WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація радіойодотерапії і моніторингу хворих при комплексному лікуванні диференційованого раку щитовидної залози (автореферат) - Реферат

Оптимізація радіойодотерапії і моніторингу хворих при комплексному лікуванні диференційованого раку щитовидної залози (автореферат) - Реферат

Гранично допустимі пилові навантаження на організм гірників

Об'єм легеневої вентиляції, м3/хв.

Гранично допустимі пилові навантаження (грам)

для різних видів пилу

Породна,

вуглепородна

Вуглепородна, вугільна

Вугільна

Антрацитова

Вміст вільного діоксиду кремнію, %

от 10 до 70

от 5 до 10

до 5

до 5

0,02

290

510

1450

880

0,03

330

540

1800

940

0,04

335

545

1850

950

Розрахунок і облік пилових навантажень усіх підземних робочих вугільних шахт повинен вестися відповідно до розробленої і затвердженою "Інструкції з виміру концентрації пилу й обліку пилових навантажень", що є додатком до "Правил безпеки у вугільних шахтах".

У разі одержання робітниками або інженерно-технічними працівниками гранично допустимих пилових навантажень керівництво шахти повинне вживати заходів щодо обмеження або повного припинення контакту з рудниковим пилом зазначених осіб.

ВИСНОВОК

У дисертаційній роботі дані теоретичне обґрунтування і практичне рішення актуальної науково-технічної задачі, що полягає у встановленні закономірностей виникнення захворювань гірників пневмоконіозом на вугільних шахтах України, визначені міри впливу різних гірничотехнічних факторів на захворюваність, у аналізі умов утворення і виділення пилу під час ведення гірничих робіт і удосконалюванні мір, спрямованих на запобігання пиловим захворюванням.

Основні наукові і практичні результати, висновки і рекомендації полягають у наступному:

1. Встановлено, що розподіл коефіцієнта частоти знову виявлених хворих пневмоконіозом підкоряється експоненціальному закону, виразивши параметри цього розподілу у функції від окремих факторів були отримані кількісні залежності захворюваності від концентрації пилу, виходу летких речовин з вугілля і добового видобутку шахти. Аналіз залежності показав, що найбільший вплив має запиленість повітря.

2. Встановлено, що розподіл концентрації пилу в шахтах підкоряється логарифмічно нормальному закону, представивши параметри цього розподілу у функції від часу отримали залежність змінення концентрації пилу по роках (прогнозована залежність). Аналіз цієї залежності показав, що при існуючих технологіях виїмки вугілля і застосовуваних знепилюючих заходах неможливо зменшити концентрацію пилу до гранично допустимих концентрацій і потрібно вживати додаткових заходів щодо запобігання пиловим захворюванням гірників.

3. На підставі аналізу результатів випробувань засобів знепилювання повітря в очисних виробках встановлені функціональні залежності ефективності знепилювання для різних гірничо-геологічних і гірничотехнічних умов. Розраховані можливі рівні зниження запиленості повітря під час роботи виїмкових машин на основі даних про ситовий склад зруйнованого вугілля конкретного шахтопласта з урахуванням середніх показників ефективності знепилювання у разі застосування зрошення на виїмковій машині і попереднього зволоження вугілля у масиві. Розрахунки показали, що залишкова запиленість повітря в очисних вибоях на рівні санітарних норм може бути забезпечена лише на пластах першої групи пильності, що складають 7,6 % від усіх шахтопластів України, тобто у більшості шахт існуючими технічними засобами неможливо забезпечити гранично допустимі концентрації пилу на робочих місцях і тим самим неможливо виключити можливість пилових захворювань.

4. Разом з працівниками медичних наукових установ удосконалена методологія визначення гранично допустимих пилових навантажень на шахтарів, що виключають можливість пилових захворювань, яка базується на встановленні середньозмінної концентрації пилу на робочому місці й урахуванні ефективності застосування протипилових респіраторів. Рекомендовано для запобігання захворюваності гірників пневмоконіозом не допускати накопичення пилу в організмі гірників в обсягах, що призводять до захворювання. Уточнено гранично допустимі пилові навантаження на організм людини у залежності від виду і концентрації пилу у повітрі, інтенсивності дихання (об'єму легеневої вентиляції) і ефективності застосування протипилових респіраторів.

5. Удосконалено метод пилового контролю на підприємствах вугільної промисловості, в основу якого покладений принцип періодичного середньозмінного контролю вмісту пилу на всіх робочих місцях.

Розроблений і затверджений галузевий стандарт "Пиловий контроль. Метод пилового контролю на підприємствах вугільної промисловості".

Розроблена і затверджена галузева "Інструкція з виміру концентрації пилу й обліку пилових навантажень" із вказівкою порядку розрахунку, обліку і контролю пилових навантажень усіх підземних робітників і інженерно-технічних працівників вугільних шахт. Впровадження зазначених документів дозволить через 12-15 років (враховуючи середній термін розвитку захворювань пневмоконіозом) різко зменшити випадки пилових захворювань шахтарів.

Основні положення дисертації опубліковані в наступних роботах:

1. Медведев Э.Н., Кривохижа Б.М., Веретенников Н.И., Крутенко С.А. Проблема заболеваемости горнорабочих пневмокониозом и методы ее решения// Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах: Сб. научн. тр.- Часть №1. – Макеевка: МакНИИ, 2004. – С. 217-227.

2. Медведев Э.Н., Крутенко С.А. Заболеваемость пневмокониозом на шахтах Украины и меры по ее предупреждению// Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: Сб. научн. тр. ДонНТУ.- Донецк: "Нордпресс", 2003. – С. 77-79.

3. Кравченко М.В., Кравченко Н.М., Крутенко С.А. Система компьютерного учета пылевых нагрузок// Горноспасательное дело: Сб. научн. тр. - Вып. 41.– Донецк: НИИГД "Респиратор", 2004. – С. 60-66.

4. Крутенко С.А. О мерах по предотвращению пылевых заболеваний шахтеров// Уголь Украины. – 2004. - № 10. – С. 15-17.

5. Медведев Э.Н., Крутенко С.А. Мероприятия по предотвращению заболеваемости горнорабочих пневмокониозом // Пр. III Всеукр. наук. – метод. конф. "Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика". – Рівне: УД УВГП, 2004. – С. 176-188.

6. Медведев Э.Н., Кривохижа Б.М., Крутенко С.А. О пылевых заболеваниях шахтеров// Тр. научн. –практ. конф. "Пути повышения безопасности горных работ в угольной отрасли". Тезисы докладов - Макеевка: МакНИИ, 2004. – С. 251-254.

7. Медведев Э.Н., Кузьменко Н.С., Аксельрод И.М., Коптева Т.П., Крутенко С.А. Разработка стандарта по пылевому контролю в угольных шахтах работниками ГВГСС// Тр. Междунар. научн.-практ. конф. "Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий" - Донецк: НИИГД "Респиратор", 2002. – С. 179-182.

8. Медведев Э.Н., Лёвкин Н.Б., Крутенко С.А. Разработка положения о стимулировании работ в угольных шахтах Украины// Сб. научн. тр. Донбасского горно-мет. инст., посвященный 45-летию ДГМИ "Перспективы развития угольной промышленности в ХХI веке"- Алчевск: ДГМИ, 2002. – С. 323-332.

9. Медведев Э.Н., Крутенко С.А. Экологическая безопасность угольных шахт// Вестник МЭГИ – Макеевка: МЭГИ, 2003. - №11. – С. 213-220.

10. Медведев Э.Н., Мартовицкий В.Д., Крутенко С.А. Экономические аспекты безопасности// Способы и средства создания безопасных и здоровых условий труда в угольных шахтах (Тр. научн.- практ. семинара "Проблемы техногенной, производственной и экологической безопасности. Пути их решения"): Сб. научн. тр. МакНИИ, ДРО МАНЭБ. – Макеевка: МакНИИІ, 2002. – С. 79-89.

Особистий внесок дисертанта в спільних публікаціях наступний: [1] – визначений вплив міри метаморфізму вугілля і концентрації пилу на рівень захворюваності пневмоконіозом; [2] – встановлені закон і параметри розподілу імовірності числа знову виявлених захворювань пневмоконіозом, визначені прогнозовані значення захворюваності; [3] – запропонована концепція комп'ютерного обліку пилових навантажень працівників шахт; [5] – запропонований порядок обліку і контролю пилових навантажень працівників шахт; [6] – досліджений вплив основних факторів на пилові захворювання шахтарів; [7] – обґрунтована необхідність середньозмінного контролю концентрації пилу на робочих місцях; [8] – встановлений коефіцієнт трудової участі працівника в створенні безпечних і здорових умов праці; [9] – встановлені рівні викидів пилу з вугільних шахт; [10] – визначений основний фактор (обсяг видобутку шахти), що впливає на збитки під час аварій і нещасних випадків.

Анотація

Крутенко С.О. Закономірності формування пилової обстановки у вугільних шахтах і удосконалювання заходів запобігання захворюваності гірників пневмоконіозом. - Рукопис.


 
 

Цікаве

Загрузка...