение, эмоционально обогащенные ситуации, помощь осужденным пожилого возраста, исправительная колония.

SUMMARY

Kushnarev S.V. Socially-pedagogical terms of grant of help condemned years in a correctional colony. − Manuscript.

Dissertation submits for a candidates degree of pedagogical sciences in speciality 13.00.05 social pedagogics. Institute of professional psychology and pedagogics APS Ukraine, Kyiv, 2005.

Dissertation is devoted to the issue of the day of resotsyalyzatsyy condemned sear and yellow leaf. The analysis of the modern state of research of problem of correction of condemned sear and yellow leaf in penytentsyarnoy psychology and pedagogics allows to establish, that she is trained only in separate theoretical aspects. Necessity of perfection of socially-pedagogical activity in relation to correction of condemned sear and yellow leaf, creations of modern scientific base of psychological and pedagogical its providing stipulated in the theoretical and practical aspect of selection of actual theme of research the "socially-pedagogical terms of grant of help by condemned sear and yellow leaf in a correctional colony".

In research the given description of condemned sear and yellow leaf after motivational types. The state of problem in its historical development is analysed. First in theory it is grounded and developed technology of correction of condemned sear and yellow leaf in the conditions of imprisonment. For forming of social conduct the method of the use of the emotionally enriched situations and facilities of religious education is offered.

Coming concretely-historical terms which were folded on Ukraine from, and also taking into account measures existing in a world concord on realization of the positive influencing on condemned with intention of them resotsyalyzatsyy and prevention of the repeated crime, it is possible to assert that exactly maintenance of a new krymynal'no-pravovoy doctrine will act deciding part not only in determination of accents of policy of the state in relation to criminals but also in attitude toward her of international concord.

Key words: penytentsyarnaya gerontology, resotsyalyzatsyya, correction, correction, social conduct, emotionally enriched situations, help condemned sear and yellow leaf, correctional colony.


 
 

Цікаве

Загрузка...