WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сукцесії донної рослинності шельфу південно – східного Криму (автореферат) - Реферат

Сукцесії донної рослинності шельфу південно – східного Криму (автореферат) - Реферат

Методи дослідження. Для досягнення мети та реалізації завдань використовувалися такізагальнонаукові методи: теоретичного пошуку з метою аналізу, порівняння, класифікації та систематизації й узагальнення теоретичних і експериментальних даних, теоретичного моделювання; емпіричного характеру для проведення анкетування, бесід, інтерв'ю з метою здобуття результатів констатуючого і формуючого етапів експерименту; обсерваційні з метою забезпечення спостереження, самоспостереження; прогностичні, зокрема моделювання, експертні оцінки; праксиметричні – з метою аналізу передового і масового психолого-педагогічного досвіду у пенітенціарній системі, аналізу результатів експериментальної діяльності.

Організація дослідження. Дослідження проводилося в три етапи:

На першому етапі (1998-2000 рр.) здійснювався аналіз вітчизняної та зарубіжної загальної і спеціальної літератури. Визначено об'єкт, предмет, мету, гіпотезу дослідження, уточнювалися його задачі та методи. Розроблялася методика дослідження щодо ресоціалізації засуджених похилого віку.

На другому етапі (2000-2002 рр.) продовжувалося дослідження виправного процесу засуджених похилого віку в умовах позбавлення волі: вивчалися його зміст, форми та методи, досліджувалася організаційна структура, розроблялися і апробовувалися психолого-педагогічні методики, програми. Проводилися контрольні зрізи.

На третьому етапі (2002-2004 рр.) здійснювався порівняльний аналіз кількісних і якісних змін у виправному процесі, узагальнювалися отримані результати, визначалася ефективність ресоціалізації і соціально-педагогічного впливу на засуджених похилого віку. Здійснювалося наукове і літературне оформлення результатів дослідження.

Експериментальна база дослідження. Педагогічний експериментздійснювався протягом 1999-2004 років на базі виправних колоній №№ 35; 95; 119 Державного департаменту України з питань виконання покарань в Київській області. Констатуючим етапом експерименту було охоплено 178 засуджених похилого віку (чоловіки – від 60 років і більше) та 65 працівників виправних колоній.

Наукова новизна полягає у тому, що вперше здійснено соціально-педагогічне дослідження умов ресоціалізації засуджених похилого віку у пенітенціарних установах України, встановлено особливості їхньої поведінки у віковому контексті та визначено властиві їм мотиваційні типи. На основі диференціації груп цього контингенту засуджених, що враховує їхню емоційно-поведінкову своєрідність, концептуально обґрунтовано напрями, засоби здійснення корекційної роботи та розроблено систему соціальних і психолого-педагогічних засобів оптимізації процесу виправлення засуджених похилого віку.

Положення та висновки дослідження збагачують наукові психолого-педагогічні уявлення про людину похилого віку, її діяльність і соціальну реабілітацію; поряд з пенітенціарною психологією та педагогікою, становлять інтерес для інших галузей сучасної науки – загальної, соціальної, вікової психології і педагогіки.

Теоретичне значення дослідження полягає в розкритті специфіки виправного процесу в умовах позбавлення волі; науковому обґрунтуванні принципів, змісту, форм і методів ресоціалізації засуджених похилого віку; встановленні та обґрунтуванні зв'язків міждисциплінарних наукових галузей; визначенні умов, які детермінують зміст і динаміку змін особистості засуджених; розробці критеріїв оцінювання ефективності ресоціалізації засуджених похилого віку.

Практичне значення дослідження визначається вдосконаленням відомчих нормативно-правових документів та програм ресоціалізації засуджених; розробкою і апробацією психолого-педагогічних методик, які можуть бути застосовані персоналом виправних колоній у роботі із засудженими. Матеріали дослідження можуть застосовуватись працівниками пенітенціарної системи, безпосередньо в організації процесу ресоціалізації засуджених похилого віку. Висновки дослідження доцільно використати для подальшої організації соціально-педагогічної роботи із засудженими похилого віку.

Вірогідність і надійність результатів дослідження забезпечується методологічною і теоретичною обґрунтованістю вихідних положень дослідження, критичним аналізом і урахуванням стану проблеми в теорії і практиці; комплексним використанням психолого-педагогічних методів і методик, адекватних предмету, меті і завданням дослідження, поєднанням якісного і кількісного інструментарію для аналізу та обробки експериментальних даних, репрезентативністю вибірки і використанням відповідної науковим вимогам статистичної обробки емпіричних даних, одержаних у результаті дослідження.

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалися під час організації і проведення соціально-педагогічної роботи із засудженими похилого віку у виправних колоніях Державного департаменту України з питань виконання покарань в Київській області.

Основні теоретичні та практичні положення було висвітлено на: Міжнародній науково-практичній конференції "Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи" (Ужгород, 1999), Всеукраїнських наукових конференціях: "Проблема особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень" (Київ, 2000), "Психологія життєвої кризи особистості: теорія та практика" (Київ, 2000), "Актуальні проблеми виховання особистості в сучасному соціокультурному середовищі" (Київ, 2003), Науково-практичних конференціях Київського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України: "Проблеми наукового обґрунтування діяльності органів виконання покарань та внутрішніх справ України" (Київ, 1999), "Попередження суїцидальних проявів у працівників органів внутрішніх справ" (Київ, 2000), "Актуальні проблеми політичної реформи та формування правової держави в Україні" (Київ, 2003), "Соціально-педагогічні проблеми формування особистості правоохоронця на сучасному етапі" (Київ, 2005).

Хід дослідження доповідався на засіданнях кафедр юридичної психології, психолого-педагогічних основ роботи з персоналу Київського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України (1999-2003 рр.), лабораторії психологічного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ Науково-дослідного інституту проблем боротьби зі злочинністю Національної академії внутрішніх справ України (2002-2005 рр.), лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України (2004-2005 рр.).

У практику роботи виправних колоній Державного департаменту України з питань виконання покарань в Київській області впроваджено комплексну методику соціально-педагогічної роботи із засудженими похилого віку.

Публікації. Основні теоретичні положення, висновки дисертації знайшли відображення у 11 одноосібних наукових та науково-методичних працях, 5 з яких у фахових виданнях, затверджених ВАК України як наукові видання щодо публікації основного змісту дисертаційних досліджень.

Структура дисертації. Робота складається із списку умовних скорочень, словника специфічних термінів, що використовуються в геронтологічній науці та пенітенціарній теорії і практиці, вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (324), 2 додатків на 2 сторінках. Дисертаційна робота містить 7 таблиць на 3 сторінках, 10 рисунків на 6 сторінках і 1 малюнок. Загальний обсяг дисертації складає 206 сторінок, основний зміст викладено на 163 сторінках. Список використаної літератури вміщує 324 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність проблеми, наукова новизна, теоретична та практична значущість роботи, сформульовано об'єкт, предмет, мету, основні завдання дослідження та методи їх вирішення. Висвітлено результати апробації та впровадження методики у практичну діяльність виправних колоній.

У першому розділі "Допомога засудженим похилого віку як актуальна проблема соціальної педагогіки" основну увагу приділено теоретичним та методологічним положенням теми дослідження. Детально проаналізовано соціально-педагогічні проблеми людей похилого віку та зумовлені ними негативні соціальні наслідки, які дотепер не знайшли адекватного загально-національного відображення у суспільній свідомості. Розглянуто сутність проблеми, проаналізовано теоретичні і методичні підходи до емпіричного вивчення особливостей людей похилого віку і потреб їхнього соціального захисту. Також у теоретичній частині розкрито основні підходи вітчизняних і зарубіжних вчених до розуміння феномену старіння людини. У цьому контексті актуальними є дослідження медиків (М.Д. Александрової, М.М. Амосова, О.О. Богомольця, І.І. Мечникова, О.М. Полюхова, В.В. Фролькіса), у наукових працях яких розглядаються проблеми старіння і довголіття людини; психологів та соціологів (Д.Б. Бромлей, М.В. Гамезо, В.С. Герасимової, Ф. Гізе, Г.Г. Горєлової, М.М. Заброцького, І.С. Кона, Л.М. Орлової), в роботах яких розкрито теоретико-методологічні основи індивідуального розвитку дорослої людини, а також запропоновано соціально-психологічні типи старості.


 
 

Цікаве

Загрузка...