WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сукцесії донної рослинності шельфу південно – східного Криму (автореферат) - Реферат

Сукцесії донної рослинності шельфу південно – східного Криму (автореферат) - Реферат

Результатом формуючого етапу експерименту стали достовірні зміни у відсотковому розподілі мотиваційних типів засуджених похилого віку (табл. 1). Зокрема, було зареєстровано збільшення (в 1,3-1,9 рази) відсотків мотиваційних типів 1 і 2 та, водночас, зменшення мотиваційних типів 3 і 4 (1,8-2,5 рази).

Таблиця 1

Розподілі мотиваційних типів засуджених похилого віку

Мотиваційні типи

На початку експерименту (%)

В кінці експерименту (%)

1 тип

15(27)

1 тип

28(50)

2 тип

35(62)

2 тип

45(80)

3 тип

45(80)

3 тип

25(44)

4 тип

5(9)

4 тип

2(4)

Навчання працівників пенітенціарних установ розробленій методиці надання соціально-педагогічної допомоги засудженим похилого віку мало наслідком підвищення їхньої педагогічної майстерності. Так у підготовці спеціалістів пенітенціарного профілю особливу роль відігравало вивчення пенітенціарної психології і педагогіки. Знання цих провідних наук для персоналу виправних установ, як підтверджують результати дослідження, необхідні, щоб свідомо керувати процесом виправлення засуджених осіб. Однак накопичення цих теоретичних знань ще не гарантувало відповідних практичних вмінь і навичок. Крім того, дотепер у спеціалізованих вищих закладах освіти, на жаль, не викладається жодна навчальна дисципліна, яка б формувала у майбутніх фахівців відповідні вміння і навички роботи із засудженими саме похилого віку. Тому, в межах проведення службової підготовки, нами був розроблений та відпрацьований з персоналом виправних колоній цикл занять стосовно організації процесу ресоціалізації засуджених похилого віку за тематикою: "Пенітенціарна геронтологія як міждисциплінарна галузь наукових знань", "Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку", "Геронтологічні проблеми пенітенціарної теорії і практики", "Використання методики контактної взаємодії у пенітенціарному процесі" тощо. Також, з метою профілактики конфліктів із засудженими, психологічної стійкості в екстремальних ситуаціях, навичок комунікації і безпечної поведінки, протистояння стресам, комплексного вирішення багатьох інших професійних проблем, що виникають у службовій діяльності, із практичними працівниками виправних колоній були відпрацьовані типові ситуації емоційно насиченого характеру, зокрема:

− ситуація погрози (можливе оскарження дій практичного працівника з боку засуджених; погроза звільнення з установи тощо);

− ситуація обману (фактично кожне друге спілкування із засудженими містить обман);

− ситуація провокації (пропозиція вирішити проблему в обмін на послугу; пропозиція хабара; провокація на протиправні дії);

− ситуація шантажу;

− ситуація ігнорування (найчастіше – відмова засуджених співпрацювати з начальником відділення);

− ситуація психологічного тиску.

Поруч з тим проведена робота з підвищення педагогічної майстерності працівників пенітенціарних установ не була провідною в нашому дослідженні і не передбачала підготовку детальних методик на кожний випадок, який може трапитися у службовій діяльності. Основними завданнями роботи з персоналом виправних колоній були: формування у співробітників необхідних знань щодо роботи із засудженими похилого віку; поліпшення контактної взаємодії у професійному середовищі співробітників, оптимізація здорового морально-психологічного клімату; профілактика психологічної стійкості персоналу виправних установ у службовій і професійній діяльності; відпрацювання типових ситуації емоційно насиченого характеру, які трапляються у діяльності працівників виправних установ.

ВИСНОВКИ

1. У теорії вітчизняної пенітенціарної психології і педагогіки проблема ресоціалізації засуджених похилого віку вивчена недостатньо. За таких обставин є необхідним вдосконалення існуючих дотепер концептуальних і методичних підходів щодо забезпечення ефективності виправлення і ресоціалізації засуджених похилого віку.

2. На основі результатів констатуючого етапу експерименту, а також враховуючи відсутність до останнього часу у пенітенціарній теорії і практиці чіткого науково-виваженого обґрунтування специфіки психолого-педагогічної роботи із засудженими похилого віку визначено новий науковий напрям – пенітенціарна геронтологія, безпосередньо спрямований на вирішення теоретичних і практичних аспектів вдосконалення психолого-педагогічної діяльності щодо виправлення і ресоціалізації саме такої вікової категорії засуджених.

3. Застосування інтерактивних методів у контексті пенітенціарного процесу, зокрема, дискусії, ділової гри, "мозкового штурму", які були складовими соціально-педагогічного тренінгу, є перспективним щодо посилення методичного забезпечення профілактики вчинення повторних злочинів особами, звільненими з місць позбавлення волі.

4. Дослідження показало, що за умови ефективної організації і керівництва діяльністю засуджених похилого віку можна досягти високого рівня їх соціальної активності. Цьому сприяє дотримання таких вимог:

  • залучення засуджених похилого віку до активної трудової діяльності, яка має максимально розкривати їхні індивідуальні здібності;

  • діяльність має бути чітко організована, спланована, проконтрольована, бути цікавою і посильною (відповідати віковим особливостям цього контингенту виправних установ), відрізнятися поступово ускладнюючим характером, і мати реальне значення для людини похилого віку;

  • зміст педагогічного процесу має передбачати індивідуалізацію та диференціацію видів, форм і методів виправлення засуджених похилого віку, тобто забезпечувати реалізацію особистісно орієнтованого підходу.

5. Наведений у табл. 1 порівняльний аналіз даних експерименту, спрямованого на оптимізацію мотиваційної сфери засуджених похилого віку з метою підвищення ефективності їх ресоціалізації, свідчить про ефективність розробленої методики. Результати проведеного дослідження підтверджують висунуту на початку дослідження гіпотезу про те, що виправлення засуджених похилого віку може здійснюватись за умови:

а) максимального врахування особливостей психіки особистості; віку та стану здоров'я; інтересів, можливостей перспективи подальшого життя тощо;

б) створення системи диференційованих впливів соціального, педагогічного, психологічного, правового характеру;

в) врахування рівня та характеру соціальної поведінки, а також специфіки реагування на конкретні психолого-педагогічні ситуації.

6. Підвищення кваліфікації персоналу виправних колоній, як планомірний педагогічний процес, ґрунтується на засадах гуманізації, що забезпечують підвищення психолого-педагогічної компетенції працівників пенітенціарної системи, їх теоретичної і практичної підготовки до корекційно-реабілітаційної діяльності у роботі із засудженими похилого віку.

Проведене дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективним залишається розробка системи соціальних, психологічних і педагогічних засобів постпенітенціарної реабілітації осіб, що повертаються з місць позбавлення волі в суспільство; запровадження нетюремних та альтернативних видів покарань, які не передбачають позбавлення волі. Не менш важливого значення набуває цілеспрямована підготовка майбутніх працівників пенітенціарної системи, формування в них свідомих знань, вмінь і навичок у роботі із засудженими похилого віку.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Кушнарьов С.В. Психолого-педагогічні умови ефективності ресоціалізації засуджених похилого віку // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: "МП Леся", 2001. – № 6. – С. 251-255.

2. Кушнарьов С.В. Деякі аспекти підготовки пенітенціарного персоналу до роботи із засудженими похилого віку // Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2002. – Вип. 29. – С. 101-105.

3. Кушнарьов С.В. Психолого-педагогічне вивчення засудженого похилого віку в умовах позбавлення волі // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: "МП Леся", 2002. – № 7. – С. 308-313.

4. Кушнарьов С.В. Формування професійної культури майбутніх співробітників правоохоронних органів // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – К.: КІВС, 2002. – С. 101-106.


 
 

Цікаве

Загрузка...