WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Хірургічне лікування біліодигестивних кровотеч (автореферат) - Реферат

Хірургічне лікування біліодигестивних кровотеч (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. АКАДЕМІКА О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

КУШНІР СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

УДК 618.13-002-07-08-039.73-084-089

Лікувально-діагностичний алгоритм при абсцесі маткової труби у жінок репродуктивного віку

14.01.01 - Акушерство і гінекологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Київ – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака АМН України.

Науковий керівник: доктор медичних наук, Чурілов Андрій Вікторович, завідувач кафедри акушерства і гінекології №1 Донецького Державного медичного університету ім.М.Горького, завідувач відділом відновлення репродуктивної функції Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака АМН України.

Офіційні опоненти:

член-кореспондент НАН і АМН України, доктор медичних наук, професор Степанковська Галина Костянтинівна, кафедра акушерства і гінекології №1 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця.

доктор медичних наук, професор Камінський В'ячеслав Володимирович, головний акушер-гінеколог Міністерства охорони здоров'я України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.

Провідна установа:

Український Науково-Дослідний Інститут педіатрії, акушерства та гінекологі, відділення ендокринної гінекології.

Захист відбудеться 15.12. 2005 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця (01030, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 17).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету ім. Академіка О.О.Богомольця (01057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3).

Автореферат розісланий 14.11. 2005 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

к.мед.н, доцент Я.М.Вітовський

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В структурі гінекологічної патології хронічні запальні процеси в маткових трубах займають одне з перших місць і приводять не тільки до втрати специфічних функцій жіночого організму, але і до інвалідізації хворих, у результаті чого жінки втрачають працездатності й генеративній функції (Абу Гтейш Хелал, 1998; Бодяжина В.И., Сметник В.П.,Тумилович Л.Г., 2000; Кулаков В.И., 2001).

Дані про частоту абсцесу маткової труби суперечливі. Поліморфізм клінічної симптоматології, спізніла чи непрофільна госпіталізація пацієнток і, що саме головне, відсутність системного підходу в оцінці тяжкості перебігу абсцесу маткової труби, визначають труднощі діагностики і вибору оптимальної програми лікування хворих (Савельева Г.М., Бреусенко В.Г., 2004).

У Міжнародній статистичній класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям (10-й перегляд) серед запальних хвороб жіночих тазових органів (N70-N77) виділяють: абсцес маткової труби.

У сучасній літературі немає чіткого розмежування піосальпінксу й абсцесу маткової труби не зважаючи на існування даної нозології (Стрижаков А.Н., Подзолкова Н.М., 2003).

Піосальпінкс характеризують як обмежене скупчення гною в матковій трубі. Найчастіше піосальпінкс - результат гострого сальпінгіту. У той же час, абсцес - порожнина заповнена гноєм і відмежована від навколишніх тканин і органів піогенною мембраною, яка є наслідком хронічного рецидивуючого запального процесу в матковій трубі. Оболонку абсцесу, яка продукує гній, називають піогенною мембраною (Петровский Б.В., 2002).

З огляду на сучасні представлення про морфогенез хронічних запальних захворювань придатків матки, група хронічних сальпінгітів є неоднорідною та включає в себе хронічний сальпінгіт, що при обмеженому скупченні гною в матковій трубі утворює піосальпінкс, коли при відповідній адекватній консервативній терапії можливе відновлення морфофункціонального стану маткової труби й абсцес маткової труби, коли в результаті облітерації воронки маткової труби і порушенні її прохідності відбувається формування абсцесу з повною втратою її морфофункціональних здібностей (Подзолкова Н.М., 2000).

Слід зазначити, що лікування абсцесу маткової труби - це досить складна і далеко не вирішена задача. Проблема діагностики й лікування абсцесу маткової труби досить не вивчена, чим визначається актуальність обраної теми.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Робота є фрагментом теми науково-дослідної роботи Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К.Гусака АМН України "Розробити диференційовану діагностично-лікувальну тактику у хворих на хронічні запальні захворювання придатків матки", номер держреєстрації АМН 16 № 0105U002703. Автор брав участь у плануванні і виконанні основних етапів НДР, відповідав за виконання фрагментів роботи.

Мета дослідження.

Підвищення ефективності лікування хворих з абсцесом маткової труби шляхом розробки комплексу лікувально-діагностичних заходів.

Досягнення поставленої мети реалізовано послідовним рішенням наступних задач:

  1. З'ясувати структуру, поширеність, оцінити результати діагностики і лікування абсцесу маткової труби у жінок фертильного віку.

  2. Розробити диференційно-діагностичний алгоритм, що дозволить уточнити діагноз і скласти план індивідуального лікування у хворих з абсцесом маткової труби.

  3. Довести доцільність і необхідність використання прямої тривалої ендолімфатичної антибактеріальної терапії при даній патології.

  4. Вивчити безпосередні і віддалені результати лікування хворих на абсцес маткової труби.

Об'єктомдослідження служив абсцес маткової труби у хворих репродуктивного віку, які знаходилися на лікуванні.

Предметдослідження - комплекс діагностичних і лікувальних заходів, спрямованих на профілактику ускладнень і рецидивів абсцесу маткової труби, а також на нормалізацію репродуктивної функції у жінок дітородного віку.

Методидослідження – загальноклінічні, інструментальні (ультразвукове дослідження, комп'ютерна томографія), морфологічні, мікробіологічні, кількісна оцінка in vitro чутливості рецепторів до фактору активації тромбоцитів, математичний аналіз анамнестичних даних, статистичні.

Наукова новизна отриманих результатів

Розроблено диференціальний підхід до лікування абсцесу маткової труби залежно від стадії захворювання. Доведено перевагу ендолімфатичного введення антибіотиків у гострій стадії. Вперше надана порівняльна характеристика морфофункціонального стану стінки маткової труби при хронічному сальпінгіті та абсцесі маткової труби. Вперше розроблені математичні методи показань для заглибленого обстеження хворих із абсцесом маткової труби, що підтверджує доцільність дорогого обстеження.

Практичне значення отриманих результатів

На підставі отриманих результатів дослідження дано рекомендації з розробки принципів ранньої діагностики і лікування абсцесу маткової труби. При абсцесі маткової труби рекомендоване хірургічне лікування в обсязі одно- або двосторонньої тубектомії, із проведенням адекватної передопераційної підготовки. Для діагностики абсцесу маткової труби доцільно використати діагностичні тести, що дозволяє визначити обсяг діагностичні дослідження й обсяг хірургічного втручання.

Особистий внесок здобувача

Автору належить оригінальна ідея дослідження.

Самостійно проведені:

  • збір, вивчення й аналіз клінічного матеріалу, статистична обробка отриманих результатів;

  • вивчення структури, динаміки захворювання у жінок із абсцесом маткової труби;

  • автором на 80% самостійно виконані хірургічні втручання у хворих досліджуваної групи;

  • морфологічне і морфометричне дослідження автором проведене в лабораторії фундаментальних досліджень ІНВХ ім. В.К.Гусака АМН України;

  • оцінка ступеня тяжкості і показань до хірургічного лікування у хворих з абсцесом маткової труби;

  • вивчення безпосередніх і віддалених результатів лікування, розробка методів профілактики ускладнень, пов'язаних з обсягом і характером проведеного лікування.

В авторських роботах, виконаних разом з іншими співавторами, реалізовані наукові ідеї здобувача. Дисертантом не були використані результати та ідеї співавторів публікацій.

Апробація результатів дисертації

Матеріали дисертації і її фрагментів повідомлені й обговорені на науково-практичній конференції "Актуальні питання інфектології в акушерстві і гінекології" (Донецьк, 1999), Х з'їзді акушерів-гінекологів України (Київ, 2000), ХІ з'їзді акушерів-гінекологів України (Київ, 2001), II з'їзді онкологів країн СНД (Київ, 2000), II, III і IV російському науковому форумі "Охорона здоров'я матері і дитини" (Москва, 2000, 2001, 2002), науково-практичній конференції "Актуальні питання сучасного акушерства" (Тернопіль, 2002), пленумах Асоціації акушерів-гінекологів України (2001, 2004, 2005), науково-практичній конференції "Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології і медичної генетики". - Луганськ-Київ, 2003, науково-практичній конференції "Питання експериментальної та клінічної медицини." - Донецьк, 2003.

Результати роботи впроваджені в ІВНХ ім В.К.Гусака АМН України, Донецьком державному медичному університеті і ряді гінекологічних відділень Донецької області.


 
 

Цікаве

Загрузка...