WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація радіойодотерапії і моніторингу хворих при комплексному лікуванні диференційованого раку щитовидної залози (автореферат) - Реферат

Оптимізація радіойодотерапії і моніторингу хворих при комплексному лікуванні диференційованого раку щитовидної залози (автореферат) - Реферат

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.26.01 – „Охорона праці". – Державний Макіївський науково-дослідний інститут з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ), м. Макіївка, 2005.

Дисертація присвячена вирішенню актуальної науково-технічнічної задачі, що полягає у встановленні факторів, що впливають на пилові умови в шахтах і рівень захворюваності пневмоконіозом, пиловим бронхітом, а також удосконалюванні заходів запобігання захворюванням гірників.

Встановлено, що рівень вказаної захворюваності залежить від рівня концентрації пилу, об'єму видобутку вугілля та рівня виходу з нього летких речовин. Розроблено метод розрахунку прогнозованих показників концентрації пилу у вугільних шахтах.

Встановлено гранично допустимі пилові навантаження на організм людини в залежності від важкості виконуваних робіт, виду пилу і вмісту в ньому вільного діоксиду кремнію.

Запропоновано метод розрахунку залишкової запиленості повітря в очисних вибоях на основі даних про умови виймання, гранулометричний склад зруйнованого вугілля та середніх значень ефективності знепилюючих заходів. Встановлено, що в нинішній час на більшості шахт неможливо досягти санітарних норм за пиловим фактором. Запропоновано організувати на шахтах контроль середньозмінної концентрації пилу на робочих місцях та ввести обрахування і облік пилових навантажень на органи дихання кожного шахтаря з метою виключення можливості перевищення допустимих навантажень. Розроблено галузевий стандарт з пилового контролю та інструкцію з обліку пилових навантажень.

Ключові слова: вугільні шахти, захворювання пневмоконіозом, запиленість повітря, пилове навантаження, закономірності, імовірність, прогноз.

Аннотация

Крутенко С.А. Закономерности формирования пылевой обстановки в угольных шахтах и совершенствование мер по предотвращению заболеваемости горнорабочих пневмокониозом. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.26.01 – "Охрана труда". - Государственный Макеевский научно-исследовательский институт по безопасности работ в горной промышленности (МакНИИ), г. Макеевка, 2005.

Диссертация посвящена решению актуальной научно-технической задачи, заключающейся в установлении факторов, влияющих на уровень заболеваний пневмокониозом и пылевым бронхитом, определении основных факторов, влияющих на уровень запыленности воздуха в шахтах, а также совершенствовании мер по предотвращению пылевых заболеваний горнорабочих.

В диссертации выполнен анализ пылевой обстановки на угольных шахтах Украины, эффективности существующих способов и средств обеспыливания воздуха в очистных и подготовительных забоях. Указано, что концентрация пыли в атмосфере очистных выработок во многом зависит от пыльности разрабатываемых угольных пластов. В работе приведены также данные о состоянии пылевого контроля на угольных шахтах Украины и ряда зарубежных стран, обоснована необходимость среднесменного контроля концентрации пыли на рабочих местах. Выполнен анализ профессиональной заболеваемости шахтеров; указано, что основной профессиональной вредностью шахтеров является взвешенная рудничная пыль. Приведены данные об уровнях заболеваемости пневмокониозом на угольных шах-тах Украины и передовых угледобывающих стран. Обоснована необходимость количественной оценки влияния горно-геологических и горнотехнических факторов на уровень заболеваемости шахтеров пневмокониозом и пылевым бронхитом. Указано на необходимость учета пылевых нагрузок на органы дыхания шахтеров.

Установлены основные факторы, влияющие на уровень заболеваемости пневмокониозом. Определена вероятность заболеваний в зависимости от уровня запыленности воздуха, выхода летучих веществ, объема добычи.

Установлено, что при запыленности воздуха на рабочих местах в пределах 100-600 мг/м3 уровень заболеваемости пневмокониозом остается практически на одном уровне, а при увеличении концентрации пыли свыше 600 мг/м3 наблюдается существенный рост заболеваемости. Минимальный уровень заболеваемости наблюдается при выемке углей средней степени метаморфизма с выходом летучих веществ 5-28%, а при выемке углей с большим или меньшим выходом летучих (угли низкой или высокой степени метаморфизма) уровень заболеваемости повышается.

Исследовано влияние на запыленность рудничной атмосферы глубины ведения горных работ, содержания влаги в пласте угля, выхода летучих веществ, угла падения пласта, суточной добычи шахты и количества воздуха, поступающего в шахту. Установлены закономерности формирования пылевой обстановки в угольных шахтах.

Доказано, что распределение вероятности запыленности воздуха относится к логарифмически нормальному закону распределения.

Установлено, что между значения концентрации пыли в воздухе в очистных и примыкающих к ним подготовительных выработках существует прямая пропорциональная зависимость.

Найдена зависимость параметров распределения средних показателей концентрации пыли от времени, что позволяет рассчитывать прогнозные значения запыленности воздуха в шахтах.

Установлены зависимости эффективности обеспыливания воздуха в очистных забоях от удельного расхода воды при орошении и предварительном увлажнении угля в массиве при выемке углей различных марок.

Предложен метод расчета остаточной запыленности воздуха в очистных забоях на основе данных об условиях выемки угля, ситовом составе разрушенного угля и эффективности обеспыливания при комплексном применении орошения и предварительного увлажнения угля в массиве при различных горно-геологических и горнотехнических условиях.

Доказано, что при существующих способах и средствах обеспыливания воздуха при работе выемочных машин концентрация пыли на уровне предельно допустимых концентраций может быть достигнута лишь при выемке пластов первой группы пыльности (выход пыли не превышает 50 грамм с одной тонны разрушенного угля), однако число таких пластов угля на шахтах Украины не превышает 7,6%. Значит, на большинстве шахт уровень запыленности воздуха будет превышать санитарные нормы и по этой причине будет реальная угроза заболевания рабочих пневмокониозом или пылевым бронхитом.

Предложено на шахтах организовать среднесменный контроль концентрации пыли на всех рабочих местах. Совместно с работниками медицинских научных учреждений установлены предельно допустимые пылевые нагрузки на органы дыхания рабочих в зависимости от тяжести выполняемых работ, вида пыли и содержания в ней свободной двуокиси кремния. Указанные нагрузки находятся в пределах 290-1850 грамм пыли. На шахтах рекомендуется организовать систематический, в том числе с использованием компьютерной техники, учет пылевых нагрузок на всех подземных рабочих и инженерно-технических работников. При получении работниками предельно допустимых пылевых нагрузок необходимо принимать меры по ограничению или полному прекращению контакта с рудничной пылью указанных лиц.

Разработаны отраслевой стандарт по контролю запыленности воздуха в угольных шахтах и инструкция по расчету и учету пылевых нагрузок.

Ключевые слова: угольные шахты, заболеваемость пневмокониозом, запыленность воздуха, пылевая нагрузка, закономерности, вероятность, прогноз.

Авstrakt

Krutenko S.O. Dust formation patterns in coal mines and improving pneumoconiosis prevention measures with miners. – Manuscript.

Thesis for the degree of Candidate of Sciences (Engineering) in speciality 05.26.01 – "Labour protection". – State Makeyevka Safety in Mines Research Institute, Makeyevka, 2005.

The thesis deals with approaches to research and engineering problem of determining the relationship between various dust concentrations and pneumoconiosis rate with miners as well as improving prevention measures against occupational diseases at coal mines.

It has been established that the morbidity rate depends on dust level in mine air, coal output and volatile matter levels. A method to calculate predicted dust concentration values has been developed.

Maximum permissible values of dust load on man have been established with relation to job task, type of dust and the concentration of free silicon dioxide.

A method has been suggested to calculate residual dust levels in coal winning areas on the basis of coal extraction conditions, particle size of broken coal and average values of dust control efficiency. It has been determined that at present most mines are not able to maintain required dust standards. It is recommended to monitor average shift dust concentrations at working sites underground and introduce calculating and recording individual respiratory dust loads aiming to avoid unacceptable loads. A branch standard on dust control and dust load recording guidelines have been developed.

Key words: coal mines, pneumoconiosis rate, dust level, dust load, prediction.


 
 

Цікаве

Загрузка...