WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Сукцесії донної рослинності шельфу південно – східного Криму (автореферат) - Реферат

Сукцесії донної рослинності шельфу південно – східного Криму (автореферат) - Реферат

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

КУШНАРЬОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 371.044.6+343.86+612.67

Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку у виправній колонії

13.00.05 – соціальна педагогіка

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті проблем виховання Академії педагогічних наук України, м. Київ

Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент,

Супрун Микола Олексійович,

Київський юридичний інститут

Київського національного університету

внутрішніх справ України, заступник начальника

кафедри психолого-педагогічних основ

роботи з персоналом.

Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор,

Яковенко Сергій Іванович,

Київський юридичний інститут

Київського національного університету

внутрішніх справ України, начальник кафедри

юридичної психології;

кандидат педагогічних наук, доцент,

Беца Олександр Васильович,

Національний університет

"Києво-Могилянська академія",

професор кафедри соціальної роботи.

Провідна установа Луганський національний педагогічний

університет імені Тараса Шевченка,

кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи,

Міністерство освіти і науки України, м. Луганськ

Захист відбудеться "20" грудня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.454.01. в Інституті проблем виховання АПН України за адресою: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту проблем виховання АПН України (04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9).

Автореферат розісланий "17" листопада 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.П. Пустовіт

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. В умовах розбудови демократичного та правового суспільства, з входженням України до Європейської спільноти сучасна політика держави у галузі пенітенціарної діяльності спрямовується на реалізацію принципів справедливості, милосердя, пріоритету прав і свобод людини, індивідуального підходу до особистості засуджених. Представниками влади України підписано низку міжнародних документів, пов'язаних з подальшою гуманізацією місць позбавлення волі, приведенням їх до єдиних міжнародних стандартів.

У контексті останнього вітчизняна і міжнародна практика впродовж сторіч застосування покарання у формі позбавлення волі переконливо довела, що примусово змінити свідомість особистості на основі лише зовнішніх підкріплень неможливо. Єдиним ефективним шляхом за цих умов є тільки прагнення самого засудженого змінитися та виправитися.

Виходячи із цього доцільність дослідження соціально-педагогічних основ ресоціалізації людини похилого віку як у пенітенціарній установі, так і у постпенітенціарний період дають вагомі підстави для започаткування в Україні нового наукового напряму – пенітенціарна геронтологія. У його межах дисертаційне дослідження "Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку у виправній колонії" – це перша в Україні спроба розв'язання означеної проблеми у теоретичному і практичному аспектах соціально-педагогічної діяльності щодо виправлення засуджених похилого віку, створення сучасної наукової бази соціального та педагогічного її забезпечення.

Проблеми виправлення засуджених похилого віку знайшли своє відображення у працях Л.М. Бартшиної, О.В. Беци, Ю.Д. Криворучко, О.І. Пометун, Г.О. Радова, О.П. Севєрова, В.М. Синьова, С.І. Яковенка та ін. У них зазначалося, що соціально-педагогічна робота із засудженими у виправних колоніях є однією з найскладніших та недостатньо вивчених проблем сучасної пенітенціарної науки (В.І. Ковалець, О.М. Морозов, Г.Ф. Хохряков, О.В. Шаповалов та ін.).

У контексті нашого дослідження суттєва роль належить розв'язанню проблем виправлення засуджених похилого віку у медичній, соціальній, правовій та психолого-педагогічній науках, де ця проблема розглядалася лише у концептуальному плані. Так, зокрема, О.В. Беца, О.С. Міхлін, В.Ф. Пирожков, Г.О. Радов, В.З. Фетисов, О.В. Шаповалов акцентували увагу на актуальності пенітенціарної геронтології та на виваженості підходів персоналу виправних колоній до роботи із засудженими похилого віку. Проте специфічні проблеми надання ефективної соціально-педагогічної допомоги засудженим у виправних колоніях не знайшли свого достатнього і цілісного наукового вивчення.

Аналіз сучасного стану дослідження проблем виправлення поведінки засуджених похилого віку у пенітенціарній психології і педагогіці дає підстави констатувати, що на сьогодні окреслено лише окремі її теоретичні аспекти. Таким чином, необхідність вдосконалення соціально-педагогічної діяльності щодо виправлення засуджених похилого віку, створення сучасної наукової бази психологічного та педагогічного її забезпечення обумовили у теоретичному і практичному аспекті актуальність теми дослідження "Соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку у виправній колонії".

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження є складовою колективної теми "Соціально-педагогічні засади виховання особистості в сучасних умовах" лабораторії соціальної педагогіки Інституту проблем виховання Академії педагогічних наук України, державний реєстраційний номер 0103 U 001163, Програми науково-дослідницької роботи Державного департаменту України з питань виконання покарань від 11.07.2000 р. № 5/1−18 і пов'язана з реалізацією Програми Міжнародного фонду "Відродження" щодо сприяння реформуванню пенітенціарної системи в Україні. Тема дослідження затверджена на засіданні вченої ради Київського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України (протокол № 17 від 24 квітня 2000 р.) та скоординована Радою з координації наукових досліджень Академії педагогічних наук України в галузі педагогіки і психології (протокол № 6 від 15 червня 2004 р.).

Об'єкт дослідження – процес ресоціалізації засуджених похилого віку у виправній колонії.

Предмет дослідження – соціально-педагогічні умови надання ефективної допомоги засудженим похилого віку у виправній колонії.

Метадослідження – на основі вивчення особливостей поведінки засуджених похилого віку теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити методику надання соціально-педагогічної допомоги цьому контингенту виправних установ.

Гіпотеза дослідження. Ефективність надання допомоги засудженим похилого віку буде ефективною за умов врахування їхніх психологічних та вікових особливостей, перспективи їхнього подальшого життя; створення і реалізації комплексної методики психолого-педагогічної, соціальної, правової допомоги; врахування особливостей соціальної поведінки, а також специфіки реагування на конкретні психолого-педагогічні ситуації.

Для реалізації поставленої мети і перевірки робочої гіпотези визначено завдання дослідження:

1) з'ясувати стан розкриття проблеми надання допомоги засудженим похилого віку у педагогічній теорії та практиці;

2) вивчити особливості поведінки засуджених похилого віку;

3) теоретично обґрунтувати соціально-педагогічні умови надання допомоги засудженим похилого віку;

4) розробити та впровадити у діяльність виправних установ методику надання соціально-педагогічної допомоги засудженим похилого віку.

Методологічна основа дослідження грунтується на положеннях культурно-історичної теорії особистості, педагогічної антропології, детермінації суспільно-виховних явищ, концепції гуманізму, аксіологічних уявленнях про людину у її онтогенезі.

Теоретичну основу дослідження складають напрацювання соціальної, вікової, пенітенціарної психології і педагогіки та геронтології, а також теорія взаємодії соціальних і біологічних чинників особистості (Ю.М. Антонян, Л.С. Виготський, Г.С. Костюк, В.М. Синьов, Г.Ф. Хохряков та ін.), динамічний підхід у дослідженнях психічних станів та рис особистості (Л.І. Анциферова, С.І. Яковенко та ін.); дослідження вітчизняних педагогів щодо організації процесу ресоціалізації засуджених (А.С. Макаренко, В.М. Синьов, В.І. Кривуша, Г.О. Радов, О.П. Севєров та ін.). Для уточнення вихідних позицій дослідження використовувалися положення Законів України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", Указу Президента України "Про програму "Здоров'я літніх людей", Кримінально-виконавчого кодексу України, Угоди про співробітництво Української Православної Церкви Київського Патріархату та Державного департаменту України з питань виконання покарань.


 
 

Цікаве

Загрузка...