WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сукцесії донної рослинності шельфу південно – східного Криму (автореферат) - Реферат

Сукцесії донної рослинності шельфу південно – східного Криму (автореферат) - Реферат

У другому розділі "Експериментальне дослідження соціально-педагогічних умов надання допомоги засудженим похилого віку у виправній колонії" здійснено оцінку ефективності стандартного, загально прийнятого виправного процесу, описано алгоритм експериментального дослідження, наведено авторську методику надання соціально-педагогічної допомоги засудженим похилого віку; представлено інструментарій перевірки ефективності соціально-педагогічних умов надання допомоги засудженим похилого віку в умовах позбавлення волі.

Оцінка ефективності стандартного, загально прийнятого серед працівників установ виконання покарань виправного процесу проводилася з урахуванням кількісних та якісних змін, що відбувалися як в характеристиках його окремих суб'єктів, так і у їхній психолого-педагогічній діяльності, спрямованій на ресоціалізацію засуджених похилого віку. Ця робота здійснювалася з урахуванням сучасних наукових положень і методичних рекомендацій, висвітлених як у загальній, так і пенітенціарній психології і педагогіці; на підставі вивчення та порівняння кращих зразків практики виправних колоній з досліджуваного питання.

У відповідності з метою та робочою гіпотезою у дослідженні вирішувалися такі завдання: визначення дидактично обґрунтованих етапів корекційної роботи, їх змісту та послідовності; розробки і експериментальної перевірки форм та методів корекційної роботи; виявлення ефективних соціально-педагогічних умов, дотримання яких сприяє оптимізації мотиваційної сфери засуджених похилого віку. Алгоритм експериментального дослідження включав: визначення основної мети і завдань експерименту; складання наукової програми експерименту; вибір експериментальних об'єктів, вивчення їх до експериментальної діяльності; реалізація програми експерименту, тобто створення експериментальної ситуації, спостереження і контроль за діяльністю об'єкта у специфічних умовах; підведення підсумків експериментального дослідження, зокрема: статистична обробка емпіричних даних, їх теоретичне обґрунтування і оцінка.

При розробці авторської методики надання соціально-педагогічної допомоги засудженим похилого віку було враховано наступні чинники, які детермінують ресоціалізацію людини, зокрема:

− соціальні інститути;

− взаємовплив людей у процесі спілкування та спільної діяльності;

− первинний досвід, пов'язаний з елементарними формами соціальної поведінки;

− процеси саморегуляції, що співвідносяться з поступовою заміною зовнішнього контролю індивідуальної поведінки на внутрішній самоконтроль.

У процесі розробки методики нами було визначено такі концептуальні положення: корекційна робота має будуватися із врахуванням вікових, психофізіологічних особливостей осіб похилого віку; оволодіння засудженими похилого віку теоретичними знаннями та практичними вміннями у процесі спеціального навчання забезпечує оптимізацію їх мотиваційної сфери. В основі цього положення – залежність сформованості мотивації в цілому та стану її основних детермінант, зокрема, від розвитку індивідуального досвіду спілкування, який в умовах позбавлення волі є обмеженим; стимулювання у процесі спеціального навчання інтерсуб'єктної взаємодії забезпечує вплив на мотиваційну сферу засуджених похилого віку. Важливість цього положення зумовлена тим, що коли у людини похилого віку відбувається різке обмеження стимулів до діяльності, виникає необхідність у застосуванні в процесі навчання дієвих регуляторів поведінки людини (відповідних прийомів і методів) та створенні сприятливих соціально-педагогічних і психологічних умов організації мотивації.

Спільно з керівництвом Державного департаменту України з питань виконання покарань і представниками Української Православної Церкви Київського Патріархату, у методику надання соціально-педагогічної допомоги засудженим похилого віку була включена спеціально розроблена програма релігійного виховання. До завдань програми ввійшли такі положення: надання можливості священнослужителям Української Православної Церкви Київського Патріархату відвідання виправних установ для відправлення Богослужінь, Таїнств та потреб, проведення індивідуальних духовно-просвітницьких співбесід із засудженими на добровільних засадах, з дотриманням чинного законодавства та режиму, встановленого в місцях позбавлення волі.

Враховуючи якісні зміни, які зазнає сучасна система освіти в Україні, переслідуючи мету доповнення традиційних форм засвоєння знань новітніми технологіями, нами був розроблений та впроваджений у практику діяльності виправних колоній соціально-педагогічний тренінг, що за суттю є інтерактивною методикою. Запровадження нами інтерактивних методів у практичну діяльність виправних колоній не випадкове, оскільки гіпотетично була передбачена можливість практично відчути засудженими дію Закону, відповідальності, обов'язку, права, що є одним з можливих варіантів формування особистісної переконаності в правомірності вчинків й необхідності змінити свою поведінку на краще. Спираючись на психолого-педагогічні інновації, які базуються на застосуванні інтерактивних методів засвоєння інформації, ми застосовували рольові і ділові ігри, моделювали ситуації і здійснювали аналіз їх вирішення. Беручи до уваги специфічні умови виправної колонії, психофізіологічні особливості осіб похилого віку, а також поставлені завдання і мету дослідження, як складові елементи соціально-педагогічного тренінгу, нами було обрано емоційно збагачені ситуації, а також "мозковий штурм".

Cоціально-педагогічний тренінг проводився у групах засуджених похилого віку (учасників тренінгу), кількість яких не перевищувала 25-30 осіб, за такими етапами:

Етап 1. Вступ (5% робочого часу).

Етап 2. Знайомство (5 % робочого часу).

Етап 3. Створення правил роботи у групі (5% робочого часу).

Етап 4. Особистісні та групові очікування учасників (3% робочого часу).

Етап 5. Основна частина тренінгу:

блок 1 – оцінка рівня інформованості учасників тренінгу (5-10% робочого часу);

блок 2 – актуалізація проблеми (10-30% робочого часу);

блок 3 – інформаційний блок (20-40% робочого часу);

блок 4 – набуття практичних навичок (20-60% робочого часу).

Етап 6. Завершення роботи − отримання "зворотного зв'язку" /закриття тренінгу/ (5% робочого часу).

Крім емоційно-збагачених ситуацій і "мозкового штурму", у роботі із засудженими похилого віку ми використовували імітаційні вправи. Вони характеризувались ознаками, схожими з методом аналізу ситуацій. Відмінною рисою імітаційних вправ є те, що педагог знає правильну (найоптимальнішу) відповідь. Тому імітаційні вправи, як активний метод навчання, більш прості, ніж аналіз ситуацій. Аналіз результатів дослідження доводить, що реалізація нашої програми на базі інтерактивної методики не єдиний метод формування правослухняної поведінки засуджених. Вона доцільна у комплексному підході до зміни особистості засудженого, яка має базуватися на дотриманні загальнолюдських прав і свобод.

У спеціальній вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі висвітлені принципи та механізми встановлення психологічного контакту у процесі спілкування, зокрема, і у складних умовах. Методика контактної взаємодії, запропонована Л.Б. Філоновим та адаптована у практику виправних колоній В.М. Синьовим, була включена у програму нашого дослідження, оскільки основними напрямами діяльності, на всіх етапах експерименту, було визначено психологічно та педагогічно доцільну роботу із засудженими похилого віку, навіть у той час, коли виникали своєрідні бар'єри нерозуміння засудженим ініціатора (співробітника виправної колонії) контакту, пов'язані з напруженістю, тривогою, конфронтацією, опором засудженого.

Головним задумом у реалізації поставлених завдань було використання наявного соціально-педагогічного і психологічного досвіду організації роботи виправних колоній з подальшого їхнього збагачення і вдосконалення у напрямі інтенсифікації процесу ресоціалізації осіб похилого віку в умовах позбавлення волі. Таким чином, з одного боку передбачався відбір і критичне використання позитивного досвіду роботи виправних колоній, з іншого,  існуючий досвід доповнювався, розширювався цілеспрямованою організацією діяльності засуджених за розробленою нами методикою та доцільного соціально-педагогічного і психологічного керівництва нею.

На основі врахування мотиваційних типів, які були виявлені нами під час проведення констатуючого етапу дослідження, була проведена апробація експериментальної методики з оптимізації мотиваційної сфери засуджених похилого віку. Експеримент здійснювався у тісній взаємодії експериментатора з науковими кореспондентами, фахівцями з питань релігійної роботи проводився детальний інструктаж щодо організації, спостереження і контролю за ходом експерименту.


 
 

Цікаве

Загрузка...