WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаРізне → Оптимізація радіойодотерапії і моніторингу хворих при комплексному лікуванні диференційованого раку щитовидної залози (автореферат) - Реферат

Оптимізація радіойодотерапії і моніторингу хворих при комплексному лікуванні диференційованого раку щитовидної залози (автореферат) - Реферат

МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Державний Макіївський науково-дослідний інститут

з безпеки робіт у гірничій промисловості

(МакНДІ)

Крутенко Станіслав Олександрович

УДК 622.807:622.872

Закономірності формування пилової обстановки у вугільних шахтах і удосконалювання заходів запобігання захворюваності гірників пневмоконіозом

Спеціальність 05.26.01 – „Охорона праці"

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Макіївка – 2005

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Державному Макіївському науково-дослідному інституті з безпеки робіт у гірничій промисловості (МакНДІ) Міністерства палива та енергетики України (м. Макіївка).

Науковий керівник – доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Медведєв Едуард Миколайович, Макіївський економіко-гуманітарний інститут Міністерства освіти і науки України (м. Макіївка), завідувач кафедри "Екологія та безпека життєдіяльності".

Офіційні опоненти: – доктор технічних наук, професор

Грядущий Борис Абрамович, Донецький науково-дослідний вугільний інститут Міністерства палива та енергетики України (м. Донецьк), директор;

- кандидат технічних наук

Артамонов Володимир Миколайович, Донецький національний технічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк), професор кафедри "Природоохоронна діяльність".

Провідна організація – Національний гірничий університет Міністерства освіти і науки України (м. Дніпропетровськ), кафедра аерології та охорони праці.

Захист відбудеться "22" квітня 2005 р. о 12.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 12.834.01 Державного Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості за адресою: Україна, 86108, м. Макіївка Донецької обл., вул. Лихачова, 60.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці МакНДІ за адресою:

Україна, 86108, м. Макіївка Донецької обл., вул. Лихачова, 60.

Автореферат розісланий "17" березня 2005 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Д12.834.01,

кандидат технічних наук, с.н.с. Алаб'єв В.Р.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність роботи. Програмою "Українське вугілля", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.01 №1205, передбачено збільшення видобутку вугілля в нашій країні у 2010 року до 110 і до 2030 року – до 125 млн. тонн, що неможливо без розробки і впровадження прогресивних технологій і організаційних рішень вуглевидобутку, підвищення рівня безпеки гірничих робіт і охорони праці. У загальному комплексі проблем щодо запобігання профзахворюваності гірників найбільше значення мають питання боротьби з вугільним і породним пилом, як основною професійною шкідливістю шахтарів.

За роки минулого десятиріччя (1991-2000 рр.) профзахворюваність шахтарів виросла більш ніж у 5 разів (з 11 тис. чол. у 1990 р. до 57 тис. чол. у 1997 р.). Деяке зниження її в 1998-2000 рр. (до 45 тис.) переросло в повторний ріст знову виявлених хворих з 1057 у 2000 р. до 4074 у 2003 р. або в 3,5 рази.

Поряд із соціальним збитком у результаті втрати здоров'я 2-3 тис. чол. на рік значно збільшуються економічні витрати галузі на компенсацію їх втраченого здоров'я і заробітку. Ці витрати в поточному десятилітті виросли в 1,5 рази (з 100 до 157 млн. грн.) і складають третину допомоги, яка виплачується за регресними позовами потерпілих на виробництві у вугільній промисловості України. Тому рішення питань боротьби з рудниковим пилом і запобігання професійній захворюваності пневмоконіозом і пиловим бронхітом на вугільних шахтах має важливе соціально-економічне значення, що визначило актуальність теми дисертаційної роботи, присвяченій цій проблемі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 02.11.96 №1345 "Національної програми поліпшення стану охорони праці на 1996-2000 рр.", від 10.10.01 №1320 "Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці і навколишнього середовища на 2001-2005 рр." і від 06.07.02 №939 "Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах" за науково-дослідними роботами "Розробити галузеву систему управління охороною праці у вугільній промисловості" №ДР 0100U003939 (2000 р.); "Взяти участь у розробці "Положення про систему стимулювання робіт з охорони праці на підприємствах вугільної галузі" №436-А410201000 (2002 р.); "Розробити програму навчання і підвищення рівня знань працівників вугільної галузі з питань безпеки й охорони праці на 2002-2005 роки" №ДР 0102U012869 (2002р.); "Виконати дослідження стану охорони праці і результатів виконання "Програми підвищення безпеки праці на вугільних шахтах" № ДР 0102U007396 (2003 р.); "Розробити ГСТУ "Пиловий контроль. Метод пилового контролю на підприємствах вугільної промисловості" (2002 р.) за особистою участю здобувача як відповідального виконавця.

Метою роботи є удосконалювання наукових методів аналізу пилової обстановки і захворюваності гірників пневмоконіозом, а також удосконалювання заходів запобігання захворюваності.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні науковізадачі:

- встановити основні фактори, що впливають на рівень запиленості повітря і закономірності формування пилової обстановки;

- визначити міру впливу основних факторів на захворюваність гірників пневмоконіозом;

- удосконалити метод прогнозу запиленості повітря;

- встановити можливий рівень зниження запиленості повітря під час ведення гірничих робіт на вугільних шахтах;

- вдосконалити заходи щодо запобігання захворюваності гірників пневмоконіозом за рахунок удосконалювання методології визначення пилових навантажень.

Об'єкт дослідження – процеси гірничого виробництва, що впливають на захворюваність пневмоконіозом гірників у вугільних шахтах.

Предмет дослідження – вплив різних гірничо-геологічних і гірничотехнічних факторів на рівні запиленості повітря і захворюваності пневмоконіозом при веденні гірничих робіт.

Методи дослідження. При проведенні досліджень використовувалися наступні методи досліджень: аналіз науково-технічної літератури і методи математичної статистики.

Ідея роботи полягає в комплексному підході до розробки заходів запобігання захворюваності пневмоконіозом у різних гірничотехнічних умовах вугільних шахт з обліком пилових навантажень на гірників.

Основні наукові положення, що виносяться на захист, і їх новизна.

Основні наукові положення, що виносяться на захист, полягають у наступному.

1. Удосконалені:

- метод аналізу впливу гірничо-геологічних і гірничотехнічних факторів на захворюваність гірників пневмоконіозом і пиловим бронхітом шляхом встановлення виду розподілу захворюваності, виражаючи його параметри у функції значень впливаючих факторів, що дозволило встановити якісні і кількісні залежності рівня захворюваності від міри метаморфізму вугілля, обсягів вуглевидобутку, запиленості повітря, а також технології ведення гірничих робіт;

- метод визначення прогнозних значень концентрації пилу на основі представлення розподілу запиленості повітря, що підкоряється логарифмічно нормальному закону, і вираження параметрів розподілу у функції часу, що дозволило зробити висновок про неможливість досягнення санітарних норм запиленості повітря за існуючих техніки і технології ведення гірничих робіт і потрібно вжиття додаткових заходів щодо запобігання захворюваності гірників.

2. Одержали подальший розвиток:

- залежність залишкової запиленості повітря в гірничих виробках у частині урахування ефективності знепилювання при зрошенні і зволоженні пласта вугілля; це дозволило встановити, що тільки на 7,6% шахтопластів України можна забезпечити санітарні норми запиленості повітря, тому для запобігання захворюваності варто вести облік пилових навантажень гірників;

- методологія визначення граничних пилових навантажень гірників, яка базується на встановленні середньозмінної концентрації пилу на робочому місці, урахуванні часу перебування людини в запиленій атмосфері, важкості виконуваної роботи й ефективності протипилових респіраторів, що дозволило сформулювати заходи щодо контролю запиленості повітря і запобігання захворюваності.

Наукова новизна отриманих результатів полягає:

- у визначенні залежностей рівня запиленості повітря і рівня захворюваності пневмоконіозом від різних гірничо-геологічних і гірничотехнічних факторів;

- в удосконалюванні методу прогнозу рівня запиленості повітря в гірничих виробках і методу визначення пилових навантажень на організм людини;

- у встановленні залежності залишкової запиленості повітря в очисних виробках від ефективності знепилюючих заходів.

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони використані як методична основа для розробки документів з обліку пилових навантажень гірників, оцінки і прогнозування пилової обстановки і рівня захворюваності пневмоконіозом на шахтах.


 
 

Цікаве

Загрузка...