WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хірургічне лікування біліодигестивних кровотеч (автореферат) - Реферат

Хірургічне лікування біліодигестивних кровотеч (автореферат) - Реферат

Для поліпшення мікроциркуляції і постачання киснем органів і тканей в комплекс лікування хворих з абсцесу маткової труби необхідно включати препарати антикоагулянтної й антиагрегантної дії при відсутності протипоказань.

Обсяг хірургічного лікування вибирався індивідуально та не виходив за межі одно- або двосторонньої тубектомії. Також проводилася ретельна санація черевної порожнини, ревізія органів черевної порожнини та органів малого тазу, адекватне дренування.

Тривалість післяопераційного лікування складає 7 діб. У післяопераційному періоді роль немедикаментозних методів лікування усе більш зростає.

Загальна тривалість антибактеріальної і протизапальної терапії складає 14 діб від моменту надходження хворих у стаціонар. Така тактика ведення хворих дозволяє: санувати первинний осередок інфекції; ізолювати запальний процес у маткових трубах і попередити поширення запалення на яєчники і суміжні органи; створити умови для операцій і зберегти репродуктивну функцію.

Для оцінки результатів лікування нами зроблений порівняльний аналіз хворих досліджуваної і групи порівняння.

Нами перевірена гіпотеза, що тривалість перебування в стаціонарі у хворих з абсцесом маткової труби при застосуванні лікувального алгоритму з рівнем вірогідності більшим чи рівним 95% вірогідно менше, ніж без його використання (табл.1.).

Таблиця 1.

Середній ліжко-день у досліджуваній і контрольній групі

Група хворих

Середній ліжко-день x

Довірчий інтервал істинного середнього ліжко-дня

Середньо-квадратичне відхилення, Sx

Середньоквадратична помилка середнього значення, mx

Досліджувана

n=21

14,19

13,96

14,42

0,51

0,11

Порівняння

n=24

20,15

19,31

20,61

1,55

0,32

При використанні лікувального алгоритму у хворих з АМТ тривалість перебування в стаціонарі скорочується в 1,42 рази.

Тривалість післяопераційного ліжко-дня у хворих досліджуваної групи склала 6,780,13 днів, що у 2,1 рази менше, ніж склалося у групі порівняння - 14,230,19 дня.

У цілому, частота післяопераційних ускладнень у хворих групи порівняння склала 26,47% (9 випадків). У більшості жінок, 7 (20,59%) випадки, виявлене нагноєння післяопераційної рані, у 2 хворих - ускладнення не були пов'язані із самим оперативним утручанням (загострення хронічного бронхіту). Післяопераційних ускладнень у досліджуваній групі не було.

Рецидиви запальних захворювань придатків матки протягом одного року диспансерного спостереження відзначені у 6 (17,65%) хворих групи порівняння, яким була виконана однобічна тубектомія і розцінювалися, як загострення хронічного сальпінгоофориту, сальпінгіту. У досліджуваній групі рецидивів запальних захворювань придатків матки не відзначено. У подальшому, у досліджуваній групі, вагітність наступила у 6 (19,35%) жінок. У хворих групи порівняння, за час спостереження вагітність не наставала.

Таким чином, використання лікувального алгоритму, що включає комплекс перед-, інтра- і післяопераційних медикаментозних і немедикаментозних заходів дозволило у хворих на абсцес маткової труби в 1,42 рази скоротити тривалість перебування в стаціонарі, уникнути післяопераційних ускладнень, підвищити ефективність лікування, а також збільшити число випадків вагітності.

ВИСНОВКИ

Дисертаційна робота є завершеним науковим дослідженням, у якому отримані нові дані. що в сукупності відкривають нове рішення актуального завдання гінекології підвищення ефективності лікування та профілактики абсцесу маткової труби шляхом удосконалення та доповнення відомих, запровадження до клінічної практики нових методів корекції цієї патології, теоретичного обґрунтування запропонованої тактики лікування та впровадження ефективних методів лікування, що зберігають репродуктивну функцію.

 1. У структурі гінекологічних захворювань абсцес маткової труби за нашим даними має місце в 1,77 випадків на 100000 жінок фертильного віку, що надалі приводить до порушення працездатності та генеративної функції.

 2. Використання діагностичних таблиць з ймовірністю 97% дозволяє поставити діагноз абсцес маткової труби та визначити показання для поглибленого методу діагностики і розробки адекватного лікування таких хворих.

 3. Для розробки ефективного лікування хворих з абсцесом маткової труби є доцільним проведення експрес-методу оцінки чутливості ФАТ рецепторів, що дозволяє в 87% випадків установити правильний діагноз.

 4. Розроблений діагностичний алгоритм є показовим в 97% у хворих із абсцесом маткової труби.

 5. Ендолімфатичне введення антибактеріальних препаратів дає можливість в 100% випадків запобігти післяопераційним ускладненням, тому є більше ефективним у порівнянні із внутрішньовенним.

 6. Використання лікувального алгоритму, що включає комплекс перед-, інтра- та післяопераційних заходів дозволяє у хворих на абсцес маткової труби підвищити ефективність лікування, у 1,42 рази скоротити тривалість перебування в стаціонарі, запобігти післяопераційним ускладненням у 100% випадків та зберегти генеративну функцію.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Кушнир С.В. Количественная оценка интенсивности воспалительной реакции при абсцессе маточной трубы.// Збірник наукових праць Ассоціації акушерів-гінекологів України, 2004. – С.532-535.

 2. Кушнир С.В. Роль эндолимфальной антибиотикотерапии в интенсивной терапии абсцесса маточной трубі.// Біль, знеболювання, інтенсивна терапія. – 2004. – №2-д. – С.119-121.

 3. Кушнир С.В. Морфогенез абсцесса маточной трубы.// Вестник неотложной и восстановительной медицины - 2004 - Т.5. - № 4. - .С. 650-653.

 4. Кушнир С.В. Мониторинг эффективности эндолимфальной антибактериальной терапии при абсцессе маточной трубы.// Український медичний альманах. - 2004. – Т.7, №4. - С. 67-69.

 5. Бабюк И.А., Чурилов А.В., Кушнир С.В. Лапароскопия в лечении острых урогенитальных трансмиссивно-сексуальных заболеваний у женщин.// Український медичний альманах. - 1999. – Т.2. - №1.(Додаток). - С. 146. (аналіз літератури, клінічні спостереження, статистична обробка отриманих результатів, оформлення)

 6. Бабюк И.А. ., Мирович Д.Ю., Чурилов А.В., Кушнир С.В., Думанская О.Ю. "Ложные" опухоли придатков матки, дифференциальная диагностика и методы лечения.// Актуал. вопросы анестезии и интенсивной герапии: Сб. науч. статей. - Донецк 2000.-С.280-282. (аналіз літератури, узагальнення, оформлення)

 7. Чурилов А., Петренко С.,. Бабюк И., Кушнир С., Попандопуло. А., Ханина Т. Математические методы в дифференциальной диагностике ложных и истинных опухолей придатков матки.// Онкология 2000: Тез. II съезд;: онкологов стран-СНГ - Киев. 2000 - С.982. (статистична обробка отриманих результатів, узагальнення, оформлення)

 8. Чурілов А.В., Кушнір С.В., Лі А.Д., Ханіна Т.Д., Петренко С.А. Профілактика тромбоемболії легеневої артерії у хворих з гнійними деструктивними захворюваннями придатків матки.// Шпитальна хірургія. – 2001. - №1. – С.115-117. (аналіз літератури, клінічні спостереження, оформлення)

 9. Думанский Ю.В., Жильцова Т.Г., Чурилов А.В., Кушнир С.В., Ли А.Д. Дифференциальная диагностика опухолевидных образований придатков матки. // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2001. – Т. 2, № 1. – С.55-59. (аналіз літератури, клінічні спостереження, статистична обробка отриманих результатів, узагальнення, оформлення)

 10. Чурилов А.В., Кушнир С.В., Ли А.Д., Гошкодеря И.Ю., Синченко В.Г., Ханина Т.Д. Комплексная предоперационная подготовка больных репродуктивного возраста с осложненными формами воспалительных заболеваний придатков матки.// Медико-социальные проблемы семьи. – 2001. – Т. 6. - № 2. – С.146. (узагальнення, оформлення)

 11. Чурилов А.В., Кушнир С.В., Третьякова Л.А., Филонов П.Д., Синченко В.Г., Чапек Л.В. Прямая длительная эндолимфатическая антибиотикотерапия, как этап подготовки к органосохраняющим операциям при гнойных воспалительных заболеваниях придатков матки.// Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - Київ, 2001 - С.676-678. (аналіз літератури, клінічні спостереження, оформлення)

 12. Чурілов А.В. Столярова О.Ю., Кушнир С.В. Невідкладні стани в хворих гнійними деструктивними захворюваннями придатків матки.// Медичні перспективи. – 2002. – Том7. - №2. – С.35-38. (клінічні спостереження, статистична обробка отриманих результатів)

 13. Чурилов А.В., Кушнир С.В., Попандопуло А.Д., Синченко В.Г., Гошкодеря И.Ю., Сухурова Л.С., Соловьева Е.А. Прямая длительная эндолимфальная антибактериальная терапия в гнойной гинекологии.// Матеріали ХХ з'їзду хірургів України. – 2002. – Том.1. – С.395-396. (аналіз літератури, клінічні спостереження, оформлення)

 14. Чурилов А.В., Липчанская Г.Н., Кушнир С.В., Третьякова Л.А., Петренко С.А., Нранян К.М. Восстановление репродуктивного здоровья женщин хроническим воспалением гениталий.// Научно-практический журнал "Медико-социальные проблемы семьи", 2003. – Т.8. - № 4. - С 17-22. (статистична обробка отриманих результатів, узагальнення, оформлення)

 15. Кушнир С.В., Синченко В.Г., Жуковская И.В., Третьякова Л.А., Нранян К.М. Роль внутриматочной контрацепции в развитии абсцедирующих заболеваний придатков матки.// Актуальные проблемы акушерства и гинекологии, клинической иммунологии и медицинской генетики. – Зборник научных работ. – Выпуск 10. Луганск-Киев. – 2003. - С.195-199. (аналіз літератури, клінічні спостереження, узагальнення, оформлення)

 16. Кушнир С.В., Ханина Т.Д. Гончарова Н.В. Истинная ззаболеваемость и факторы риска гнойных деструктивных заболеваний придатков матки.// Питання єкспериментальної та клінічної медицини / Збірка статей. Вип.7, Т.1. – Донецьк: ДонДМУ., 2003, С.166-172. (клінічні спостереження, статистична обробка отриманих результатів, узагальнення)

 17. Гринь В.К., Чурилов А.В., Липчанская Л.Ф., Кушнир С.В., Джеломанова С.А. Программа по улучшению оказания медицинской помощи женщинам с гнойными заболеваниями органов малого таза в Донецком регионе.// Вестник неотложной и восстановительной медицины - 2005 - Т.6. - № 1. - .С. 3-4. (аналіз літератури, клінічні спостереження, оформлення)

 18. Чурилов А.В., Кушнир С.В., Филонов П.Д., Третьякова Л.А. Подготовка к органосохроняющим операциям при абсцессе маточной трубы и яичника.// Матеріали XXI з'їзду хірургів України, 2005. – С.541-543. (аналіз літератури, клінічні спостереження, оформлення)

 19. Чурілов А.В., Кушнир С.В., Попандопуло А.Д., Жуковська І.В., Філонов П.Д. Лікування абсцесів маткових труб і яєчників, ускладнених придатково-кишковими свищами.// Збірник наукових праць Ассоціації акушерів-гінекологів України, 2005. – С.673-675. (клінічні спостереження, статистична обробка отриманих результатів, узагальнення, оформлення)

 20. Бабюк И.А., Чурилов А.В., Кушнир С.В. Лапароскопия в комплексной диагностике и лечении воспалительных заболеваний придатков матки у женщин.// Бесплодие: вспомогательные репродуктивные гехнологии 2000 Сб. науч. трудов симпозиума с межд. участ. 27-28 мая 1999г. -К., 1999.-С.142. (узагальнення, оформлення)

 21. Чурилов А.В., Кушнир С.В., Ли А. Д., Нранян К.М., Ханина Т.Д. Прямая длительная эндолимфатическая терапия в комплексном лечении воспалительных заболеваний придатков матки.// "Роль инфекции патологии репродуктивной системы женщины, плода и новорожденного" сборник тезисов Москва. 2000. -С.342-344. (клінічні спостереження, статистична обробка отриманих результатів, узагальнення)

 22. Чурилов А.В., Кушнир С.В., Петренко С.А., Попандопуло А.Д., Синченко В.Г. Подготовка к хирургическому лечению больных репродуктивного возраста с гнойными воспалительными заболеваниями придатков матки.// Охрана здоровья матери и ребенка 2002 Материалы российского 4-го научного форума . – 2002.– С.399-400. (аналіз літератури, клінічні спостереження, узагальнення, оформлення)

 23. Чурилов А.В., Романенко Р.Н., Кушнир С.В., Иванова О.А. Профилактика тромбоэмболии легочной артерии в гнойной гинекологии.// Сердечно-сосудистые заболевания (бюллетень ЦНССХ им. А.Н.Бакулева РАМН). – 2002. – Т.3. - №5. – С.70. (аналіз літератури, клінічні спостереження, узагальнення, оформлення)

 24. Чурилов А.В., Кушнир С.В., Попандопуло А.Д., Филонов П.Д., Авазашвили Н.А. Диагностические и тактические ошибки при гнойных заболеваниях придатков матки.// Здоровье Донбасса. - 2004. - №4.-С.37-38. (клінічні спостереження, статистична обробка отриманих результатів, узагальнення)


 
 

Цікаве

Загрузка...